Tarix: No MÜŞTƏRİNİn qeydiyyat əRİZƏSİYüklə 118,12 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü118,12 Kb.
#83682

Tarix: _______________ No ____MÜŞTƏRİNİN QEYDİYYAT ƏRİZƏSİCUSTOMER / MÜŞTƏRİ


(name, TIN) / (adı, VÖEN-i)


USERS: Private Institutions / State Organizations / Foreign State Organizations / State Institutions / Other Public and Private Organizations / Other Financial Institutions

İSTİFADƏÇİLƏR: Özəl Müəssisələr/ Dövlət Təşkilatları/ Xarici Dövlət Təşkilatları/ Dövlət Müəssisələri/Digər İctimai və Özəl təşkilatlar/ Digər Maliyyə Qurumları

IMPORTANT NOTES / MÜHÜM QEYDLƏR

  • Use only black or blue ink for signing / İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin;

  • Confirm additional amendments with your signature / Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin;

  • Use new page for additional information and confirm it with your signature / Əlavə məlumat üçün yeni səhifə istifadə edin və imzanızla təsdiq edin;

Fields marked with * are mandatory / * ilə işarələnmiş xanaların doldurulması məcburidir
Please, carry out registration at Business Center of “PASHA Bank” OJSC in compliance with the following information / Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin __________________ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın:

ACTIVITY DETAILS / FƏALİYYƏT İLƏ BAĞLI MƏLUMAT

  1. *Full name of economic entity / Təsərrüfat subyektinin tam adı: _________________________
2. *Organization-Legal Form / Təşkilatı-Hüquqi Forması:

☐ Private Institution / Özəl Müəssisə

☐ State Institution / Dövlət Müəssisəsi

☐ Foreign State Organization / Xarici Dövlət Təşkilatı

☐ Public legal entity / Publik hüquqi şəxs

☐ Non-government organization / Qeyri-hökumət təşkilatı

☐ Other (specify) / Digər (qeyd edin)

3. *Date of establishment / Yaranma tarixi:

4. *Date of registration (if different) / Qeydiyyat tarixi (fərqlidirsə):

5. *Country of registration / Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:(day/month/year)/ (gün,ay,il)


6. *Legal address / Hüquqi ünvan:

7.*Actual address/ Faktiki ünvan ______________________

☐ Same as legal address / Hüquqi ünvanla eynidir

8.*Phone number (work/mob) Əlaqə nömrəsi (iş/mob) _________________________

9. *TIN / VÖEN:

10. Activity type / Fəaliyyət növü:

11. Number of staff / İşçilərin sayı ☐ < 10 ☐ 10-50 ☐ 51-200 ☐ >200

12. Name of mother company (if available) / Baş təşkilatın adı (mövcud olan hallarda):

13. Country of establishment of the mother company / Baş təşkilatın təsis edildiyi ölkə:

14. *Confidential password provided by the company (min 5 – max 8 numbers) / Şirkət tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm):

15. Annual turnover of the company (AZN) / Şirkətin illik dövriyyəsi (AZN): ☐< 200 000 ☐ 200 000 – 2 000 000 ☐ 2 000 000 – 10 000 000 ☐ > 10 000 000

16. *Reason of business relations with the bank / Bankla işgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi:17. Source of funds / Vəsaitlərin mənbəyi:

18. Are you going to transfer money abroad? / Xaricə ödənişlər etmək niyyətindəsiniz? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

19. Are you going to transfer cash funds out? / Nağd vəsaiti mədaxil etmək niyyətindəsiniz? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

20. Has the property structure been changed over the last 5 years? / Son 5 ildə mülkiyyət strukturunda dəyişikliklər

olunub? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:

21. Has there been any change in founders over the last 5 years? / Son 5 ildə təsisçilərin tərkibində dəyişiklik

baş veribmi? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:

22. Have organizational changes been made over the last 5 years? / Son 5 ildə təşkilati formada dəyişikliklər olunub?

☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:

23. Are there other departments and representations? / Digər şöbələr, nümayəndəliklər mövcuddur?

☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

If the answer is “yes”, explain in detail / Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:

24. Cause of planned operation / Planlaşdırılan əməliyyatın səbəbi:
25. Do you have other bank accounts? / Digər bank hesablarınız varmı? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr

Name of bank / Bankın adı Country / Ölkə

26.Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi barədə əlavə məlumat / Further information about the reason of business relations with the bank _________________________

27. Təqdim olunan iş, mal və xidmətlər barədə məlumat / İnformation about offered work, goods and services _________________________

28. Fəaliyyətinizi genişləndirməyi və ya başqa yerə keçirməyi düşünürsünüzmü?/ Do you think about expanding or moving your business elsewhere?

_________________________

29. Specify the significant jurisdictions where you operate (20% and more of the turnover) / Fəaliyyət göstərdiyiniz əhəmiyyətli yurisdiksiyaları qeyd edin (dövriyyənin 20% və daha yuxarısı)
30. Details of your main contractors / Əsas podratçılarınız barədə məlumat
31. Jurisdictions where your main contractors operate / Əsas podratçılarınızın aid olduğu yurisdiksiyalar


32. Details of your main customers / Əsas müştəriləriniz barədə məlumat
33. Jurisdictions where your main customers operate / Əsas müştərilərinizin aid olduğu yurisdiksiyalar


34. Amount of current assets / Cari aktivlərin həcmi:
35. Average monthly profit over the past year / Son 1 il ərzində orta aylıq mənfəət həcmi:
36. Average monthly turnover over the past year over the past year / Son 1 il ərzində orta

aylıq dövriyyənin həcmi:


37. Average monthly amount of money transferred abroad over the past year / Son 1 ildə

xaricə köçürmələrin orta aylıq miqdarı:


38. Average monthly amount of money transferred from foreign countries over the past year / Son 1 ildə

xaricdən daxilolmaların orta aylıq miqdarı: ______________________


39.*ƏDV qeydiyyatı/VAT registration

- Bəli/Yes - Xeyr/NoSHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS

PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR

FOR PHYSICAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are physical entities)

*If the company has several shareholders, add new lines with “+”FİZİKİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar fiziki şəxslərdirsə)

*Bir neçə təsisçi olduqda “+” işarəsi vasitəsilə yeni bölümlər əlavə edin


*Name / Adı *Last name / Soyadı *Patronymic / Ata adı


*Date of birth / Doğum tarixi____ *Place of birth / Doğulduğu yer _________________________

*Citizenship / Vətəndaşlığı


*Sex / Cinsi: ☐ Male / K ☐ Female / Q Marital status / Ailə vəziyyəti: ☐ Married / Evli ☐ Single / Subay

*Address/Ünvan _________________________

*Occupation/Məşğuliyyəti _________________________

*Series and number of identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi : ________________

*Date of issue / Verilmə tarix :

*Valid until / Bitmə tarixi : __________

*PIN code of ID card / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:

*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country_____________________

*TIN (if available) / VÖEN (mövcuddursa) _________________________

Have you ever been convicted of a criminal offence? / Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr


Are you a political figure? / Siyasi xadimdir? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr ☐ Close relative of political figure / Siyasi xadimin yaxın qohumu

If you are a political figure (or close relative of any political figure), please fill PEP form. / Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun


*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)


*Phone / Telefonlar

(home) / (ev)(work) / (iş)(mobile) / (mobil)

_________________________________________________________________________________________________SHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS

PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR

FOR LEGAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are legal entities)

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar hüquqi şəxslərdirsə)

*Name of legal entity / Hüquqi şəxsin adı:


*TIN / VÖEN


*Country and date of registration / Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və qeydiyyat tarixi:(day/month/year) / (gün,ay,il)

*Legal address / Hüquqi ünvan:


*Activity type / Fəaliyyət növü:
*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı (%)
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
*Authorized person and contact details / Səlahiyyətli şəxs və əlaqə məlumatı:

__________________________________________________________________________________________________

DETAILS OF COMPANY MANAGEMENT (persons listed in the signature and seal patterns sheet)

TƏŞKİLATIN RƏHBƏRLİYİ HAQQINDA MƏLUMAT (imza və möhür nümunəsində qeyd olunan şəxslər)

☐ Same as the founder (individual) / Təsisçi (fiziki şəxs) ilə eynidir
*Name / Adı *Last name / Soyadı *Patronymic / Ata adı
*Date of birth / Doğum tarixi *Place of birth / Doğulduğu yer

*Citizenship / Vətəndaşlığı

*Address/ Ünvan

*Sex / Cinsi: ☐ Male / K ☐ Female / Q *Marital status/ Ailə vəziyyəti : ☐ Married / Evli ☐ Single / Subay

*Position/Vəzifəsi _ ________

*PIN code of ID card / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:

*Series and number of identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi :

*Date of issue / Verilmə tarix :

*Valid until / Bitmə tarixi :
*Additional Identification document / Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənəd:

☐ IAMAS ☐ Passport ☐ driving license / Sürücülük vəsiqəsi ☐ Birth certificate/ Doğum haqqında şəhadətnamə


☐ Others / Digər
*Series and number of additional identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin seriya və nömrəsi : _________________________

*Date of issue / Verilmə tarix : _________________________

*Valid until / Bitmə tarixi : _________________________

PIN code of ID card (if available) / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu (olduqda): _________________________

*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country ____________________

*TIN (if available) / VÖEN (mövcuddursa) ____________________

Has he/she ever been convicted of a criminal offence? / Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
Is he/she is a political figure? / Siyasi xadimdir? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr ☐ Close relative of political figure / Siyasi xadimin yaxın qohumu
If he/she is a political figure (or close relative), please fill PEP form. / Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı (%)

*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) _________________________
*Phone / Telefonlar

(home) / (ev)

_______________________

(work) / (iş)

_______________________

(mobile) / (mobil)

_________________________________________________________________________________________________

DETAILS OF FINAL OWNER OF THE ORGANIZATION

TƏŞKİLATIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT

☐ Same as the founder / Təsisçi ilə eynidir

*Name / Adı *Last name / Soyadı *Patronymic / Ata adı


*Date of birth / Doğum tarixi *Place of birth / Doğulduğu yer_________________________

*Citizenship / Vətəndaşlığı

*Sex / Cinsi: ☐ Male / K ☐ Female / Q *Marital status / Ailə vəziyyəti: ☐ Married / Evli ☐ Single / Subay

*Address/Ünvan _________________________

*Occupation/Məşğuliyyəti _________________________

*Series and number of identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi :

*Date of issue / Verilmə tarix :

*Valid until / Bitmə tarixi :

*PIN code of ID card / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu: _________________________

*Additional Identification document / Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənəd:

☐ IAMAS ☐ Passport ☐ driving license / Sürücülük vəsiqəsi ☐ Birth certificate/ Doğum haqqında şəhadətnamə
☐ Others / Digər
*Series and number of additional identity card /Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin seriya və nömrəsi : *Date of issue / Verilmə tarix : a

*Valid until / Bitmə tarixi :

PIN code of ID card (if available) / Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu (olduqda):
*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/ Tax residency country _

*TIN (if available) / VÖEN (mövcuddursa)_


Has he/she ever been convicted of a crime? / Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr
Is he/she a political figure? / Siyasi xadimdir? ☐ Yes / Bəli ☐ No / Xeyr ☐ Close relative of political figure / Siyasi xadimin yaxın qohumu

If he/she is a political figure (or close relative), please fill PEP form. / Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun


*Number of shares / Səhmlərin sayı *Amount of shares (%) / Səhmlərin miqdarı (%)
*Type of shares (having voting right) / Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) _________________________


*Phone / Telefonlar

(home) / (ev)(work) / (iş)(mobile) / (mobil)

_________________________________________________________________________________________________CONTACT DETAILS / ƏLAQƏ MƏLUMATI

ACTUAL ADDRESS / FAKTİKİ ÜNVAN

☐ Same as the legal address / Hüquqi ünvanla eynidir

Actual address / Faktiki ünvan(street, apartment, building) / (küçə, mənzil, bina)


City / Şəhər

Index / İndeks

Country / Ölkə

Tel

Fax / Faks

Mobile / Mobil

E- poçt: iş(hesab üzrə bank məlumatların göndərilməsi

Please, provide the name of persons authorized to apply to the bank in relation to the bank accounts of the company/ organization. / Xahiş edirik, şirkətin/təşkilatın bank hesabları ilə bağlı banka müraciət etmək səlahiyyəti olan şəxslərin adlarını təmin edəsiniz.

Name, Last Name, Patronymic / Adı, Soyadı, Atasının Adı Position / Vəzifəsi TelName, Last Name, Patronymic / Adı, Soyadı, Atasının Adı Position / Vəzifəsi Tel
CUSTOMER DECLARATION / MÜŞTƏRİ BƏYANNAMƏSİ
I hereby confirm the accuracy of the provided information. I do not object to giving the account details to the responsible persons of company / organization by phone, provided that the specified password (paragraph 12 of the section “Activity details”) has been provided.

/ Bununla təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Qeyd olunmuş şifrəni (“Fəaliyyət ilə bağlı məlumat” bölməsinin 12-ci bəndi) təqdim etmək şərtilə telefon vasitəsilə hesab üzrə məlumatın şirkətin/təşkilatın məsul şəxslərinə verilməsinə etiraz etmirəm.Name, last name and signature of the Customer

/ Müştərinin adı, soyadı və imzası Signature of the Bank / Bankın İmzası

Seal / M.Y: Seal / M.Y:

Seal / M.Y.

Note: The document comes into force from the date indicated in the heading./ Qeyd: Sənəd başlıqda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.

NOTES OF THE BANK

Identification code of the Customer / Müştərinin eyniləşdirmə kodu

Type of the Customer / Müştərinin növü________________________________

Name and last name of recipient / Qəbul edən şəxsin adı, soyadı
________________________________

Signature of recipient / Qəbul edən şəxsin imzası


________________________________

Date, seal / Tarix, möhür
________________________________

Name and last name of supervisor / Nəzarət edən şəxsin adı, soyadı
________________________________

Signature of supervisor / Nəzarət edən şəxsin imzası


________________________________

Date, seal / Tarix, möhür
________________________________

Name and last name of manager / Rəhbərin adı, soyadı
________________________________

Signature of the manager / Rəhbərin imzası


________________________________

Date, seal / Tarix, möhür
Yüklə 118,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin