Test suallariYüklə 0,79 Mb.
səhifə5/5
tarix07.07.2018
ölçüsü0,79 Mb.
#55910
1   2   3   4   5
Mexaniki sexlərdə iş növbələrinin sayı necə götürülür?

 1. iki

 2. beş

 3. bir

 4. üç

 5. dörd
 1. Yığma sexlərində iş növbələrinin sayı necə götürülür?

 1. üç

 2. bir

 3. iki

 4. dörd

 5. beş
 1. Avadanlıqların növü üzrə istehsalın təşkili forması nə deməkdir?

 1. İstehsalın eyni tip avadanlıqlarda emal olunması;

 2. İstehsalın seriyalı növündə emal olunması;

 3. İstehsalın bir çeşidli məhsul formasında emal olunması;

 4. İstehsalın çox çeşidli məhsul formasında emal olunması;

 5. İstehsalın səmərəli formada təşkil olunması;
 1. Əməliyyat üzrə təşkilat formasında istehsalın ən çox hansı növündə tətbiq edilir?

 1. Orta seriyalı;

 2. Kütləvi;

 3. Fərdi;

 4. Fərdi və seriyalı;

 5. Fərdi və kütləvi
 1. Axın üzrə təşkilat formasında istehsalın hansı növündə daha çox tətbiq edilir?

 1. İri seriyalı;

 2. Fərdi;

 3. Fərdi və orta seriyalı;

 4. Fərdi və iri seriyalı;

 5. Fərdi və kütləvi;
 1. Fasiləsiz axın təşkilat formasından istehsalın hansı növündə daha geniş tətbiq edilir?

 1. Kütləvi;

 2. Fərdi;

 3. Fərdi və seriyalı;

 4. Fərdi və iri seriyalı;

 5. Fərdi və kütləvi;
 1. Yığma istehsalında onun hansı və neçə təşkilatı forması vardır?

 1. İki: stasionar və hərəkətli;

 2. İki: dövrü və fasiləli hərəkətli;

 3. İki: hərəkətli və dövrü hərəkətli;

 4. İki: hərəkətli və fasiləli hərəkətli;

 5. İki: stasionar, hərəkətli və dövrü hərəkətli
 1. İstehsalın yığmada stasionar təşkilatı formasının mahiyyəti necədir?

 1. Yığma texnoloji prosesi stend üzərində bir iş yerində aparılır;

 2. Yığma texnoloji prosesi stendin özün fasiləli hərəkət ilə aparılır;

 3. Yığma texnoloji prosesi stend üzərində hərəkət etdirilərək aparılır;

 4. Yığma texnoloji prosesi stend üzərində dövrü hərəkət etdirilərək aparılır;

 5. Yığma texnoloji prosesi stendin əməliyyatlar üzrə yerləşdirilməsi ilə aparılır;
 1. Texnoloji üsulla mexaniki sexlərdə müəyyən tip dəzgahların sayı necə təyin

olunur?

 1. İş növbələri nəzərə alınmaqla bir dəzgahın il ərzində detalların emalına sərf etdiyi həqiqi vaxt fonduna əsasən;

 2. İş növbələri nəzərə alınmaqla, bir dəzgahın gücünə əsasən;

 3. İş növbələri nəzərə alınmaqla, əməliyyatların ümumi sayına əsasən;

 4. İş növbələri nəzərə alınmaqla, əməliyyatların ağırlıq dərəcəsinə əsasən;

 5. İş növbələri nəzərə alınmaqla bir il ərzində emal olunan detalların sayına əsasən;
 1. İstehsalın yığmada stasionar təşkilatı formasından hansı hallarda istifadə olunur?

 1. İri qabaritli çəkisi ağır məmulların texnoloji yığma proseslərində;

 2. Orta qabarit ölçülü, çəkisi yüngül məmulların texnoloji yığma proseslərində;

 3. Kiçik qabarit ölçülü, çəkisi yüngül məmulların texnoloji yığma proseslərində;

 4. Uzunluğu çox böyük qabarit ölçülü məmulların texnoloji yığma proseslərində;

 5. Eninə qabarit ölçüləri olan məmulların texnoloji yığma proseslərində;
 1. İstehsalın yığmada hərəkətli təşkilatı formasının neçə və hansı növlərini tanıyırsınız?

 1. İki: dövrü və fasiləsiz hərəkətli;

 2. Bir: dövrü hərəkətli;

 3. İki: stasionar və dövrü hərəkətli;

 4. İki: stasionar və fasiləsiz hərəkətli;

 5. Bir: fasiləsiz hərəkətli;
 1. Yığmanın hərəkətli təşkilat formasından istehsalın hansı növündə daha geniş tətbiq olunur?

 1. İri seriyalı və kütləvi;

 2. İri seriyalı və kiçik seriyalı;

 3. Kütləvi və kiçik seriyalı;

 4. Fərdi və iri seriyalı;

 5. Fərdi və kütləvi;
 1. Fərdi yığma istehsalında onun hansı təşkilatı formasından istifadə olunur?

 1. Stasionar;

 2. Dövrü və fasiləsiz hərəkətli;

 3. Hərəkətli;

 4. Dövrü hərəkətli;

 5. Fasiləsiz hərəkətli;
 1. Yığma texnoloji prosesin təşkilatı forması hansı faktorlardan asılı seçilir?

 1. İstehsalın növü, yığım vahidinin konstruksiyası və həcmi;

 2. Yığım vahidinin konstruksiyası;

 3. İstehsal proqramının həcmi;

 4. İstehsal sahəsinin qabarit ölçüləri;

 5. İstehsalın növü;
 1. Yığma texnoloji prosesinin axın xəttinin əsas göstəricisi nədir?

 1. Buraxılış taktı;

 2. İstehsal proqramının həcmi;

 3. İstehsal olunan detalların çeşidlərinin ümumi həcmi;

 4. İstehsalın illik buraxılış həcmi;

 5. İstehsalın rüblük buraxılış həcmi;
 1. Maşınqayırma sənayesində yığma istehsalının avtomatlaşdırılması necə həyata keçirilir?

 1. Hərəkətli axın xətlərinin layihələndirilməsi ilə;

 2. İstehsalın illik həcminin artırılması ilə;

 3. İstehsalın illik maya dəyərinin azaldılması ilə;

 4. İstehsalın illik gücünün artırılması ilə;

 5. İstehsalda çeşidlərin sayının artırılması ilə;
 1. İstehsalatda axın yığma texnoloji prosesinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan əsas şərt nədir?

 1. Hissələrin QƏO –sı prinsipi ilə hazırlanması;

 2. Hissələrin pəstahalma üsulunun seçilməsinin düzgün təyini;

 3. Hissələrin uzun ömürlü olması;

 4. Hissələrin buraxılış həcminin böyük olması;

 5. Hissələrin materialının düzgün seçilməsi;
 1. Yığmanın dövrü hərəkətli axın xəttində buraxılış taktı ilə hərəkət taktı necə uyğunlaşdırılır?

 1. Buraxılış taktı hərəkət taktına bərabər qəbul olunur;

 2. Buraxılış taktı hərəkət taktından kiçik qəbul olunur;

 3. Buraxılış taktı hərəkət taktının yarısına bərabər qəbul olunur;

 4. Buraxılış taktı hərəkət taktından böyük qəbul olunur;

 5. Buraxılış taktı hərəkət taktının iki mislinə bərabər qəbul olunur;
 1. Texnoloji yığma proseslərində fəhlələrin ixtisas dərəcələrinə üstünluk verilirmi?

 1. İxtisas dərəcəsi rolu yoxdur;

 2. İxtisas dərəcəsi rolu yüksəkdir;

 3. İxtisas dərəcəsi hökmən olmalıdır;

 4. İxtisas dərəcəsiolmayan fəhlə işə qəbul oluna bilməz;

 5. İxtisas dərəcəsi yüksək olan fəhlə işə qəbul oluna bilər;
 1. Axın xətlərində texnoloji əməliyyatların sinxronlaşdırılması nəyə deyilir?

 1. Texnoloji əməliyyat vaxtının buraxılış taktına uyğunlaşdırılmasına;

 2. Texnoloji əməliyyat vaxtının müəyyənləşdirilməsi;

 3. Axın xəttinin hərəkət taktının müəyyənləşdirilməsinə;

 4. Texnoloji əməliyyat vaxtının optimal qiymətə çatdırılmasına;

 5. Buraxılış taktının optimal qiymətinin təyin olunmasına;
 1. Avadanlığın həqiqi illik iş fondu nəyə deyilir?

 1. Bir il ərzindəki faktiki iş saatlarının miqdarına;

 2. Bir il ərzindəki iş günlərinin sayına;

 3. Bir il ərzindəki boş dayanmaların sayına;

 4. Bir il ərzindəki iş saatlarının sayına;

 5. Bir il ərzindəki təmir saatlarının sayına;
 1. Mexaniki-yığma sexlərinin layihələndirilməsində avadanlıqların sayı hansı amillər nəzərə alınmaqla hesablanır?

 1. Avadanlıqların həqiqi iş fondu və texnoloji əməliyyatlara sərf olunan vaxt;

 2. İstehsal olunan çeşidlərin ümumi həcmi;

 3. Avadanlıqların həqiqi iş fondu;

 4. Texnoloji əməliyyatlara sərf olunan vaxt;

 5. İstehsal proqramının həcmi;
 1. Mexaniki-yığma sexlərində avadanlıqların nə dərəcədə effektli istismar olunması hansı parametrlə xarakterizə olunur?

 1. Yüklənmə əmsalı ilə;

 2. Faydalı iş əmsalı ilə;

 3. Yükləmənin növü ilə;

 4. Hesablanmış sayı ilə;

 5. Qəbul edilmiş sayı ilə;
 1. Mexaniki-yığma sexlərində avadanlıqların yükləmə əmsalı vahiddən böyük ola bilərmi?

 1. Ola bilməz;

 2. Ola bilər;

 3. İki rəqəmindən böyük ola bilməz;

 4. Olada bilər, olmayada;

 5. Bir və iki rəqəmləri arasında olmalıdır;
 1. Axın yığma təşkilat formasında əməliyyat vaxtı buraxılış taktından böyük olarsa, yığımın sinxronlaşdırılması necə həyata keçirilir?

 1. Əməliyyat paralel iş yerlərinə bölüşdürülür;

 2. Əməliyyat keçirilməsi qismən dayandırılır;

 3. Əməliyyat axından çıxarılır;

 4. Əməliyyat aparılmır;

 5. Axın xətti dayandırılır;
 1. Sınaq şöbələrinin əsas vəzifəsi nədir?

 1. Hazır məmulatın texniki xarakteristikasının yoxlanılması;

 2. Hazır məmulun iş qabiliyyətinin yoxlanılması;

 3. Hazır məmulun xidmət müddətinin yoxlanılması;

 4. Hazır məmulun boş dayanmalarının yoxlanılması;

 5. Hazır məmulun satışının təşkil olunması;
 1. Hansı və neçə növ sınaqlar yerinə yetirilir?

 1. Üç növ: yüksüz, yükaltında və seçmə yolu ilə;

 2. İki növ: stasionar və yüksüz;

 3. Üç növ: hərəkətli, hərəkətsiz və stsionar;

 4. İki növ: seçmə yolu və stasionar;

 5. İki növ: hərəkətli və hərəkətsiz;
 1. Yüksüz sınaqların aparılmasında əsas məqsəd nədir?

 1. Nizamlama işlərini tam yerinə yetirmək;

 2. İşə düşmənin asan və çətin olmasının yoxlanması;

 3. İşləmə müddətində boş dayanmanın yoxlanması;

 4. İşləmə qabiliyyətinin olmasını yoxlamaq;

 5. İşləmə vaxtı səs-küyün yoxlanması;
 1. Yükaltında sınaqların aparılmasında əsas məqsəd nədir?

 1. Pasportunda göstərilən iş rejimində texniki xarakteristikanın yoxlanılması;

 2. İş rejimlərinə bilavasitə nəzarət etmək;

 3. Yükaltında təmir vaxtlarının yoxlanılması;

 4. Pasportunda göstərilən iş rejiminə nəzarət etmək;

 5. Yükaltında işə düşmə qabiliyyətinin yoxlanılması;
 1. Mexaniki sexin istehsal sahəsi dedikdə nə başa düşünülür?

 1. Keçid, gedişlər nəzərə alınmaqla dəzgahların yerləşdirilmiş ümumi sahəsi;

 2. Keçid və gedişlərin ümumi sahəsi;

 3. Avadanlıqlar yerləşdirilmış ümumi sahə;

 4. Dəzgahların və nəzarət işçilərinin yerləşdikləri ümumi sahə;

 5. Dəzgahların yerləşdirilmiş ümumi sahəsi;
 1. Mexaniki sexin istehsal sahəsinin hesablanmasında əsas göstərici nədir?

 1. Xüsusi sahə;

 2. İllik istehsal məhsulu;

 3. İstehsal gücü;

 4. Buraxılış həcmi;

 5. Hazırlanan məhsulun qabarit ölçüləri;
 1. Mexaniki-yığma istehsal sahələrinin köməkçi sahələrinə hansı obyektlər daxildir?

 1. Material və pəstah, hazır məhsul anbarları, itilə və alət şöbələri;

 2. İdarəetmə və yeməkxana, tibb binaları;

 3. Texniki nəzarət şöbələri;

 4. Material və pəstah, hazır məhsul anbarları;

 5. İtilə və alət şöbələri;
 1. Hazır məhsul anbarının əsas vəzifəsi nədir?

 1. Tam hazır və kooperasiya yolu ilə alınmış hissələrin saxlanılması;

 2. Hazır məmulların saxlanılması və sınağı;

 3. Hazır məhsul və detalların saxlanması;

 4. Kooperasiya yolu ilə alınmış hissələrin saxlanılması;

 5. Hazır məhsul və detalların satışı;
 1. İtiləmə şöbəsindəki dəzgahların sayı nəyə əsasən təyin olunur?

 1. Xidmət göstərdikləri dəzgahların ümumi sayına əsasən;

 2. Xidmət göstərdikləri dəzgahların qabarit ölçüləri;

 3. Xidmət göstərdikləri dəzgahların texniki xarakteristikası;

 4. Xidmət göstərdikləri dəzgahların tiplərinə;

 5. Xidmət göstərdikləri dəzgahların çəkisinə;
 1. Tərtibat və alət təmiri emalatxanalarının əsas vəzifəsi nədir?

 1. Mexaniki-yığma sexlərinin cari təmirini həyata keçirmək;

 2. İstehsal vasitə və avadanlıqlarının təmirini həyata keçirmək;

 3. Tərtibatların təmirini həyata keçirmək;

 4. Alətlərin və dəzgahların təmirini həyata keçirmək;

 5. İstehsal olunmuş hazır məmulun təmirini həyata keçirmək;
 1. Mexaniki-təmir şöbəsinin əsas işi və vəzifələri nədən ibarətdir?

 1. Mövcud dəzgah və avdanlıqların rekonstruksiya edilməsi;

 2. Mövcud dəzgah və avdanlıqların iş qabiliyyətinin saxlanılması;

 3. Mövcud dəzgah və avdanlıqların cari təmiri;

 4. Mövcud dəzgah və avdanlıqların dəyişdirilməsi;

 5. Mövcud dəzgah və avdanlıqların yenidən qurulması;
 1. Mexaniki-təmir şöbəsindəki dəzgahların sayı necə təyin olunur?

 1. Xidmət göstərdikləri ümumi dəzgahların 2%- götürülür;

 2. Xidmət göstərdikləri ümumi dəzgahların 42%- götürülür;

 3. Xidmət göstərdikləri ümumi dəzgahların 12%- götürülür;

 4. Xidmət göstərdikləri ümumi dəzgahların 22%- götürülür;

 5. Xidmət göstərdikləri ümumi dəzgahların 32%- götürülür;
 1. Maşınqayırma sənayesində SYM-nin iş yerlərinə təchizatı necə və hansı üsullarla aparılır?

 1. üç: fərdi, mərkəzləşmiş dövretmə və mərkəzləşmiş qrup üsulları ilə

 2. üç: fərdi, mərkəzləşmiş və təzyiq altında üsullar ilə

 3. iki: fərdi və mərkəzləşmiş üsullar ilə

 4. iki: təzyiq və püskürtmə üsulları ilə

 5. iki: mərkəzləşmiş və qrup üsullar ilə
 1. Mexaniki emal sexlərində dəzgahların yerləşdirilməsi əsasən hansı prinsipə görə aparılır?

 1. Texnoloji əməliyyat ardıcıllığı prinsipinə görə

 2. Texnoloji əməliyyatların ağırlıq dərəcəsinə görə

 3. Texnoloji əməliyyatdakı kəsən alətlərə görə görə

 4. Texnoloji əməliyyatların dəqiqlik dərəcəsinə görə

 5. Texnoloji əməliyyata sərf olunan vaxta görə
 1. Mexaniki-yığma sex sahələrində birtərəfli keçidin eni nə qədər götürülməlidir?

 1. 2,5 m

 2. 3,5 m

 3. 3,0 m

 4. 4,0 m

 5. 1,5 m
 1. Mexaniki-yığma sex sahələrində ikitərəfli keçidin eni neçə metr götürülür?

 1. 4 m

 2. 1,8 m

 3. 3,0 m

 4. 8 m

 5. 7 m
 1. Mexaniki-yığma sex sahələrində piyada keçidlərinin eni neçə metr götürülür?

 1. 1,4 m

 2. 2,0 m

 3. 2,5 m

 4. 3,0 m

 5. 3,5 m
 1. Yığma sexlərində iş yerlərinin planlaşdırılmasında hansı faktorlar əsas götürülür?

 1. istehsalın növü, məmulun kütlə və qabarit ölçüləri

 2. istehsalın növü, buraxılış həcmi

 3. istehsalın illik proqram həcmi

 4. istehsalın gücü

 5. istehsalın gücü və rüblük buraxılış həcmi
 1. Axın yığma konveyerlərin konstruksiyalarına görə necə növü mövcuddur?

 1. iki: düzxətli və qapalı

 2. iki: stasionar və hərəkətli

 3. iki: dövrü və fasiləsiz hərəkətli

 4. bir: dövrü hərəkətli

 5. iki: fasiləli və fasiləsiz hərəkətli

301. Maşınqayırmada şlis yuvalarının pardaqlama əməliyyatı termiki emaldan əvvəl, yoxsa sonra aparılmalıdır?

A sonra

B əvvəl

C heç bir əhəmiyyət kəsb etmirD fərqi yoxdur

E əvvəl aparılarsa, daha keyfiyyətli alınar


302. Şlis birləşmələrində mərkəzləşmə daxili diametr üzrə aparılarsa, bu halda şlis profilinin hansı səthlərində pardaqlanma əməliyyatı yerinə yetirilməlidir?

A yan səthləri və yuvanın dibi

B yan səthləri

C yuvanın dibi

D bir yan səthi

E bir yan səthi və yuvanın dibi

303. Şlis birləşmələrində mərkəzləşmə xarici diametr üzrə aparılarsa. Bu halda şlis profilinin hansı səthlərində pardaqlama əməliyyatının yerinə yetirilməsi vacibdir?

A ancaq xarici diametri

B ancaq daxili diametri

C ancaq yan səthləri

D ancaq yuvanın dibi

E ancaq xarici diametri və yuvanın dibi


304. Maşınqayırmada həndəsi oxların vəziyyətinə görə neçə və hansı növ dişli çarx ötürmələrindən istifadə olunur?

A üç: silindrik, konusvari və sonsuz vint

B üç: çəp silindrik, çəp konusvari və sonsuz vint

C üç: qoşa silindrik, konusvari və sonsuz vint

D iki: silindrik və konusvari

E iki: silindrik və sonsuz vint


305. maşınqayırmada dişli çarx ötürməsindən hansı hərəkət növlərini ötürmək üçün geniş istifadə olunur?

A fırlanma, fırlanma hərəkətini irəliləmə və əksinə ötürmək üçün

B yalnız fırlanma hərəkətini ötürmək üçün

C yalnız fırlanma hərəkətini irəliləmə və əksinə ötürmək üçün

D fırlanma və sürəti ötürmək üçün

E fırlanma və dövrlər sayını ötürmək üçün


306. Dişli çarx ötürməsinin səssiz və uzun ömürlü işinin təşkili əsasən hansı faktorlardan asılıdır?

A materialının düzgün seçilməsi və elementlərinin kvalitet dəqiqlik dərəcəsindən

B materialının düzgün seçilməsi və yağlanmasından

C materialının düzgün seçilməsi və az yüklənməsindən

D materialının düzgün seçilməsi və iş şəraitindən

E materialının düzgün seçilməsi və kiçik sürətlə işləməsindən


307. Maşınqayırmada dişli çarx ötürmələrində hərəkətin səssiz, səlis işinin təmini hansı faktorlardan asılıdır?

A kinematik dəqiqlik, kinematik xəta, profil xətası, ilişmədə yan ara boşluq

B kinematik dəqiqlik, kinematik xəta, profil xətası, addımı

C kinematik dəqiqlik, kinematik xəta, profil xətası, profil bucağı

D kinematik dəqiqlik, kinematik xəta, profil xətası, ilişmənin modulu

E kinematik dəqiqlik, kinematik xəta, profil xətası, ilişmənin modulu və addımı


308. Maşınqayırmada dişli ötürmələr üçün ilişmədə yan ara boşluğun neçə növü standart üzrə müəyyənləşdirilmişdir?

A dörd: sıfır, kiçildilmiş, normal və yüksəldilmiş ara boşluqlu

B dörd: sıfır, kiçildilmiş, normal və yarımnormal ara boşluqlu

C üç: sıfır, kiçildilmiş və yüksəldilmiş ara boşluqlu

D üç: sıfır, kiçildilmiş və normal ara boşluqlu

E üç: sıfır, normal və yarımnormal ara boşluqlu

309. Maşınqayırmada dişli çarxların mexaniki emal texnoloji prosesində kinematik dəqiqlik necə başa düşülür?

A yeni hazırlanmış dişli çarxın dəqiq mövcud dişli çarxa nisbətən tam bir dövründə dönmə bucağının xətası

B yeni hazırlanmış dişli çarxın dəqiq mövcud dişli çarxa nisbətən uyğunsuzluğu

C yeni hazırlanmış dişli çarxın modulunun qiymətinin uyğunsuzluğu

D yeni hazırlanmış dişli çarxın addımının qiymətinin uyğunsuzluğu

E yeni hazırlanmış dişli çarxın modulunun və addımının qiymətinin uyğunsuzluğu


310. Dişli çarxların mexaniki emal texnoloji prosesində kinematik xəta necə qiymətləndirilir?

A dişin addımının xətası kimi

B dişin addımının qeyri dəqiqliyi kimi

C dişin profil bucağının qeyri dəqiqliyi kimi

D dişin ötürmə ədədinin qeyri dəqiqliyi kimi

E dişin düzgün hazırlanması kimi


311. Dişli çarxların mexaniki emal texnoloji prosesində profil xətası necə qiymətləndirilir?

A dişin həqiqi və nəzəri profilləri arasındakı xəta kimi

B dişin həqiqi və nəzəri modulları arasındakı xəta kimi

C dişin həqiqi və nəzəri addımları arasındakı xəta kimi

D dişin həqiqi və nəzəri profil bucaqları arasındakı xəta kimi

E dişin nəzəri profilinin düzgün olmaması kimi


312. Maşınqayırmada dişli çarxların mexaniki emal prosesində səlis örtmə normaları necə qiymətləndirilir?

A dişli çarxın tam bir dövründə dişlərin addımlarının toplanmış xətası kimi qiymətləndirilir

B dişli çarxın tam bir dövründə dişlərin addımlarının xətası kimi qiymətləndirilir

C dişli çarxın tam bir dövründə dişlərin modulunun toplanmış xətası kimi qiymətləndirilir

D dişli çarxın tam bir dövründə dişlərin profil bucağının toplanmış xətasıdır

E dişli çarxın tam bir dövründə dişlərin addımlarının toplanmış xətasıdır


313. Dişli çarxların mexaniki emal texnoloji prosesinə qoyulan əsas texniki tələbatlar hansılardır?

A addımın toplanmış xətası, onun yan səthə perpendikulyarlığı, dişlərin təmas ləkəsi

B addımın toplanmış xətası, onun yan səthə perpendikulyarlığı, modulun xətası

C addımın toplanmış xətası, onun yan səthə perpendikulyarlığı, profilin xətası

D addımın toplanmış xətası, onun yan səthə perpendikulyarlığı, oxun yan səthə paralelliyinin xətası

E addımın toplanmış xətası, onun yan səthə perpendikulyarlığı, dişlərin təmas ləkəsinin xətası


314. Dişlərin sürətçıxartma üsulu ilə mexaniki emal prosesində məhsuldarlığın yüksəldilməsinin əsasını nə təşkil edir?

A bir yerləşdirmədə emal olunan detalların sayının artırılması

B bir yerləşdirmədə emal olunan detalların ölçülərinin artırılması

C bir yerləşdirmədə emal olunan detalların sayının azaldılması

D bir yerləşdirmədə emal olunan detalların ölçülərinin kiçildilməsi

E bir yerləşdirmədə emal olunan detalların uzunluq ölçülərinin yüksəldilməsi


315. Maşınqayırmada seriyalı və kütləvi istehsalda dişaçmanın hansı emal üsulundan istifadə edilir?

A üst diyirlətmə üsulundan

B sürətçıxartma üsulundan

C hər iki üsuldan

D ən çox hallarda sürətçıxartma üsulundan

E xüsusi hallarda sürətçıxartma üsulundan


316. Dişlərin açılmasının üst diyirlətmə üsulunda hansı kəsici alətdən istifadə olunur?

A sonsuz vint frezi və dairəvi iskənə kəskisi

B sonsuz vint və barmaq frezi

C sonsuz vint frezi və fasonlu frez

D sonsuz vint frezi və düzyonuş kəskisi

E sonsuz vint frezi və silindrik frez


317. Maşınqayırmada fərdi istehsalatda dişaçmanın hansı emal üsulu daha geniş tətbiq edilir?

A sürətçıxartma üsulu

B diyirlətmə üsulu

C hər iki üsul

D ən çox üst diyirlətmə üsulu

E dairəvi diş iskənə ilə emal üsulu


318. İlişmə modulunun hansı qiymətlərində dişlərin sonsuz vint frezi ilə emalında əməliyyat bir gedişə yerinə yetirilir?

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

319. İlişmə modulunun hansı qiymətlərində dişlərin sonsuz vint frezi ilə mexaniki emalında əməliyyat iki və çox gedişlə yerinə yetirilir?

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm


320. Dişli çarxların mexaniki emal prosesində ilkin baza səthləri necə seçilir?

A böyük səthlər götürülməklə, bazaların eynilik prinsipinin qorunması əsasında

B böyük səthlər götürülməklə

C dişli çarxın yan səthləri

D dişli çarxın işçi yuva səthləri

E dişli çarxın diş açılan səthləri


321. Maşınqayırmada dişli çarxların mexaniki emal texnologiyasının marşrutu hansı faktorlar nəzərə alınmaqla tərtib olunur?

A istehsalın növü, tələb olunan dəqiqlik kvaliteti və kələ-kötürlüyün qiyməti

B istehsalın növü

C istehsalın buraxılış proqramının həcmi

D istehsalın məhsuldarlığı

E istehsalın bir növbədəki əmək məhsuldarlığı


322. Dişlərin açılması əməliyyatı termiki emaldan əvvəl yaxud sonra aparılmalıdır?

A əvvəl


B sonra

C heç bir fərq yoxdur

D heç bir əhəmiyyət kəsb etmir

E sonra aparılması vacibdir


323. Val ilə bütöv hazırlanan val dişli çarxların mexaniki emal marşrutunda ilk hansı əməliyyatın aparılması vacibdir?

A frezləmə-mərkəzləmə

B frezləmə

C kobud torna

D kobud frezləmə

E təmiz frezləmə


324. Dişli çarxların mexaniki emal texnoloji prosesində termiki emal əməliyyatını aparmaqda əsas məqsəd nədir?

A dişli çarxın mexaniki xassələrini yüksəltmək

B dişli çarxın fiziki xassələrini yüksəltmək

C dişli çarxın dişlərini sınmadan qorumaq

D dişli çarxın dişlərini əzilmədən qorumaq

E dişli çarxın istismar müddətini artırmaq

325. Maşınqayırmada böyük diametrli ( mm fırlanma səthlərinin mexaniki emalı hansı əməliyyatlar aparılmaqla yerinə yetirilir?

A içyonma və dartma

B içyonma və üstyonma

C dartma və burğulama

D burğulama və yan yonma

E dartma və üst yonma


326. Maşınqayırmada kiçik diametrli ( mm fırlanma səthlərinin mexaniki emal prosesi hansı kəsici alət vasitəsi ilə yerinə yetirilir?

A burğu

B zenker

C raiber


D dartı

E frez
327. Zenkerləmə əməliyyatı hansı hallarda aparılır?

A mövcud yuvaların genişləndirilməsi üçün

B yuvaların açılması üçün

C mövcud yuvaların keyfiyyət göstəricilərini artırmaq üçün

D mövcud yuvaların kələ-kötürlüyünü azaltmaq üçün

E yuvaların eyni oxluluğunu təmin etmək üçün
328. Raiberləmə əməliyyatı hansı məqsədlə yerinə yetirilir?

A yuvanın oxunun əyrilik xətasını aradan qaldırmaq üçün

B mövcud yuvaların genişləndirilməsi üçün

C mövcud yuvaların dəqiqlik kvalitetini artırmaq üçün

D mövcud yuvaların kələ-kötürlüyünü azaltmaq üçün

E yuvaların açılması üçün


329. Maşınqayırmada fasonlu və profilli səthlərin neçə və hansı formaları mövcuddur?

A iki: fırlanma və müstəvi

B iki: fırlanma və dairəvi

C iki: müstəvi və dairəvi

D iki: fırlanma və kürəvi

E bir: fırlanma


330. Maşınqayırmada fırlanma fasonlu və profilli səthlərin mexaniki emalı hansı kəsici alətlər vasitəsilə yerinə yetirilir?

A torna və fasonlu kəskilər

B torna və frez kəskilər

C torna və düzyonuş kəskilər

D torna və üstyonuş kəskilər

E torna və içyonuş kəskilər

331. Maşınqayırmada fasonlu və profilli səthlərin mexaniki emal prosesi hansı əməliyyatlar aparılmaqla yerinə yetirilir?

A torna, frez, dartı və düzyonuş

B torna, frez, dartı və içyonuş

C torna, frez, dartı və üstyonuş

D torna, frez, dartı və yan yonuş

E torna, frez, dartı və frezləmə-mərkəzləmə


332. Fasonlu və profilli səthlərin mexaniki emal prosesində üzçıxartma üsulundan istehsalın hansı növündə daha geniş tətbiq olunur?

A fərdi


B orta seriyalı

C iri seriyalı

D kütləvi

E iri seriyalı və kütləvi


333. Maşınqayırma sənayesində istehsalın neçə və hansı növləri mövcuddur?

A üç: fərdi, seriyalı və kütləvi

B üç: fərdi, kiçik seriyalı və orta seriyalı

C üç: fərdi, seriyalı və orta kütləvi

D üç: fərdi, kiçik və orta seriyalı

E üç: fərdi, kiçik seriyalı və kiçik kütləvi


334. İstehsalın növünü səciyyələndirən əsas parametr nədir?

A seriyalılıq əmsalı

B istehsalın buraxılış həcmi

C istehsalın illik proqramı

D istehsaldakı avadanlıqların sayı

E istehsaldakı mühəndis-texniki işçilərin sayı


335. Maşınqayırmada mexaniki emal prosesində hansı hallarda kopirdən geniş istifadə olunur?

A adətən, fərdi istehsalda üzçıxartma emal əməliyyatlarında

B adətən, seriyalı istehsalda frezləmə əməliyyatlarında

C adətən, kütləvi istehsalda pardaqlama əməliyyatlarında

D adətən, iri seriyalı istehsalda dartma əməliyyatlarında

E adətən, orta seriyalı istehsalda içyonma əməliyyatlarında


336. Fasonlu və profilli səthlərin düzyonuş dəzgahlarda mexaniki emal prosesi istehsalın hansı növündə daha geniş tətbiq olunur?

A fərdi və kiçik seriyalı

B orta seriyalı

C kütləvi

D kütləvi və orta seriyalı

E orta və iri seriyalı

337. Mürəkkəb fasonlu və profilli səthlərin mexaniki emal prosesi dartma əməliyyatı vasitəsilə aparılması ən çox istehsalın hansı növündə tətbiq olunur?

A iri seriyalı və kütləvi

B fərdi

C fərdi və kütləviD fərdi və kiçik seriyalı

E kiçik seriyalı


338. Maşınqayırmada gövdə tip detalların konstruksiyasına görə neçə növü mövcuddur?

A iki: prizmatik və flanslı

B bir: prizmatik

C bir: flanslı

D iki: düz konuvlu və flanslı

E iki: düzgün piramida və flanslı


339. Çuqun materialdan hazırlanmış gövdə tipli detalların pəstahları hansı pəstahalma üsulu ilə alınır?

A tökmə

B döymə

C ştamplamaD isti ştamplama

E yayma
340. Çuqun materialdan hazırlanmış pəstahların mexaniki emal prosesində ən çox hansı materialdan hazırlanmış kəsici alətlərdən istifadə olunur?

A BK6; BK8

B T15K6; BK8

C T5K10; BK6

D T5K10; T15K6

E XBГ; T30K4
341. Polad materialdan hazırlanmış pəstahların mexaniki emal prosesində ən çox hansı materialdan hazırlanmış kəsici alətlərdən istifadə olunur?

A T5K10; T15K6; T30K4

B BK8; T30K4

C BK6; T5K10

D BK8; XBГ

E BK6; BK8

342. İçyonma torna mexaniki emal əməliyyatlarında bir neçə keçiddə aparılan texnoloji proseslərdə əsas maşın vaxtı necə təyin olunur?

A

B

C

D

E


343. Hissənin mexaniki emal texnoloji marşrutunun tərtib olunmasında əməliyyatlar ardıcıllığı nəyə əsasən təyin olunur?

A hissənin işçi cizgisinə

B hissənin ən böyük qabarit ölçüsünə

C hissənin materialına

D hissənin ölçü müsaidəsinin ən böyük qiymətinə

E hissənin ən kiçik uzunluq ölçüsünə


344. Pəstahalma üsulu hansı faktorlar nəzərə alınmaqla seçilir?

A hissənin materialı, forma və ölçüləri və istehsalın növü

B hissənin materialı və ən böyük qabarit ölçüləri

C hissənin materialı, forma, ölçüləri və vəzifəsi

D hissənin materialı, forması, istehsalın növü və tətbiq sahələri

E hissənin materialı, ölçüləri. Tətbiq sahələri və iş rejimi


345. Mexaniki emal prosesində çıxarılması nəzərdə tutulan metal qatın hündürlüyü necə adlanır?

A emal payı

B kəsmə dərinliyi

C emal olunmalı səth

D emal olunmuş səth

E kəsilib-atılmalı qat


346. Texnoloji əməliyyatları aparmaq üçün lazım olan dəzgah və avadanlıqların sayı hansı amil nəzərə alınmaqla hesablanır?

A hər bir əməliyyata sərf olunan əsas maşın vaxtına görə

B hər bir əməliyyata sərf olunan köməkçi vaxta görə

C hər bir əməliyyata sərf olunan ədədi vaxta görə

D hər bir əməliyyata sərf olunan qulluq vaxtına görə

E hər bir əməliyyata sərf olunan ümumi vaxta görə


347. İstehsal sahələrində dəzgah və avadanlıqların yerləşdirilməsində əsas hansı şərt vacib götürülür?

A əməliyyatlar ardıcıllığı

B əməliyyata sərf olunan vaxt

C əməliyyatlardakı dəzgahların qabarit ölçüləri

D əməliyyatların əmək tutumu

E əməliyyatların tez və keyfiyyətli aparılma dəqiqliyi
348. Texnoloji əməliyyat üçün dəzgah və avadanlığın tipi və ya markası hansı amillər nəzərə alınmaqla seçilir?

A emal olunan hissənin qabarit ölçüləri və kəsməyə sərf olunan gücə görə

B emal olunan hissənin qabarit ölçüləri və materialına görə

C emal olunan hissənin qabarit ölçüləri, güc və materialına görə

D emal olunan hissənin qabarit ölçüləri, çəkisinə görə

E emal olunan hissənin qabarit ölçüləri, çəkisi və materialına görə


349. Mexaniki emal texnoloji proseslərdə hansı formalı səthlərin ilkin əməliyyatlarda emal olunmasına üstünlük verilir?

A böyük müstəvi səthlərin

B böyük daxili fırlanma səthlərin

C böyük xarici fırlanma səthlərin

D böyük profilli fasonlu səthlərin

E böyük əyrilik radiusuna malik qabarıq səthlərin


350. Maşınqayırmada frezləmə əməliyyatlarında böyük diametrə malik frez kəsici alətindən istifadə edilməsi nə üçün arzu edilməz hesab olunur?

A titrəmələr baş verir və alətin dəyişdirilməsi çətinlik yaradır

B titrəmələr baş verir və alət tez sıradan çıxır

C titrəmələr baş verir və başlanması uzun vaxt aparır

D titrəmələr baş verir və alətin çəkisi böyük olur

E titrəmələr baş verir və alətin itilənməsinə uzun vaxt tələb olunur

351. Maşınqayırmada istifadə olunan tərtibatlar əsasən hansı faktorlar nəzərə alınmaqla qruplaşdırılır?

AVəzifələrinə, universallıq və avtomatlaşdırılması dərəcələrinə görə

B Vəzifələrinə, universallıq və asan istifadə olunmasına görə

C Vəzifələrinə, avtomatlaşdırılması və geniş tətbiq olunmasına görə

D Vəzifələrinə, mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə

E Mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə


352. Tərtibat hansı quruluşlara deyilir?

A Mexaniki emal prosesi, yığma və nəzarət əməliyyatlarında keyfiyyət göstəricilərini yüksəltmək məqsədi üçün istifadə olunan quruluşlara tərtibat deyilir

B Mexaniki emal prosesi və yığma əməliyyatlarında istifadə olunan quruluşlara tərtibat deyilir

CYığma əməliyyatlarında keyfiyyəti yüksəltmək üçün istifadə olunan quruluşlara tərtibat deyilir

D Mexaniki emal prosesi və nəzarət əməliyyatlarında keyfiyyət göstəricilərini yüksəltmək məqsədi üçün istifadə olunan quruluşlara tərtibat deyilir

E Mexaniki emal texnoloji əməliyyatlarda keyfiyyəti yüksəltmək üçün istifadə olunan quruluşlara tərtibat deyilir


353. Vəzifələrinə görə tərtibatlar neçə qrupa bölünürlər?

Abeş


B iki

C bir


D altı

E yeddi
354. Dəzgah tərtibatlardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A Bilavasitə emal olunan pəstahı və ya yarımfabrikatı dəzgahla əlaqələndirmək üçün

B Bilavasitə emal olunan pəstahı bərkitmək üçün

C Bilavasitə kəsici aləti bərkitmək üçün

D Bilavasitə yarımfabrikatı dəzgahın stoluna bərkitmək üçün

E Bilavasitə pəstah və ya yarımfabrikatın çəkisini azaltmaq üçün
355. Köməkçi tərtibatlardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A Bilavasitə kəsici aləti bərkitmək üçün

B Bilavasitə pəstah və ya yarımfabrikatı bərkitmək üçün

C Bilavasitə pəstah və kəsici aləti bərkitmək üçün

D Bilavasitə pəstah və ölçü vasitələrini bərkitmək üçün

E Bilavasitə kəsici və ölçü alətlərini bərkitmək üçün


356. Yığma tərtibatlardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A Məmul və ya yığım vahidinin yığma texnoloji proseslərində

B Məmul və ya yığım vahidinin sınaqdan çıxarılma əməliyyatlarında

C Məmulun sınaqdan çıxarılma əməliyyatlarında

D Yığım vahidinin sınaq əməliyyatlarında

E Məmul və yığım vahidlərinin mexaniki emal əməliyyatlarında


357. Nəzarət tərtibatlarından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A Əməliyyatlar arası və emaldan sonra müəyyən ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

B Əməliyyatlar arası ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

C Emaldan sonra ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

D Hazır məmulun ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

E Pəstahların ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün


358. Nəqliyyat tərtibatlarından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

APəstah, yarımfabrikat və hissənin tutularaq çevrilməsi, bir yerdən başqa yerə daşımaq məqsədi üçün

B Pəstah, yarımfabrikat və hissənin bir yerdən başqa yerə daşımaq məqsədi üçün

C Pəstah, yarımfabrikat və hissənin müəyyən bucaq altında çevrilməsi məqsədi üçün

D Pəstah, yarımfabrikat və hissənin anbarlara daşımaq məqsədi üçün

E Pəstah, yarımfabrikat və hissənin isti, qızmar halında anbarlara daşımaq məqsədi üçün


359. Universallıq dərəcəsinə görə tərtibatlar neçə və hansı qruplara bölünürlər?

A üç: universal, ixtisaslaşdırılmış və xüsusi

B üç: universal, nəzarət və dəzgah

C üç: universal, ixtisaslaşdırılmış və köməkçi

D üç: universal, xüsusi və yığma

E iki: ixtisaslaşdırılmış və xüsusi


360. Universal tərtibatlardan hansı növ istehsalda istifadə olunur?

A fərdi və kiçik seriyalı

B fərdi və orta seriyalı

C fərdi və iri seriyalı

D kiçik seriyalı və kütləvi

E kütləvi


361. Xüsusi tərtibatlardan hansı növ istehsalda istifadə olunur?

A iri seriyalı və kütləvi

B fərdi və kütləvi

C orta seriyalı və fərdi

D yalnız fərdi

E kiçik və fərdi seriyalı

362. Mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə tərtibatlar hansı və neçə qrupa bölünürlər?

A dörd: əl, mexaniki, yarımavtomat və avtomat

B dörd: əl, mexaniki, yarımmexaniki və avtomat

C dörd: əl, mexaniki, avtomat və ixtisaslaşdırılmış

D üç: əl, mexaniki və avtomat

E üç: əl, mexaniki və ixtisaslaşdırılmış


363. Tərtibatların konstruksiyalarına qoyulan əsas tələblər?

A Sadə, tez açılıb-bağlanma, sərt və bərkidilməsi əlverişli olmalıdır

B Sadə, tez açılıb-bağlanma, bərkidilməsi əlverişli olmalıdır

C Sadə, tez açılıb-bağlanma və maya dəyəri ucuz olmalıdır

D Sadə, tez açılıb-bağlanma xüsusiyyətinə malik olmalıdır

E Tez açılıb-bağlanma və hissələri sadə olmalıdır


364. Dayaq prizmaları tərtibatın gövdəsinə necə bərkidilir?

A bolt və civi vasitəsilə

B pərçim və civi vasitəsilə

C sancaq və civi vasitəsilə

D qaynaq və civi vasitəsilə

E pərçim və sancaq vasitəsilə


365. Tərtibatın əsas elementləri hansılardır?

A Gövdə, yerləşdirmə, yönəltmə, bərkitmə və bölgü quruluşları

B Gövdə, yerləşdirmə, bölgü və dönmə quruluşları, fiksatorlar

C Gövdə, yerləşdirmə, yönəltmə, bölgü quruluşları və bərkitmə boltları

D Gövdə, yönəltmə, fiksator və bərkitmə boltları

E Gövdə, bölgü quruluşları, bərkitmə boltları və sancaqları


366. Tərtibatda yerləşdirmə nəyə deyilir?

A Pəstahın kəsən alətə nəzərən əlverişli vəziyyətə gətirilmə prosesinə

B Pəstahın kəsən alətə nəzərən yerləşdirilməsinə

C Pəstahın kəsən alətə nəzərən bərkidilməsinə

D Pəstahın kəsən alətə nəzərən yerləşdirilib bərkiməsinə

E Pəstahın kəsən alətlə uyğunlaşdırılması prosesinə


367. Barmaqlar, çivilər, lövhələr tərtibatın hansı elementinə aiddirlər?

A Yerləşdirmə elementinə

B Bərkitmə elementinə

C Yönəltmə elementinə

D Yerləşdirmə-bərkitmə elementinə

E Gövdəyə yerləşdirilir


368. Pəstahların tərtibatlarda yerləşdirilməsində neçə və hansı baza səthindən istifadə olunur?

A iki: müstəvi və fırlanma baza səthlərindən

B iki: müstəvi və daxili fırlanma baza səthlərindən

C iki: müstəvi və xarici fırlanma baza səthlərindən

D iki: daxili və xarici fırlanma baza səthlərindən

E iki: müstəvi və ellips əyrisi üzrə baza səthlərindən
369. Fəza koordinat sistemində bərk cismin neçə sərbəstlik dərəcəsi mövcuddur?

A altı


B beş

C səkkiz


D üç

E dörd
370. Pəstahın tərtibatda bazalaşdırılıb yerləşdirilməsi üçün hansı şərt olmalıdır?

A Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən tam və ya qismən məhrum olunmalıdır

B Mövcud sərbəstlik dərəcələri öyrənilməlidir

C Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən tam məhrum olunmalıdır

D Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən qismən məhrum olunmalıdır

E Bazalaşdırılıb yerləşdirilməsi sərt və möhkəm olmalıdır
371. Pəstahların hansı səthləri yerləşdirmə bazası adlanır?

A bilavasitə yerləşdirmə elementləri ilə təmasda olan səthləri

B bilavasitə gövdə elementləri ilə təmasda olan səthləri

C bilavasitə sıxma elementləri ilə təmasda olan səthləri

D bilavasitə köməkçi elementləri ilə təmasda olan səthləri

E bilavasitə emal olunan səthləri


372. Konstruktor bazası nəyə deyilir?

A başqa səth, xətt və nöqtələrin vəziyyətini təyin edən, səth, xətt və ya nöqtələrə

B başqa səthin vəziyyətini təyin edən səthə

C başqa xəttin vəziyyətini təyin edən səthə

D başqa nöqtənin vəziyyətini təyin edən səthə

E başqa emal səthini göstərən səthə


373. Ölçmə bazası nəyə deyilir?

A Emal olunmuş səthin ölçüsünü təyin etmək üçün istifadə edilən səthə

B Emal olunmuş səthin ölçü səthinə

C Emal olunmuş səthin ən böyük ölçüsünə

D Emal olunmuş səthin ən kiçik ölçüsünə

E Emal olunmuş səthin ən dəqiq ölçüsünə


374. Emal ölçüsünə təsir edən xətalar neçə və hansı qruplara bölünürlər?

A üç: yerləşdirmə, sazlama və emal xətalarına

B üç: yerləşdirmə, bərkitmə və emal xətalarına

C üç: yerləşdirmə, sazlama və bərkitmə xətalarına

D üç: yerləşdirmə, ölçmə və emal xətalarına

E üç: yerləşdirmə, ölçmə və bərkitmə xətalarına
375. Emalölçüsünün dəqiqliyinin təmin olunması şərti necə təyin olunur?

A

B

C

D

E

376. Tərtibatlarda yerləşdirmə xətası necə təyin olunur?

A

B

C

D

E


377. Tərtibatlarda yerləşdirmə xətasının qiyməti hansı xətalardan asılıdır?

A Baza, bərkitmə və tərtibat xətalarından

B Baza, bərkitmə və ölçü xətalarından

C Baza, bərkitmə və yerləşdirmə xətalarından

D Tərtibat, bərkitmə və ölçü xətalarından

E Baza, ölçü və yerləşdirmə xətalarından


378. Baza xətası nəyə deyilir?

A Ölçmə bazasının hədd ölçülərinin fərqinə

B Yerləşdirmə bazasının hədd ölçülərinin fərqinə

C Ölçmə bazasının hədd ölçülərinin cəminə

D Yerləşdirmə bazasının hədd ölçülərinin cəminə

E Ölçmə bazası ilə yerləşdirmə bazalarının hədd ölçülərinin fərqinə


379. Bərkitmə xətası nəyə deyilir?

A Sıxma qüvvəsi təsirindən ölçmə bazasının maksimum və minimum yerdəyişmələr fərqinə

B Sıxma qüvvəsi təsirindən bərkitmə bazasının maksimum və minimum yerdəyişmələr fərqinə

C Sıxma qüvvəsi təsirindən qüvvənin maksimum və minimum qiymətləri fərqinə

D Sıxma qüvvəsi təsirindən bərkitmə bazasının maksimum və minimum yerdəyişmələr cəminə

E Sıxma qüvvəsi təsirindən ölçmə bazasının maksimum və minimum yerdəyişmələr cəminə

380. Bərkitmə xətasının qiyməti necə hesablanır?

A

B

C

D

E


381. Baza xətası hansı halda olar?

A yerləşdirmə bazasının ölçmə bazası ilə üst-üstə düşən halda

B yerləşdirmə bazasının ölçmə bazasından yuxarıda olan halda

C yerləşdirmə bazasının ölçmə bazasından aşağıda olan halda

D yerləşdirmə bazasının deformasiya olmadığı halda

E yerləşdirmə bazasının ən böyük qiymətləri halında


382. Tərtibat xətası necə təyin olunur?

A

B

C

D

E


383. Emal prosesində pəstaha təsir edən qüvvələr necə və hansı qruplara bölünürlər?

A üç: kəsmə, həcmi və ikinci dərəcəli təsadüfi qüvvələr

B üç: radial, oxboyu və tangensial qüvvələr

C üç: kəsmə, oxboyu və ikinci dərəcəli təsadüfi qüvvələr

D üç: kəsmə, həcmi və radial qüvvələr

E üç: kəsmə, həcmi və oxboyu qüvvələr


384. Emal prosesində kəsmə qüvvəsinin dəyişməsinə səbəb olan əsas amillər hansılardır?

A kəsmə dərinliyi, materialın mexaniki xassələri və alətin kütləşməsi

B kəsmə dərinliyi, materialın mexaniki xassələri, dəzgahın gücü

C kəsmə dərinliyi, veriş, kəsilən qatın qalınlığı

D kəsmə dərinliyi, materialın mexaniki xassələri və kəsilən qatın qalınlığı

E kəsmə dərinliyi, veriş, dəzgahın gücü və fırlanma tezliyi


385. Kəskinin kütləşməsinin kəsmə qüvvəsinə təsiri necədir?

A artır


B azalır

C heç bir təsiri yoxdur

D cüzi azalır

E iki dəfə artır

386. Həcmi qüvvələrə dedikdə hansı qüvvələr başa düşülür?

A ağırlıq, ətalət və mərkəzdənqaçma qüvvələri

B ağırlıq, ətalət, kəsmə qüvvələri

C ağırlıq, ətalət, mərkəzdənqaçma qüvvələri və kəsmə qüvvələri

D ağırlıq, radial və oxboyu qüvvələr

E ağırlıq, ətalət, mərkəzdənqaçma və oxboyu qüvvələr


387. Tərtibatlarada ətalət qüvvələri nə zaman nəzərə alınır?

A İti sürətli hərəkətlərin xüsusən dayandırılması, tormozlanması zamanı

B İti sürətli hərəkətlərin xüsusən işə salınması zamanı

C İti sürətli hərəkətlərin tətbiqi zamanı

D İti sürətli hərəkətləri əldə etmək üçün

E İti sürətli hərəkətdən istifadə zamanı


388. Tərtibatlarda ikinci dərəcəli və təsadüfi qüvvələr nə zaman yaranır?

A Deşmə alətlərinin yuvaya daxil olan anında və sərt mərkəzlərdə

B Deşmə alətlərinin emalı zamanı və sərt mərkəzlərdə

C Üstyonma emalı zamanı və sərt mərkəzlərdə

D İçyonma emalı zamanı və sərt mərkəzlərdə

E Zenkerləmə zamanı və sərt mərkəzlərdə


389. Tərtibatlarda sıxma quruluşlarının əsas vəzifələri?

A Pəstahın yerləşdirmə elementləri ilə etibarlı təmasını təmin etməkdir

B Pəstahın yerləşdirmə elementləri ilə uyğunlaşdırmaqdır

C Pəstahın yerləşdirmə elementləri ilə tutuşdurulmasıdır

D Pəstahın yerləşdirmə elementləri ilə tarazlaşdırılmasıdır

E Pəstahın yerləşdirmə elementləri ilə dayanıqlı birləşdirilməsidir


390. Hansı sıxma quruluşları həmçinin özümərkəzləyici və istiqamətləndirici funksiyaları da yerinə yetirir?

A Yumruqlu patronlar və sanqalar

B Yumruqlu patronlar və məngənələr

C Sanqalar və məngənələr

D Yumruqlu patronlar və pazlı sıxıcılar

E Sanqalar və pazlı sıxıcılar


391. Sıxma quruluşlarının konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A dörd: vintli, pazlı, eksentrik və lingli

B dörd: vintli, pazlı, hidravlik və pnevmatik

C dörd: vintli, pazlı, hidravlik və lingli

D dörd: vintli, pazlı, pnevmatik və lingli

E dörd: vintli, pazlı, eksentrik və hidravlik


392. Sıxma quruluşları tərkibinə görə neçə növ olur?

A iki: sadə və birləşmiş

B iki: hidravlik və pnevmatik

C iki: vintli və pazlı

D iki: sadə və vintli

E iki: birləşmiş və hidravlik


393. Hansı sıxma quruluşları birləşmiş sıxma quruluşları adlanır?

A Tərkibində azı iki sadə sıxma quruluşu mövcud olan

BTərkibində azı iki mürəkkəb birləşmiş sıxma quruluşu olan

C Tərkibində azı iki birləşmiş sıxma quruluşu olan

D Tərkibində vintli sıxma quruluşu olan

E Tərkibində azı pnevmatik sıxma quruluşu olan


394. Sıxma quruluşlarının hərəkət intiqalının növünə görə hansı növləri vardır?

A əl, mexaniki, pnevmatik və hidravlik

B əl, mexaniki, pnevmosilindr və pnevmokamera

C əl, mexaniki, vintli və lingli

D əl, mexaniki, vintli və pnevmosilindr

E əl, mexaniki, lingli və hidravliki


395. Tərtibatların sıxma quruluşlarına qoyulan əsas tələbatlar:

A sadə, iti hərəkətli, tez açılıb-bağlanan, səthi korlamamalıdır

B sadə, iti hərəkətli, məhsuldar və maya dəyəri ucuz olmalıdır

C sadə, iti hərəkətli, iqtisadi cəhətdən əlverişli olmalıdır

D sadə, iti hərəkətli, sıxma qüvvəsi maksimum olmalıdır

E sadə, iti hərəkətli, bağlanması etibarlı və qənaətli olmalıdır


396. Əl ilə idarə olunan sıxma quruluşlarında fəhlə qüvvəsi nə qədər götürülür?

A (120÷150) N

B (300÷400) N

C 500 N


D 1000 N

E 1200 N
397. Tərtibatlarda pəstahların daxili silindrik səth üzrə yerləşdirilməsi hansı ele¬ment¬¬lər vasitəsilə aparılır?

A sağanaq, oymaq, yerləşdirmə barmaqlarında

B yumruqlu patronlar, sağanaq, oymaqlarda

C xüsusi quruluşlarda, sağanaq, oymaq və özümərkəzləyən patronlarda

D prizma, patron, sağanaq və oymaqlarda

E yumruqlu özümərkəzləyən patron və sağanaqlarda

398. Konstruksiyasına görə sağanaqların necə növü vardır?

A iki: sərt və açılan sağanaqlar

B iki: özümərkəzləyən və mərkəzlənməyən patronlar

C iki: sərt və özümərkəzləyən patronlar

D iki: yumruqlu və özümərkəzləyən patronlar

E iki: sərt – açılmayan və açılan sağanaqlar
399. Konstruksiyasına görə yerləşdirmə barmaqlarının neçə və hansı növü mövcuddur?

A dörd: silindrik daimi və dəyişdirilən, kəsilmiş daimi və dəyişdirilən

B dörd: silindrik daimi və dəyişdirilən, konuslu daimi və dəyişdirilən

C iki: silindrik daimi və dəyişdirilən

D iki: kəsilmiş daimi və dəyişdirilən

E iki: konuslu daimi və dəyişdirilən


400. Yerləşdirmə barmaqları hansı materialdan hazırlanır və səthi bərkliyi necə götürülür?

A polad Y7A; Y8A; 20X və HRC 50÷55

B polad 3; HB 150÷200

C çuqun və HRC 30÷35

D mis və HRC 50÷55

E latun və HRC 40÷45


401. Dayaq prizmalardan hansı səthlər üzrə bazalaşdırılmasında geniş istifadə olunur?

xarici silindrik səthlərin

B daxili silindrik səthlərin

C müstəvi səthlərin

D müstəvi və xarici silindrik səthlərin

E müstəvi və daxili silindrik səthlərin


402. Yerləşdirmə elementi olan dayaq prizmalarında işçi səthlər hansı bucaq altında hazırlanırlar?

A ;

B ;

C ;

D ;

E ;

403. Dayaq prizmalarının konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A iki: enli hamar və ensiz

B iki: enli kobud və ensiz

C iki: enli təmiz və ensiz

D iki: enli daimi və ensiz

E iki: enli fasonlu və ensiz

404. Maşınqayırmada ən çox işçi səthləri hansı bucaq altında hazırlanmış dayaq prizmalarından istifadə olunur?

A

B

C

D

E


405. Pəstahların onun təmiz xarici silindrik səthi üzrə bazalaşdırılmasında hansı dayaq prizmalardan istifadə olunur?

A enli - hamar

B ensiz


Cenli – hamar özümərkəzləyən

D ensiz özümərkəzləyən

E ensiz dəqiq hazırlanmış
406. Dayaq prizmaları tərtibatın gövdəsinə necə bərkidilir?

A bolt və civi vasitəsilə

B pərçim və civi vasitəsilə

C sancaq və civi vasitəsilə

D qaynaq və civi vasitəsilə

E pərçim və sancaq vasitəsilə


407. Dayaq prizmalarının hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə olunur?

A yüksək keyfiyyətli polad materiallardan: cт. 20x, cт. 20xн, cт. 30x

B yüksək keyfiyyətli çuqun materiallardan: CЧ 12-28, CЧ 15-32

C yüksək keyfiyyətli mis ərintilərindən

D yüksək keyfiyyətli kobalt materialından

E yüksək keyfiyyətli nikel materialından


408. Özümərkəzləyən sıxma quruluşlarının hansı konstruksiyaları vardır?

A yumruqlu patronlar, sanqalar və membranlı patronlar

B yumruqlu patronlar, sanqalar və enli-hamar prizmalar

C yumruqlu patronlar, sanqalar və ensiz prizmalar

D yumruqlu patronlar, membranlı patronlar və enli-hamar prizmalar

E yumruqlu patronlar, membranlı patronlar və ensiz prizmalar


409. Yumruq patronlarda yumruqlar neçə konstruksiyada hazırlanır?

A iki: enli və ensiz

B iki: düzbucaqlı və kvadrat

C iki: üçbucaq və kvadrat

D iki: enli və üçbucaq

E iki: trapes və kvadrat

410. İçi boş və nazik divarlı pəstahların özümərkəzləyən yumruqlu patronlarda onun hansı növündən yerləşdirilib-bərkidilməsində istifadə olunur?

A enli yumruqlu

B ensiz yumruqlu

C trapes


D kvadrat

E üçbucaq yumruqlu


411. Özümərkəzləyən sıxma quruluşlarında dayaq prizmalarından istifadə olunması mümkündürmü?

A dayaq prizmalarının sayı bir cüt olduqda mümkündür

B dayaq prizmalarının sayı üç olduqda mümkündür

C mümkün deyil

Dçox çətinliklə belə konstruksiya layihələndirmək olar

E dayaq prizmalarından istifadəsi qeyri-mümkündür


412. Pəstahların mərkəz yuvalar üzrə yerləşdirilib-bərkidilməsi hansı tip hissələrin mexaniki emalında istifadə olunur?

A ox və val tip hissələrin

Bprizmatik gövdə tip hissələrin

C flanslı gövdə tip hissələrin

D ling tip hissələrin

E ox və vint tip hissələrin


413. Mərkəz yuvalar hansı konstruksiyalarda emal olunur?

A qoruyucu konuslu və qoruyucu konussuz

B qoruyucu konuslu təmiz emal olunmuş

C qoruyucu konuslu kobud emal olunmuş

D qoruyucu konussuz təmiz emal olunmuş

E qoruyucu konussuz kobud emal olunmuş


414. Pəstahların mərkəz yuvalarda yerləşdirilməsində hansı növ mərkəzlərdən istifadə olunur?

A sərt, fırlanan, kəsilmiş və üzən mərkəzlərdən

B sərt, fırlanan, kəsilmiş və yumruqlu patronlardan

C sərt, fırlanan, kəsilmiş və membranlı patronlardan

D sərt, fırlanan və üzən hərəkətli mərkəzlərdən

E sərt, fırlanan və kəsilmiş dəqiq mərkəzlərdən


415. Sərt mərkəzin konstruksiyası necədir?

A qabaq işçi hissə altında konusvari, arxa quyruq hissə konus morze formasında hazırlanır

B qabaq işçi hissə altında konusvari, arxa quyruq hissə bucaq altında konusvari hazırlanır

C qabaq işçi hissə konus morze, arxa quyruq hissə bucaq altında konusvari hazırlanır

D qabaq işçi hissə konus morze, arxa quyruq hissə bucaq altında konusvari hazırlanır

E qabaq işçi və arxa quyruq hissələrin hər ikisi konus morze formasında hazırlanır

416. Sərt mərkəzlərdən istifadənin çatışmayan mənfi xüsusiyyətləri nədir?

A hərəkətsiz olduğundan sürtünmə nəticəsində istilik yaranır və yeyilməyə məruz qalır

B hərəkətli olduğundan sürtünmə nəticəsində istilik yaranır və yeyilməyə məruz qalır

C hərəkətsiz olduğundan sürtünmə nəticəsində onun forma və ölçüləri artır

D hərəkətli olduğundan sürtünmə nəticəsində onun forma və ölçüləri artır

E hərəkətsiz olduğundan sürtünmə nəticəsində böyük güc tələb olunur


417. Tərtibatlarda sərt mərkəzlərin hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə olunur?

A Karbonlu alət poladlarından: Y6A, Y8A, Y10A və sair

B Karbonlu poladlardan: cт.3, cт.4, cт.5 və sair

C Çuqun materiallardan: CЧ 12-28; CЧ 15-32 və sair

D Yüksək keyfiyyətli kobalt materiallarından

E Yüksək keyfiyyətli bərk xəlitəli BK6; BK8; B10 materiallardan


418. Dəqiq mexaniki emal proseslərində sərt mərkəzin radial meyillənməsi ən çox nə qədər olmalıdır?

A0,005 mm

B 0,010 mm

C 0,015 mm

D 0,020 mm

E 0,025 mm


419. Normal dəqiqlikli mərkəzlərdə konusun radial meyillənməsi ən çox hansı həddə ola bilməlidir?

A 0,010 mm

B 0,015 mm

C 0,020 mm

D 0,025 mm

E 0,030 mm


420. Kəsilmiş mərkəzlərin neçə və hansı konstruksiyaları mövcuddur?

A iki: hamar və qırışıq səthli kəsilmiş mərkəzlər

B iki: hamar və qırışıq səthli sərt mərkəzlər

C iki: hamar və qırışıq səthli üzən mərkəzlər

D iki: hamar sərt və qırışıq səthli üzən mərkəzlər

E iki: hamar səthli kəsilmiş və qırışıq səthli sərt mərkəzlər


421. Kəsilmiş mərkəzlərdə konusun üzərində qırışların, naxışların yaradılması hansı məqsədlə həyata keçirilir?

A Pəstahla mərkəz arasında sürtünməni artırmaq üçün

B Pəstahla mərkəz arasındakı səthi zədələmək üçün

C Pəstahla mərkəz arasındakı səthi əzməmək üçün

D Pəstahla mərkəz arasındakı əlaqələri zəiflətmək üçün

E Pəstahla mərkəz arasında bazalaşdırmaq üçün

422. Tərtibatlarda kəsilmiş mərkəzlərdən hansı səthlərin tutulmasında daha geniş istifadə olunur?

A qara və kobud emal olunmuş səthlərin

B qara və təmiz emal olunmuş səthlərin

C qara və yarım təmiz emal olunmuş səthlərin

D qara və pardaqlanmış səthlərin

E qara və cilalanmış səthlərin


423. Tərtibatlarda hansı halda bazalaşdırma xətası olur?

A Yerləşdirmə bazası ilə ölçmə bazası üst-üstə düşdüyü halda

B Yerləşdirmə bazası ilə bərkitmə bazası üst-üstə düşdüyü halda

C Yerləşdirmə bazası ilə qurma bazası üst-üstə düşdüyü halda

D Yerləşdirmə bazası üfüqi vəziyyətdə olduğu halda

E Yerləşdirmə bazası şaquli vəziyyətdə olduğu halda


424. Sərt mərkəzlərdəki çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün hansı alternativ mərkəzlərdən istifadə edirlər?

A fırlanan mərkəzlərdən

B yarımfırlanan mərkəzlərdən

C elastik mərkəzlərdən

D özüyırğalanan mərkəzlərdən

E özübağlanan mərkəzlərdən


425. Sıxma quruluşlarında pəstahın etibarlı tərpənməz tutulması üçün əsasən hansı şərt ödənməlidir?

A

B

C

D

E

426. Sıxma quruluşlarında şərti ödənilməzsə, məsələnin həlli necə aparılmalıdır?

AKəsmə rejimi elementləri dəyişdirilməlidir

B Kəsmə sürəti yenidən hesablanmalıdır

CKəsmə dərinliyi dəyişdirilməlidir

DKəsmədə verişin qiyməti korreksiya olunmalıdır

E Kəsmə ölçüləri dəyişdirilməlidir


427. Vintli sıxma quruluşlarda sıxma qüvvəsi hansı elementin vasitəsi ilə əldə edilir?

A vintin


B lingin

C pazın

D eksentrikin

E pnevmokameranın


428. Tərtibatlarda vintli sıxma quruluşlarının vintinin diametri hansı düsturla hesablanır?

A

B

C

D

E


429. Vintli sıxma quruluşlarında pəstahın sıxılıb bərkidilməsi üçün lazım olan qüvvəni yaradan burucu momentin qiyməti necə hesablanır?

A

B

C

D

E


430. Vintli sıxma quruluşlarında vint elementində hansı yiv profillərindən istifadə olunur?

A metrik, trapes, düzbucaqlı və kvadrat

B metrik, trapes, düzbucaqlı və üçbucaq

C metrik və dairəvi

D metrik və düymə

E metrik, dairəvi, düzbucaqlı

431. Pazlı sıxma quruluşlarında əsas element necə adlanır?

A paz


B vint

C ling


D eksentrik

E ling və vint


432. Pazlı sıxma quruluşlarında özütormozlanma xüsusiyyəti necə əldə olunur?

A Pazın maillik bucağı hesabına

B Pazın qabarit ölçüləri hesabına

C Pazın sıxma qüvvəsi hesabına

D Pazın sürtünmə qüvvəsi hesabına

E Pazın materialı hesabına


433. Pazlı sıxma quruluşlarında paz elementi konstruksiyasına görə neçə növü vardır?

A iki: bir və iki meyilli

B bir: bir meyilli

C bir: iki meyilli

D iki: bir meyilli və diyircəkli

E iki: iki meyilli və diyircəkli


434. Sıxma quruluşlarında hansı gücləndirici intiqallarından geniş istifadə olunur?

A pnevmatik və hidravlik

B pnevmatik və vintli

C pnevmatik və eksentrikli

D hidravlik və vintli

E hidravlik və eksentrikli


435. Pazlı sıxma quruluşlarında pazın F itələmə qüvvəsi ilə Q sıxma qüvvəsi arasındakı asılılıq necə və hansı üsullarla təyin olunur?

A iki: analitik və qrafik üsullarla

B iki: analitik və qrafo-analitik üsullarla

C bir: analitik üsulla

D bir: qrafo-analitik üsulla

E bir: qrafik üsulla


436. Pazlı sıxma quruluşlarında öz-özünə tormozlama şərti necədir?

A

B

C

D

E

437. Tərtibatlarda köməkçi yerləşdirmə elementlərinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A Emal olunan pəstahın sərtliyini artırmaq

B Emal olunan pəstahın möhkəmliyini artırmaq

C Emal olunan pəstahın bərkliyini artırmaq

D Emal olunan pəstahın elastikliyini artırmaq

E Emal olunan pəstahın plastikliyini artırmaq


438. Yerləşdirmə elementi dayaqların konstruksiyasına görə neçədir və hansı növləri mövcuddur?

A üç: hamar, sferik və qırışıq başlıqlı

B iki: hamar və sferik başlıqlı

C iki: hamar və qırışıq başlıqlı

D iki: sferik və qırışıq başlıqlı

E iki: sferik və dayaq lövhəsi


439. Tərtibatda yerləşdirmə elementi nəyə deyilir?

A Pəstahın bazalaşdırılıb yerləşdirmək üçün istifadə olunan söykənəcək detallara – yerləşdirmə elementi deyilir

B Pəstahın bazalaşdırılıb yerləşdirmək üçün istifadə olunan əsas səthinə – yerləşdirmə elementi deyilir

C Pəstahın bazalaşdırılıb yerləşdirmək üçün istifadə olunan tutulan səthinə – yerləşdirmə elementi deyilir

D Pəstahın bazalaşdırılıb yerləşdirmək üçün istifadə olunan detallara – yerləşdirmə elementi deyilir

E Pəstahın bazalaşdırılıb yerləşdirmək üçün istifadə olunan əlavə detallara – yerləşdirmə elementi deyilir


440. Yerləşdirmə elementi olan dayaqlar tərtibatın gövdəsinə hansı üsullarla birləşdirilir?

Atəminatlı gərilmə ilə

B bolt birləşməsi ilə

C yiv birləşməsi ilə

D işgil birləşməsi ilə

E pərçim birləşməsi ilə


441. Yerləşdirmə elementi dayaq lövhələri əsasən neçə və hansı konstruksiyalarda hazırlanır?

A iki: düz səthli və çəp yarıqlı

B iki: düz və maili səthli

C iki: çəp yarıqlı və maili səthli

D iki: maili və üfüqi səthli

E iki: düz səthli və şaquli səthli


442. Tərtibatlarda pəstahların xarici silindrik səth üzrə yerləşdirilməsində hansı quruluşlardan daha geniş istifadə olunur?

A Dayaq prizmaları, oymaqlar və özümərkəzləyən quruluşlardan

B Dayaq prizmaları, oymaqlar və sanqa quruluşlardan

C Dayaq prizmaları, sanqa və yumruqlu patronlardan

D Dayaq prizmaları, özümərkəzləyən membranlı patronlardan

E Dayaq prizmaları, özümərkəzləyən sanqa tipli quruluşlardan
443. Ensiz dayaq prizmalardan hansı pəstahların yerləşdirilməsində daha geniş istifadə olunur?

A əyri oxlu və forma meyllənmələri olan val tipli hissələrin

B əyri oxlu və forma meyllənmələri olan gövdə tipli hissələrin

C əyri oxlu və forma meyllənmələri olan vint tipli hissələrin

D əyri oxlu və forma meyllənmələri olan ling tipli hissələrin

E əyri oxlu və forma meyllənmələri olan istənilən hissələrin


444. Eksentrikli sıxma quruluşlarında əsas aralıq bənd necə adlanır?

A eksentrik

Bvint

C ling


D oymaq

E eksentrik-vint


445. Eksentrikli sıxma quruluşlarda istifadə olunan eksentrik bəndin konstruksiya¬sına görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

A iki: silindrik və yumruqlu

B iki: silindrik və konusvari

C iki: yumruqlu və konusvari

D iki: silindrik və çəlləkvari

E iki: silindrik və boçkavari


446. Eksentrikli sıxma quruluşlarında eksentrik bəndin dönmə bucağı hansı həddə götürülür?

A

B

C

D

E

447. Eksentrikli sıxma quruluşlarının hesablanmasında əsas hansı parametrlərin təyin olunması vacibdir?

A eksentriklik və sapfanın radiusu, işçi səthin eni və radiusu, dəstəyin uzunluğu

Beksentriklik və sapfanın radiusu, işçi səthin eni

C eksentriklik və sapfanın radiusu, dəstəyin uzunluğu

D eksentriklik və sapfanın radiusu, dönmə bucağı

E eksentriklik və sapfanın radiusu, eksentriklik məsafəsi

448. Eksentrikli sıxma quruluşlarında eksentrikin sapfasının radiusu əzilmədə möhkəmlik şərtindən necə təyin olunur?

A

B

C

D

E

449. Tərtibatlarda prezision iş prinsipi ilə quruluşlar dedikdə nə başa düşülür?

A Sıxma-açma hərəkətləri, elə yerləşdirmə elementlərinin özlərinin elastik deformasiyası hesabına əldə olunması başa düşülür

B Sıxma-açma hərəkətləri, yerləşdirmə elementlərinin özlərinə xarici qüvvə təsirindən əldə olunması başa düşülür

C Sıxma-açma hərəkətləri, yerləşdirmə elementlərinin özlərinə daxili qüvvə təsirindən əldə olunması başa düşülür

DSıxma-açma hərəkətləri, yerləşdirmə elementlərinin özlərinə hidravlik təsir etməklə əldə olunması başa düşülür

E Sıxma-açma hərəkətləri, yerləşdirmə elementlərinin özlərinə pnevmatik təsir etməklə əldə olunması başa düşülür


450. Tərtibatlarda prezision iş prinsipi ilə işləyən quruluşlara hansı mexanizmləri nümunə göstərmək olar?

ASanqa, membranları və hidroplastları

B Sanqa, üç yumruqlu patronları

C Sanqa, membranları və dörd yumruqlu patronları

D Sanqa, hidroplastları və üç yumruqlu patronları

E Sanqa, membranları, hidroplastları və üç yumruqlu patronları


451. Sanqalı özümərkəzləyən quruluşların konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri var?

A iki: xarici və daxili konuslu

Biki: xarici konus morzalı və daxili konus morze

C iki: xarici və daxili yumruqlu

D bir: xarici konuslu

E bir: daxili konuslu


452. Sanqalı özümərkəzləyən quruluşlarda sanqanın ləçəklərinin sayı nədən asılı götürülür?

A içi diametrdən

B ən böyük diametrdən

C ən böyük uzunluqdan

D emal payından

E emal diametrindən
453. Sanqalı sıxma mexanizmlərində onun iş prinsipi ləçəyin hansı deformasiya¬la-rın¬da öz iş qabiliyyətini saxlayır?

Aelastik deformasiya həddlərində

B plastik deformasiya həddlərində

C dartılma deformasiya həddlərində

D sıxılma deformasiya həddlərində

E burulma deformasiya həddlərində


454. Sanqaların istehsalında əsasən hansı materiallardan istifadə olunur?

A Yüksək karbonlu alət poladlarından У7A; У8A; У10A

B Çuqun materialdan CЧ 12-28; CЧ 15-32; CЧ 18-36

C Yüksək keyfiyyətli kobalt materialdan

D Yüksək keyfiyyətli mis materialdan

E Alüminium ərintilərindən


455. Qüvvə intiqallarının iş prinsipini nə təşkil edir?

A müəyyən bir enerji növünün sıxma quruluşlarına lazım olan enerjiyə çevrilməsi

B müəyyən bir enerji növünün sıxma quruluşlarına təsiri

C müəyyən bir enerji növünün f.i.ə.-dan səmərəli istifadə

D müəyyən bir enerji növünün effektivliyi

E müəyyən bir enerji növünün keyfiyyəti və səmərəliliyi


456. Qüvvə intiqallarında hansı enerji mənbələrindən geniş istifadə olunur?

Asıxılmış hava və maye, vakuum, elektromaqnit, hidropnevmatik

B sıxılmış hava və maye, hidropnevmatik

Csıxılmış hava və maye, vakuum

D sıxılmış hava, vakuum və hidro-pnevmatik

E sıxılmış hava – benzin, yay, pnevmo-hidravlik


457. Pnevmatik sıxma quruluşlarında sıxılmış havanın təzyiqi hansı həddlərdə götürülür?

A MPa


B MPa

C MPa


D MPa

E MPa


458. Pnevmatik intiqallı sıxma quruluşların hansı mənfi xüsusiyyətləri mövcud¬dur?

A f.i.ə. kiçik olur, qabarit ölçüləri böyük və iş prosesində səs-küylü

B f.i.ə. kiçik olur, sıxılmış hava lazım olur, xidmət etmənin çətinliyi

C f.i.ə. kiçik olur, sıxılmış hava baha başa gəlir

D f.i.ə. kiçik olur, maya dəyəri böyük olur

E f.i.ə. kiçik olur, xidmət olunması çox çətindir və əlverişli deyil


459. Pnevmatik intiqallı sıxma quruluşları konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri vardır?

A iki: pnevmosilindr və pnevmokamera

B iki: pnevmosilindr və hidrosilindr

C bir: pnevmosilindr

D bir: pnevmokamera

E iki: hidrosilindr və pnevmokamera


460. İş prinsipinə görə pnevmosilindrlər neçə cür olur?

A birtərəfli və ikitərəfli hərəkətli

B birtərəfli hərəkətli

C ikitərəfli hərəkətli

D üçtərəfli hərəkətli

E iki və üçtərəfli hərəkətli


461. Pnevmosilindrlərin əsasən hansı parametrləri DÜİST üzrə standartlaşdırılmış¬dır?

A porşenin diametri

B porşenin gediş uzunluğu

C porşenin diametri və gediş uzunluğu

D porşenin sıxma qüvvəsi

E porşenin ştokunun hərəkəti


462. Pnevmosilindrlər avadanlıq üzərində hansı konstruksiyalarda quraşdırılır?

A sərt və yırğalanan hərəkətli

B sərt

C yırğalanan hərəkətliD sərt, yırğalanan və fırlanan hərəkətli

E fırlanan hərəkətli


463. Pnevmosilindrin sürgüqolunda yaranan sıxma qüvvəsinin qiyməti necə təyin olunur?

A

B

C

D

E


464. Pnevmosilindrlərdə sıxılmış hava əks istiqamətdə, yəni sürgüqolu tərəfdən verildikdə, sıxma qüvvəsinin qiyməti necə təyin olunur

A

B

C

D

E


465. Pnevmokameralar əsasən hansı tərkib hissələrdən təşkil olunur?

A birtərəfli sıxma quruluşu olub, gövdə, yay və diafraqmadan

B birtərəfli sıxma quruluşu olub, gövdə və sıxılmış havadan

C birtərəfli sıxma quruluşu olub, gövdə, yay və sıxılmış havadan

D birtərəfli sıxma quruluşu olub, yay, çatı, nippel və sıxılmış havadan

E birtərəfli sıxma quruluşu olub, araqatı, nippel və sıxılmış havadan


466. Diafraqmanın formasına görə pnevmokameraların neçə və hansı növləri mövcuddur?

A iki: qabarıq və yastı diafraqmalı

B iki: qabarıq və çökük diafraqmalı

Cbir: qabarıq diafraqmalı

D iki: çökük və qabarıq diafraqmalı

E iki: yastı və hamar diafraqmalı


467. Hansı növ diafraqmalı pnevmokameralarda sürgüqolunun gediş məsafəsi daha uzundur?

A qabarıq

B yastı

C çökük


D hamar

E sıxılmış


468. Yastı diafraqmalı pnevmokameralarda sürgüqolunun hərəkət yolunun uzunlu¬ğu necə hesablanır?

A

B

C

D

E

469. Hidravlik intiqallı sıxma quruluşlarında ilkin enerji mənbəyi nədir?

A mayenin potensial enerjisi

B maye

Cduru yağ, mayeD maye, su və ya kerosin

Emaye, benzin və ya su


470. Hidravlik intiqallı sıxma quruluşlarının müsbət cəhətləri nədir?

A qabarit ölçüləri kiçik, f.i.ə. yüksək, istismarı səssiz olmasıdır

B qabarit ölçüləri kiçik, f.i.ə. kiçik, istismarı səssiz olmasıdır

C qabarit ölçüləri kiçik və f.i.ə. qaneedici, istismarı səssiz olmasıdır

D qabarit ölçüləri böyük, f.i.ə. kiçik, istismarı səssiz olmasıdır

E qabarit ölçüləri, yağın həcmi və yük təzyiqli, səssiz olmasıdır


471. Hidravlik intiqallı sıxma quruluşlarının çatışmayan cəhətləri?

A Ətraf mühitin temperaturunun mayenin özlülüyünə təsiri, mayeni vurmaq üçün əlavə qurğunun vacibliyi

B Ətraf mühitin temperaturunun mayenin özlülüyünə təsiri

C Mayeni vurmaq üçün əlavə quruluşların vacibliyi

D Hidravlik intiqallı quruluşların qabarit ölçülərinin böyük olması

E Hidravlik intiqallı quruluşlarda sıxma qüvvəsinin kiçik olması


472. Hidravlik intiqallı sıxma quruluşlarının layihələndirilməsində əsasən hansı parametrlərin təyini nəzərdə tutulur?

A Sürgüqolun sıxma qüvvəsi və gediş yolu məsafəsi, pəstahın sıxma qüvvəsi altında saxlanma müddəti, porşenin diametri

B Sistemdə yağın təzyiqi və sürgüqolunun sıxma qüvvəsi

C Sistemdə yağın təzyiqi, pəstahın sıxma qüvvəsi və gediş yolu məsafəsi

D Porşenin diametri standart seçilir və sürgüqolunun sıxma qüvvəsi

E Sürgüqolunun sıxma qüvvəsi və gediş yolu məsafəsi, porşenin diametri


473. Hidravlik sıxma quruluşlarında sistemdə mayenin təzyiqi – P, porşenin diametri – D olarsa, porşenin sürgüqolunu sıxma qüvvəsi hansı düsturla təyin olunar?

A

B

C

D

E


474. Hidravlik sıxma quruluşlarında sıxma qüvvəsi – F, mayenin təzyiqi P olarsa, porşenin diametri necə təyin olunar?

A

B

C

D

E

475. Hidravlik intiqallı sıxma quruluşlarında nasosun saniyədəki məhsuldarlığı M, sistemdə mayenin təzyiqi – P olarsa, nasosun intiqalına lazım olan güc necə hesablanır?

A

B

C

D

E
476. Tərtibatın əsas baza hissəsi necə adlanır?

A gövdəsi

B yerləşdirmə elementi

C bərkitmə elementi

D çıxma quruluşları

Eyönəldici element


477. Tərtibatın gövdəsi hansı tələbatlara cavab verməlidir?

A yüngül, sərt, möhkəm, yonqarın çıxarılması asan, quraşdırılması sadə və etibarlı, YSM-nın axıdılması üçün xüsusi quruluşlara malik olmalıdır

B yüngül, sərt, möhkəm, quraşdırılması asan və etibarlı, ucuz başa gəlməlidir

C yüngül, sərt, möhkəm, üzərində yağ qalmamalıdır, maya dəyəri kiçik olmalıdır

D yüngül, sərt, etibarlı, qurulması asan, maya dəyəri kiçik olmalıdır

E yüngül, qurulması asan, tez açılıb-bağlanma qabiliyyətinə, YSM-nın axıdılması quruluşlara malik olmalıdır


478. Tərtibatın gövdəsinin ən əlverişli forması hansı konstruksiya qəbul olunur?

A Düzbucaqlı tava forması

B Prizmatik tava forması

C Konusvari tava forması

D Flanslı tava forması

E Düzgün piramida tava forması


479. Tərtibatların gövdələri necə və hansı üsullarla hazırlanır?

A iki: tökmə və yığma

B iki: tökmə və qaynaq

C iki: tökmə və bolt birləşməsi

D bir: tökmə

E bir: qaynaq


480. Hansı hallarda tərtibatın gövdələrinin yığma üsulu ilə hazırlanmasına üstünlük verilir?

A xüsusən mürəkkəb forma və konstruksiyaya malik gövdələrin

B xüsusən əyrixətli mürəkkəb formaya malik gövdələrin

C xüsusən ağır, böyük qabaritli forma gövdələrin

D xüsusən ağır, nəql olunması çətin olan gövdələrin

E xüsusən mürəkkəb dairəvi – formaya malik gövdələrin


481. Tərtibat gövdələrinin əlverişli hazırlanma istehsal formasının əsasını nə təşkil edir?

A Digər oxşar tərtibatlarda da istifadəsinin təkrar oluna bilməsi

B Digər oxşar tərtibatlardan uyğunlaşdırılması

C Digər oxşar tərtibatlardan bənzədilməsi

D Digər oxşar tərtibatlarla eyni konstruksiyada olması

E Digər oxşar tərtibatlarla müqayisə edilməsi


482. Elektrik mühərriki vasitəsilə hərəkətə gətirilən sıxma quruluşları necə adlanır?

A Elektromexaniki

B Elektro-pnevmatik

C Elektro-hidravlik

D Elektro-pnevmokamera

E Elektro-pnevmosilindr


483. Elektro-mexaniki intiqallı sıxma quruluşlarında hərəkət sıxıcı elementlərə hansı ötürmələr vasitəsilə ötürülür?

A mexaniki

B elektro-hidravlik

C elektro-pnevmatik

D elektro-pnevmokamera

E elektro-pnevmosilindr


484. Elektromaqnit sıxma quruluşlarında hansı enerji mənbəyindən istifadə olunur?

A Naqil sarğısı daxilində nüvədə yaranan elektromaqnit qüvvəsindən

Naqil sarğısı daxilində nüvədə yaranan elektrik qüvvəsindən

C Naqil sarğısı daxilində nüvədə yaranan dartı qüvvəsindən

D Naqil sarğısı daxilində nüvədə yaranan sıxma qüvvəsindən

E Naqil sarğısı daxilində nüvədə yaranan cərəyan şiddətindən


485. Elektromaqnit sıxma quruluşları hansı tərkib hissələrdən təşkil olunur?

A gövdə, sarğı, nüvə, gərginlik mənbəyi

B gövdə, sarğı, gərginlik mənbəyi və dolaqlar

C gövdə, sarğı, gərginlik mənbəyi, nüvə və dolaqlar

D gövdə, sarğı, dolaq, katuşkalar, gərginlik mənbəyi

E gövdə, dolaqlar, katuşkalar və gərginlik mənbəyi


486. Elektromaqnit sıxma quruluşlarının müsbət xüsusiyyətləri hansılardır?

A Konstruksiyası sadə, maya dəyəri ucuz və işdə etibarlıdır

B Konstruksiyası sadə, qabarit ölçüləri çox kiçik, asan idarə olunur

C Konstruksiyası sadə, sıxma qüvvəsi çox böyükdür

D Konstruksiyası sadə, sıxma qüvvəsi istənilən həddə çatdırmaq mümkündür

E Konstruksiyası çox sadə, lazımi sıxma qüvvəsi yarada bilir


487. Elektromaqnit sıxma quruluşlarında dartı qüvvəsi necə yaranır?

A maqnit seli nüvənin şimal və cənub qütbləri arasında

B maqnit seli dolaqlarından arasında

C maqnit seli gərginlik altında yaranır

D maqnit seli dövrəyə qoşulduqda yaranır

E maqnit seli dövrə açıldıqda kəsilir


488. Hansı sıxma quruluşları birləşmiş sıxma quruluşları adlanır?

A sadə tipli sıxma quruluşlarının birləşdirilməsi sayəsində yaranan

B sadə tipli sıxma quruluşlarından vintli konstruksiyalı

C sadə tipli sıxma quruluşlarından lingli konstruksiyalı

D sadə tipli sıxma quruluşlarından pnevmatik konstruksiyalı

E sadə tipli sıxma quruluşlarından hidravlik konstruksiyalı


489. Birləşmiş sıxma quruluşlarından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A sıxma qüvvəsinin artırılması və istiqamətinin dəyişdirilməsi üçün

B sıxma qüvvəsinin artırılması və azaldılması üçün

C sıxma qüvvəsinin səmərəliliyini artırmaq üçün

D sıxma qüvvəsindən faydalı istifadə etmək üçün

E sıxma qüvvəsinin sıxıcı elementə təsirini dəyişmək üçün


490. Çox yerli sıxma quruluşları dedikdə nə başa düşülür?

A Eyni zamanda tərtibatda bərkidilən pəstahların sayı

B Eyni zamanda tərtibatda emal olunmuş pəstahların sayı

C Eyni zamanda tərtibatda bərkidilən pəstahların diametr ölçüsü

D Eyni zamanda tərtibatda bərkidilən pəstahların uzunluq ölçüsü

E Eyni zamanda tərtibatda bərkidilən pəstahların emal payı


491. Çox yerli sıxma quruluşlarından istifadə olunması emal məhsuldarlığına necə təsir göstərir?

A emal məhsuldarlığını artırır

B emal məhsuldarlığını azaldır

C emal məhsuldarlığına təsir etmir

D emal məhsuldarlığını iki dəfə artırır

E emal məhsuldarlığını üç dəfə artırır


492. Çox yerli sıxma quruluşlarına qoyulan əsas tələbatlar?

A pəstahlar eyni sıxma qüvvəsi ilə sıxılmalı, emal prosesində biri digərinə maneçilik törətməməlidir

B pəstahlar eyni sıxma qüvvəsi ilə sıxılmalı və möhkəm olmalıdır

C pəstahlar eyni sıxma qüvvəsi ilə sıxılmalı və etibarlı bərkidilməlidirlər

D pəstahlar eyni sıxma qüvvəsi ilə sıxılmalı, sonra emal prosesi aparılmalıdır

E pəstahlar eyni sıxma qüvvəsi ilə sıxılmalı və bir-bir emal prosesi aparılmalıdır


493. Tərtibatlarda yönəldici hissələrdən istifadə etməkdə əsas məqsəd nədir?

A Kəsici alətin kəsmə zonasında pəstaha nisbətən deformasiyasını azaltmaq

B Kəsici alətin kəsmə zonasında işini təmin etmək

C Kəsici alətin kəsmə zonasında qırılmasının qarşısını almaq

D Kəsici alətin kəsmə zonasında kütləşməsinin qarşısını almaq

E Kəsici alətin kəsmə zonasında səmərəliliyini artırmaq


494. Tərtibatlarda yönəldici hissələr aid olunanları göstərməli.

A Konduktor oymaqları və sürət çıxaranlar

B Yönəldici kəskilər

CYönəldici frezlər

D Yönəldici oymaqlar

E Yönəldici elementlər, kəskilər, frezlər, daraqlar, dartılar


495. Tərtibatların yönəldici hissələrinə qoyulan əsas tələbatlar hansılardır?

A Dəqiq emal olunmalı, yeyilməyə qarşı davamlı, tez dəyişdirilə bilən olmalıdır

B Dəqiq emal olunmalı, yeyilməyə qarşı davamlı və məhsuldar olmalıdır

C Dəqiq emal olunmalı, yeyilməyə qarşı davamlı və maya dəyəri ucuz olmalıdır

D Dəqiq emal olunmalı, yeyilməyə qarşı davamlı və iqtisadi cəhətdən səmərəli olmalıdır

EDəqiq emal olunmalı, yeyilməyə qarşı davamlı və səthi pardaqlanmalıdır
496. Tərtibatlarda konduktor yönəldici hissələrdən hansı mexaniki emal əməliyyatlarında istifadə olunur?

A burğulama və içyonuş

B burğulama və üstyonuş

C burğulama və raiberləmə

D burğulama və zenkerləmə

E burğulama və frezləmə


497. Tərtibatlarda sürətçıxaran yönəldici hissələrdən hansı səthlərin mexaniki emal əməliyyatlarında istifadə olunur?

A fasonlu və mürəkkəb profilli səthlərin

B burğulama və fasonlu səthlərin

C fasonlu və içyonuş səthlərin

D fasonlu, mürəkkəb və yuvaların

E fasonlu, mürəkkəb və daxili fırlanma səthlərin


498. Tərtibatlarda sürətçıxaran yönəldici hissələrin əsas vəzifəsi nədir?

A Kəsici alətin pəstaha nisbətən lazım olan trayektoriyaya uyğun hərəkətini təmin etmək

B Kəsici alətin pəstah üzərində sürətini almaq

C Kəsici alətin profilini pəstaha köçürtmək

D Kəsici alətin pəstahla hərəkətini təmin etmək

E Kəsici alətin pəstaha nisbətən fırlanma hərəkətini təmin etmək


499. Texnoloji sistemi tələb olunan ölçüyə sazlamaq üçün hansı tərtibat elementlərdən istifadə olunur?

A ülgü və etalonlardan

B şup və etalonlardan

C ülgü və şuplardan

D ülgü və pərgarlardan

E ülgü və mikrometrdən

500. Tərtibatların sərtliyinin təmin olunmasının ilkin əsas şərti nədir?

A Sıxma qüvvəsinin kəsmə qüvvəsi ilə eyni istiqamətdə təsirini həyata keçirmək

B Sıxma qüvvəsinin kəsmə qüvvəsi ilə müxtəlif istiqamətdə təsirini həyata keçirmək

C Sıxma qüvvəsinin qiymətini kəsmə qüvvəsinin qiymətinə bərabərliyini təmin etmək

D Sıxma qüvvəsinin kəsmə qüvvəsindən böyük hədd qiymətlərini təmin etmək

E Sıxma qüvvəsinin kəsmə qüvvəsindən iki dəfə böyük qiymətini təmin etməkTərtib etdi: dos. S.H.Əliyev
Kaf. müdiri: prof. T.B.Qocayev

Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə