T. C. Kahramanmaraş SÜTÇÜ İmam üNİversitesi


REKTÖRLÜK MERKEZ BİRİMLERİYüklə 1,07 Mb.
səhifə5/17
tarix25.01.2019
ölçüsü1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

REKTÖRLÜK MERKEZ BİRİMLERİ

REKTÖR


REKTÖR YARDIMCILARI

GENEL SEKRETERLİK

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DÖK.DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞIÖğrenciye Hizmet Veren Üniversite İdari Teşkilatı


  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili gerekli işleri yapmak. Mezuniyet, kimlik, burs ve mezunların işlemlerini yürütmek bu dairenin görevlerindendir.


  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek. Barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, spor, kültür ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak faaliyetleri düzenlemek bu dairenin görevlerindendir.
Başkanlığın faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır.

  1. Barınma hizmetleri

  2. Beslenme hizmetleri

  3. Sağlık hizmetleri

  4. Kültürel faaliyetler

  5. Öğrenci sosyal hizmetler birimi saymanlığı (Bütçe)

  6. Diğer sosyal faaliyetleri kapsar


  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

1993 Yılında kurulmuş olan “Merkez Kütüphane” Avşar kampusun de hizmet vermektedir.

Kütüphane, hafta içi 8.00 - 17.00 saatleri arasında açıktır.

Basılı kitap mevcudu 43.000’e, elektronik kitap sayısı (internet üzerinden) 52.000 ulaşmıştır. Koleksiyonda dergiler, tezler, TSE’ standartlar yer almaktadır.

Tübitak / Ulakbim ve üniversitemizin abone olduğu veritabanları bir çok bilim dalını içine almaktadır. Kütüphanemiz web sayfası http://kutuphane.ksu.edu.tr , Kitap katalog adresi; http://e-kutuphane.ksu.edu.tr şeklindedir.

Kütüphanemiz Yordam 2001 otomasyon kütüphane belge Bilgi Otomasyon Programını kullanmaktadır. Kütüphanemiz kataloglarına internet üzerinden erişim sağlanarak ve mevcut yayınlar konusunda bilgi alınabilir. Yurt içi ve yurt dışı bilgi merkezleri ile yapılacak bilgi alışverişi için gerekli erişim adreslerine kütüphanemiz web sayfasında yer verilmiştir.

Kütüphaneden yararlanacak öğretim elemanı, öğrenci ve personele üye kaydı yapılarak, danışma kaynakları dışındaki kitaplar ödünç olarak verilmektedir. Zamanında iade edilmeyen kitaplardan gecikme bedeli alınmaktadır.

Ödünç Verme Servisi tel; (344) 219 1209 – 219 1390, E-posta; kutuphane@ksu.edu.tr


  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek bu dairenin görevlerindendir.

Fakülte Organları

A. Dekan

Fakültenin ve bağlı birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır.

Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Dekan yardımcısı olarak seçer.

Dekanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 16-b Maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1. Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesiyle ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin, gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.


B. Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

2. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
C. Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

1. Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvime uyulmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın Fakülte ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ TANIMLAR

a. Yükseköğretim: Milli Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür.

b. Üst kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.

c. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile İleri Teknoloji Enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksekokulları ile Uygulama ve Araştırma Merkezleridir.

d. Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir Yükseköğretim Kurumudur.

e. Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir Yükseköğretim Kurumudur.

f. Enstitü: Üniversitelerde ve Fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir Yükseköğretim Kurumudur.

g. Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir Yükseköğretim Kurumudur.

h. Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yükseköğretim Kurumudur.

ı. Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulanma ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir Yükseköğretim Kurumudur.

j. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan, Fakültelerin ve Yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve ana sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere Rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

k. Önlisans: Orta öğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir Yükseköğretimdir.

r. Lisans: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir Yükseköğretimdir.

s. Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır;1. Yüksek lisans : (Bilim uzmanlığı, Yüksek mühendislik, Yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir Yükseköğretimdir.

2. Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya Yüksek lisansa veya Eczacılık veya Fen Fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir Yükseköğretimdir.

u. Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.

1. Örgün Eğitim : Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür.

2. Açık Eğitim : Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğretim türüdür.

3. Dışarıdan Eğitim : (Ekstern Eğitim) .Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri,ilgili Yükseköğretim Kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar.

4. Yaygın Eğitim : Toplumun her kesiminde ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türüdür.Öğretim Elemanları : Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim Kurumlarında görevli profesör doçent ve yardımcı doçentlerdir.

1. Profesör : En Yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

2. Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

3. Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlanmış tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

Okutman: eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim Kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çevriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə