Yazi iŞleri MÜDÜRLÜĞÜYüklə 75,7 Kb.
tarix22.08.2018
ölçüsü75,7 Kb.
#74130ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU
1. GENEL BİLGİLER

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölümü 14,15 ve 16. maddelerinde belirlenmiştir.

Belediyeler; mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, şehrin; imar, su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Bunlar belediyelerin yerine getirmekle yükümlü olduğu ana görevlerdir.

Bunun yanında, okul öncesi eğitim kurumlarının açılabilmesi, devlete ait okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, araç gereç ve malzeme yardımı, sağlıkla ilgili her türlü tesislerin açılması ve işletilmesi, kültür ve tabiat varlıklarının, tarihi dokunun korunması, bakım onarımı, öğrencilere ve amatör spor kulüplerine yardım edilebilmesi gibi hizmetler, imkanların elverdiği ölçüde yapılabilmektedir.

Yasada öngörülen bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, belediyemizin sahip olduğu fiziksel yapı ve örgüt yapısı ile bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları, sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemiyle ilgili burada özet bilgiler verilecektir.

Bir zemin kat olmak üzere beş katlı olan binamızın Zemin katı, birinci katı ve ikinci katı Belediye Hizmet binası, üçüncü kat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve yine ikinci katı Belediye Halk Kütüphanesi ve İnternet Evi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait bir mezbahana binası mevcut olup, ayrı bir yerde hizmet vermektedir. Belediyemize ait bir kısmı hisseli arsa ve arazi olmak üzere toplam 102 Adet gayrimenkul bulunmaktadır.

Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesi için 3 adet kamyon, 1 Adet itfaiye aracı, 2 adet kanal kazıcı, 1 adet komprasör , 1 adet dozer, 1 adet yükleyici, 1 adet minübüs, 3 adet binek otomobili, 1 adet cenaze aracı, 1 adet mezbahane aracı, 1 adet su aracı, 3 adet çöp kamyonu olmak üzere toplam 20 araç bulunmaktadır. 1 adet greyder ve 1 adet kamyon ekonomik ömrünü doldurduğundan trafikten çektirilmiştir.

./..


Sayfa : 2
Belediyemizin mevcut örgüt yapısı şöyledir:
Belediyemizde Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Emlak, Tahsilat, Tahakkuk birimleri mevcuttur. Belediyemizde 8 Adet Memur, 4 Adet Sözleşmeli Personel ve 16 adet işçi olmak üzere toplam 28 personel bulunmaktadır.

Belediyemizde 1 adet Yazı İşleri Müdürü, 1 Adet Emlak Şefi, 1 adet Tahsildar, 1 adet Teknisyen, 1 adet Veteriner, 1 adet Zabıta Memuru, 1 adet İtfaiye Eri, ve 1 adet İtfaiye Şoförü görev yapmaktadır.

Ayrıca 2007 yılında Sözleşmeli Personel Statüsüne gecen 2 Adet Mühendis, 1 Adet İnşaat Tekniker ve 1 Adet Teknisyen olmak üzere 4 Adet Sözleşmeli Personel görev yapmaktadır.

Belediyemizin tüm birimleri bilgisayarla donatılmıştır. Her birimde ADSL internet erişimi vardır.

Belediyemizin tüm faaliyetleri her birimdeki yöneticilerimiz tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Belediyemizin gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri belediye Meclisimizden seçilen Denetim Komisyonumuz tarafından her yıl denetlenmektedir.
AMAÇ VE HEDEFLER :
Çarşıbaşı Belediyesi olarak amacımız, 5393 Sayılı Belediye Yasası ve diğer yasalarla tarafımıza verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlamak, ilçemizi yaşanabilir en iyi düzeye getirmektir.

İnsana hizmeti esas alarak hemşehrilemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayacak yerel hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz.

Dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ilkeleriyle çoğulculuk ve katılımcı kurallarını yaşama geçirecek, gelir kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Halkımız arasında; birlik ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine önem veriyoruz.

Belediyemizin tüm imkanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmeti daha fazla, daha yaygın ve daha kaliteli sunmaya çalışıyoruz. Çevrenin ve tarihsel zenginliklerimizin korunmasına gayret ediyoruz.

../…


Sayfa : 3
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞRELENDİRMELER:
Öncelikle göreve geldiğimiz ilk günden beri sürdürmekte olduğumuz çalışma azmimizde ve heyecanımızda hiç bir azalma olmadığını aksine tamamladığımız işlerden aldığımız hazla daha yüksek bir moralle çalışmalarımıza devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğe ait bütçeyi “Harcama Yetkilisi” vasfı ile idare etmek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, Meclis toplantılarına katılmak, alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

MECLİS İŞLERİ

Belediyemizin Meclis Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, bu toplantılarda alınmış olan Meclis Kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

ENCÜMEN İŞLERİ

Belediyemizin Encümen Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, Encümen kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

EVRAK KAYIT İŞLERİ

Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere göndermek ve müdürlükler arası yazışmalar ile Belediyemizle diğer kurumlar arasında yapılan yazışmaları kayıt edip dağıtımını yapmak.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ


Belediyemizde 657 sayılı DMK’ na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapmak, özlük ve hizmet bilgilerini kayıt etmek, gizli sicil raporlarını sicil yönetmeliğine göre tanzim etmek, belediyemizde çalışan tüm personelin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip,
.../….

Sayfa : 4

arşivlemek, personellerin disiplin işlemleri ve hizmet yıllarını tamamlayan memurların emeklilik işlemlerini yapmak, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

FAALİYETLER

Müdürlüğümüzde ;

1 Yazı İşleri Müdürü


1 Teknisyen

görev yapmaktadır.


2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce;

Belediye Encümen Toplantı günleri Perşembe olarak belirlenmiş olup, yıl içerisinde 55 adet oturumda toplam 55 adet Encümen kararı alınmış, alınan kararlar kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

Belediyemiz Meclisi 2011 yılı içerisinde 11 defa olağan toplantı yapmış olup, toplam 74 adet karar alınmış, alınan kararlar gerekli onayları yapıldıktan sonra kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

Ayrıca Meclis oturumlarına ait görüntülü tutanaklar bilgisayar ortamında yazılı metne dönüştürülmüştür. Encümen ve Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesi Müdürlüğümüzce yapılmış, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 23.maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan kararlar en büyük Mahallin Mülki İdare Amirliğine (Kaymakamlığa) gönderilmiştir.


Belediye meclisince İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ayrıca İhtisas komisyonlarına havale edilen konular, komisyonların görüşü doğrultusunda rapor haline getirildi.
Muhtelif resmi ve özel kurumlardan 1146 Adet evrak gelmiş olup, bunların ilgili kısımlara havaleleri yapıldıktan sonra, kayıt edilerek ilgili birimlere gönderildi.
Müdürlüğümüzden 1156 adet yazı yazılıp kayıt defterine işlendikten sonra numara verilerek ilgili kısımlara gönderildi.

Müdürlüğümüze 309 adet dilekçe gelmiş olup, bunların havaleleri yaptırılarak ilgili birimlere gönderildi.

…./…..

Sayfa : 5


Kısmımıza bağlı fotokopi servisinde kullanılan makineler ile toplam 30.000 Adet çekim yapıldı.
MECLİS

ENCÜMEN

EVRAK

Dilekçe


Fotokopi Çekim AdetiBirleşim Sayısı

Meclis Kararı

Birleşim Sayısı

Encümen Kararı

Gelen

Giden

TOPLAM

11

74

55

55

1146

1156

309

30.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ BİLGİLER
Özel Kalem Müdürlüğümüz Bütçesi 1.273.490,00.-TL nin 629.458,82.-TL si gerçekleştirilmiştir. Kalan 644.031,18.-TL si iptal edilmiştir.
01 - Personel Giderleri : 156.992,83.-TL

02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Pirimi Giderleri : 18.302,42.-TL

03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 444.118,10.-TL

06 – Sermaye Giderleri : 1.635,30.-TL

07 – Sermaye Transferleri : 8.410,17.-TL

Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 226.350,00.-TL nin 66.020,07.-TL si gerçekleştirilmiştir. Kalan 160.329,93.-TL si iptal edilmiştir.
01 – Personel Giderleri : 26.846,00.-TL

02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Pirimi Giderleri : 4.651,65.-TL

03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 34.522,42.-TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 476.350,00.-TL nin 276.725,56.-TL si gerçekleştirilmiş kalan 199.624,44.-TL iptal edilmiştir.
01 - Personel Giderleri : 89.683,66.-TL

02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Pirimi Giderleri : 18.133,02.-TL

03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 10.732,70.-TL

../……Sayfa : 6
04 – Faiz Giderleri : 120.937,87.-TL

05 – Cari Transferler : 37.238,31.-TL
Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 4.393.810,00.-TL nin 2.403.511,14.-TL si gerçekleştirilmiş kalan 1.990.298,86.-TL iptal edilmiştir.
01 - Personel Giderleri : 746.837,15.-TL

02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Pirimi Giderleri : 132.763,97.-TL

03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 1.400.315,99.-TL

06 – Sermaye Giderleri : 123.594,03.-TL

2011 Yılı içerisinde tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsili sağlandığı tespit edilmiştir.
01 – Vergi Gelirleri : 287.072,80.-TL

03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 1.619.824,52.-TL

04 – Alınan Bağış ve Yardımlar : 22.324,12.-TL

05 – Diğer Gelirler : 1.921.665,10.-TL

2011 Yılı Banka Hesabımızdan 525.612,01.-TL 2012 yılına devredilmiştir.  1. Bütçe Emanetleri Hesabı 84.810,45.-TL 2012 yılına devredilmiştir.


330 Alınan Depozitolar ve teminatlar Hesabı 133.632,94.-TL 2012 yılına devredilmiştir.
333—Emanetler hesabı 61.201,78.-TL 2012 yılına devredilmiştir.
360—Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 740.564,89.-TL 2012 yılına devredilmiştir.

361—Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 791.839,49.-TL 2012 yılına devredilmiştir.
362—Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Payları 107.454,03.-TL 2012 yılına devredilmiştir.
Ayrıca 01.01.2011 – 31122011 Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ilişikte sunulmuştur.

…… / …….


Sayfa : 7
FEN İŞLERİ
Yol Çalışmaları:
- İlçemiz Burunbaşı Mahallesinin yolunda Burunbaşı Camii mevkiine kadar genişletme yapılmış, stabilize dolgusu yapılarak asfaltlamaya hazır hale getirilmiştir.

- Yine ilçemiz Burunbaşı Mahallesinde bulunan İlçe Jandarma Karakolunun güney kısmından gelen yamaç sularının deşarjı için, 150 m büz döşeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

- Avni Akkan Caddesi yeniden asfaltlanmıştır.

- Ali Osman Aksoy Caddesi kapalı spor salonuna kadar asfaltlanmıştır.

- Hükümet Konağı önünden geçmekte olan Milli egemenlik caddesinde yaklaşık olarak 2.000,00 m2 lik parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

- Mahalle yollarımızda meydana gelen bozulmalara ve heyelanlara müdahale edilmiş, yollarımızdaki hafriyat temizleme işlemlerine devam edilmiştir.
Park ve Bahçe İşleri:


  • Belediyemiz Büyükdere Mahallesi Sahil kısmında devlet karayolunun kuzeyinde bulunan dolgu alanında yapımına başlanılan, Sahil Düzenleme Peyzaj Projesi çalışmalarında yaklaşık olarak 9.000,00 m2 lik park çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında; spor alanları, yürüyüş yolları, oturma alanları, kamelyalar, çay bahçesi, çocuk oyun alanı, büfe, süs havuzu, wc, aydınlatmalar yapılmıştır. Dolgu işlemi halen devam etmekte olup, yaz mevsimi ile çalışmalar yeniden başlanılacaktır.

  • İlçemiz sahil kısmında buluna Tokçağ petrol ofisi istasyonu ile balıkçı barınağı arasında bulunan dolgu alanın düzenlemeler yapılarak kısmi olarak ağaçlandırıldı.

  • Burunbaşı Mahallesinde bulunan balıkçı barınağının güney kısmında bulunan devlet karayolu ile liman yolu arasında bulunan alanın ağaçlandırma işlemi yapılmıştır.

  • Devlet karayolundan ilçemize giriş ve çıkışları sağlayan dönel kavşakların peyzaj düzenlemesi yapılmış, mevsimlik çiçekler dikilmiş, çimlendirme işlemi yapılarak ilçe giriş ve çıkışları estetik hale getirilmiştir.

……. / ……..Sayfa : 8


  • İlçe merkezimizdeki Pazar Alanının üzerinin kapatılması için projesi hazırlanarak ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşmesinin imzalanmasına müteakiben yapılacak olan yer teslimi ile inşaat çalışmalarına başlanılacaktır.


İmar Çalışmaları:

- Belediyemize ait mevcut imar planımızın yeni hazırlanan hali hazır haritamız doğrultusunda imar sınırlarımızın biraz daha genişletilerek revize edilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğüne verilen yetki geri alınarak, planın Belediyemizce yapılması için çalışmalara başlanılmıştır.

- Sahil kesimimizin düzenlenmesi için yeni bir proje hazırlanmıştır. Ödenekler ve belediyemiz imkanları ile proje uygulamasına başlanılacaktır.

- Belediyemizce 2011 yılı içerisinde 8 adet inşaat ruhsatı ve 28 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

- İller Bankasınca yapılan ve yapımı devam etmekte olan İlçemizin de içerisinde bulunduğu İçme Suyu projesineait ihale tamamlanmış, ilçe merkezimizdeki hattın döşenme işlemine başlanmış olup, imalat devam etmektedir.
Kanalizasyon Çalışmaları:
- Yeni yapılan ve mevcut eski kanalizasyon sistemimizde oluşan arızalara anında müdahale edilmiş, gereği yapılmıştır.

- İller Bankası ile ortaklaşa ihalesi gerçekleştirilen Çarşıbaşı Derin Deniz Deşarjı ve Pompa İstasyonu yapım işine başlanılmış olup, yüklenici firma ile düşülen anlaşmazlık nedeni ile olay yargıya taşınmıştır. Yargı aşaması halen devam etmektedir.

- Müteahhit firma ile yaşanan hukuki sorunlar nedeni ile durdurulmuş olan Derin Deniz Deşarjı ve Pompa İstasyonu çalışmaları, işin geriye kalan kısmı için yapılan ihaleden sonra yeniden başlamıştır.
Gerçekleştirilen İhaleler:

Personel Hizmet Alımı İşi ihale edilmiş ve bu ihale kapsamında 18 adet işçi ile belediyemiz hizmetleri yürütülmeye çalışılmıştır.
İhale Bedeli : 359.215,78 TL
Sözleşme Bedeli : 299.346,48 TL

…….. / ………


Sayfa :9
ZABITA HİZMETLERİ

2011 yılı için belediyemiz zabıtası yapmış olduğu denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerini tespit ederek, ruhsat almalarını sağladık. Lokanta, fırın ve diğer işyerleri belirli aralıklarla denetlendi. İşyerlerinin önüne düzensizce yapılan işgaliyeler kaldırıldı. Halk pazarında satılan gıda maddelerinin denetimleri yapıldı.
Yapılan denetimler sonucunda 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununa göre 2011 yılı içinde 46 adet hafta tatili günleri çalışma ruhsatı, 25 adet dükkan önü işgal harcı alındı. 16 adet sıhhı, 6 adet umuma açık olmak üzere toplam 24 adet işyeri ruhsatı verildi.

İTFAİYE HİZMETLERİ


Belediye İtfaiye teşkilatımız kurulmamış olup, bir itfaiye memuru, bir itfaiye şoförü ve bir adet itfaiye aracı ile görev yapılmaktadır.

2011 yılı içinde İlçemiz merkezinde, Büyükdere Mahallesi, Yavuz Köyü, Kavaklı Köyü, Veli Köyü ‘ nde çıkan yangınlara müdahale edilerek en kısa sürede söndürülmeleri sağlanmış, gerektiği taktirde ilçe belediyelerinden yardım istenmiştir.

Ayrıca komşu ilçe belediyelerimizden çıkan yangınlara yardım amaçlı gidilerek söndürme çalışmalarına destek verilmiştir.
SU HİZMETLERİ

Su İşleri Personilinin gayretli çalışmaları sonucu 2011 yılı içinde abonelerimize su sıkıntısı yaşatılmamıştır.


Üyesi olduğumuz Büyükliman İçme ve Kullanma Suyu Birliği Bünyesinde Kirazlık İçme Suyu Proje uygulamasının yapımı devam etmektedir.

Su kuyularımızın, depolarımız ve mevcut şebekemizin bakımları 2011 yılında yapılmış, klorlama motorumuz yenilenmiştir.


………/……….

Sayfa : 10

Bir adet su pompası arızalanmış yerine yenisi takılmıştır. Su şebekemizde 100 metre 90 lık, 250 metre 50 lik boru değiştirilmiş ve su şebekesine 800 metre bir parmak boru döşenmek suretiyle ilave yapılmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Belediye Mezbaha nesinde 650 adet büyükbaş hayvan kesilmiş, üç adet büyükbaş hayvanın eti bozuk olduğundan imha edilmiştir.

Kurban kesim hizmeti mezbahanemizde verilmiş 110 adet büyükbaş hayvan, 5 adet küçükbaş hayvan kurbanlık için kesilmiştir.

Kasapların kontrolleri rutin olarak yapılmış, ilçemize kaçak et girişi engellenmiştir.

Belediyemiz sınırları içinde 2011 yılı içinde 130 adet yavru köpek 25 adet büyük sahipsiz köpek hayvan barınağına gönderilmiştir.

10 adet sahipsiz hayvan hastalıkları dolayısıyla itlaf edilmiştir.

14 adet köpeğe kuduz aşısı yapılmış 22 adet yavru köpek sahiplendirilmiştir. Yıl içerisinde bahar aylarına sinek larvası mücadelesi yaz aylarında ise ergin sinek mücadelesi yapılmış, ayrıca bir çok evin bodrum katlarında haşere mücadelesi yapılmıştır. Çöp konteynırları periyodik olarak ilaçlanmış, mahallelerdeki hayvan gübrelikleri de ilaçlanmıştır. İçme suyunun klorlanması peryodik olarak yaptırılmış, esnaflarımızın da rutin kontrolleri yapılmıştır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu dönemde zaten az olan gelirlerimizde azalma olurken giderlerimizde büyük artışlar meydana gelmiştir. Her konuda tasarruf yaparak bu sıkıntılı dönemi az bir zararla geçmeye çalışıyoruz.
Paylarımızdan önemli derecede kesintiler yapılmaktadır. Alt yapıya olan borçlar ve yapılmakta olan Kirazlık İçmesuyu Projemiz bittikten sonra belediyemizde bir rahatlama olacaktır.

Şehir içerisinde düzenlediğimiz yol ve yaya kaldırımlarımızla, yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma ve düzenlemelerle, sokaklarımızın temizliği ve sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devamını sizlerinde desteği ile daha iyi bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

………./………..
Sayfa : 11

2. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Türkiye’ de şehirlerin en büyük sorunlarından olan çarpık yapılaşmaya maruz kalmamak için imar ve yapılaşma konularına azami titizlik gösterilmelidir.

Çarpık yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yeni alanların korunmasına ve çevreye büyük önem verilmelidir. Şehirler için en büyük projenin imar planı, en önemli işin de imar planının uygulanması olduğu unutulmamalıdır.

Belediye hizmetlerinin verimli en etkin bir şekilde sonuçlanabilmesi için yetenekli ve yetişmiş personele ihtiyaç bulunmaktadır.

Belediyece verilen hizmetlerin karşılığı olan ücretler, günün şartlarına göre tespit edilmeli, gelir ve giderler sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Şehrin esas sahibi o şehirde yaşayan insanlardır. Esas olan onların şehirlerine sahip çıkmalarıdır. Bu bakımdan hemşehrilik bilincinin geliştirilmesine önem verilmelidir.

Belediyelerin çoğunda nitelikli eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak Belediyemizin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediyede, personel giderleri bakımından yasada öngörülen oranlar aşıldığından nitelikli eleman ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu konuda gerekli kolaylık gösterilmelidir.Belediyemiz faaliyetleri yukarıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamaların yanında Belediyemiz Birimlerinin bir yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak verdikleri raporlarda ayrıca detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Huzurlarınızda okunan çalışma raporumu tensiplerinize arz ediyorum.

Yüklə 75,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə