Tablo ve ŞEKİl listesi 2 I. Genel biLGİler 4Yüklə 0,91 Mb.
səhifə9/14
tarix30.10.2017
ölçüsü0,91 Mb.
#22421
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5.5. İnsan ve Hayvan Sağlığı

İnsan ve Hayvan Sağlığı çalışmaları altında; Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Bahçelievler halkına hem doğrudan koruyucu ve kollayıcı sağlık hizmetleri sunulurken, yine halk sağlığını korumak adına gıda denetimi ve zoonozla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) mücadele çalışmaları yürütülmektedir. İstanbul’daki ilk özel hastanenin ve huzurevinin yıllar önce Bahçelievler’de kurulmuş olması ve bazı özel ihtisas hastanelerinin de ilçede yer almasının yanında, belediyenin yoksul vatandaşlar için poliklinik hizmeti verme, zeka özürlülerin eğitimi, kronik psikiyatri hastalarının evde bakımı gibi sağlık hizmetlerine yönelik isteği, bu alandaki çalışmaların ön plana çıkmasına neden olmuştur.5.6. Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi

Bahçelievler Belediyesinde Kamu Düzeni ve Afet Yönetimi kapsamındaki çalışmaları öncelikli olarak yürüten birim, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüdür. Yapılan anketler ve swot analizlerinde güvenlik ile ilgili yaşanan sorunlar, madde bağımlıları, kapkaç, semt pazarları Bahçelievler halkının en fazla rahatsızlık duydukları konuların başında yer almaktadır. Ayrıca, Bahçelievler depremde en riskli alanlardan birisidir. Bu nedenle afet yönetimi konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitimi ve gerekli fiziksel önemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar zabıta birimleri doğrudan asayiş olaylarına müdahale etmese de, caydırıcı bir güç olarak toplumda yer alması ve emniyet güçleri ile işbirliği yapması açısından önem kazanmaktadır. Dolayısı ile Belediye faaliyetlerinin stratejik alanları belirlenirken, bu alanın da afet yönetimi ile birlikte ana stratejik alanlardan biri olarak belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur.5.7. Sosyal Belediyecilik

Sosyal Belediyecilik stratejik alanına yönelik çalışmalar, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerdir. Bu alandaki temel faaliyetler, halkı bu etkinliklerden faydalandıracak projeleri geliştirmek, toplum genelinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarına yönelik projeler kapsamında özellikle fiziksel ve zihinsel engelliler, yaşlılar, çocuklar, bakıma muhtaç hastalar gibi dezavantajlı gruplara destek vermek ve halkın bu yönde bilgi ve becerisini artıracak eğitimler düzenlemektir. Ancak Sosyal Belediyecilik adına yapılan çalışmaların çok önemli bir kısmının halka duyurulamıyor olması ve buna duyulan ihtiyaç; Bahçelievler Belediyesini “kimsesizlerin kimsesi olma” yolunda başarılı kılacak “Sosyal Belediyeciliği” stratejik alanlardan biri olarak belirlemesine neden olmuştur.5.8. Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Belediye birimlerince gerçekleştirilen tüm hizmetler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından halka duyurulmaktadır. Bahçelievler Belediyesi birçok başarılı proje ve çalışmaya imza atan, alanında öncü bir kuruluş olmasına rağmen, hem ilçe halkı, hem de ilişkili olunan muhtarlık, resmi kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının sözü edilen faaliyetlerden kimi zaman haberi olmamaktadır. Kurum paydaşlarının sunulan hizmetlerden en uygun şekilde yararlanabilmesi için tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha yoğun ve tüm paydaş kesimlerine ulaşabildiği nitelikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla tanıtım ve halkla ilişkiler stratejik bir alan olarak seçilmiştir.
VI. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER

6.1. STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN GEREKÇELENDİRME


6.1.1. KURUMSAL YAPI
1.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Başkanın, belediye birimleri ve diğer birimlerle iletişimini azami düzeye çıkararak, verimli bir çalışma programının sağlanması.
1.1.1.1. HEDEF: Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
6.1.1.1.Gerekçe:
Kurumların verimli ve etkin çalışmalar ortaya koyabilmelerinin ön koşulunu, verimli ve planlı çalışan idari birimlere ve yöneticilere sahip olmaları oluşturmaktadır. Kamu yararına hizmet üreten yerel yönetimlerin, bu konuya diğer kurumlara göre daha fazla hassasiyetle yaklaşması önem arz etmektedir. Yetki devrini ve bilgi alışverişini en iyi şekilde sağlamayı, kurum içi koordinasyonla etkin çalışmalara imza atmayı amaç edinmiş bir yerel yönetim olarak bu konunun stratejik amaçlar içerisinde yer alması önemsenmiştir.
1.2.1. STRATEJİK AMAÇ: Tüm çalışanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması.
1.2.1.1. HEDEF: Başkanlık ve Kaymakamlıkça istenecek araştırmaların en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılması.
6.1.1.2. Gerekçe:
Bahçelievler Belediyesi; çalışanları, ilçe sakinleri ve paydaşlarla yapılan görüşmeler değerlendirildiğinde, her bir müşterisi (iç ve dış) nezdinde, güven duyulan bir kurum olarak gözlemlenmiştir. Bu güvenin devam ettirilmesi için, kurum kültürünün temel taşlarından biri olan dürüstlük ilkesinin güçlendirilmesi önem arz etmektir. Bu nedenle gerekli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla, kuruma kazandırılmak istenen kültürün tüm birimlere nüfuz ettirilmesi ve sürdürülmesi önemsenmektedir.
1.3.1. STRATEJİK AMAÇ: Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, şeffaf bir yerel yönetim oluşturulması.
1.3.1.1. HEDEF: Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapılarak belediye kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonun sağlanması ve yazılı kültüre geçilmesi.
6.1.1.3. Gerekçe:
Bugün ülkemiz genelinde birçok resmi ve özel kurumun gerçekleştirmesi gereken devrimlerden biri, yapılan her işlemin kayıt altına alınması ve böylelikle yazılı kültürün oluşturulmasıdır. Kayıt altına alınan iş ve hizmetler, bir taraftan kurumun tecrübesini, iş yapma bilgisini (know-how) saklaması anlamına gelirken, diğer taraftan şeffaflığın sağlanmasındaki etkili unsurlardan birini temsil etmektedir. Bahçelievler Belediyesi öncelikle şeffaflık ilkesinden yola çıkarak, yukarıda bahsedilen gerekçeleri de göz önünde bulundurarak, stratejik hedeflerinden birini belirlemiş bulunmaktadır.
1.4.1. STRATEJİK AMAÇ: Her türlü araç ve tesisattan optimum düzeyde yararlanarak, belediye hizmetlerinin en verimli şekilde ve kesintisiz olarak sürdürülmesi.
1.4.1.1. HEDEF: Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması.
6.1.1.4. Gerekçe:

Belediye kurumsal yapısının en önemli unsurlarından biri sahip olduğu makine, teçhizat ve aletlerdir. Hizmet üretilmesinin vazgeçilmez öğeleri arasında yer alan ekipmanların verimli şekilde kullanılması doğrudan hizmetlere yansımaktadır. Çalışmalarında verimlilik ilkesini benimseyen Bahçelievler Belediyesi, her türlü makine, teçhizat ve araçların kullanıma hazır olmasına önem vermektedir.


1.5.1. STRATEJİK AMAÇ: Denk bütçeli, gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak, hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.
1.5.1.1. HEDEF: Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.
6.1.1.5. Gerekçe:
Sağlam bir mali yapının varlığı kurumları güçlü kılan, mevcut hizmetlerin devam etmesini ve daha iyi bir seviyeye taşınmasını sağlayan etmenler arasında yer almaktadır.
Gelirleri arttırıcı faaliyetler bir taraftan bütçeye katkı sağlarken, diğer taraftan halkta vergilerini zamanında ödeme sorumluluğunun oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Kendileri tarafından sağlanan katkının sonuçlarını gören halk, böylelikle başta yaşadığı ilçeye olmak üzere ülkesine katkıda bulunma bilinci kazanacaktır. Vatandaş anketleri baz alındığında, vatandaşın ve esnafın vergiler konusunda herhangi bir şikayette bulunmamış olmaması, bu konudaki sosyal bilinç oluşumunun bir göstergesi niteliğindedir.
Her türlü harcamanın kayıt altına alınması, aynı zamanda yerel yönetim olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket edilmesi anlamını taşımaktadır.
1.6.1. STRATEJİK AMAÇ: Birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesinin sağlanması.
1.6.1.1. HEDEF: Gerek ihale gerekse doğrudan temin yolu ile tüm belediye birimlerinin satın almalarının bir elden temin edilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması.
6.1.1.6. Gerekçe:

Kısıtlı kaynaklarla hizmet üretmeye çalışan yerel idarelerin mevcut kaynaklarından en iyi şekilde yararlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Mevcut kaynaklardan en verimli şekilde yararlanmanın bir yolu, ürün ve hizmet alımlarını optimum özellikleri sağlayacak noktada gerçekleştirmektir. Bu nedenle Bahçelievler Belediyesi, ürün veya hizmet temininde, en yüksek kaliteyi en uygun fiyat ve en kısa zamanda yakalamayı hedef olarak belirlemiştir.


1.7.1. STRATEJİK AMAÇ: Belediyemiz çalışanlarının, mesai saatinde her türlü gereksinimlerinin karşılanabildiği, güvenli, temiz ve hizmetlerin en verimli şekilde sürdürülebileceği fiziksel mekanlara kavuşturulması.
1.7.1.1. HEDEF: Belediye çalışanlarının; temizlik, teknik bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerinin en iyi şekilde temin edilmesi, her türlü organizasyonda mekanların fiziksel şartlarının düzenlenmesi.
6.1.1.7. Gerekçe:

Halkın istediği nitelikte, dünya kentleri düzeyinde hizmetler sunabilmenin temelinde sağlıklı bir kurumsal yapı oluşturulması yatmaktadır. Bu nedenle Bahçelievler Belediyesi, gerçekleştirilen her türlü faaliyet ve hizmetin halka arz edilmesi öncesindeki çalışmaları önemsemektedir. Çalışanların verimliliğine; fiziksel çalışma ortamının, gerekli araç ve gerecin yeter sayıda bulunmasının ve güvenliğin etki ettiğinin bilincinde olmaktan dolayı, amaçlar arasında bu konuya yer verilmiştir.


1.8.1. STRATEJİK AMAÇ: Belediyenin ve paydaşların gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
1.8.1.1. HEDEF: Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.
6.1.1.8. Gerekçe:

Bilgi çağı olan 21.yüzyılın en önemli gündemini Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi oluşturmaktadır. Günümüzde müşterilerine/hedef kitlesine kaliteli ürün ve hizmet sunan birçok özel ve resmi kurum, ürün ve hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyarak, kaliteli ürün/hizmetin yanında bunlara ulaşım kolaylığını da sağlamaktadır. Artık yerel yönetimler için de aynı gereklilikler söz konusudur. İlçe halkının, çalışanların ve paydaşların gereksimin duydukları her türlü bilginin elektronik ortamda sunulmasını amaçlayan Bahçelievler Belediyesi, daha önce de değinildiği üzere şeffaflığı ve katılımcılığı sağlama arzusundadır. Yapılan vatandaş anketleri sonucunda, ilçe halkının Bahçelievler Belediyesi web sitesinden yeterli düzeyde haberdar olmadığı tespit edilmiştir. Günümüzdeki gelişmeler, Belediye misyonumuz ve halkımızın bu yöndeki talebi amacımızın şekillenmesinde etkili olmuştur.


1.9.1. STRATEJİK AMAÇ: İstihdamların iş gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlayarak, çalışanların yetkinliklerine uygun işlerde istihdamının, değer yaratan ve aidiyet duygusuna sahip insanlar olmalarının sağlanması.
1.9.1.1. HEDEF: Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürüterek ve motivasyonlarını arttırarak başarılı bir performans sergilemelerinin sağlanması.
6.1.1.9. Gerekçe:

Bahçelievler Belediyesi toplam çalışan sayısı 1994 yılında 956, 2000 yılında 795 iken, 2006 yılına gelindiğinde bu rakamın 596 olduğu görülmektedir. Söz konusu rakamlar nitelik arttıkça ihtiyaç duyulan çalışan sayısının azaldığını göstermektedir.


Bahçelievler Belediyesi olarak, “insan kaynağını” organizasyonda değişimi ve gelişimi sağlayabilecek yegâne unsur olarak görmekteyiz. İşin gerektirdiği nitelikte kişilerin istihdam edilmesinin, yerel yönetim olarak amaçlarımızı gerçekleştirmenin en önemli yolu olduğuna ve ancak işe uygun nitelikteki çalışanların kaliteli hizmetler üretebileceğine inanmaktayız. Diğer taraftan çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun görevlerde yer almaları, motivasyon ve performans açısından önemli olmakla birlikte; kurum çalışanlarının gelişimi, kurumsal yapının gelişimine ve kurumun hizmetler noktasında ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Kurumlar çalışanlarına mesleki bilgi ve birikim yanında, sahip olunan kurum kültürü ve kimliği ile bazı önemli değerler kazandırırlar. Bundan ötürü, Bahçelievler Belediyesi olarak çalışanlarımızın değer yaratan, halkı yararına ürettiği hizmetleri benimseyen ve aidiyet duygusuna sahip kişiler olmasını önemsemekteyiz.
1.10.1. STRATEJİK AMAÇ: Belediye ve üçüncü kişiler arasındaki muhtemel ihtilafları, belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde hukuki platforma taşıyarak, sonuçlandırılması için gerekli çabanın gösterilmesi ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması.
1.10.1.1. HEDEF: Belediyeye ait hukuki işlemlerin ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi ve yasal haklarının korunması.
6.1.1.10. Gerekçe:
Yerel yönetimlerin vatandaşları yararına hizmet üreten kurumlar olması, zaman zaman çeşitli ihtilafların ortaya çıkmayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak yerel yönetimlerin hukuki süreçlerini ilçe sakinlerinin yararını gözeterek sürdürmesi önem arz etmektedir. Bahçelievler Belediyesi’nin bu sorumluluğu taşıyan bir yerel yönetim olarak, amaçları arasında bu hususa yer vermeyi gerekli görmüştür. Ayrıca hukukun üstünlüğünü sağlamak isteyen kurumların, çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmesi ve onlara gerekli bilgilendirmede bulunması kaçınılmazdır.
1.11.1. STRATEJİK AMAÇ: İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin Coğrafi Kent Bilgi Sisteminde kayıt altına alınması ve  tüm bu işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında çalışmalarının sağlanması.
1.11.1.1. HEDEF: Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin  kontrol edilerek  belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması.
6.1.1.11. Gerekçe:

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde ilçede faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin Avrupa Birliği müktesebatına uygun standartları yakalaması, ilçemiz açısından önemli bir gelişme olacaktır. Ayrıca söz konusu işletmelerin kayıt altına alınması, kontrollerinin sağlanmasını kolaylaştıracak, aynı zamanda ilçe halkına ve web hizmetinden faydalanan diğer kullanıcılara kolaylık sağlayacaktır. Esnaf denetimlerinin, vatandaş anketlerinde çok sık dile getirilmemekle birlikte ifade edilen konular arasında yer alması, amacın oluşturulmasında önemli bir kriter olmuştur.


1.12.1. STRATEJİK AMAÇ: Bahçelievler Belediyesi’nin, çağdaş, değişime öncülük eden, halkın beğenisini kazanan projeleri gerçekleştiren bir belediye olması.
1.12.1.1. HEDEF: Belediye ve paydaşlara ait verileri toplayarak, halk ve belediye yararına değişik ölçek ve içerikte projeler üretilmesi.
6.1.1.12. Gerekçe:

Teknolojik gelişmelerin varlığı, halkın artan ve hızla değişen beklentileri, yerel yönetimleri sorunlara karşı daha etkin, sürdürülebilir çözümler üretmeye zorlamaktadır. Ayrıca sorun olarak görülmeyen alanlarda dahi değişim gerekebilmektedir. Bahçelievler Belediyesi olarak, yenilikçi, etkin projeler üreterek halkın memnuniyet seviyesinin yükseltilmesi, aynı zamanda diğer yerel yönetimlere örnek olunması amaçlanmaktadır.


6.1.2. ALTYAPI
2.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Bahçelievler halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel alt yapının kurulması ve korunması.

2.1.1.1. HEDEF: İlçenin altyapısının güçlendirilmesi ve mevcutların bakımının düzenli olarak yapılması.
2.1.1.2. HEDEF: İlçe halkına hizmet götüren kamu kuruluşlarına ait binaların, daha nitelikli hizmet verir duruma getirilmesi ve bu durumun korunmasına yönelik destek verilmesi.
2.1.1.3. HEDEF: Belediyenin Başkanlık binasının yapımını gerçekleştirerek hizmet kapasitesinin arttırılması.
2.1.1.4. HEDEF: İlçede oluşabilecek doğal afetlerle mücadele araç ve ekipman altyapısının kurulması ve mevcutların güçlendirilmesi.

6.1.2.1. Gerekçe:

Yerel yönetimlerin temel hizmet alanları arasında yer alan altyapı faaliyetlerinin, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması önem sırası açısından ilk sırada yer almaktadır. Paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan dere ıslahı çalışmalarının başarılı bulunması, bu konu ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yöneticiler ve paydaşlar, kamu hizmet binaları konusundaki beklentilerini ifade etmişlerdir. Altyapı faaliyetleri kapsamında hizmet kapasitesinin arttırılması ile halkın beklentilerine cevap verme imkânı da artacaktır.


6.1.3. İMAR ve ŞEHİRCİLİK
3.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Gelişen teknolojiye uygun, halkın isteklerini göz önünde tutan, ideal bir Kent Bilgi Sistemi ortaya çıkararak, modern kent bilincine uygun bir Bahçelievler oluşturulması.
3.1.1.1. HEDEF: İmar planları yapılması, planların gerçekleştirilmesi için gereken disiplin ve özverinin gösterilmesi, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yatırımların yer seçimlerinin ve geliştirilmesinin yönlendirilmesi, sağlam, estetik ve çağdaş binalar yapılmasının sağlanması.
3.2.1. STRATEJİK AMAÇ: Yasal hakları kullanarak, sorumlulukların yerine getirilmesi, ihtiyaç duyulan kamulaştırmaları gerçekleştirerek daha fazla yeşil alan kazanılması ve “Bahçelievler” kültürüne dönüşü sağlayacak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması.
3.2.1.1. HEDEF: Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması.
3.2.1.2. HEDEF: Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin satışı ve işgaliye ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralarının toplanarak gelir sağlanması.
6.1.3.1.Gerekçe:

Dayanıklı yapılara ve estetik zenginliğe sahip modern şehirlerin oluşturulmasında ilçe temelinde yapılacak düzenleme ve çalışmalar etkili olmaktadır. Bu konuda yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Modern bir şehir oluşturulmasında, mevcut alanların doğru şekilde değerlendirilmesi ilk sırada yer almaktadır. Etkin bir planlama ile yapılacak imar çalışmaları, modern kent kimliğinin oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır. İlçe sakinleri, paydaşlar ve çalışanlar ile yapılan görüşmeler, bu konuda genel bir beklentinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bahçelievler Belediyesi, başta ilçe halkının olmak üzere, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve yerel idarelerin yapılaşma, mevcut alanların ihtiyaçlara ve kent estetiğine uygun şekilde düzenlenmesi isteklerini önemsemektedir.


6.1.4. ÇEVRE VE REKREASYON
4.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Yoğun nüfus, plansız yapılaşma ve gün içi artan yoğun insan trafiğine rağmen, temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturarak, bu kültürün ilçe sakinlerinde bir değer yargısı haline dönüştürülmesi.
4.1.1.1. HEDEF: Katı atıkların toplanmasında etkinliğin arttırılması ve çevre temizliğinin sağlanması.
4.1.1.2. HEDEF : Tıbbi, kimyasal ve benzeri zararlı atık üreten işletmelerin, kayıt altına alınması, denetlenmesi ve atıkların düzenli olarak toplanması.
4.1.1.3. HEDEF: Halkta temizlik ve çevreye bakışı olumlu bir değer yargısına dönüştürmek için gerekli, her türlü kampanyalar ve bilinç artırıcı etkinliklerde bulunulması.
4.2.1. STRATEJİK AMAÇ: Plansız, yoğun yapılaşmanın yol açtığı betonlaşma arasında ilçe halkına yeşil bir çevrede yaşama şansı sağlayacak şekilde, her türlü boş alanın değerlendirilmesi ve nitelikli yeşil alanın azami miktara çıkarılması.
4.2.1.1.HEDEF: Halen dünya ortalamasının çok gerisinde olmanın ötesinde (7m2/kişi başı), İstanbul ili genelindeki ilçelerin ortalamasının da hayli altında olan (1,5 m2/kişi başı) kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2011 yılında, İstanbul ili ortalama düzeyine taşınması.
4.2.1.2. HEDEF: İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park, çocuk oyun alanı ve benzeri rekreasyon alanlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve sürekli etkin kullanıma hazır bulundurulması.
6.1.4.1. Gerekçe:

Bahçelievler İlçesi, İstanbul’un en yoğun nüfusa sahip yerleşim alanlarının başında gelmektedir. Kalabalık bir nüfusa sahip olunması, aynı zamanda karmaşık bir sosyal dokunun, çarpık yapılaşmanın ve farklı kesimleri temsil eden vatandaşların varlığını da haber vermektedir. Bu ve benzeri faktörler, çevre temizliği, doğal çevrenin korunması, yeşil alan gibi konularda problemleri de beraberinde getirmektedir. Çalışanların, vatandaşların ve paydaşların yaptıkları değerlendirmelerde de yukarıda değinilen konular karşımıza çıkmaktadır.


Bahçelievler Belediyesi, çevre ve rekreasyon alanına önem veren ve bu konuda birçok hizmete imza atmış bir yerel yönetimdir. Paydaşların ve halkın bu konuda sorun gördükleri alanlarla birlikte başarılı buldukları hizmetleri ifade etmesi önemli bir göstergedir. Tüm paydaşların ve halkın memnuniyet düzeyinin artması ve beklentilerin karşılanması için çevre ve rekreasyon alanında amaçlar oluşturulmuştur.
Belediyemizin rutin olarak gerçekleştirdiği hizmetlerin yanında kayıt altına alma faaliyetinin ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların ön plana çıkarılması önemsenmiştir. Ayrıca yeşil alanların arttırılmasında ve çevre düzenleme çalışmalarında planlama ve koordinasyon üzerinde durulacaktır.
6.1.5. İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞI
5.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması ve özel ilgiye muhtaç (zihinsel özürlü, fiziksel engelli, kronik psikiyatrik hastalar vb.) yoksul gruplara sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürekli ve kurumsal olarak ulaştırılması.
5.1.1.1. HEDEF: Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin sunulması.
5.1.1.2. HEDEF: İlçede yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunulacağı yerleşik bir Halk Polikliniğinin kurulması.
5.1.1.3. HEDEF: Yardıma muhtaç kronik psikiyatri hastalarına ve zihinsel özürlülere yönelik, eğitim ve tedavi olanakları sağlanması.
6.1.5.1. Gerekçe:

Bahçelievler İlçesi kendisi yoğun bir nüfusa sahip olmakla birlikte benzer yoğunlukta nüfusa sahip ilçelere komşudur. Komşu ilçelerden biri olan Bakırköy’den sonra, Büyükçekmece’ye kadar olan güzergahta iki milyonun üzerinde nüfus yaşıyor olmasına karşın, yataklı hiçbir devlet hastanesi bulunmamaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde çok sayıda özel hastane olmakla birlikte, civar ilçeler ve Büyükçekmece güzergahı düşünüldüğünde sağlık hizmeti veren kuruluşların sayısı son derece yetersizdir. İlçe sakinlerinin ve Belediye paydaşlarının, sağlık hizmetleri konusundaki haklı beklentilerini görüşmeler sırasında dile getirmeleri de bu durumun göstergesidir.


Bölge genelinde yeterli sayıda sağlık hizmeti veren kuruluşun bulunmaması, ilçe halkının ve paydaşların söz konusu eksikliği dile getirmesi ve beklenti içinde olmaları, öte yandan İstanbul’un en eski özel hastanesinin ve huzurevinin Bahçelievler’de bulunması; sağlık hizmetlerinin Bahçelievler Belediyesi’nin stratejik amaçları arasında daha kapsamlı şekilde ele alınmasına neden olmuştur. Koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin halka sunulmasının yanı sıra özel ilgiye muhtaç gruplara da tedavi olanaklarının sağlanması, diğer yerel yönetimlere örnek oluşturulması beklenen hedeflerimiz arasındadır.
5.1.2. STRATEJİK AMAÇ: İlçedeki hayvan ve insanların birbirlerinin yaşamını tehdit etmeden uyum içerisinde yaşayabilecekleri güvenli bir alan oluşturulması.
5.1.2.1. HEDEF: İlçedeki başıboş hayvanların toplanması, tedavisi, ıslahı ve insan sağlığı açısından şehir yaşamına uygun hale getirilmesi.
5.1.2.2. HEDEF: İnsan yaşamını tehdit eden zararlı ve haşerelerle etkin mücadele edilmesi.
5.1.2.3. HEDEF : Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması.
6.1.5.2. Gerekçe:

İlçe sakinleri ve paydaşlardan alınan değerlendirmeler incelendiğinde, ilçedeki sokak hayvanları, zararlı ve haşereler konusunda beklentilerin olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte insan sağlığının korunmasına hizmet eden konular arasında insan yaşamını tehdit eden zararlılarla mücadele edilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması yer almaktadır. İlçedeki başı boş hayvanların toplanması, tedavi edilmesi ve ıslahı, ilçe halkının daha huzurlu bir yaşam alanına sahip olmasını sağlayacaktır. Canlı hayatını önemseyen bir yerel yönetim olarak, insan ve hayvan sağlığının birlikte korunmasının birbirine hizmet ettiğinin bilinci ile hareket edilmektedir. İlçe sakinlerinin ve paydaşlarının da bu konudaki talepleri bu stratejik amacın gereğini ortaya koymaktadır.


6.1.6. KAMU DÜZENİ ve AFET YÖNETİMİ
6.1.1. STRATEJİK AMAÇ: İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara, yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek, ilçedeki emniyet güçleriyle işbirliği halinde, halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlanması.
6.1.1.1. HEDEF: Her türlü (özellikle pazaryerleri ve açık alanda satış yapan, halk sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğinin arttırılması.
6.1.1.2. HEDEF: Zabıtanın varlığını ön plana çıkaracak etkinlikleri arttırarak, suça eğilimli kişilerde denetim bilinci oluştururken vatandaşlarda zabıtaya güven ve işbirliği duygusu geliştirilmesi.
6.1.1.3. HEDEF: Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin arttırılması ve işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması.

6.1.6.1. Gerekçe:

Güvenlik, ilçe sakinleri tarafından dile getirilen konuların başında gelmektedir. İlçede suça eğilimin ve madde bağımlısı kişi sayısının artması, ilçe halkının güvenlik konusundaki rahatsızlığının temel nedenleri arasındadır. İlçenin karmaşık bir sosyo-kültürel yapıya sahip olması, genç ve eğitimsiz nüfusun varlığı bu sorun açısından risk oluşturmaktadır. İlçe halkının güvenli bir ortamda yaşaması, yerel yönetimlerin temel amaçları arasındadır. Bu nedenle Bahçelievler Belediyesi, ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde, bu problemin üstesinden gelmeyi amaç edinmiştir. Ayrıca halkın gözündeki zabıta izlenimini, çeşitli etkinliklerle değiştirmeyi ve “Belediye Zabıtası”nı, kamu düzenine ilişkin istenmeyen bir durum karşısında başvurulacak merci kılmayı hedefleri arasına koymuştur.


Bahçelievler Belediyesi, zabıta hizmetleri birimini daha etkin kullanarak ve halkı esnaf ve genel güvenlik konusunda bilinçlendirerek, ilçede artma eğilimi gösteren olumsuz durumun üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.
6.2.1. STRATEJİK AMAÇ: Depremde birinci derecede riskli bölge olarak algılanan ilçemizde vatandaş nezdinde afet bilincinin geliştirilmesi ve olağan üstü koşullara uygun gerekli altyapının kurulması.
6.2.1.1. HEDEF: Vatandaşlar ve resmi kurumlarda olağan üstü durumlara karşı gerekli bilinci oluşturmaktır.
6.2.1.2. HEDEF: Olağan üstü durumlara karşı ilçemizde yaşayan insanlarımızın sayısal değerlerine uygun ihtiyaç malzemelerinin ve Arama – Kurtarma ekiplerinin teknik malzeme ve donanımlarının temin edilmesi.
6.1.6.2. Gerekçe:
Bahçelievler İlçesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda “2. Derece Deprem Bölgeleri” sınırları içinde yer almasına rağmen, bölgesel ölçekteki tektonik yapı ve ilçenin bulunduğu konum dikkate alınarak, bölge için “1. Derece Deprem Bölgelerine” ait parametrelerin statik ve depremsellik hesaplamalarında kullanılması uygun bulunmaktadır. İlçedeki çarpık yapılaşma ve depremde hasar gören binalar, bir afet durumuna ilişkin bölgedeki riski artırır niteliktedir. Vatandaş ve paydaşların beklentisi, Bahçelievler Belediyesi’nin afet yönetimi konusunda tedbir alması yönündedir. Bu nedenlerden ötürü, önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan afet yönetimine yönelik hizmetlerin etkinliğinin ve kapasitesinin arttırılmasına amaçlar arasında yer verilmiştir. Ayrıca Afet Yönetiminin başarı ile gerçekleştirilmesinde halkın yeterince bilgilendirilmesi ve istenen bilinç düzeyine ulaştırılması önemli konulardır.
Afet Yönetimi kapsamında özellikle ele alınan ikinci konu yağmur ve kar yağışı sonrasında ortaya çıkan problemleri içermektedir. Bunun başlıca nedeni ilçenin topografyasını dere yataklarının belirlenmiş olmasıdır. Coğrafi özelliklerinden dolayı her yıl taşan derelerin sebep olduğu olumsuzlukların minimize edilmesi de amaçlar arasındadır.
6.1.7. SOSYAL BELEDİYECİLİK
7.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Paydaşların ve belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
7.1.1.1. HEDEF: Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.
7.1.1.2. HEDEF: Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
7.1.1.3. HEDEF: İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
7.1.1.4. HEDEF: Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi.
7.1.1.5. HEDEF: Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, düzenli ve etkin sosyal yardımda bulunulması.
7.1.1.6. HEDEF: Halka kültürel yönde kazanım oluşturması beklenen, görsel ve basılı materyalin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması.
6.1.7.1. Gerekçe:

Yerel yönetimler, altyapı, imar, temizlik gibi şehrin fiziksel hizmetlerin yanında halkın ve çağın beklentileri ile doğru orantılı olarak ilçe sakinlerine sosyal hizmetler de sunmaktadır. Özellikle “Sosyal Belediyecilik” kavramı, gittikçe gelişme motivasyonu taşıyan idarelerin temel amaçları arasında yerini almaya başlamıştır.


Bahçelievler Belediyesi çalışanları, ilçe sakinleri ve paydaşlar, belediyemizin sunduğu kültür faaliyetleri ve sosyal hizmetler konusunda memnuniyetlerini dile getirmekle beraber hâlihazırda yapılanlarla ilgili çeşitli beklentilerini de ortaya koymaktadırlar. Sosyal Belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen her bir faaliyetin bütünlük içerisinde yürütülmesi ve bir amaca hizmet etmesi, bu faaliyetlerin düzenlenmesi kadar önem taşıyan bir yöndür.
İlçede yaşayan halkın farklı sosyo-ekonomik imkânlara sahip olması; kadın, çocuk, dul ve yetim, engelli, yaşlı gibi sınıflandırılabilecek çok sayıda yardıma muhtaç kesimin varlığı Bahçelievler Belediyesi’nin “Sosyal Belediyecilik” hizmetlerini ön plana çıkarmasındaki önemli sebeplerdendir.
Ayrıca altyapı, imar, çevre ve rekreasyon alanındaki hizmetlerle modern bir ilçe oluşturmayı amaçlayan Bahçelievler Belediyesi, ilçe halkının da sosyo-kültürel açıdan gelişimini de hedeflemektedir. Bu gelişim sürecinde toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın arttırılması, böylelikle ilçe huzurunun korunması amaçlanmaktadır.
6.1.8. TANITIM ve HALKLA İLİŞKİLER
8.1.1. STRATEJİK AMAÇ: Belediye hizmetlerinden ve toplumca kabul gören önemli gün ve haftalara ilişkin etkinliklerden, çalışanlar, paydaşlar ve ilgili kamuoyunun azami oranda haberdar edilmesi ve hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması.
8.1.1.1. HEDEF: Çalışanların ve yoksul ailelerin yeme ihtiyaçlarının giderilmesi.
8.1.1.2. HEDEF: Önemli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerle halkın kaynaşması, dayanışması ve sosyal barışın sağlanması.

8.1.1.3. HEDEF: Sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve ilçedeki aktif spor kulüplerinin daha yaygın faaliyetler sürdürmelerinin teşvik edilmesi.
8.1.1.4. HEDEF: Belediyemiz tüm birimlerinin hizmetlerinin halka etkin biçimde duyurularak en yüksek katılım ve yararlanma fırsatının sağlanması.
8.1.1.5. HEDEF: Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte katılımcı bir yönetim anlayışının oluşturulması.
6.1.8.1. Gerekçe:
Doğrudan ilçe sakinlerine hizmet sunan yerel idarelerin tanıtım ve halkla ilişkiler konusundaki başarıları, halkın yerel yönetimi ve ilçesini benimsemesini, hizmetlerden yararlanma düzeyini doğrudan etkilemektedir. Yerel yönetimlerin birtakım hizmetleri yerine getirmeleri kadar, bu hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve duyuruyu yeterli düzeyde yapmaları da gerekmektedir. Çünkü halka yarar sağlaması beklenen birçok faaliyet yeterince duyurulmadığında, istenen faydayı üretememektedir.
Bahçelievler Belediyesi bu nedenlerden dolayı, mevcut halkla ilişkiler birimini tek bir alanda uzmanlaştırmayı ve halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini daha etkin hale getirmeyi amaçları arasına koymuştur. Böylelikle halkın hizmetlerden azami oranda bilgi sahibi olması ve faydalanması sağlanacaktır.


Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə