Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri İ. N.Şirinzadə “13” yanvarYüklə 62,43 Kb.
tarix20.05.2018
ölçüsü62,43 Kb.
#50945

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

İ.N.Şirinzadə
13yanvar 2015-ci il
Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra İnşaat materialları.

Fənnin adı Ağac materiallarının hidrotermik emalı.

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili: 2014-2015 II semestr

Fakültə: İnşaat texnologiyası.

Qrup:  672a1, 672a2

Tədris yükü: mühazirə 75 saat, seminar (məşğələ) 15 saat, laboratoriya 15 saat, kurs işi 60 saat Cəmi 165 saat.

Kredit: ______________

Auditoriya: № 908

Saat: ________

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Nəsirov Mürsəl Sərdar oğlu.

Kafedranın ünvanı: Bakı ş., A. Sultanova küç.,11

Məsləhət saatları: _çərşənbə axşamı 1230-1305, _cümə 1045-1220 , 1230-1305 üst həftə 672a1, alt həftə 672a2, cümə 1230-1305 üst həftə 672a1, alt həftə 672a2

E-mail ünvanı: mursel76@box.az

İş telefonu: ____________________________________3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Серговский П. С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М.,1987,39 с.

2. Расев А. И., Косарин А. А. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М.,2010,416 с.

3. Лесосушильные камеры и оборудование. Альбом, Архангельск, 1985.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Ağac materiallarının hidrotermiki emalı dedikdə, oduncağa istilik, qazlar və mayelərlə təsir etməklə, onun fiziki-mexaniki və istismar xüsusiyyətlərini dəyişməyə yönələn texnoloji proseslər başa düşülür. Bu proseslər oduncaqla ətraf mühit arasında istilik və nəmlik ötrülməsindəki fiziki hadisələrə əsaslanır.Təyinatına görə bu hadisələr üç qrupa bölünür: istilik emalı prosesləri; qurutma prosesləri və oduncagın hopdurulma prosesləri.

Bu fənlə fizika, kimya, oduncaqşünaslıq sıx əlaqəlidir. Fənnin tədrisində məqsəd ölkəmizə gətirilən oduncaq xammallarının qurudulma texnologiyası, istifadə sahəsindən asılı olaraq hopdurulma texnologiyası və bu iki prosesi həyata keçirmək üçün xüsusi hallarda istiliklə emalını tələbələrə öyrətməkdir. Bu fənni öyrənərək tələbələr oduncağın tətbiq sahəsindən asılı olaraq hansı nəmliyə qədər qurudulmasını, qurutma üçün rejim seçməyi, hopdurma üçün hansı maddələrdən istifadə etməyi,hansı hallarda istiliklə emalın vacib olduğunu, emal agentinin parametrlərini İD diaqramdan asılı olaraq təyin etməyi öyrənəcəklər və verilən parametrlərə uyğun müəssisələrin layihələndirmə vərdişlərinə yiyələnəcəklər.5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

I

Mövzu №1. Fənnə giriş və onun predmeti.

Hidrotermiki emalın ağac materiallarının fiziki-mexaniki və kimyəvi xassələrinə təsiri. Hidrotermiki emalın tətbiq sahələri: ağac materiallarının istiliklə emalı, qurudulması,buxarla emalı və hopdurulması.2

27.01.2015

I,II

Mövzu №2. Hidrotermiki emal obyekti olaraq oduncaq və onu əhatə edən mühit.

Quruducu amil haqda məlumat. Su buxarı. Atmosfer təzyiqli hava və onun parametrləri. Havanın İD diaqramı, onun əsas parametrləri. Nəmliyin oduncaqda vəziyyəti. Oduncağın sıxlığı. Oduncağın istilik və elektrik xassələri.6

29.01.2015

30.01.2015

03.02.2015

II,III

Mövzu №3. Oduncağın istiliklə emalı.

Oduncağın qızma-soyuma prosesinin fiziki qanunauyğunluğu. İstilikdəyişmə və qızdırılma üsulları. Istiliklə emal texnologiyası və avadanlığı.İstiliklə emal üsulları.6

05.02.2015

10.02.2015

12.02.2015

III,IV

Mövzu №4. Qurutmanın ümumi məsələləri.

Oduncağın qurudulma üsulları. Səmərəli quruma rejimlərinin seçilmə prinsipləri. Qurutmaya istilik sərfi.6

13.02.2015

17.02.201519.02.2015

V,

X,XI


Mövzu № 5. Taxta materiallarının qurudulması.

Mişarlanmış materialların kamerada qurudulma texnologiyası. Xüsusi qurutma üsulları. Mişarlanmış materialların atmosferdə qurudulması.6

24.02.2015

26.02.2015

27.02.2015

VI,

VII,


Mövzu №6. Quruducu kameralar.

Fasiləli və fasiləsiz işləyən kameraların təsnifatı, iş rejimləri və quruluşu. Kameraların iş rejiminə görə müəssisələrin planlaşdırılması.6

03.03.2015

05.03.2015

10.03.2015

VII,

VIII,


Mövzu №7. Quruducu kameralar.

Kameraların markalar üzrə təsnifatı, zavod tipli və müəssisə şəraitinə uyğunlaşdırılmış kameraların layihələndirilməsi. Rusiya, Avropa və ABŞ istehsalı olan eyni tip kameraların səciyyəvi fərqləndirilməsi.6

12.03.2015

13.03.2015

17.03.2015

VIII,

IX,


Mövzu №8. Materialın kameraya yığılması.

Nəqliyyat vasitələri. Arabacıqların təsnifatı. Kamera önündə və kamera daxilində görülən işlər. Təhlükəsizlik tədbirləri.6

19.03.2015

24.03.2015

26.03.2015

IX,


X

Mövzu №9. Quruducu qurğuların istilik və dövriyyə avadanlıqları.

Kaloriferlərin iş prinsipi, markaları üzrə təsnifatı, seçilməsi və hesablanması. Ventilyatorların iş prinsipi, markaları üzrə təsnifatı, seçilməsi və hesablanması. Aerodinamik hesabatlar.6

27.03.2015

31.03.2015

02.04.2015

XI

Mövzu №10. Materialın kamerada yerləşdirilmə üsulları.

Qalaqların təşkil olunması, optimal qurudulma üçün kamerada düzgün yerləşdirilməsi, istiqamətləndirilməsi, hava axınına nəzərən mövqeyi.6

07.04.2015

09.04.2015

10.04.2015

XII,

XIII,


Mövzu №11. Şpon və talaşanın qurudulması.

Şponun qurudulma üsulları və xüsusiyyətləri. Prosesin texnologiyası və avadanlıqları. Xırdalanmış oduncağın – talaşanın qurudulma üsulları və xüsusiyyətləri. İstifadə olunan texnologiya və avadanlıqlar.8

14.04.2015

16.04.2015

21.04.2015

23.04.2015

XIII,

XIV


Mövzu №12. Oduncağın mühafizəsi və hopdurulması.

Oduncağın göbələklərdən, oddan, həşəratlardan mühafizəsi üsulları və vasitələri. Hopdurma üsulları, texnologiyası və avadanlıqları.6

24.04.2015

28.04.2015

30.04.2015

XV

Mövzu №13. Ağac materiallarının hidrotermiki emalında tənzimləyici və nəzarət qurğuları.

Quruducu amilə nəzarətin texnoloji prinsipləri. Məsafədən nəzarət qurğuları. Əsas idarəetmə orqanları və təyinatı. Avtomatik tənzimləmə sistemləri.5

05.05.2015

07.05.2015


5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

II

Mövzu № 1. Quruducu amilin parametrlərinin İD diaqram vasitəsilə təyini.

2

06.02.2015

IV

Mövzu № 2. Qarışma prosesinin təyini.

2

20.02.2015

VI

Mövzu № 3. Quruma rejimlərinin xarakteristikası.

2

06.03.2015

VIII

Mövzu № 4. Taxtaların quruma müddətinin təyini və kameranın seçilməsi.

2

20.03.2015

X

Mövzu № 5. Kameraların texnoloji hesabatı

2

03.04.2015

XII

Mövzu № 6. Kameraların istilik hesabatı.

2

17.04.2015

XIV

Mövzu № 7. Kameraların aerodinamiki hesabatı.

3

01.05.2015

5.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

I

II


Mövzu № 1. Oduncağın nəmliyinin təyin edilmə üsulları.

2

2

29.01.2015

05.02.2015

III

IV


Mövzu № 2. Quruducu amilin parametrlərinin təyini.

2

2

12.02.2015

19.02.2015

V

VI


Mövzu № 3. Oduncaq nümunəsinin qurudulması.

2

2

26.02.2015

05.03.2015

VII

VIII


Mövzu № 4. Qurutma rejimlərinin xarakteristikası.

2

2

12.03.2015

19.03.2015

IX

X


Mövzu № 5. Oduncağın hopdurmaya hazırlanması.

2

2

26.03.2015

02.04.2015

XI

XII


Mövzu № 6. Oduncağın qızma-soyuma prosesinin təyini.

2

2

09.04.2015

16.04.2015

XIII

XIV


Mövzu № 7. Kameranın pasportunun tərtibi.

3

3

23.04.2015

30.04.2015

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Mövzu №1.Verilmiş həcmli qurutma kamerasının layihələndirilməsi.

Müəyyən markalı süni qurutma kamerasında verilmiş müəyyən həcmdə taxta materiallarının quruma müddətinin təyin edilməsi. Taxta materiallarının illik həcminə görə texnoloji, istilik və aerodinamiki hesabatların yerinə yetirilməsi.60Mövzu №2.Hopdurucu avtoklavın layihələndirilməsi.

Verilmiş həcmli xammalın hopdurulması üçün tələb olunan maddələrin miqdarının təyini. Hopdurucu avtoklavın tutumuna görə illik hopdurulacaq xammalın həcminin təyini. Hopdurucu avtoklavın layihəsinin çəkilməsi.

5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Emal mühiti haqda ümumi məlumat.

2.

Nəm havanın İD diaqramı və onun parametrləri.

3.

Oduncağın istiliklə emal üsulları.

4.

Quruducu qurğuların istilik və dövriyyə avadanlıqları.

5.

Quruducu kameraların sinifləri.

6.

Quruducu qurğuların nəqliyyat avadanlıqları.

7.

Mişarlanmış materialların qurudulma üsulları.

8.

Oduncağın mühafizəsinin sinifləri və üsulları.

9.

Hopdurucu maddənin oduncağa yeridilmə üsulları.

10.

Avtoklavda hopdurma üçün avadanlıq.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.
Ağac materiallarının hidrotermiki emalı fənni üzrə seminar, məşğələ, laboratoriya dərsləri üzrə verilən laboratoriya işləri, məşğələlər, sərbəst mövzular və kurs işi vaxtında yerinə yetirilib təhvil verilməlidir. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Nəsirov M. S. _____________
13yanvar 2015-ci il
Yüklə 62,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin