Titlu L ii procedura înaintea primei instanţe a. Procedura contencioasăYüklə 360,77 Kb.
səhifə5/8
tarix03.01.2019
ölçüsü360,77 Kb.
#88821
1   2   3   4   5   6   7   8

Capitolul XX

ÎNCHEIEREA JUDECĂTOREASCĂ

Articolul 269. Pronunţarea încheierii

(1) Dispoziţiile primei instanţe sau ale judecătorului prin care pricina nu se soluţionează în fond se emit în formă de încheiere. Aceasta se emite  în camera de deliberare în condiţiile art.48.

(2) În cazul soluţionării unor probleme simple, instanţa poate emite încheiere fără a se retrage în camera de deliberare. O astfel de încheiere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată.

(3) Încheierii i se dă citire imediat după enunţ.Articolul 270. Cuprinsul încheierii

(1) În încheierea judecătorească se indică:

a) locul şi data emiterii;

b) denumirea emitentului, numele membrilor completului de judecată şi al grefierului;

c) date despre participanţii la proces, obiectul litigiului sau pretenţia înaintată;

d) problema asupra căreia se emite;

e) motivele care au determinat concluziile instanţei şi legea guvernantă;

f) dispoziţia instanţei;

g) ordinea şi termenul de atac al  încheierii dacă este susceptibilă de atac.

(2) Încheierea emisă fără retragerea completului în camera de dezbatere trebuie să conţină datele specificate la alin.(1) lit.d), e), f) şi  g).[Art.271 exclus prin LP244-XVI din 21.07.06, MO178-180/17.11.06 art.814]

Articolul 272. Remiterea către participanţii la proces a

                         copiilor de pe încheierea judecătorească

Participanţilor la proces care nu s-au prezentat în şedinţă de judecată li se trimit, în cel mult 5 zile de la emitere, copiile de pe încheierea judecătorească privind suspendarea sau încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol.

Capitolul  XXI

PROCESELE-VERBALE

Articolul 273. Obligativitatea întocmirii procesului-verbal

Pentru fiecare şedinţă de judecată în primă instanţă şi în instanţă de apel, precum şi pentru fiecare act de procedură îndeplinit  în afara şedinţei (audierea martorului la locul aflării lui, cercetarea înscrisurilor şi altor probe materiale la locul de aflare sau păstrare etc.), se întocmeşte proces-verbal.[Art.273 modificat prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

Articolul 274. Cuprinsul procesului-verbal

(1) În procesul-verbal al şedinţei de judecată sau al actului de procedură îndeplinit în afara şedinţei de judecată se indică momentele esenţiale ale dezbaterii pricinii sau ale efectuării actului procedural.

(2) În procesul-verbal al şedinţei se indică:

a) locul, data şi ora deschiderii, data încheierii şedinţei de judecată;

b) instanţa care judecă pricina, numele membrilor completului de judecată şi al grefierului;

c) pricina;

d) prezenţa participanţilor la proces, a reprezentanţilor, a martorilor, experţilor, specialiştilor şi  a interpreţilor;

e) faptul că instanţa a explicat drepturile şi obligaţiile procedurale participanţilor la proces, reprezentanţilor, experţilor, specialiştilor şi interpreţilor;

f) dispoziţiile preşedintelui şedinţei de judecată şi încheierile pronunţate de instanţă fără retragere în camera de deliberare;

g) declaraţiile, demersurile şi explicaţiile participanţilor la proces şi ale reprezentanţilor lor;

h) depoziţiile martorilor, explicaţiile orale ale experţilor asupra raportului de expertiză, explicaţiile şi consultaţiile specialiştilor;

i) faptul că s-a dat citire înscrisurilor, datele examinării la faţa locului a  probelor materiale, că s-au ascultat şi vizionat înregistrările audio-video;

j) raporturile reprezentanţilor autorităţilor publice;

k) conţinutul susţinerilor orale;

l) faptul că s-a dat citire hotărîrii şi  încheierilor, că s-a explicat cuprinsul  hotărîrii şi al încheierilor pronunţate de instanţă, că s-au dat lămuriri asupra căilor şi termenului de atac al lor;

m) faptul că instanţa a explicat participanţilor la proces dreptul lor de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a formula observaţii asupra acestuia;

n) data întocmirii definitive a procesului-verbal.

[Art.274 al.(2), lit.n) modificată prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

Articolul 275. Întocmire procesului-verbal

[Art.275 titlul modificat prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(1) Procesul-verbal se întocmeşte de grefier în şedinţă de judecată sau la efectuarea actului de procedură în afara şedinţei. Procesul-verbal se scrie la computer şi se păstrează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care nu este posibilă utilizarea computerului, procesul-verbal se scrie de mînă, fiind ulterior scris la computer.[Art.275 al.(1) în redacţia LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(2) Pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată  în lipsa mijloacelor de înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice.[Art.275 al.(2) în redacţia LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(3) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor pot solicita instanţei să dea citire unor părţi din procesul-verbal ori să consemneze în procesul-verbal unele circumstanţe examinate în cadrul şedinţei de judecată sau al unui act de procedură efectuat în afara şedinţei de judecată, pe care le consideră esenţiale în soluţionarea pricinii.[Art.275 al.(3) modificat prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(4) Procesul-verbal al şedinţei de judecată trebuie să fie întocmit  şi semnat în cel mult 5 zile de la data încheierii şedinţei, iar procesul-verbal privind efectuarea actului de procedură – cel tîrziu a doua zi de la  efectuare. Cînd există înregistrări audio şi/sau video ale şedinţei de judecată, grefierul le foloseşte după şedinţa de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.[Art.275 al.(4) în redacţia LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(5) Procesul-verbal se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier. Modificările, rectificările şi completările procesului-verbal se menţionează în el şi  se certifică de preşedinte şi  grefier prin semnătură.

(51) Preşedintele şedinţei de judecată, în decursul a 5 zile lucrătoare de la data semnării fixată expres în procesul-verbal, înştiinţează în scris participanţii la proces şi reprezentanţii lor despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal şi asigură acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a primi copii de pe acesta. În cazul în care şedinţa a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio şi/sau video, participanţii la proces şi reprezentanţii lor sînt înştiinţaţi în scris şi despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.

[Art.275 al.(51) introdus prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

(6) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi, în decursul a 5 zile de la data semnării acestuia, să prezinte în scris observaţii asupra lui, indicînd inexactităţile şi motivele pentru care  îl consideră incomplet.Articolul 276. Examinarea observaţiilor asupra

procesului-verbal

În decursul a 5 zile de la  prezentare, observaţiile asupra procesului-verbal se examinează de către judecătorul care l-a semnat  şi care, dacă este de acord cu ele, le confirmă justeţea prin menţiunea "De acord" şi prin semnătură. În caz contrar, judecătorul pronunţă o încheiere motivată de  respingere totală sau parţială. În toate cazurile, observaţiile asupra procesului-verbal se anexează la dosar.

Articolul 2761. Eliberarea copiilor de pe procesul-verbal

                          şi de pe înregistrările audio şi/sau video

(1) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, participanţii la proces şi  reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată respective.[Art.2761 introdus prin LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163]

B. PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

Capitolul  XXII

PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

Articolul  277. Acţiunile în contenciosul administrativ

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionare în termen legal a unei cereri se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea în drept şi repararea prejudiciului.Articolul  278. Examinarea acţiunilor

Acţiunile în contenciosul administrativ se examinează de instanţele judecătoreşti respective conform normelor generale ale prezentului cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia contenciosului administrativ.C. PROCEDURA SPECIALĂ

Capitolul  XXIII

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 279. Pricinile examinate în  procedură specială

(1) Instanţa judecătorească examinează în procedură specială pricini cu privire la:

a) constatarea faptelor care au valoare juridică;

b) încuviinţarea adopţiei;

c) declararea capacităţii depline de exerciţiu  minorului (emanciparea);

d) declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată;

e) limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii;

f) încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat;

g) încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie;

g1) aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie;[Art.279 al.(1), lit.g1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]  

h) restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare);

i) declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn;

j) constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele  de stare civilă;

k) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire).

(2) Instanţelor judecătoreşti le pot fi atribuite prin lege spre examinare în procedură specială şi alte categorii de pricini.Articolul 280. Examinarea pricinilor în procedură

specială


(1) În procedură specială, pricinile se examinează de instanţele judecătoreşti după regulile de examinare a acţiunilor civile, cu excepţiile şi completările stabilite în prezentul cod la cap.XXIII-XXXIV şi în alte legi.

(2) În procedură specială, instanţa examinează pricinile cu participarea petiţionarului, altor persoane interesate, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor.

(3) Dacă, la depunerea cererii sau la examinarea pricinii în procedură specială, se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la instanţa competentă.

(4) Taxa de stat plătită deja de petiţionar în procedură specială se ia în calcul la încasarea taxei şi la repartizarea cheltuielilor de soluţionare a litigiului în procedură de acţiune civilă.


Capitolul  XXIV

CONSTATAREA  FAPTELOR CARE AU

VALOARE JURIDICĂ

    Articolul 281. Pricinile de constatare a faptelor care

                           au valoare juridică

(1) Instanţa judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor personale sau reale ale persoanelor fizice şi ale organizaţiilor.

(2) Instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate:

a) raporturile de rudenie;

b) întreţinerea persoanei;

c) înregistrarea naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului;

d) recunoaşterea paternităţii;

[Art.281 al.(2), lit.d) în redacţia LP244-XVI din 21.07.06, MO178-180/17.1106 art.814]

e) decesul la o anumită dată şi în anumite împrejurări;

f) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere;

g) producerea unui accident;

h) posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate;

i) apartenenţa documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia documentelor militare, buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă) la o persoană al cărei nume indicat în document nu coincide cu numele din certificatul de naştere, buletinul de identitate sau din paşaport;

j) concubinajul, în cazurile stabilite de lege;

k) faptul represiunii politice;

l) detenţiunea în lagărele de concentrare (ghetouri);

m) răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională dacă autorul informaţiei nu este cunoscut;

n) alte fapte cu  valoare juridică.

Articolul 282. Condiţiile de constatare a faptelor cu

                         valoare juridică

(1) Instanţa judecătorească constată faptul cu valoare juridică în cazul în care:

a) acesta generează, în virtutea legii, următoarele efecte juridice: apariţia, modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau reale ale petiţionarului;

b) petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care  ar certifica  faptul juridic a cărui constatare o solicită;

c) constatarea faptului nu este legată de soluţionarea  unui litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor  judecătoreşti.

(2) Dacă, în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt cu valoare juridică, apare un litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, instanţa examinează cererea de constatare a acestui fapt în procedură specială.

Articolul 283. Competenţa jurisdicţională

Cererile de constatare a faptelor cu valoare juridică se depun la instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului, cu excepţia cererii de constatare a faptului de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a unui bun imobil în drept de proprietate, care se depun la instanţa de la locul de aflare a bunului.Articolul 284. Cuprinsul cererii

(1) În cererea de constatare a faptului cu valoare juridică se indică:

a) faptul a cărui constatare se solicită şi scopul solicitării;

b) cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite sau de a reconstitui cele pierdute;

c) probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute.

(2) Probele care confirmă circumstanţele expuse de petiţionar se anexează la cerere.Articolul 285. Hotărîrea judecătorească

(1) În hotărîrea judecătorească se indică faptul constatat de instanţă, scopul constatării şi probele de constatare a faptului.

(2) Hotărîrea judecătorească  este un document ce confirmă faptul constatat, serveşte drept temei pentru înregistrarea, după caz, a faptului în organele respective, după rămînerea irevocabilă a hotărîrii, fără a substitui documentele pe care aceste organe le eliberează.

Capitolul XXV

ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

Articolul 286. Depunerea cererii

(1) Adoptatorul domiciliat în Republica Moldova care doreşte să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova depune cerere de încuviinţare a adopţiei la judecătoria din raza domic iliului copilului adoptabil.

(2) Adoptatorul cetăţean al Republicii Moldova domiciliat în străinătate sau cetăţean străin, sau apatrid care doreşte să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova depune, direct sau prin intermediul organizaţiei străine acreditate cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale, cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale la judecătoria din raza domiciliului copilului  adoptabil.

[Art.286 în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]

[Art.286 modificat prin LP155 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.622; în vigoare 01.12.12]

Articolul 287. Conţinutul cererii

Cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină:

a) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, domiciliul acestuia;

b) numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, domiciliul acestuia;

c) solicitarea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta copilul în cazul în care adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de naştere;

d) numărul atestatului de adoptator, data emiterii acestuia şi autoritatea care l-a emis, în cazul adopţiei naţionale;

e) alte date şi informaţii solicitate de instanţa de judecată.

[Art.287 în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]

Articolul 288. Actele anexate la cererea de încuviinţare

                         a adopţiei naţionale

La cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, adoptatorul anexează:

a) atestatul de adoptator;

b) copia de pe actul de identitate;

c) copia de pe certificatul de naştere;

d) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, în cazul adopţiei de către persoane divorţate;

e) certificatul de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului sau o copie de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar privind veniturile obţinute în ultimele 12 luni;

f) copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă a unui spaţiu locativ;

g) cazierul judiciar;

h) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de instituţia medicală din raza domiciliului acestuia;

i) datele biografice ale adoptatorului, motivele care îl determină să adopte, alte acte permise de lege.[Art.288 în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]

Articolul 289. Actele anexate la cererea de încuviinţare

a adopţiei internaţionale

(1) La cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, adoptatorul anexează:

1) raportul autorităţii centrale cu atribuţii în domeniul adopţiei din statul primitor, însoţit de documente relevante, care să cuprindă informaţii privind:

a) identitatea adoptatorului, confirmată printr-o copie legalizată de pe actul de identitate;

b) capacitatea şi aptitudinile adoptatorului de a adopta;

c) situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmate prin copii legalizate de pe certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau de divorţ, prin certificat de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe, prin alte documente ce îi atestă veniturile;

d) starea de sănătate confirmată printr-un certificat medical în original, separat pentru fiecare adoptator;

e) mediul social al adoptatorului;

f) motivele care îl determină să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova, informaţia privind copilul/copiii pe care are capacitatea să-i adopte;

2) actul care garantează dreptul copilului adoptabil de a intra şi a locui permanent în statul primitor în cazul încuviinţării adopţiei, eliberat de către autoritatea competentă din statul primitor;

3) declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Moldova pînă la atingerea majoratului;

4) consimţămîntul la adopţie internaţională al adoptatorului sau consimţămîntul ambilor soţi, dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită;

5) declaraţia adoptatorului privind acceptarea acţiunilor de monitorizare postadopţie;

6) cazierul judiciar al adoptatorului;

7) datele biografice ale adoptatorului;

8) garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei internaţionale;

9) copia de pe actul care atestă capacitatea adoptatorului de a adopta.

(2) Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale şi actele anexate se depun împreună cu traducerile lor, autentificate, în limba de stat, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

[Art.289 în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]

Articolul 290. Pregătirea pricinii pentru dezbateri

                         judiciare

(1) În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul emite o încheiere prin care copiile de pe cererea de încuviinţare a adopţiei şi de pe actele anexate se expediază autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei în a cărei rază domiciliază copilul, împreună cu solicitarea avizului privind adopţia şi a dosarului copilului. Prin încheiere, procesul se suspendă pînă la primirea avizului şi dosarului copilului de la autoritatea teritorială.

(2) În cazul adopţiei internaţionale, pe lîngă actele menţionate la alin. (1), judecătorul va solicita autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei acordurile privind continuarea procedurii de adopţie internaţională eliberate de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei din statul primitor şi de către autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul adopţiei din Republica Moldova.

(3) În termen de 15 zile, autoritatea teritorială cu atribuţii în domeniul adopţiei prezintă instanţei de judecată avizul privind adopţia şi dosarul copilului, care va conţine:

a) copia de pe certificatul de naştere al copilului;

b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia medicală din raza domiciliului acestuia;

c) consimţămîntul autentificat al adoptatorului, în care acesta confirmă că a luat cunoştinţă de starea de sănătate a copilului;

d) consimţămîntul la adopţie al copilului adoptabil, dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani, precum şi consimţămîntul copilului la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui şi la înscrierea adoptatorilor în calitate de părinţi;

e) consimţămîntul la adopţie al părinţilor biologici, al tutorelui sau al curatorului copilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 99 din 28 mai 2010 privind regimul juridic al adopţiei;

f) actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul (re)integrării copilului în familia biologică sau în familia extinsă;

g) alte date şi informaţii relevante.

(4) Instanţa de judecată poate solicita şi alte date necesare pentru examinarea cauzei.

(5) După primirea documentelor solicitate, instanţa dispune, printr-o încheiere, reluarea procesului, stabilind data examinării cauzei în şedinţa de judecată, citarea participanţilor la proces, inclusiv a autorităţii teritoriale cu atribuţii în domeniul adopţiei.[Art.290 în redacţia LP283 din 13.12.12, MO83-90/19.04.13 art.267]

[Art.290 modificat prin LP155 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.622; în vigoare 01.12.12]


Yüklə 360,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə