Türmob tesmerYüklə 445 b.
tarix15.01.2019
ölçüsü445 b.
#96607


 

 •  

 • TÜRMOB - TESMER

 • 7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

 • İLE GETİRİLEN MALİ AF

 • Bölüm 3

 •  

 • A. Murat YILDIZ

 • Yeminli Mali Müşavir


 

 •  

 •  

MADDE - 6/1

 • MADDE - 6/1

 • Kanunun 6/1 inci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil); İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan;

  • Emtia,
  • Makine,
  • Teçhizat,
  • Demirbaşları,
 • yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine, imkan sağlanmıştır.Kanunun 6/2 nci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

 • Kanunun 6/2 nci maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA MUHASEBE KAYITLARI

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA MUHASEBE KAYITLARI

 • Uygulama kapsamında faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV tutarı ilgili dönem 1 Nolu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

 • Ancak bu madde hükmüne göre ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

 • Fatura bedeli “600 Yurtiçi Satışlar, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilerek yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI – II

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI – II

 • Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup, normal koşullarda faturasız satılan malların bedeli kadar işletme kalemlerinden birinde (nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler) artış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında işletmede aktif değer varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış net olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir.

 • Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

 • Aktif hesaplarda meydana gelen artışın ortaklar tarafından işletmeden çekilmiş olması halinde, “231-Ortaklardan Alacaklar” hesabına borç kaydı yapılacaktır.

 • Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde kayıtlara intikal ettirilen malların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI- III

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI- IIIKAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR MUHASEBE KAYITLARI

 

 •  

 •  Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 Ağustos 2018) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

 • Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 Ağustos 2018) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

 • Bu hüküm kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde (31 Ağustos 2018’e kadar) ödenir.

 • Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLEBİLECEK KISMININ BELİRLENMESİ

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLEBİLECEK KISMININ BELİRLENMESİ

 • Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında beyanda bulunduğu takdirde, bu mevcudun muhasebe kayıtlarında da düzeltilmesi gerekmektedir.

 • Net alacak tutarlarının belirlenmesinde, sadece tek düzen hesap planında yer alan "131/231.Ortaklardan Alacaklar" ve "331/431.Ortaklara Borçlar" hesaplarının bakiyeleri değil, ortaklarla ilgili diğer hesaplarda bulunan işlemleri de dikkate alınacaktır.

 • Ortaklarla yapılan işlemlerin kaydedildiği tüm hesaplarda görülen ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkmış olan) doğmuş olan ortaklardan alacak ile ortaklara borçlar arasında net alacak kalanının işletme kayıtlarında düzeltilmesi; “689.Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydı yapılmak suretiyle yapılacaktır.

 • Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta (296- Geçici Hesap) izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI

 • KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI

 • Örnek 1: (E) A.Ş., 31.12.2017 tarihli bilançosunda yer aldığı halde işletme kasasında fiilen mevcut olmayan 10.000.000 TL’yi fiili duruma uygun şekilde düzeltmek istemektedir. Kurum, Kanun maddesi gereği, söz konusu tutarı vergi dairesine beyan etmiş ve bu tutar üzerinden %3 olarak hesapladığı 300.000 TL’yi süresinde ödemiştir.

Örnek 3: (F) Ltd. Şti.’nin, 31.12.2017 tarihli bilançosunda “131-Ortaklardan Alacaklar” hesabında 1.800.000 TL ve “331-Ortaklara Borçlar” hesabında 2.600.000 TL kayıtlı görünmektedir. Söz konusu ortaklardan alacakların 1.500.000 TL’si ile ortaklara borçlar hesabının 1.000.000 TL’si ödünç para verme ve alma işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Kalan tutarlar işletmenin ticari faaliyeti kapsamında ortaklarıyla yapmış olduğu işlerden kaynaklanan borç ve alacaktır.

 • Örnek 3: (F) Ltd. Şti.’nin, 31.12.2017 tarihli bilançosunda “131-Ortaklardan Alacaklar” hesabında 1.800.000 TL ve “331-Ortaklara Borçlar” hesabında 2.600.000 TL kayıtlı görünmektedir. Söz konusu ortaklardan alacakların 1.500.000 TL’si ile ortaklara borçlar hesabının 1.000.000 TL’si ödünç para verme ve alma işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Kalan tutarlar işletmenin ticari faaliyeti kapsamında ortaklarıyla yapmış olduğu işlerden kaynaklanan borç ve alacaktır.

 • Kurum Kanun maddesinden yararlanmak istemiş ve söz konusu hesaplardaki borç verme-alma işleminden kaynaklanan tutarlar arasındaki net alacak tutarı olan (1.500.000 - 1.000.000 =) 500.000 TL’yi tarihinde vergi dairesine beyan etmiş ve bu tutar üzerinden % 3 olarak hesapladığı 15.000 TL’ yi süresinde ödemiştir.Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ayrıca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ayrıca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

 • Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

 • Kanun uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

 • Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyan edilen ve "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

 •  BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

 • VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

 • (MADDE 10/13)

Varlık Barışı Uygulaması kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

 • Varlık Barışı Uygulaması kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

 • Varlık Barışı Uygulamasından faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve (a) bendi uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi, gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.

 • Varlık Barışı ödenen vergiler gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

 • Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar 7143 Sayılı Kanuna İlişkin 3 No’lu Tebliğ Ek-3'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan veya elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar 7143 Sayılı Kanuna İlişkin 3 No’lu Tebliğ Ek-3'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan veya elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.

 • Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

 • Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

 • Yukarıdaki belirtilen varlıkların;

 • 31.07.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde vergi hesaplamayacak,

 • 01.08.2018 tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilerek kanuni kaydedilmesi halinde ise beyan edilen varlığın değeri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacaktır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə