Uniunea europeană guvernul românieiYüklə 4,13 Mb.
səhifə1/30
tarix08.01.2019
ölçüsü4,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale

2007-2013

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

“Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI 0200), în vederea

elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000”

POS MEDIU SMIS-CSNR 36404

Planul de management al

sitului ROSCI 0200 Platoul

Vașcău


ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, camera P22, cod 400084 Cluj-Napoca

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79

E-mail: fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 1 

 

1. Introducere1.1. Scurtă descriere a planului de management

Obiectivul general al planului de management al sitului ROSCI0200 Platoul Vașcău îl

constituie conservarea habitatelor de tip comunitar, a florei și faunei specifice ariei

naturale protejate, în scopul dezvoltării durabile a patrimoniului natural, precum și

creșterea gradului de conștientizare și informare a populației locale și a factorilor

responsabili.

Planul de management al sitului ROSCI0200 Platoul Vașcău se constituie într-un

instrument de mare utilitate, deoarece:

a) furnizează informațiile de bază și descrierea sitului;

b) identifică politica de management ce trebuie urmată, obiectivele specifice care trebuie

atinse și managementul necesar pentru atingerea lor;

c) propune acțiunile necesare pentru a ajunge de la starea actuală la cea dorită, respectiv

pentru îndeplinirea obiectivelor;

d) implementează politicile și strategiile curente;

e) joacă rolul unui ghid și garantează continuitatea unui management eficace;

f) este un instrument de comunicare și educație, ce promovează recunoașterea unui set

de valori al biodiversității ariei protejate

g) are caracter de document oficial, cu rol de reglementare atât pentru persoanele fizice

și juridice care dețin sau administrează terenuri sau desfășoară activități în perimetrul

ariei protejate, cât și pentru custode, autorități de mediu și turiști.

1.2. Scurtă descriere a ariei naturale protejate

ROSCI0200- Platoul Vaşcău este declarat sit Natura 2000 deoarece pe suprafaţa lui

există specii şi habitate de interes comunitar prioritar citate în OUG 57/2007 completată 2 

 

şi modificată prin OUG nr. 154/2008. ROSCI0200- Platoul Vaşcău este inclus în Anexanr.1 (Lista siturilor de importanţă comunitară) la Ordinul nr. 776/2007 din 05/05/2007

privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei

ecologice europene Natura 2000 în România. Acest ordin este abrogat prin Ordinul nr.

1964/2007 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene

Natura 2000 în România, în care ROSCI0200- Platoul Vaşcău este citată în Anexele 1-6

la acest ordin.

Motivul declarării

Situl Natura 2000 ROSCI 0200 Platoul Vașcău a fost desemnat pentru conservarea a trei

tipuri de habitate și șapte specii de faună de importanță comunitară:

8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis

9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

91V0 - Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion

Rhinolophus hipposideros- Liliacul mic cu nas potcoavă

Rhinolophus ferrumequinum- Liliacul mare cu nas potcoavă

Miniopterus schreibersii- Liliac cu aripi lungi

Myotis myotis- Liliac comun

Triturus cristatus- Tritonul cu creastă

Triturus vulgaris ampelensis- Triton comun transilvănean

Bombina variegata- Buhai de baltă cu burta galbenă

Geolocalizarea și individualitatea geografică a sitului NATURA 2000 Platoul Vașcău

Situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vaşcău (46°25’50’’ lat. N; 22°26’49’’ long. E)

ocupă o suprafata de 4.983 ha, cea mai mare suprafata fiind in judetul Bihor, restul fiind

pe teritoriul judeţului Arad. 3 

 

Platoul Vaşcău este intercalat la contactul dintre Muntii Codru-Moma cu DepresiuneaBeiuşului. Cele 5 unităţi administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul cărora este situat

situl sunt: Vaşcău, Cărpinet, Criştiorul de Jos , Dezna, Gurahonţ.

Privit in ansamblul sau, situl se suprapune peste un relief de podis calcaros a carui

altitudine scade treptat dinspre vest, unde altitudinile sunt cele mai mari (altitudinea

maxima in Dealul Ursului, 885,6 m), in partea estica altitudinile fiind mai coborate (325-

500 m). Cea mai mare suprafata a sitului este in cadrul treptei altitudinale 500-800 m.

Extensiunea pe suprafete mari a calcarelor, pe seama carora s-a creeat un carst evoluat

care include atat forme de suprafata (doline, vai seci etc) cat si de adancime (pesteri

etc.). In acest context morfo-litologic, curgerea apei in suprafata este dezorganizata,

reteaua hidrografica incluzand atat cursuri de apa temporare cat si permanente. Alaturi

de acestea sunt de asemenea prezente lacuri temporare si/sau permanente. O mare parte

din apa provenita din precipitatii se infiltreaza si urmeaza trasee de-a lungul unor

presupuse cursuri subterane. Cursurile de apa permanente sunt prezente mai ales in afara

arealului cu calcare. Paraul Boului cu afluentul Paraul Tarinii dreneaza partea central-

sudica a sitului. Partea estica este drenata de Cristiorel, afluent de stanga a Crisului

Negru.


Habitatul de tip 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

cuprinde păduri de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale,

de obicei pe versanţi abrupţi, din domeniile medio-european şi atlantic ale Europei

occidentale şi Europei centrale şi central-nordice, în general cu subarboret abundent de

arbuşti şi ierburi, caracterizate de rogozuri (C. digitata), orhidee (Cephalanthera spp.,

Neottia nidus-avis, E. microphylla) şi specii termofile, transgresive din Quercetalia

pubescenti-petraeae. Stratul arbustiv include câteva specii calcicole (Ligustrum vulgare).

Habitatul de tip 91VO - Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion cuprinde păduri de

Fagus sylvatica şi Fagus sylvatica-Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi

din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordati-Fagion, cu

specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice şi uneori acide.

Habitatul 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis s-a dezvoltat în rocile

calcaroase și servesc ca hibernacule și maternitate pentru speciile de chiroptere de interes

comunitar. 4 

 

Relieful carstic de tip dolină permite acumularea apei în regim periodic, facilitânddezvoltarea populațiilor de amfibieni.

Activitățile socio-economice întâlnite în cadrul sitului sunt exploatarea forestieră,

pășunatul și creșterea animalelor și pe areale restrânse, exploatarea rocilor în cariere.

1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la

elaborarea planului de management

Nr Tip act Nr.

act

An


act

Denumire Descriere act

1 Legea 5 2000 Privind aprobarea

Panului de amenajare

a teritoriului național

– Secțiunea a III-a –

zone protejate

Legea evidențiază zonele

naturale protejate de interes

național și identifică

valorile de patrimoniu

cultural național, care

necesită instituirea de zone

protejate pentru asigurarea

protecției acestor valori

2 Legea 49 2011 Pentru aprobarea

Ordonanței de urgență

a Guvernului nr.

57/2007 privind

regimul ariilor

naturale protejate,

conservarea

habitatelor naturale, a

florei și faunei

salbatice

Prin această lege se face

aprobarea, completarea și

modificarea unor articole și

paragrafe din OUG

57/2007.

3 Ordonanță de

urgență a

Guvernului

57 2007 Privind regimul ariilor

naturale protejate,

conservarea

habitatelor naturale, a

florei și faunei

sălbatice

Include speciile și

habitatele de interes

comunitar, prevederi

privind managementul SCI

și planurile de management. 5 

 

Nr Tip act Nr.act

An


act

Denumire Descriere act

4 Ordonanță de

urgență a

Guvernului

154 2008 Pentru modificarea și

completarea OUG nr.

57/2007 și a Legii

vânătorii și a

protecției fondului

cinegetic nr. 407/2006

Conține modificări privind

speciile și habitatele de

interes comunitar

5 Ordinul

Ministerului

Agriculturii,

Pădurilor,

Apelor și

Mediului

552 2003 Privind aprobarea

zonării interioare a

parcurilor naționale și

a parcurilor naturale,

din punct de vedere al

necesității de

conservare a

diversității biologice

Se referă la necesitatea

zonării interioare pentru

conservarea diversității

biologice

6 Ordinul

Ministerului

Mediului și

Gospodăririi

Apelor

207 2006 Privind aprobarea

conținutului

Formularului Standard

Natura 2000 și a

manualului de

completare a acestuia

Aprobă conținutul

Formularului Standard

Natura 2000 stabilit de

Comisia Europeană prin

Decizia 97/266/EC,

prevăzut în anexa nr. 1, și

manualul de completare a

formularului standard,

prevăzut în anexa nr. 2

7 Ordinul

Ministerului

Mediului și

Dezvoltării

Durabile

1964 2007 Privind instituirea

regimului de arie

naturală protejată a

siturilor de importanță

comunitară, ca parte

integrantă a rețelei

ecologice europene

Natura 2000 în

Se referă la desemnarea

primelor situri Natura 2000

din România în acord cu

legislația europeană și

internațională 6 

 

Nr Tip act Nr.act

An


act

Denumire Descriere act

România

8 Ordinul

Ministerului

Mediului

979 2009 Privind introducerea

de specii alohtone,

intervențiile asupra

speciilor invazive,

precum și

reintroducerea

speciilor indigene

prevăzute în anexele

nr. 4A si 4B la

Ordonanța de Urgență

a Guvernului nr.

57/2007

Se referă la speciile

alohtone, invazive și

indigene din siturile de

interes comunitar

9 Ordinul

Ministerului

Mediului și

Pădurilor

19 2010 Pentru aprobarea

Ghidului metodologic

privind evaluarea

adecvată a efectelor

potențiale ale

planurilor sau

proiectelor asupra

ariilor naturale

protejate de interes

comunitar

Aprobă conținutul Ghidului

metodologic de evaluare a

efectelor potențiale ale

planurilor/ proiectelor

asupra SCI/SPA

10 Ordinul

Ministerului

Mediului și

Pădurilor

1948 2010 Privind aprobarea

Metodologiei de

atribuire a

administrării ariilor

naturale protejate care

necesită constituirea

de structuri de

administrare și a

Aprobă conținutul

Metodologiei de atribuire a

administrării ariilor naturale

protejate 7 

 

Nr Tip act Nr.act

An


act

Denumire Descriere act

Metodologiei de

atribuire a custodiei

ariilor naturale

protejate care nu

necesită constituirea

de structuri de

administrare

11 Ordinul

Ministerului

Mediului și

Pădurilor

2387 2011 Pentru modificarea

Ordinului ministrului

mediului și dezvoltării

durabile nr.

1.964/2007 privind

instituirea regimului

de arie naturală

protejată a siturilor de

importanță

comunitară, ca parte

integrantă a rețelei

ecologice europene

Natura 2000 în

România

Se referă la desemnarea

SCI-urilor noi respectiv

modificarea celor existente.

12 Hotărâre de

Guvern


230 2003 Privind delimitarea

rezervațiilor biosferei,

parcurilor naționale și

parcurilor naturale și

constituirea

administrațiilor

acestora

Legiferează limitele ariilor

protejate din România și

constituirea administrațiilor

acestora

13 Hotărâre de

Guvern

1076 2004 Privind stabilirea

procedurii de realizare

a evaluării de mediu

Stabilește procedura

evaluării de mediu 8 

 

Nr Tip act Nr.act

An


act

Denumire Descriere act

pentru planuri și

programe

14 Hotărâre de

Guvern


1529 2006 Pentru modificarea

anexei nr. 1 la

Hotărârea Guvernului

nr. 230/2003 privind

delimitarea

rezervațiilor biosferei,

parcurilor naționale și

parcurilor naturale și

constituirea

administrațiilor

acestora

Modifică Anexa 1 la HG

230/2003

15 Directiva

Consiliului

Uniunii

Europene

79/40


9/EE

C


1979 Privind conservarea

păsărilor sălbatice

Se referă la conservarea

tuturor speciilor de păsări

care se găsesc în stare

sălbatică pe teritoriul

european al statelor

membre pentru care se

aplică tratatul. Directiva

reglementează protejarea,

gestionarea și controlul

asupra acestor specii și

stabilește normele pentru

exploatarea acestora.

16 Directiva

Consiliului

Uniunii

Europene

92/43/

EEC


1992 Privind conservarea

habitatelor naturale,

precum și a faunei și

florei sălbatice

In această directivă sunt

enumerate habitatele

naturale și speciile rare, de

plante și animale,

majoritatea listelor fiind

preluate din convenții 9 

 

Nr Tip act Nr.act

An


act

Denumire Descriere act

internaționale, cum ar fi cea

de la Berna sau cea de la

Bonn.

17 DirectivaConsiliului

Uniunii

Europene

97/49/


EEC

1997 Privind amendarea

Directivei EEC

79/409


Conține modificări ale

Directivei Păsări din 1979

18 Directiva

Consiliului

Uniunii

Europene

97/62/

EC


1997 Adaptând la progresul

technic și științific

Directiva 92/43/EEC

privind conservarea

habitatelor naturale,

precum și a faunei și

florei sălbatice

Textul se referă la

modificările aduse

Directivei 92/43/EEC

19 Directiva

Consiliului

Uniunii

Europene

105/E

C


2006 De adaptare a

Directivelor

79/409/EEC,

92/43/EEC, 97/68/EC,

2001/80/EC și

2001/81/EC în

domeniul mediului, ca

urmare a aderării

Bulgariei și a României

Textul se referă la

modificările aduse

Directivelor enumerate

anterior, respectiv

79/409/EEC, 92/43/EEC,

97/68/EC, 2001/80/EC și

2001/81/EC în domeniul

mediului

1.4. Procesul de elaborare a planului de management

Planul de management al ariei protejate ROSCI0200 Platoul Vașcău este realizat

conform prevederilor legale din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu completările și

modificările ulterioare.

Având în vedere faptul că aria protejată ROSCI0200 Platoul Vașcău este Sit de

Importanță Comunitară, făcând parte din Rețeaua Natura 2000, este necesar ca cerințele

Directivei Habitate să fie integrate în planul de management. Acesta reglementează și 10 

 

planifică acțiunile necesare pentru menținerea sau reconstrucția stării favorabile deconservare a habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatică de interes

comunitar și național menționate în Formularul Standard.

Anterior elaborării planului de management s-a realizat structura acestuia, pe baza

Ghidului Solicitantului pentru POS Mediu Axa 4 și a Documentației de atribuire.

Structura incipientă a Planului de management a fost avizată atât de către Beneficiar cât

și de către Ministerul Mediului și Pădurilor, Direcția Biodiversității.

În vederea elaborării planului de management propriu-zis pentru situl Natura 2000

ROSCI0200 Platoul Vașcău au fost parcurse mai multe etape, vizând evaluarea detaliată

a biodiversității, evaluarea impactului antropic asupra ariei protejate, stabilirea măsurilor

de conservare și modalitățile de implicare a factorilor interesați și a comunităților locale,

precum și parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislației în vigoare.

În scopul evaluării detaliate a biodiversității au fost efectuate atât activități de

laborator cât și de teren, efectuându-se deplasări pe teritoriul sitului în perioada aprilie-

august.

Au fost culese informații relevante în vederea descrierii datelor abiotice aferente

sitului, precum și a ecosistemelor prezente în sit.

Au fost evaluate calitativ și cantitativ habitatele precum și speciile de interes

comunitar/ prioritar pe baza cărora a fost desemnat situl Natura 2000, înregistrându-se

dacă a fost cazul și prezența altor habitate/specii de interes comunitar care nu apar listate

în formularul standard.

S-a evaluat pe teren și starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes

comunitar din sit.

Aceste activități au permis identificarea și localizarea pe teren, precum și cartarea GIS

ulterioară, în laborator, a factorilor abiotici, a tipurilor de ecosisteme, a tipurilor de

habitate și a speciilor de animale de interes comunitar pentru care a fost declarat situl, a

stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, hărțile respective

constituind parte integrantă a planului de management.

Pentru evaluarea impactului antropic asupra ariei protejate s-au efectuat observații

detaliate pe teren, vizând identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și

intensitatea manifestării acestora, precum și estimarea modului de afectare a habitatelor

sau/și speciilor vizate, dar și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. 11 

 

În urma culegerii acestor date de teren, inclusiv din rezervația naturală, au fostrealizate în laborator hărțile referitoare la sursele de impact antropic asupra speciilor și

habitatelor de interes comunitar.

În scopul stabilirii măsurilor de conservare necesare pentru menținerea habitatelor și

speciilor de interes comunitar din cadrul sitului au fost analizate amenințările actuale și

cele potențiale identificate pentru fiecare tip de habitat, respectiv specie de interes

comunitar existente în situl Natura 2000 și pe teritoriul rezervației naturale.

Măsurile de conservare trebuie stabilite în mod realist, atât ca amploare a acțiunilor cât și

din punct de vedere al intervalelor de timp necesare. În acest context trebuie menționat

faptul că situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vașcău are în prezent o structură proprie

de custodie în cadrul Consiliului Județean Bihor.

În stabilirea modalităților de implicare a factorilor interesați și a comunităților locale au

fost de mare utilitate întâlnirile cu acestea.

2. Descrierea ariei naturale protejate

2.1. Informaţii Generale

2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate

Anexa 8.2. Harta 1.

Situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vaşcău (46°25’50’’ lat. N; 22°26’49’’ long. E) ocupă

o suprafata de 4.983 ha, cea mai mare suprafata fiind in judetul Bihor, restul fiind pe teritoriul

judeţului Arad.

Platoul Vaşcău este intercalat la contactul dintre Muntii Codru-Moma cu Depresiunea

Beiuşului. Cele 5 unităţi administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul cărora este situat situl

sunt: Vaşcău, Cărpinet, Criştiorul de Jos, Dezna, Gurahonţ.

Privit in ansamblul sau, situl se suprapune peste un relief de podis calcaros a carui altitudine

scade treptat dinspre vest, unde altitudinile sunt cele mai mari (altitudinea maxima in Dealul

Ursului, 885,6 m), in partea estica altitudinile fiind mai coborate (325-500 m). Cea mai mare

suprafata a sitului este in cadrul treptei altitudinale 500-800 m.

Extensiunea pe suprafete mari a calcarelor, pe seama carora s-a creeat un carst evoluat care

include atat forme de suprafata (doline, vai seci etc) cat si de adancime (pesteri etc.). In acest 12 

 

context morfo-litologic, curgerea apei in suprafata este dezorganizata, reteaua hidrograficaincluzand atat cursuri de apa temporare cat si permanente. Alaturi de acestea sunt de

asemenea prezente lacuri temporare și permanente. O mare parte din apa provenita din

precipitatii se infiltreaza si urmeaza trasee de-a lungul unor presupuse cursuri subterane.

Cursurile de apa permanente sunt prezente mai ales in afara arealului cu calcare. Paraul

Boului cu afluentul Paraul Tarinii dreneaza partea central-sudica a sitului. Partea estica este

drenata de Cristiorel, afluent de stanga a Crisului Negru.

2.1.2. Limitele ariei naturale protejate

Harta limitelor ariei naturale protejate

Anexa 8.2. Harta 2.

2.1.3. Zonarea internă a ariei naturale protejate

Harta zonării interneYüklə 4,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə