Uygulamali etik araştirma merkezi (ueam) etkiNLİk raporuYüklə 103,99 Kb.
tarix04.12.2017
ölçüsü103,99 Kb.


UYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

(UEAM)


ETKİNLİK RAPORU
2015

Hazırlayanlar:

Prof. Dr. H. Canan Sümer

Prof. Dr. Canan Özgen
ODTÜ

Ankara
ÖNSÖZ

Kuruluş felsefesinde yer alan “Toplumda ve Üniversitemizde etik bilinçlenme ve farkındalık arttırma” hedefi ile tutarlı olarak, UEAM 2015 yılı içerisinde çeşitli seminerler düzenlemiş, insan ve hayvan araştırmaları değerlendirme faaliyetlerini sürdürmüştür.
2015 yılında ana teması etik olan dört seminer/konferans düzenlenmiştir. UEAM bünyesinde ODTÜ Rektörlüğü tarafından kurulan ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK) 2015 yılında Üniversite içinden ve dışından yapılan toplam 467 araştırma başvurusunu değerlendirmiştir. UEAM bünyesindeki diğer bir kurul olan ODTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK) ise, 2015 yılında toplam 20 hayvan araştırmasını değerlendirmiştir.
Raporda yer alan çeşitli istatistiki verilerin derlenmesinde ve raporun hazırlanmasında emeği geçen EAM IAEK sekretaryasını yürüten Sosyal Bilimler Enstitüsü personeli Sn. Aysel Kösegil’e ve Fen Bilimleri Enstitüsü personeli Sn. Dilek Kara’ya çok teşekkür ederiz.


İÇİNDEKİLER
Önsöz


 1. Giriş, Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM)
 1. ODTÜ UEAM Tarafından Düzenlenen Seminer ve Konferanslar

3. ODTÜ UEAM Bünyesinde Faaliyet Gösteren İnsan Araştırmaları ve Hayvan Araştırmaları Etik Kurullarının Etkinlikleri

3.1 ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK)

3.2 ODTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK)


 1. GİRİŞ, UYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (UEAM)

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, Üniversite Senatosunun kararı, YÖK'ün onayı ve 21 Ağustos 2002 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilmesi ile UEAM adıyla kurulmuştur. UEAM Yönetim Kurulunda şimdiye kadar görev alan Başkanlar ve üyeler Tablo 1.1’de verilmiştir. UEAM'nin 27.08.2015 tarihinde atanan Yönetim Kurulu üyeleri; Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. H. Canan Sümer (Başkan V.) Mimarlık Bölümünden Prof. Dr. Aydan Balamir, Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Halil Turan ve Doç. Dr. Barış Parkan’dır.

ODTÜ UEAM'nin Özgörevi:

Örnek uygulamalarını öncelikle ODTÜ'de başlatarak, toplumda etik bilinci geliştirmek ve toplumsal yaşamı ilgilendiren davranış ve kararların etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli duyarlılıkları kazandırmaktır.ODTÜ UEAM'nin Misyonu:

 • Etik bilincini ve etik karar verebilme yeteneğini üniversitede ve toplumda oluşturmak,

 • Yerleşke içinde karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasını sağlamak,

 • Üniversitede vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırmak,

 • Üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma alışkanlığını kazandırmak.

 • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etik tartışma ve değerlendirme deneyimi

kazandırmak,

 • Lisans programlarına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini

güçlendirmek.

ODTÜ UEAM'nin Amaçları:

 • ODTÜ'ye etik bilinçlenme ve etik değerlere göre karar verme becerilerini kazandırmak,

 • Uygulamalı etik alanında bilgi birikimini arttırmak ve yaymak,

 • ODTÜ'de ortaya çıkan etik kökenli sorunların çözümünü bu konuda araştırma yaparak sağlamak,

 • Etik konularda araştırma yapmak, bunların koordinasyonunu sağlamak ve araştırma sonuçlarının akademik programlarda uygulanmalarını sağlayarak etik bilincini arttırmak,

 • Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimini, sağladıkları sosyal değeri arttırarak iyileştirmek,

 • Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak,

 • Toplumda etik bilinçlenme ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda kararların etik ilkelerin gözetilmesiyle alınmasını sağlamak.

Tablo 1.1 Kurulduğu Tarihten İtibaren UEAM Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Atanma Yılı

Başkan

Üyeler

Görev Yeri

2002

Akın Ergüden
Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

Canan Özgen

Mühendislik Fak. Kimya Müh.

Aydan Balamir

Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.

Cem Deveci

İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Yeşim Çöteli
2003

Canan Özgen
Mühendislik Fak. Kimya Müh.

Aydan Balamir

Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.

Cem Deveci

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Dr. David Grunberg

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

Canan Sümer

Fen ve Edebiyat Fak., Psikoloji Böl.

2006

Canan Özgen
Mühendislik Fak. Kimya Müh.

Aydan Balamir

Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.

H. Canan Sümer

Fen ve Edebiyat Fak., Psikoloji Böl.

David Grunberg

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

Necmi Erdoğan

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

2009

Canan Özgen
Mühendislik Fak. Kimya Müh.

Aydan Balamir

Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.

H. Canan Sümer

Fen ve Edebiyat Fak. Psikoloji Böl.

David Grunberg

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

Necmi Erdoğan

İktisadi ve idari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

2011

Canan Özgen
Mühendislik Fak., Kimya Müh.

Aydan Balamir

Mimarlık Fak. , Mimarlık Böl.

H. Canan Sümer

Fen ve Edebiyat Fak., Psikoloji Böl.

Halil Turan

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

Barış Parkan

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.

2014

2015

Canan Özgen
Mühendislik Fak., Kimya Müh.

H. Canan Sümer (V.)
Fen ve Edebiyat Fak., Psikoloji Böl..Mehmet Utku

Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl.
Aydan Balamir

Mimarlık Fak. , Mimarlık Böl
Halil Turan

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.
Barış Parkan

Fen ve Edebiyat Fak., Felsefe Böl.ODTÜ UEAM’nin Stratejileri:

 • Etikle ilgili dersler açmak ve eğitim programları düzenlemek,

 • Eğitim amacıyla konferanslar, seminer dizileri ve çalışma grupları oluşturmak,

 • Bilgi birikimini arttırmak ve yayılmasını sağlamak için, uygulamalı etik konularında

çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliğini geliştirmek,

 • Meslek odalarıyla birlikte çalışarak mesleki etik kodları oluşturulmasını sağlamak,

 • Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak üzere girişimlerde

bulunmak,

 • Üniversite dışı kurumlara etik bilincine sahip nitelikli eleman yetiştirmek,

 • Üniversitede etik konusunda çalışan yüksek lisans öğrencisi sayısında artış sağlamak,

 • Yapılan çalışmaların sonuçlarının elektronik ve diğer ortamlarda yayınlanmasını

sağlamak ve etikle ilgili yayınlardan oluşan, herkesin kullanımına açık bir kütüphane

kurmak,


 • Araştırma sonuçlarının ilgili kurumlarda kullanılmasını sağlamak,

 • Bilimsel çalışma sonuçlarının kamu, özel ve 3.sektörde (dernek, vakıf vb. gönüllü

kuruluşlar) kullanılmasını sağlamak.

 1. ODTÜ UEAM TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNER VE KONFERANSLAR

2015 yılında UEAM kurulduğundan beri yürütülen Perşembe Söyleşileri sürdürülememiştir. Bununla birlikte, bu yıl içinde eski UEAM Başkanı Prof. Dr. Canan Özgen tarafında farklı kurumlardan ve ODTÜ nün farklı oluşumlarından gelen istekler doğrultusunda etik konulu seminer ve konferanslar verilmiştir (Tablo 2.1).
Tablo 2.1 Prof. Dr. Canan Özgen tarafından verilen Etik konulu

Seminer ve Konferanslar


Tarih

Konu

Kapsam

Yer


26 Mart 2016

Üniversitede Etik, Araştırma ve Yayın Etiği

Kimya Müh. Böl

Hacettepe Üniv.

2 Nisan 2015

Research and Publication Ethics

ÖYP xxx799 Orientation Graduate Seminars

ODTÜ

3 Nisan 2015

Üniversitede Etik

AGEP Semineri

ODTÜ

5 Ekim 2015

ODTÜlü Olmak ve Üniversitede Etik

Kimya Mühendisliği Bölümü

3. ODTÜ UEAM BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İNSAN ARAŞTIRMALARI VE HAYVAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULLARININ ETKİNLİKLERİ

UEAM faaliyetlerine paralel olarak, ODTÜ’de etik bilincin gelişmesine katkı sağlama sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak üzere 2006 yılında ODTÜ Etik Komisyonu kurulmuştur. Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Mehmet Utku, Prof. Dr. Emel Aközer, Prof. Dr. H. Canan Sümer ve Prof. Dr. Ayhan Sol’un üyesi olduğu bu komisyonun çalışmaları kapsamında ODTÜ’de araştırma ve yayın faaliyetlerine yönelik etik farkındalıkların arttırılması amacıyla üç ayrı Kurulun kurulmasına karar verilmiştir. Bunlar sırasıyla İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK, 2007), Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK, 2008) ve Yayın Etik Kurulu’dur (YEK). Bu kurullardan YEK 2014 yılında Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile tutarlı olarak UEAM’den bağımsız olarak “Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etik Kurulu” ve “Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etik Kurulu” olarak iki ayrı Kurul şeklinde faaliyet göstermeye devam etmiştir.3.1. ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK)
ODTÜ İAEK’nin üç yıl süreyle atanan ve 2015 yılında görevlerine devam eden üyeleri aşağıda verilmiştir:

Prof. Dr. H. Canan Sümer (Başkan, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Böl.)

Prof. Dr. Mehmet Utku (Mühendislik Fakültesi, İnşaat Böl.)

Prof. Dr. Ayhan Sol (Fen ve Edebiyat Fakültesi, Felsefe Böl.)

Prof. Dr. Aydan Balamir (Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Böl.)

Prof. Dr. Meliha Altunışık (İdari İlimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Böl.)


İnsan deneklerin kullanıldığı laboratuvar deneylerinde ve alan çalışmalarında, etik ihlallerin yapılmasını önlemek amacıyla kurulan İnsan Araştırma Etik Kurulu (İAEK) ile ilgili bilgiler ve etik onay için gereken formlar web sayfasından ( http://www.ueam.metu.edu.tr) erişilebilir.
Çalışmalarına Şubat 2007 tarihinde başlayan ve temel hedefi insan katılımcılardan veri toplamayı gerektiren araştırmaların evrensel etik ilkeleri ile uyumlu, katılımcıların fiziksel ve psikolojik sağlığını gözeterek tasarlanıp gerçekleştirileceğinden emin olmak olan İAEK’ye, 2015 yılında toplam 467 araştırma başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların farklı disiplinlere dağılımı Tablo 3.1’de sunulmaktadır.
Tablodan da görüleceği üzere en çok başvuru Psikoloji, İlköğretim ve Eğitim Bilimleri Bölümlerinden olmuştur. Yapılan başvuruların değerlendirilmesinde farklı bölümlerden 38 hakem akademisyen görev almıştır. Önceki yıllarda yapılmış olan ancak 2015 için henüz güncellenemeyen istatistiklere göre, her bir başvurunun değerlendirme süresi ortalama 5 gündür.


Tablo 3.1 2015 Yılında İAEK’nin Değerlendirdiği Araştırma Başvurularının Bölümlere/Disiplinlere Dağılımı

FAKÜLTE

Anabilim Dalı

Değerlendirilen Araştırma Sayısı

EĞİTİM, FEN, SOSYAL, ENFORMATİK,DIŞARIDAN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

3

EĞİTİM BİLİMLERİ

58

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

37

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

13

MİMARLIK TARİHİ

4

INGILIZ DİLİ ÖĞRETİMİ

12

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

11

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

17

MODERN DİLLER

3

İŞLETME

4

PSİKOLOJİ

162

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2

SOSYOLOJİ

4

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

2

İKTİSAT

1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

4

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

10

SOSYAL ANTROPOLOJİ

1

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

22

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ

27

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

4

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1

BİLİŞİM SİSTEMLERİ

18

BİLİŞSEL BİLİMLER

14

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

1

TIP BİLİŞİMİ

2

Üniversite Dışından: Ankara Üniv., Anadolu Üniv., Bilkent Üniv., Hacettepe Üniv., Kırıkkale Üniv., Adnan Menderes Üniv., Boğaziçi Üniv., Uludağ Üniversitesi, Amasya Üni. Tarım Bak. Bilim ve Teknoloji Bak. & Şahıs Firmaları (3 adet)

29

TOPLAM

467

Psikoloji Bölümünde lisans derslerinde öğrencilerin yaptığı ve insan katılımcılardan veri toplamayı gerektiren çalışmaları değerlendirmek üzere kurulmuş olan ve İAEK ile koordineli bir şekilde çalışan Lisans Araştırmaları Etik Kurulu da 2015 yılında toplam 33 lisans öğrencisi araştırmasını değerlendirmiştir. Bölüm içi etik kurullarının bu tarz öğrenci projelerinin yapıldığı diğer bölümlerimizde de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
17 Ocak 2014 tarihinde, İAEK başvuru formlarının ve sürecin güncelleştirilmesi amacıyla bir komisyon (Canan Sümer, Yonca Toker, Emre Selçuk, Ahmet Uysal, Başak Acar ve Canan Özgen) oluşturulmuştur ve bu komisyon çalışmalarını 2015 yılında tamamlamıştır. Güncellenen süreç ve formlar WEB üzerinden kullanıma açılmıştır.
3.2. ODTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK)
Kuruluş çalışmaları 2007 yılında başlayan ODTÜ de Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun yönergesinin onaylanması 2008 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş ve Kurul çalışmalarına 2009 da başlamıştır. Araştırmalarda hayvan kullanılması durumunda, hayvan laboratuvarlarının belli standartlara uygun olması ve üniversitenin bünyesinde bu konuda HDYEK’ in onay vermesi gerekmektedir. Hayvan barınakları ve hayvan deneylerinin yapıldığı laboratuvarlar için 2012 yılında ruhsat başvurusu yapılmış ve 2013 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat alınmıştır. ODTÜ HDYEK’nin dört yıl süreyle atanan ve 2015 yılında görevlerine devam eden üyeleri aşağıda verilmiştir:
Tablo 3.2. 7 HDYEK ÜyeleriProf. Dr. Gülay Özcengiz (HDYEK Başkan)

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Mesut Muyan (HDYEK Bşk. Yrd.)

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Vasıf Nejat Hasırcı

Biyoloji Bölümü

Veteriner Hekim Şakir Yıldıran

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Orhan Adalı

Biyoloji Bölümü

Y. Doç. Dr. Sreeparna Banarjee

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Barış Parkan

Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Ayşen Tezcaner

Mühendislik Bilimleri Böl.ODTÜ HDYEK’nin 2015 Etkinlikleri
ODTÜ HDYEK’nin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır.


    • 2015 yılı süresince 21 tane araştırma başvurusu değerlendirilmiş, bu başvurulardan 15 tane araştırma başvurusu onay almıştır, 4 tane araştırma başvurusuna onaya gerek görülmemiştir, 1 tane araştırma başvurusu onay alamamıştır. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul kararları alınmıştır.

Onay Alan Araştırma Projeleri:


 1. Etik 2015/01 No’lu ve” Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Gebe Sıçanların Erkek Yavrularındaki Üreme İşlevi ve Testislerde Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi” başlıklı proje. Karar tarihi: 05.01.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Çiğdem Altınsaat
 1. Etik 2015/02 No’lu ve “Aşırı Yağlı Diyetle Beslenen Hamile Dişi Sıçan Yavrularının Koroner Damarlarında Görülen Değişikliklerin Morfolojik Ve Patolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Gen Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi” başlıklı proje. Karar tarihi: 05.01.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus
 1. Etik 2015/03 No’lu ve “Vitamin D, Vitamin D Reseptörü ve Vitamin D Metabolizmasında Rol Alan CYP450 İzozimlerinin Hayvan Modelinde Multipl Skleroz (MS) Hastalığının Patofizyolojisine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması” başlıklı proje. Karar tarihi: 02.03.2015; Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Orhan Adalı
 1. Etik 2015/04 No’lu ve “Antidepresanlara Bağlı Kilo Alımında, Hipotalamik Yeme Regülasyonunda Rol Alan Nöropeptidlerin Yeri” başlıklı proje. Karar tarihi:02.03.2015; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet Ak
 1. Etik 2015/05 No’lu ve “Akdeniz Mudillerinin Olası Melezlerinin Geometrik Morfometrik ve Moleküler Teknikleri Kullanılarak Araştırılması” başlıklı proje. Karar tarihi:02.03.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş 1. Etik 2015/06 No’lu ve “Erişkin Erkek ve Dişi Sıçanlarda Uzun Süreli Yüksek Ses ve Işığa Maruz Kalmanın Yarattığı Stresin Etkilerinin Araştırılması” başlıklı proje. Karar tarihi:03.03.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ewa Jakubowska Doğru
 1. Etik 2015/07 No’lu ve “Sirkadyen Ritme Uygun Uzun Dönem Zaman Kısıtlamalı Beslenmenin, İleri Yaşta Beyin Moleküler Yapısı Ve Bilişsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerin Araştırılması ” başlıklı proje. Karar tarihi:05.03.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ewa Jakubowska Doğru 1. Etik 2015/08 No’lu ve “İklim Ve Arazi Kullanımı Değişimlerinin Sucul Ekosistemlere Etkilerinin Belirlenmesi Ve Etkin Yönetim Stratejilerinin Hazırlanması İçin Bütünleşik Havza Modelleri Geliştirilmesi ” başlıklı proje. Karar tarihi:05.03.2015; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Barış Salihoğlu 1. Etik 2015/09 No’lu ve “Van Gölü İnci Kefali Genom Projesi Kapsamında İnci Kefalinin (Chalcalburnus tarichi) Genom Ve Transkriptom Düzeylerinde Karakterizasyonu” başlıklı proje. Karar tarihi:05.03.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Somel 1. Etik 2015/10 No’lu ve “Bordetella pertussis’e Ait Rekombinant Dış Membran Protein Q (OmpQ), Demir Süperoksit Dismutaz (FeSOD) ve Putatif Lipoproteinin Immün Koruyucu Kapasitelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje. Karar tarihi:13.04.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülay Özcengiz 1. Etik 2015/11 No’lu ve “Antibiyotik Kullanımına Bağlı Farede Bozulan Barsak Flora Değişiminin Bilişsel Yetiler Üzerine Etkileri ” başlıklı proje. Karar tarihi:05.05.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşegül Gözen 1. Etik 2015/12 No’lu ve “Meme ve Karaciğer Kanserinin Tedavisi İçin PI3K/ Akt Sinyal Yolunu Hedefleyen Yeni Aday İlaç Molekülü Geliştirme ve Ön Klinik Çalışmaları” başlıklı proje. Karar tarihi:25.06.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erden Banoğlu, Doç. Dr. Mesut Muyan 1. Etik 2015/13 No’lu ve “Maternal Uzun Süreli Yüksek Yağlı Diyet Sonrası Yavru Hipokampus Damarlarında Görülen Değişiklikler” başlıklı proje. Karar tarihi:03.07.2015; Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tülin Yanık 1. Etik 2015/14 No’lu ve “Ada Martısı (Larus Audouinii) Doğu Akdeniz Popülasyonlarının Yakın Dönemli Değişimlerinin Genetik Yöntemler Kullanılarak Anlaşılması” başlıklı proje. Karar tarihi:20.08.2015; Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Korhan Özkan 1. Etik 2015/15 No’lu ve “Stronsiyum (Sr) İzotop Analizleri ve Zooarkeolojik Verilerin Işığında Orta Karadeniz Yaylacılığı” başlıklı proje. Karar tarihi:20.08.2015; Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Evangelia Pişkin


Onayına Gerek Görülmeyen Araştırma Projeleri:


 1. “Türkiye Denizlerinde Asidifikasyon ve Karbondioksit Seviyelerinin Değerlendirilmesi (ASSET)” başlıklı proje. Karar tarihi:24.02.2015; Proje Yürütücüsü: Dr. Valeria Ibello
 1. “Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme” başlıklı proje. Karar tarihi:24.02.2015; Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Şadi Sinan Arkın
 1. “Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi başlıklı proje. Karar tarihi:24.02.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş
 1. “HES’ler (Hidro Elektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri” başlıklı proje. Karar tarihi:03.08.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zahit Uysal


Onay Alamayan Araştırma Projeleri:

 1. “Biyodegredabl Nanofiberlerden Etkin Madde Çıkışını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi” başlıklı proje. Karar tarihi:14.09.2015; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nurten Özdemir • Araştırma başvurularının değerlendirme faaliyetlerine ilaveten, 2015 yılında, ODTÜ Biyoloji Bölümünde bulunan Deney Hayvanları Ünitesi 02.04.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve bu denetleme sonunda Deney Hayvanları Ünitesinin yönetmelik şartlarına uygun faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

 • ODTÜ bünyesinde yeni Deney Hayvanları Ünitesinin kurulmasına yönelik çalışmalar da ayrıca devam etmektedir.

Yüklə 103,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə