Tablo ve ŞEKİl listesi 2 I. Genel biLGİler 4


Resmi Kurumlara Ait Görüş ve ÖnerilerYüklə 0,91 Mb.
səhifə6/14
tarix30.10.2017
ölçüsü0,91 Mb.
#22421
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.3. Resmi Kurumlara Ait Görüş ve Öneriler

Bahçelievler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetleri, sahip olduğu kaynak ve imkânları, karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri tespit etmek adına ilçeye hizmet sağlayan, merkezi yönetime bağlı 11 resmi kurumun görüş ve önerileri alınmıştır. Resmi Kurumların görüşleri doğrultusunda belirlenen bulgular aşağıdadır ve bu bulgulardan stratejik planın oluşturulmasında altlık olarak yararlanılmıştır.


Bahçelievler Belediyesi’nin, genel olarak incelendiğinde, Resmi Kurumlar ile güçlü ilişkiler içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Birimlerin gereksinim duydukları durumlarda, ihtiyaçları doğrultusunda her türlü desteği gördükleri ve hizmetler konusunda da fikir ve deneyimlerinden faydalanıldığı düşünülmektedir. Ancak bazı kurum yöneticileri sorunların yüz yüze yerine resmi yazı yoluyla çözümlenmesi görüşünü daha sağlıklı görmekte, az sayıda kurum ise aradaki iletişimi yeterli bulmamaktadır. Ayrıca Belediyenin yapmayı planladığı hizmetleri, halkın görüşlerini alarak uygulamaya koymasının önemi üzerinde durulmaktadır.
Altyapı çalışmaları ile ilgili olarak; Resmi Kurumlar kavşak ve dere ıslahı çalışmalarını başarılı bulmaktadırlar. Yeni site ve yapılar için otopark ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın en kısa zamanda karşılanması gereği dile getirilmektedir.
İmar ve Şehircilik alanına yönelik olarak Resmi Kurumlar; ilköğretim okul alanlarının imar durumlarının tespit edilmesi konusunda iletişimi yetersiz bulmakta ve yazışma yolu ile bilgi verilmesini sağlıklı görmemektedirler. Ayrıca, bazı müdürlükler her ne kadar Belediyenin doğrudan sorumluluğunda olmasa da alet ve eleman ihtiyacının karşılanması yönünde daha fazla destek beklemektedirler.
Çevre ve Rekreasyon ile ilgili faaliyetler ise Resmi Kurumlar tarafından genel olarak başarılı bulunmaktadır. Bunun yanında, çevre düzenlemesine daha fazla önem verilebileceği eklenmekte ve park sayısının arttırılması istenmektedir.
Resmi Kurumlar İnsan ve Hayvan Sağlığının korunması adına Bahçelievler Belediyesinden, yaz aylarında sivrisinek ilaçlamasına devam edilmesini, sağlık birimlerinin fiziki koşullarının hızla iyileştirilmesini ve Kızılay Tıp Merkezi, Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu, İlkyardım Müdahale Merkezi çalışmalarının yetersizliğinin giderilmesi konusunda destek verilmesini istemektedir.
Resmi Kurumlar Bahçelievler Belediyesini Sosyal Belediyecilik alanında genel olarak başarılı bulmaktadırlar. Eğitim yapılarının iyileştirilmesi, Kızılay ile birlikte yapılan insani yardımlar, halka yönelik toplu spor ve egzersiz çalışmalarında öncü olması, Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda ilçe liglerinin tertip edilmesi, spor tesislerinin bakım ve temizliği, yetiştirilen sporcu sayısı ve yetişen sporcuların başarısı, devlet okullarının bakım, onarım ve iyileştirmelerinin yapılması başarılı bulunan başlıca konuları oluşturmaktadır. Ancak, sosyal ve kültürel etkinliklerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen işbirliği yetersiz görülmektedir. Kimsesizler Barınma Merkezi, Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu yapılması ise temel beklentiler olarak sıralanmaktadır. Buna ek olarak; Halk Eğitim Merkezi de pek çok konuda yapılan tüm desteklere rağmen, yaşadıkları yetersizlikler nedeniyle daha fazla lojistik destek beklemektedir.

3.4. Müdürlüklere Ait Görüşler

Bahçelievler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetleri, sahip olduğu kaynak ve imkanları, karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri tespit etmek amacıyla belediyeye ait 25 birimin yöneticilerinin görüşleri yapılan toplantılarda şifahi olarak ve yazılı yöntemlerle alınmıştır. Birimlerin görüşlerinden elde edilen bulgular derlenerek aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.


Kurumsal Yapı bazında Bahçelievler Belediyesi’nin durumu ele alındığında; ekonomik açıdan, ödeme dengesi sağlıklı, personel giderleri ya da hizmet alımları açısından güçlük yaşamayan, İstanbul’daki diğer ilçe belediyelerine kıyasla daha iyi durumda bir belediye olması, güçlü bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumun faaliyet alanları dâhilinde İSKİ, İGDAŞ gibi üst kurum/kuruluşlar ile sıkı bir koordinasyon içinde olması çalışmaların daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iyi ilişkiler içinde olunmasının; Bahçelievler Belediyesine daha iyi hizmet sağlanmasını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.
Ancak dışarıdaki kurumlarla gerçekleştirilen başarılı koordinasyonun kurum içi birimler arasında yeterli düzeyde sağlanamadığı düşünülmektedir. Kurumun fiziksel yapısı incelendiğinde; hizmet binalarının ayrı yerlerde bulunmasının ve altyapılarının yetersiz olmasının koordinasyon sorununda önemli belirleyici faktörlerden biri olduğu ve binaların ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu gözlenmektedir. Buna ek olarak; kurum genelinde gerçekleştirilecek işlere yönelik olarak hazırlanan iş planlarına uyulmaması işleri aksatabilmektedir. Belediye faaliyetlerine ilişkin Süreç Analizleri ile gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek çalışmaların depolanacağı sayısal bir veri tabanının olmayışı temel bir zayıflık olarak değerlendirilmektedir. Birimlerin ihtiyaç duydukları araç, gereç ve ekipmana ilişkin spesifik bilgilere hakim olmaları, Bahçelievler Belediyesi’nin konusunda uzman ve kaynaklarını verimli kullanan bir kurum olduğunun göstergesidir. Belediye faaliyetlerinin bağlı bulunduğu mevzuatın hızla değişmesi; sürekli yeni yöntemlerin öğrenilmesi ve bu yöntemlere uyum sağlanması gibi bir sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliği, KİK, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gibi yeni yürürlüğe giren mevzuat uygulamalarının bazı noktalarda birbirleri ile çelişik görünümde olması uygulayıcılar açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmaktadır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim konusu ele alındığında; çalışanlar genelinde motivasyon ve dinamizm eksikliği olması, tekniker, teknisyen düzeyinde çalışacak memur sayısının yetersizliği ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan; dürüst bir üst yönetimin icraatta olması, mevcut insan kaynağının tecrübeli olması güçlü yönler olarak değerlendirilmektedir. Sosyal Denge Sözleşmesi’nin memurlara sağladığı olanaklar iş barışını olumlu yönde etkilemektedir.
Belediye web sitesinin güncel tutulması, halkla doğrudan iletişim açısından iyi bir avantaj olarak görülmektedir.
Altyapı çalışmaları incelendiğinde; ilgili çalışanların konusunda deneyimli kişiler olması ve ağırlıklı olarak hizmet alımı yönteminin kullanılması güçlü bir yön olarak görülmektedir. Diğer taraftan, altyapıya yönelik sorunların yeterli düzeyde tespit edilemeyişi zayıf bir yön olarak değerlendirilmektedir. Bahçelievler’de artan yapılaşmadan kaynaklanan otopark ve yolların yeterli olmaması ise bir başka zayıflık olarak görülmektedir.
İmar ve Şehirciliğe yönelik çalışmalar incelendiğinde; bu alanda Bilgi - İşlem çalışmalarının tamamlanmamış olması zayıflık olarak ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak; ilçede nüfus yoğunluğunun fazla olması ile mevcut yapı stokunun önemli bir oranının mevzuata aykırı oluşu ve risk teşkil etmesi çalışmaları zorlaştırmaktadır. Bahçelievler’in eski, yerleşik, düzenli bir ilçe olması diğer ilçelere kıyasla ilçe sakinlerinin kent yaşamına daha uyumlu olması, Bahçelievler’in Havaalanına yakın bir konumda bulunması, ilçedeki arsaların değerli oluşu ve değerli arsaya kaliteli binaların yapılması güçlü yönler olarak değerlendirilmektedir.
Çevre ve Rekreasyona ilişkin faaliyetler değerlendirildiğinde; plansız yapılaşmadan kaynaklanan sıkıntılar ön plana çıkmaktadır. Çevre Koruma ile ilgili yasal düzenlemelerin takibinde yaşanan sıkıntılar ile Araştırma - Geliştirme çalışmalarındaki yetersizlik göze çarpmaktadır. Ayrıca yeni teknolojilere uygun üretilen araç-gereçlerin yetersizliği de bu konudaki faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Aydınlatma çalışmaları da yetersiz bulunan çalışmalardandır. Buna karşın; ağaçlandırmada örnek olarak nitelendirilecek ve uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak çalışmaların planlanmış ve uygulanmış olması güçlü bir yön olarak değerlendirilmektedir. Parke dönüşümleri ise diğer ilçe belediyeleri ile kıyaslandığında başarılı bulunan bir diğer alandır. Bahçelievler’in yeşillendirmeye yönelik yoğun ihtiyacı faaliyetlerin daha kolay görülmesine ve verimli sonuçlar doğurmasına katkıda bulunmaktadır. Bahçelievler sakinlerinin isteklerinin değerlendirmeye alınarak, kısa sürede cevap verilebilmesi ve daha önce haftanın belirli günlerinde yapılan temizlik hizmetinin her gün yapılması ve sonuçlarının olumlu olması bu alanlarda başarılı olunduğunun bir göstergesidir.
İnsan ve Halk Sağlığına yönelik faaliyetler değerlendirildiğinde; doktor sayısının yetersiz oluşu ve kurum doktorlarının gelirlerinin benzer kurumlara kıyasla daha düşük olmasının bu konudaki çalışmaları olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Çalışanların konularında uzman kişilerden oluşması ve Sağlık İşleri Binasının fiziki yapısının yeterli olmasının yanında, değişik laboratuar tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlaması, gerek ilçe sakinleri gerekse civar ilçelerden vatandaşlara hizmet vermesi açısından olumlu şekilde değerlendirilmektedir.
Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi adına gerçekleştirilen çalışmalarda, zabıta faaliyetlerinin disiplin kuralları ön planda tutularak gerçekleştirilmesi ve Emniyet Müdürlüğünün sunduğu destek ön plana çıkmaktadır.
Sosyal Belediyecilik stratejik alanı değerlendirildiğinde; ilçe nüfusuna oranla Kültür Merkezi sayısı ve kapasitesinin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu stratejik alanda; ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar başarılı bulunmaktadır. Ancak gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterince duyurulamadığı düşünülmektedir.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile ilgili çalışmalarda, etkinliklerin daha önceden detaylı olarak planlanmamış olmasına bağlı olarak uygulamada güçlüklerle karşılaşılabilmektedir.


Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə