Acta de Pleno 33. 11. 16

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə9/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Taula horien arabera, 5 urte baino gehiago dituen etxebizitzaren batez besteko prezioa hau da: 1.889,8 €/m2(s).


 • Merkataritza lokalak:

Plan berezi honetan eraiki berriak diren lokaletarako, 0,8ko zuzentzaile batekin kalkulatzen da jendearentzako salneurria, eremuan dauden eraikuntza kalitate txikiagoa eta lokaletako instalazioak kontuan izanik:

1.543,20€/m2(s) x 0.8 = 1.234,56 €/m2(s)

 • Garajeak, trastelekuak eta lokal osagarriak:

Plan berezi honetan eraiki berriak diren lokaletarako, 0,8ko zuzentzaile batekin kalkulatzen da jendearentzako salneurria, eremuan dauden eraikuntza kalitate txikiagoa eta lokaletako instalazioak kontuan izanik:

1.543,20€/m2(s) x 0.8 = 630,30 €/m2(s)
 • Industria-eraikinak:

Industria-eraikin berrietarako salmenta prezioa hau da: 1.200€/m2(s), Irunen duela gutxi eraikitako lokaletarako merkatuko erreferentzia ugaritan oinarritutako kalkuluaren arabera eta 0,85eko zuzentzaile batez, eraikinaren eta instalazioen kalitate txikiagoa izateagatik, kokapenagatik eta eremuan dauden lokaletara iristeko baldintzak kontuan hartuz:
1.543,20€/m2(s) x 0,85 = 1.020,00 €/m2(s)

Horrekin guztiarekin, justifikatuta geratzen dira eraikinen balorazio ekonomikoa kalkulatzeko erabili diren alderatze-balioak.


Hainbat errore antzeman dira eraikinen balorazio ekonomikoan. Batez ere arestian aipatutako formularen aplikazioan; izan ere, lortutako β eta βi terminoen balioak ez dira zuzenak. Baietsi egiten da alegazioa, eta Bideragarritasun eta Irunkortasun Ekonomikoa eta finantzazko Azterketa birdoitzen da.


 1. Eraikinen, etxebizitzen eta jabetzako jardueren kalte-ordainak zehaztea.

“Lehenago azaldutakoa kontuan hartuta eta aipatu den formularen aplikazioan gertatu diren akatsak direla eta, aldatu egin da behin betiko onespen dokumentuaren bideragarritasun Azterlanean eraikinen balorazioan.”
Según estas tablas, el precio medio de venta de la vivienda con antigüedad de más de 5 años está en 1.889,8 €/m2 (t).


 • Locales comerciales:

El precio de venta estimado para los locales de nueva construcción en el presente Plan Especial con un coeficiente corrector de 0,8 en función de la menor calidad constructiva y de instalaciones de los locales existentes en el ámbito:

1.543,20€/m2(t) x 0.8 = 1.234,56 €/m2(t)
 • Garajes, trasteros y locales auxiliares:

El precio de venta estimado para los locales de nueva construcción en el presente Plan Especial con un coeficiente corrector de 0,8 en función de la menor calidad constructiva y de instalaciones de los locales existentes en el ámbito:

788,50€/m2(t) x 0.8 = 630,30 €/m2(t) • Edificaciones industriales:

El precio de venta para edificaciones industriales nuevas es de 1.200€/m2(t), estimado a partir de diversas referencias de mercado para los locales de nueva construcción en Irún con un coeficiente corrector de 0,85 en función de la menor calidad constructiva y de instalaciones, localización, y, condiciones de acceso de los locales existentes en el ámbito:

1.200,00€/m2(t) x 0,85 = 1.020,00 €/m2(t)


Con todo ello, queda justificado los valores de comparación que se han tomado para calcular la valoración económica de las edificaciones.
Se observan errores en la valoración económica de las edificaciones. Sobre todo en la aplicación de la formula anteriormente citada, donde el valor de β y βi obtenidos no son correctos. Se estima la alegación y se reajusta el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económico-Financiera.


 1. La determinación de las indemnizaciones de las edificaciones, viviendas y actividades de la propiedad.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y debido a los errores en la aplicación de la fórmula anteriormente citada, se ha modificado en la valoración de las edificaciones en el Estudio de viabilidad del documento de aprobación definitiva.

 1. Alegazio-idazki honekin batera aurkeztutako planoaren gauzatze 3 etapako xede den eremua zehaztea islatutako baldintzetan.


Onartu egiten da alegazioa, RV.8 lursaila (Sancheski) jarduketatik bereiz garatu ahal izateko. Hori dela eta, II.7. planoa aldatzea proposatzen da (jarduketa moten mugaketa), 3. etaparen zehaztapen grafikoa RV.8 lursailarenarekin eta haren urbanizazio osagarriarenarekin bat etortzeko eta, horrela, RV.9 lursailean aurreikusten diren eraikuntzak eta RV.8 eta RV.9 lursailen artean aurreikusten den bide berria 1. etaparen barruan sartzeko.

Bestalde, RV.7 lursaila 1.B) etaparen barruan sartzen da, RV.8 lursailean aurreikusten den eraikuntza bakarrik gelditu dadin 3. etaparen barruan.

Azken batean, onartu egiten da alegazioa, eta 3. etapako mugaketa aldatu beharra dago. 1. Aurreikusten diren urbanizatze eta eraikitze obrek Sancheskiren industria jardueraren jarraipena behar bezalako baldintzetan bermatu behar dute (oinezkoentzako eta ibilgailuentzako sarbidea, eta abar).

Baietsi egiten da alegazioa; izan ere, etxebizitza publikoa kokatzen den 1. etapa eta lantegiaren jarduera mantentzea bateragarriak dira, nahiz eta horrek eragina izan lantegiko instalazio osagarri batzuetan. Une orotan, lantegiak behar bezalako sarbide baldintzak eta funtzionaltasuna dituela bermatu beharko dute etapa horretako urbanizatze obrek.


7.-Amaia del Valle Sanz andrearen idazkia "ARITZ-ONDO, S.A. INMOBILIARIA" merkataritza enpresaren ordezkaritzan, Postetxean, 2016ko maiatzaren 9ko datakoa.

1.- Espedientearen zati bat hartu dadin eta jakinarazpenak igor dakizkion.


2.- Dokumentu honi eta hurregoei sartzea ARITZ-ONDO, S.A. INMOBILIARIA entitateari dagokion aporobetxamendua (9.300m3), 1995eko Hirigintza Hitzarmenarekin bat etorriz.
Erantzuna:
I. Plan bereziaren hasierako onespenaren berri era indibidualean ez emateak ez du eragin behar dagozkion eskubideak berriro ere aintzat ez hartzea. Kontuan izanik hori ez dela hala gertatu.
Horren adierazgarri dira antzinako 18(5) esparruko sektore batetik datozen eta gauzatu gabe geratu diren aprobetxamenduak San Miguel-Anaka eremuan formulatutako Hitzarmen-proposamenak, 1994ko azaroaren 30eko Udalbatzan onartu zen Hitzarmenarekin bat etorri.

2.- Plan Berezian 1994ko hitzarmen bat dagoela jasotzeko eragozpenik ez dago. Izan ere, Birpartzelatzearen bidez gauzatuko da; horretarako, 9.500m3 haien baliokide den partzelaren esleipenaren bidez egingo da.

Beraz, bidezkoa da alegazio hau aintzat hartzea.


 1. La delimitación del ámbito objeto de la etapa 3 de ejecución en los términos reflejados en el plano que se adjunta.


Se estima la alegación ya que ello permite el desarrollo independiente de la parcela RV 8 (Sancheski) del resto de la actuación. Así se propone modificar el plano "II.7. Delimitación de tipos de actuación" de forma que la delimitación gráfica de esta etapa 3 se ajuste a la de la parcela RV8 y su urbanización complementaria, de forma que la ejecución de las edificaciones previstas en la parcela RV9 y el nuevo viario previsto entre las parcelas RV8 y RV9 se vincula a la etapa 1.
Igualmente, se incluye en la etapa 1 B la parcela RV 7, de forma que sólo edificación prevista en la parcela RV8 ha de quedar incluida en el ámbito de la etapa 3.
Por lo tanto, se estima la alegación y se debe reajustar la delimitación de la etapa 3. 1. La proyección y ejecución de las obras de urbanización y edificación previstas en el entorno del ámbito objeto de la etapa 3 de ejecución ha de complementarse con la determinación de los requisitos necesarios para garantizar la continuidad de la actividad industrial de Sancheski en las debidas condiciones (acceso peatonal y rodado; etc.).

Se estima la alegación en el sentido que el desarrollo de la etapa 1, donde se ubica el programa de vivienda pública, es compatible con el mantenimiento de la actividad de la fábrica, si bien afecta a alguna de las instalaciones auxiliares de la fábrica. La ejecución de las obras de urbanización de esta etapa deberá garantizar en todo momento las debidas condiciones de acceso y funcionalidad de la fábrica.7.- Escrito de Amaia del Valle Sanz, en representación de la mercantil "ARITZ-ONDO, S.A. INMOBILIARIA", fechado en Correos el 9 de mayo de 2016.

1.-Se tenga como parte del expediente y se le remitan las notificaciones.


2.-Se incorpore a este Dcoumento, y a los subsiguientes el aprovechamiento correspondiente a ARITZ-ONDO, S.A. INMOBILIARIA"(9.300m3) de acuerdo con el Convenio Urbanístico de 1995.
Contestación:
1.-Que no se le haya notificado individualmente la aprobación inicial del Plan Especial (trámite no preceptivo), no tiene que hacer temer que de nuevo no sean considerados sus derechos.Toda vez que esto no ha ocurrido.

Prueba de ello es la (s) propuestas de Convenios formuladas para materializar en el ámbito San Miguel-Anaka sus aprovechamientos no ejecutados provenientes de un sector del antiguo Polígono 18(5) de acuerdo con el Convenio aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 1994.


2.-No existe incoveniente en recoger en el Plan Especial, la existencia de este convenio de 1994 que ha de materializarse a través de la Reparcelación mediante la adjudicación de parcela equivalente a aquellos 9.500m3.

Por lo que procede estimar la alegación.
Esku hartzeko txandari hasiera eman zaio.:

Se abre el turno de intervenciones:

Iridoy jaunak, hitza hartzen du, eta euskeraz adierazten du, San Miguel-Anakako eremuaren hiri antolaketarako plan bereziaren bigarren aldaketan, bere onesperako Udalbatza honetara ekartzen da.


Lehenengo aldaketaren onespenetik, funtsezko aldaketak egin dira. Bigarren aldaketa honek aurreikusitako etxebizitza publikoaren programa bermatu egiten du bi helburu nagusi kontutan edukiz. Alde batetik, sustapen publikoko jarduera honek dauzkan urbanizazio karga handiak murriztu egitea planteatzen da. Eta bestetik, etapetan egin ahal izango den jarduera bat planteatzea, etxebizitza alorrean egongo diren beharretara, noski, egokituz.
Antolaketaren oinarrizko irizpideak ondoren aipatuko dituenak dira:
Alde batetik, Eusko Jaurlaritzatik jada esleituta dituen Sanchesky inguruko partzela laukizuzenetan eraikitzeko eta erabiltzeko baldintzak mantentzea. Antolaketaren aldaketak mantentzen du 2012an onartutako aldaketak zehaztutako aprobetxamendu guztia, hau da, 2015eko urtarrilean onartutako plangintza nagusi berrian gehienezko baimendutako eraikigarritasun bezala jasoa. Guztira 116.000 m2.

Bigarrenik, esparruan dauden bizitegi eraikin gehientsuak finkatzea. Era horretan, antolaketatik kanpo geratzen dira soilik ondoren aipatuko ditudanak: Agerretxiki baserria, hiru etxebizitzarekin, Santa Barbara etxea, bi etxebizitzarekin; La Kasita, bi etxebizitzarekin; Agirre kalean 2 eta 4 zenbakietan Etxeberri baserria, sei etxebizitzarekin; eta Izartxoenea etxea, bi etxebizitzarekin.


Etxebizitza hauetatik egiaztatuta dago familiek okupatuta daudela soilik bi: Santa Barbara alde batetik, eta bestetik, Izartxoenea beste birekin. Era berean, bai Agerretxiki baserria eta baita Etxeberri baserria ere Udalak erosi egin ditu.
La Kasita izan ezik, antolaketatik kanpo dauden eraikinetan eragina izango dute aurreikusita dauden bideen zabaltze eta oinezkoen espazioak, antolaketa berriarekin bateraezinak direlako. Gainera, aipatu eraikinetako batzuetan gertatzen dena da oso hondatuta daudela. Gainerako bizitegi eraikinak finkatu egingo dira eta unitate integratuaren esparrutik kanpo geratzen dira, hain zuzen. Gainerako bizitegi eraikinak finkatu egingo dira Sanchesky etxea izan ezik.
Baita ere, etxebizitzak finkatzearekin batera, proposatzen den antolaketaren aldaketak egungo Leka Enea ikastetxea –eskola publikoa– instalazioak finkatu eta zabaltzea ahalbidetuko du, baita ere Sanchesky enpresa behin behinean finkatzea eta tokiz aldatzeko prozesua atzeratzea.

Sanchesky tokiz aldatzea jarduera integratutik aparte egingo da beste etapa izango den batean. Beraz, beharko besteko epe zabala emango da jabeek erabaki ahal izan dezaten tokiz aldatzeko unea zein izango den. Horrek ahalbidetuko dut egungo instalazio industrialak behin behingoan bertan geratzea, irekita dauden biltegien parte txiki bat izan ezik, bide batek eragina baitu hirugarren fase batean egiteko aukerarekin, babes ofizialeko etxeen jardueraren publikotik aparte. Enpresaren balizko toki aldaketa edo ixte bat jabetzak erabakiko balu, bizitegi eraikuntzetan dituen eskubideak garatzea.


Azaldu du hasieran, etapetan egin ahal izango dela jarduera eta hau da bigarren aldaketa nabarmena. Eta aldaketa honek proposatzen duen antolaketa berriak ahalbidetzen du urbanizazio obra etapa desberdinetan banatuta egitea.

Eta lehenengo etapan jasotzen dira Eusko Jaurlaritzak esleitutako partzelak gauzatzeko beharrezko obrak egitea: Leka Enea eskolaren azalera zabaltzea, zentro komertziala eta Anaka kale ondoko bi partzela txikiagoak eta Bernardeta etxe ondoko partzela hexagonalan baita ere eragitea, eta Agirre kaleko 8an, hala nola, futbol zelaia nolabait eraikitzea.

Bigarren etapari dagokionez, Donostia kaleko Letxunborro hiribideko eta Luis de Uranzu kalearen etorkizuneko luzapena artean kokatzen diren partzelak eragitea da asmoa.


Sanchesky enpresaren partzelari dagokionez, azkenik, honako aparteko etapa bat osatuko du. Horrela, jabeek erabaki ahal izango baitute beraien partzelako lanak noiz ahal izango diren.
Aurreko lehen modifikaziotik ere nolabait trazadoan ere nabarmeneko aldaketa dago, eta orain aipatuko ditu nondik norakoak.
Proiektuan ardatz oker berri bat definitzen da. Luis de Uranzu kaleari jarraipena emango diona eta Letxunborro kaleko biribilgunearekin lotuko duena. Antolaketaren espazio urbano nagusi bihurtuko da zona komertzialak eta zona libreak konbinatuz. Luis de Uranzu kaleko bizitza urbanoa indartuko du eta Anaka auzora hurbilduko da. Ardatz hori aldapa oso suabean amaituko da, une oro % 6a baino txikiagoa izanik.
Geometria irregularreko espazio hau biribilgunetik gertu amaituko da eta erabilera komertzialeko eraikin batekin bizitza urbano bizia sortuko du. Ardatz oker berri horrek joan-etorri handiak sortuko du San Miguel auzoaren eta Anaka auzoaren artean, bi auzoak nolabait hurbilduz.
Donostia kaleari dagokionean, planteamenduaren aurreko bertsioan bezala, ibilgailuentzako eta oinezkoentzako boulevard handi bat izango da eta hegoalderantz jarraipena izango du Soroxarta arte, trenbide espazioaren planeamenduarekin.
Azkenean adierazten du antolaketa berrian boulevard honi are eta bultzada handiagoa emango zaiola boulevard osoan hornidurazko espazioak antolatuz.

Toma la palabra el señor Iridoy, señalando en euskera, que hoy se trae a este Pleno para su aprobación la segunda modificación del plan especial de ordenación urbana del ámbito San Miguel-Anaka.


Desde la aprobación de la primera modificación se han realizado modificaciones importantes. Esta segunda modificación garantiza el programa de viviendas públicas previstas con dos principales objetivos. Por un lado se plantea reducir lan importantes cargas de urbanización que soporta esta actividad de promoción pública. Y por otro se plantea la acción a desarrollar por etapas adaptadas a las necesidades que podría haber en torno a la vivienda.
Los criterios básicos de ordenación son los que va a explicar a continuación:
En primer lugar mantener los requisitos para edificar y hacer uso de las parcelas rectangulares situadas en la zona Sanchesky que ya han sido adjudicadas por el Gobierno Vasco. La modificación de la ordenación mantiene todo el aprovechamiento establecido en la modificación aprobada en el 2012. Es decir, lo que está recogido como edificabilidad máxima permitida en el nuevo plan general aprobado en enero del 2015. En total 116.000 m2.
En segundo lugar consolidar la mayoría de los edificios residenciales existentes en ese ámbito. De ese modo solo quedan fuera de la ordenación los siguientes: caserío Agerretxiki con tres viviendas; villa Santa Bárbara, con dos viviendas; La Kasita, con dos viviendas; números 2 y 4 de la calle Agirre el caserío Etxeberri, con seis viviendas; y villa Izartxoenea, con dos viviendas.

Está comprobado que de estas viviendas solo dos están ocupadas por familias: por una parte Santa Bárbara y por otra Izartxoenea, con otras dos. Dice que el caserío Agerretxiki y el caserío Etxeberri han sido adquiridos por el Ayuntamiento.


Exceptuando La Kasita, la ampliación de las vías y los espacios peatonales que se prevén llevar a cabo van a afectar a las edificaciones que están fuera de ordenación porque son incompatibles con la nueva ordenación. Además, algunas de las edificaciones mencionadas se encuentran bastante deterioradas. El resto de las edificaciones se van a consolidar y se quedan fuera del ámbito de la unidad de integración. El resto de los edificios residenciales se consolidarán a excepción del edificio Sanchesky.
Junto con la consolidación de las viviendas la modificación de la ordenación propuesta también va a permitir consolidar y ampliar las instalaciones actuales del colegio Lekaenea -escuela pública-, consolidar también provisionalmente la empresa Sanchesky y demorar el proceso de su traslado.
El traslado de Sanchesky se va a efectuar independientemente de la actuación integrada, en lo que va a ser otra etapa. Por tanto, se va a dar suficiente espacio de tiempo para que los propietarios decidan el momento idóneo para su traslado. Eso permitirá mantener provisionalmente las actuales instalaciones industriales en el mismo lugar a excepción de una pequeña parte de los almacenes abiertos ya que una vía afectará a esa zona cuando se lleve a cabo en una tercera fase, fuera de la actividad pública de viviendas de protección social. Si la propiedad de la empresa decide un posible traslado o cierre, desarrollar los derechos sobre las edificaciones residenciales.
Ha explicado al comienzo que va a ser posible realizar esta acción en diferentes etapas y esa es la segunda modificación importante. Y la nueva ordenación que propone esta modificación permite realizar la obra de urbanización en diferentes etapas.
En la primera etapa se preve llevar a cabo las obras necesarias para ejecutar las parcelas adjudicadas por el Gobierno Vasco: la ampliación de la superficie del colegio Lekaenea, centro comercial y las dos parcelas más pequeñas contiguas a la calle Anaka y actuar también en la parcela hexagonal junto a la villa Bernardeta y de alguna forma la construcción en el nº 8 de la calle Agirre y el campo de fútbol.
En lo que respecta a la segunda etapa, se pretende actuar en las parcelas situadas entre la calle Donostia, la Avenida de Letxunborro y la futura prolongación de la calle Luis de Uranzu.
Respecto a la parcela de la empresa Sanchesky, por último, va a formar parte de otra etapa diferente. Así, los propietarios van a poder decidir cuándo se podrán realizar las obras en su parcela.
Desde la primera modificación anterior también se recoge una modificación importante en el trazado y ahora va a explicar los detalles.
En el proyecto se define un nuevo eje curvo que va a prolongar la calle Luis de Uranzu y conectará con la rotonda de la calle Letxunborro. Se convertirá en el principal espacio urbano de la ordenación combinando zonas comerciales y zonas libres. Potenciará la vida urbana de la calle Luis de Uranzu y se dará un acercamiento al barrio de Anaka. Dicho eje acabará en una suave pendiente de menos del 6% en todo momento.
Este espacio de geometría irregular finalizará cerca de la rotonda y va a generar una vida urbana intensa con un edificio de uso comercial. Este nuevo eje curvo creará mucho tránsito entre el barrio San Miguel y el barrio de Anaka, logrando de alguna manera un acercamiento entre ambos barrios.
Respecto a la calle Donostia, al igual que en la versión anterior del planeamiento, se plantea un gran boulevard para vehículos y peatones y tendrá prolongación hacia el sur hasta Soroxarta, que cuenta con un plan del espacio ferroviario.
Finalmente señala que en la nueva ordenación se va a impulsar aún más este boulevard con la ordenación de espacios dotacionales en todo el boulevard.


Mitxelena jaunak euskeraz adierazten du, hasieratik argi utziko duela bere bozka zein izango den.

Aurka bozkatuko dute.


2012an egin zen bigarren aldaketaren aurrean ere aurka bozkatu zuten. Orduan arrazoi batzuk genituen eta oraingoan beste batzuk.
Plan bereziaren bigarren aldaketa da, bai. Baina, azkena? Zalantzak ditu. 40 urte daramatzate irundarrek eta bertan bizi izan direnek gai honekin gora eta behera. Arazoak bertakoekin bizi izan ditugu azken denboraldian gehien bat: kontsolidaziorik ez zeukaten eraikinekin, ordenazioz kanpo gelditzen ziren horiekin; poliki-poliki, kostata, baina konpontzen joan direnak.
Baina kezkatzen gaituena da hirigintza eredu zaharkitu bat aurkezten diguzuela. Esango diguzue ezetz, aurrerakoia dela, etxebizitzak egingo dituzuela, boulevard bat egingo duzuela. Beraientzat hori hirigintza eredu zaharkitua da.
Hiriak beste modu batera eraikitzen hasi beharra dago eta gune hori gutxienez, airetik ikusten baldin bada, gune berde eta esan dezake herri honek edo hiri honek daukan birikietako bat izan zitekeela. Baina ez, bertan 1.175 etxebizitza eraikitzeko planteamendua egiten duzue. Eta bai bermatu egiten da 2012ko, edo lehenengo aldaketak ezartzen zituen babes ofizialeko etxebizitza kopurua. Bai, baina ezin dugu ahaztu bertan egiten diren 887 etxebizitza publiko horiek herri guztian zehar banatuta egon behar zuten etxebizitzak direla.
Beraz, noizbait aipatu duen bezala, eta bere taldeak aipatu izan duen bezala, ghettoak sortzen ari dira. Ghettoak ez du zergatik zerbait txarra izan behar, baina zentzu horretan eta uste dut Ikust Alaian aipatzen zenutela, bertan eraiki behar ziren babes ofizialeko etxebizitzak ez egiteak, bestelako gune batzuk sortzen zituela. Beraz, hemen kontu handiarekin ibili behar da zentzu honetan, eta beste asko librean direnak eraikiko dira.

Hirigintza eredu zaharkitua. Zergatik? 1.175 etxebizitza eraikiko dituzue. Zenbatetan eztabaidatu dugu osoko bilkura honetan eta osoko bilkura honetatik kanpo, Irunen erabiltzen ez diren hutsik dauden etxeak, deitu diezaiogun nahi dugun bezala, asko dituela. Datuak gora behera, esan dezagun 1.500 inguru. Hortik gora daudela badakigu, baina esan dezagun gutxi gorabehera datu hori dela. Beraz, badakigu alternatibak badaudela, mahai gainean jarri izan dira, baina ez da urratsik ematen. Eta uste dugu bide hori dena jorratu behar dela etxebizitzak eraikitzen eta eraikitzen jarraitu baino lehen.


Beraz, esaten nuen bezala, hirigintza eredu zaharkitua. Eta noski zaharkitua, 40 urte daramatzalako eremu horretan gora eta behera etxebizitzak eraikitzearen planteamendu hori. Eta nola ez, Irungo beste eremu askotan.

Baina ez da txarra guztia. Pozteko ere badaukagu zerbait: futbol zelai bat egiteko planteamendua dago eta hori aldaketa nagusi bat lehengo aldaketatik honetara. Gutxienez futbol zelai txukun bat auzo horrek eskatzen baitzuen, eta gehien bat kirol talde batek eskatzen baitzuen futbol zelai baten beharra zutela. Eta poztekoa da, badakitelako bere taldeak egindako alternatiba batetik datorrela, eztabaida horrek piztu baitzuen aldaketa guzti hau, aste gutxiren buruan eman zelako guztia: gure aurkezpena, auzo elkarteekin eta kirol taldearekin bilerak, Udal-Gobernuaren planteamendua kirol talde horri... Hor urrats batzuk eman ziren eta hori poztekoa da, baina oraindik arazo batekin jarraitzen dute, eta arazo horri irtenbidea ematen zenion: Plaiaundiko kirol instalazioetaz ari da, bai.

Kirol instalazio horiek San Miguel-Anaka eremuan jartzea planteatzen zuten. Uste zuten gunerik egokiena zela, lekua bazegoela, eta bai, etxebizitza kopuru bat gutxiago eraikitzen genuen, beharra baldin badago ere aukerak eta alternatibak badaudelako beste modu bat eragiteko. Eta arazoarekin jarraituko dute eta ezin dute ahaztu bi urte eta erdi eskasean (...) dekretuak ezartzen digun betebehar bat uste dute ez dutela beteko. Ez dute kirol instalazio horrentzako alternatibarik edukiko, edo Plaiandiko kirol instalazioentzako ez dutela alternatibarik edukiko edo ez dituztela gutxienez ikusiko.

Eta planteatzen zuten eta aukera bat bazegoen, baina ikusten duten bezala, futbol zelai batean gelditzen dira, beharrezkoa zen futbol zelai batean, horri ere irtenbidea ematen zioten, baina horretan gelditu da. Eta metro karratuak, futbol zelaiarenak, gehi zehaztu gabe dauden horiek ematen zuten bestelako zerbait egiteko. Baina argi dago hemen lehentasuna oraindik ere eraikuntzan dagoela, etxebizitzaren eraikuntzan dagoela, eta beraientzako hori ez da lehentasuna. Beste lehentasun batzuk daude, beste aukera batzuk badaude herritarrek duten lehentasun hori eta eskubide hori bermatua izateko. Eta guretzako, plan berezi honekin hori ez da betetzen.


Beraz, bi arrazoi nagusi horiengatik bere bozka aurkakoa izango da.


Interviene el señor Mitxelena, en euskera, para decir que desde el principio quieren dejar claro el sentido de su voto

Votaran en contra.


En la segunda modificación que se llevó a cabo en el 2012 también votaron en contra. En aquella ocasión fue por unas razones y en esta por otras.
Se trata de la segunda modificación del plan especial, sí. Pero, ¿la última? Lo duda. Los irundarras y los vecinos de Irun llevan 40 años a vueltas con este tema. En los últimos tiempos hemos tenido problemas especialmente con los de la zona: con los edificios no consolidados, con los que se quedaban fuera de la ordenación y que se han ido solucionando poco a poco, con mucho esfuerzo.
Pero lo que les preocupa es que nos presentan un modelo urbanístico obsoleto. Nos dirán que no, que es progresista, que se van a construir viviendas, que se hará un boulevard. Para ellos es un modelo urbanístico obsoleto.
Deben empezar a construir las ciudades de otra forma y esa zona, si se observa desde el aire, podría ser un espacio verde o uno de los pulmones con que cuenta esta ciudad. Pero no, se hace un planteamiento de construir allí 1.175 viviendas. Lo que sí garantiza es el número total de viviendas de protección oficial que establecía la del 2012 o la primera modificación. Pero no podemos olvidar que esas 887 viviendas públicas que se van a construir son viviendas que iban a estar distribuidas en diferentes zonas de la ciudad.

Por tanto, como alguna vez ha mencionado, y como ha venido diciendo su Grupo, están creando guettos. Un guetto no tiene por qué ser algo negativo pero en ese sentido y tal y como comentaban en el caso de Ikust Alaia, al no construir allí las viviendas de protección oficial provoca la creación de otro tipo de espacios. Por tanto, hay que actuar con mucho cuidado en ese sentido y se van a construir otras muchas viviendas en régimen de viviendas libres.


Un modelo urbanístico obsoleto. ¿Por que? Váis a construir 1.175 viviendas. Cuántas veces hemos debatido en este pleno y también fuera de este pleno que Irun cuenta con muchas viviendas vacías o lo llamemos como queramos. A falta de datos, digamos que existen en torno a 1.500. Sabemos que superan esa cantidad pero vamos a decir que más o menos ese es el dato. Por tanto, sabemos que existen alternativas, se han puesto sobre la mesa pero no se avanza en ese sentido. Y creemos que hay que trabajar realmente en esa dirección antes de seguir construyendo y contruyendo viviendas.

Por tanto, como decía antes, un modelo urbanístico obsoleto. Y está claro que es obsoleto porque llevamos con el tema 40 años de idas y venidas con ese planteamiento de construir viviendas. Y cómo no, en muchos otros ámbitos de Irun.


Pero no todo es malo. Tenemos algo de que alegrarnos: hay un planteamiento para construir un campo de fútbol y se trata de una modificación importante que se va a llevar a cabo desde la última modificación. Puesto que ese barrio pedía un campo de fútbol como es debido y especialmente cuando un equipo deportivo venía diciendo que hacía falta un campo de fútbol. Y se alegra, por que saben que llega a partir de una alternativa planteada por su Grupo y de ese debate salió esta modificación, porque todo esto se desarrolló en pocas semanas: es su presentación, reuniones con la asociación de vecinos y el equipo deportivo, el planteamiento del Equipo de Gobierno al equipo deportivo… Se dieron pasos y se alegra por ello pero todavía se sigue con un problema y plantean una solución: sí, se refiere a las instalaciones deportivas de Plaiaundi.
Ellos planteaban establecer dichas instalaciones deportivas en San Miguel-Anaka. Creian que era el lugar más adecuado, que había espacio y sí, de esta forma se construían menos viviendas que aunque haya esa necesidad existen otras opciones y alternativas para hacer las cosas de otra forma. Y seguiran con el problema y no pueden olvidar que en dos años y medio escasos (…) creen que no van a poder cumplir una obligación que recoge el decreto. No van a tener ninguna alternativa para esas instalaciones deportivas, o no van a terner alternativas para las instalaciones deportivas de Plaiaundi o al menos no van a poder verlas.
Y planteaban y había una opción pero como ven nos quedamos con un campo de fútbol, un campo que era necesario, y presentaron una solución también a ese tema, pero ha quedado en eso. Y los metros cuadrados del campo de fútbol más la superficie de los terrenos sin definir, ofrecían la posibilidad de hacer otras cosas. Pero está claro que aquí todavía tiene prioridad la construcción de viviendas y para ellos eso no es lo prioritario. Existen otras prioridades, hay otras opciones para poder garantizar esa condición prefencial y ese derecho que tienen los ciudadanos. Y nosotros pensamos que con este plan especial no se cumple.

Por tanto, en base a estos dos principales argumentos, su voto va a ser negativo.


Soto jaunak adierazten du 1.175 etxebizitza egingo direla eta horietatik %75a Babes Ofizialekoak izango direla, urteen edo hamarkaden poderioz hartutako konpromisoengatik. Egia da faseka egingo direla, pentsatzen du hatzak ez harrapatzeko eta baita ere beharrezkoa delako finantzazio garrantzitsu bat etxebizitza kopuru handi hori egiteko. Etxebizitzak Babes Ofizialekoak izatetik haratago, ez da ezagutzen zein erregimenetan egongo diren. Eta beharraren arabera faseka egingo direla esaten denean, pentsatzen dute, Babes Ofizialeko etxebizitza horiek erosteko jartzeko badira, duda daukatela inongo premiari erantzungo ote dioten, izan ere gaur gaurkoz ez dago babes ofizialeko etxeak erosteko eskaririk eta 1.200 etxeen %75a, kosta egiten zaie sinistea alokairukoak izango direla, beraz, itxaron beharko da ikusteko etxe horien zein portzentaje bideratuko den alokairura.

Ulertzen dute baita ere, eraikinen barne aldean berdeguneak egongo direla baztertu gabe, aukera bat eman litekeela espazio hori gune berde garrantzitsu bat bihurtzeko, berdeguneak, batez ere aisialdirako, izan ere egingo den futbol zelai horretatik haratago eta ikastetxearen kontsolidaziotik haratago asko egin zitekeen.
Soto jaunak adierazten du zalantza serioak dauzkatela zonalde horretan urek gainezka egiteko dagoen arriskuaz emandako argudioetan eta gaur gaurkoz instalazio edo ekipamendu jakin batzuei ez eragitea, bere garaian bai esaten baitzen ezin zirela egin uholde arriskua zegoelako.
Amaitzen du esanez arrazoi horiengatik guztiengatik bere taldeak aurka bozkatuko duela.

El señor Soto, comenta que se van a hacer 1.175 viviendas, de las cuales el 75 % va a ser VPO por compromisos adquiridos a lo largo de los años o las décadas. Es verdad que se harán por fases, entiende que para no pillarse los dedos y porque también es necesaria financiación importante para hacer este número tan grande de viviendas. Más allá de que van a ser viviendas de protección oficial no se sabe en qué régimen van a estar. Y cuando se dice que se va a hacer por fases en función de la necesidad, entienden que si van a ser VPO de compra, dudan mucho que vayan a cubrir alguna necesidad, porque a día de hoy no hay demanda de VPO de compra, y entienden que el 75 % de 1.200 viviendas, les cuesta creer que vayan a ser de alquiler, por lo que habrá que esperar para ver qué que porcentaje de estas viviendas, van destinadas al alquiler.

También entienden que, al margen de que haya espacios verdes en el interior de las edificaciones, podría darse una oportunidad, como ya se ha mencionado, para haber convertido ese espacio en un núcleo importante verde, de espacios verdes, fundamentalmente de ocio, más allá del espacio de fútbol que se va a hacer y de la consolidación del colegio, se podría haber hecho mucho.
El señor Soto, manifiesta que tienen serias dudas, respecto al argumento que se ha dado de la inundabilidad de la zona, y que a día de hoy no afecte a determinadas instalaciones o equipamientos que en su momento sí que se decía que no se podían hacer por la inundabilidad.
Finaliza, diciendo, que por todas estas razones, su Grupo va a votar en contra.
Iridoy jaunak euskeraz, lehendabizi Mitxelena jaunari erantzuteko, adierazten du, berak ez du jakini sinesgaitza ematen duen plana, edo sinesgaitza edo egingo ez delako kontra dago, edo bere osotasunean kontra; baina azken finean aipatzen duena da plan zaharkitua, zaharkitua dela. Eta hor planteatuko denaren edo planteatzen ari direnaren, Gobernu Talde honetatik, horren nolabait alternatiba planteatzen du izugarrizko zonalde berde bat, bai egia da kirol ekipamenduarekin eta abar.

Adierazten du gauza bat da benetan gustatuko litzaigukeena eta modu idiliko batean planteatzea. Eta beste gauza bat da dauden konpromisoak, hartu egin diren konpromisoak serioski eta seriotasun batekin jokatu behar dute horiek betetzeko. Eta momentu honetan argi dago Jaurlaritzak konpromiso batzuk hartu zituela bere momentuan eta horiek ezinbestekoak betetzea dira benetan ardurarekin jokatu nahi badute eta gainera aurrera egin nahi badute.


Ez balitz horrela, auskalo momentu honetan esleituak dauden lau partzela horiek beraien promotorea edo, esleituak dauden horiek ez balira esleitzen, zein indemnizazioetan eta sartuko lirateke. Beraz, horretaz badakite beste arlo batzuetan zer gertatu den eta ez dute nahi horrelakorik beraien hirian.
Eta aipatzen du nolabait hirigintza planteamendu zaharkitu bat dela, makina etxebizitza... Iridoy jaunak horrekin ez dago bat ere ados eta Udal Gobernuan ez daude ados, zeren ondo aztertu behar badute, uste du hor, eta baieztatzen du, hor sortuko den auzoa benetan auzo txukuna izango dela.
Gainera, ondoan San Miguel auzoak eta San Miguel auzotarrek eta bizilagunek daukaten beharra nolabait ere aprobetxatu egingo dutela hemen egingo den planeamendu honekin. Kontutan izan behar da momentu honetan San Miguel auzoak bere aisiarako eta bere eguneroko espazio bat behar duela eta horren falta dagoela. Kontutan izan planteamendu honetan, plan berezi honetan, Donostia Kaleko, sortuko da boulevard horretan, nolabait oinezkoentzat ere izango den bide bat, hor sortuko dela espazio berdea; ikastetxea dago, bere kirol instalazioekin. Baita ere ikastetxeak irekitzen ari dira nolabait auzoen parte-hartzerako. Futbol zelaia hor egongo da, pozten da hor ados eta bat egitea. Eta baita ere zonalde handi bat egongo da orain definitua ez den ekipamendu baterako. Bere garaian pentsatzen du parte-hartze prozesu baten bitartez edo ikusiko dute zer egingo den partzela handi horretan. Beraz, hor nolabait San Miguel auzoari baita ere onura ekarriko dio eta bere auzokideei.

Eta bestetik, kontutan izan behar da hor dauden etxeak, planteatzen ari diren etxeak, ez daukala zerikusirik atzeko hamarkadetan egin diren etxeekin. Bertan, San Miguelen sei, zortzi, hamar solairuko etxeak daude; hemen, aldiz, eremu honetan gehienak izango dira baxuenak beheko solairua gehi bi, gehi hiru gehienak, baten bat izango da gehi lau; eta gainera zonalde berdez nolabait inguraturik. Kontutan izan behar da etxe asko direla baina eremu izugarria da.Eta ez du nahi utzi esateari baita ere hirigintzan momentu honetan eta niri dagokion delegaritzatik etxebizitza bakoitzak zuhaitz bat, etxebizitza bakoitzari zuhaitz bat dagokiola. Eta ondo irakurri baduzu plana, aipatzen dira 1.165 zuhaitza landatuko direla.
Eta aprobetxatuko du baita ere, zeren lehenago horrela esan dut, ez dudala aukerarik galduko aipatzeko baita ere plan honetan perspektiba generoa oso kontutan izango dugu.
Beraz, ez daki zeozer gehiago geratzen zaion, baina azken finean Mitxelena jaunak komentatu dena ere sinesgaitza da nolabait Plaiandiko kirol instalazioak eramango diren edo ez diren eramango, hori etorkizunak esango du.
Dena den, nahigo du etorkizuna positiboki begiratu, zeren sinestu egin behar da ondoren etorkizuna ikusteko. Ez badute sinesten gaizki hasiko dira.


El señor Iridoy responde, en euskera, en primer lugar al señor Mitxelena, indicando que desconozce si su posición es contraria porque el plan le resulta no creíble o porque cree que no se va a realizar o porque en general no está de acuerdo; pero al final lo que comenta es que se trata de un plan obsoleto, que es obsoleto. Y como alternativa a lo que plantea el plan o a lo que están planteando desde este Equipo de Gobierno como alternativa lo que plantea es una gran zona verde, es verdad, con equipamiento deportivo, etc.
Señala que una cosa es lo que les gustaría hacer y plantearlo de una forma idílica. Y otra cosa son los compromisos que hay, los compromisos que han asumido y que deben actuar con seriedad, con un mínimo de seriedad a la hora de llevarlos a cabo. Y en este momento está claro que el Gobierno Vasco asumió ciertos compromisos en su momento y es fundamental cumplirlos si se quiere actuar con responsabilidad y además seguir avanzando.
Si no fuera así, a saber la cantidad de dinero que deberíamos pagar en indemnizaciones al promotor si no se desarrollan esas cuatro parcelas que están adjudicadas, si no actuamos en las que están adjudicadas. Por tanto sobre eso saben lo que ha ocurrido en otras áreas y no quieren nada de eso en nuestra ciudad.
Y dice que realmente se trata de un planteamiento urbanístico obsoleto, muchas viviendas… El señor Iridoy no está en absoluto de acuerdo y en el Equipo de Gobierno tampoco porque si han analizado bien cree que ahí, y lo confirma, cree que esa zona que se va a construir va a quedar muy bien.
Además, por las necesidades que tiene el barrio de San Miguel y los vecinos del barrio de San Miguel van a poder aprovechar con este planteamiento que se hace aquí. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el barrio de San Miguel necesita un espacio para el ocio y de uso cotidiano y que existe esa necesidad. Tener en cuenta que en este planteamiento, en este Plan Especial, con ese boulevard que se va a desarrollar en la calle Donostia, que también va a ser peatonal, ahí se va a crear un espacio verde; está el colegio, con sus instalaciones deportivas. Se están abriendo también los colegios para que puedan ser utilizados por los vecinos del barrio. Se hará un campo de fútbol y se alegro que en eso estén de acuerdo. También irá una gran zona destinada a un equipamiento que ahora mismo no está definido. En su momento piensa que a través de un proceso participativo o similar veran qué se puede hacer en esa gran parcela. Por tanto, de alguna forma beneficiará también al barrio de San Miguel y a sus vecinos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las viviendas que hay ahí, las viviendas que se plantean, no tienen nada que ver con las viviendas que se han construído en las décadas anteriores. En el mismo barrio de San Miguel hay edificios de seis, ocho, diez plantas; aquí en cambio, en esta zona la mayoría serán bajos, planta baja más dos, alguna será más cuatro; y además rodeado de alguna manera de zona verde. Hay que tener en cuenta que son muchas viviendas pero el terreno es muy grande.
Y no quiere dejar de mencionar también que en urbanismo a día de hoy y desde la delegación que preside por cada vivienda que se construye le corresponde un árbol. Y si ha leído bien el plan, está recogido que se van a plantar 1.165 árboles.

Va a aprovechar también, porque antes así lo ha dicho, que no va a desaprovechar el momento para decir también que en este plan se va a tener muy en cuenta la perspectiva de género.


Por tanto, no sabe si tengo algo más que decir, pero al final tampoco es creíble lo que ha comentado el señor Mitxelena, sobre el traslado o no de las instalaciones deportivas de Plaiaundi, eso lo dirá el futuro.
De cualquier forma comenta que prefiere mirar el futuro de forma positiva porque primero hay que creer para luego mirar al futuro. Si no cree que es empezar mal.

Jarraian Iridoy jaunak Soto jaunari erantzuten dio, planteatu dituen zalantzak argitze aldera, alegia, babes ofizialeko etxebizitza asko egingo direla esaten da baina ez dela esaten zein erregimenetan eraikiko diren.
Kontua da orain ez dela momentua hor joango diren babes ofizialeko etxebizitzen erregimena eta kalifikazioa ezartzeko. Orain bai, esaten dena da %75eko portzentajean izango direla, beraz, 887 babes ofizialekoak izan behar dute, baina zein kalifikazio erregimenean izango diren, alokairuan, edo erregimen orokorreko alokairuan, erregimen bereziko alokairuan edo alokairu sozialean edo salmentan emango diren edo azalera-eskubidearekin, hori, unea iristen denean erabaki beharko da. Noski, adierazten du Iridoy jaunak, ez dezala zalantzarik eduki ez Soto jaunak eta ez bere taldeak, Gobernu Talde honen ahalegina bideratuko dela dudarik gabe, Plan Bereziak jada bere izpirituan dioen bezala, hirian dagoen eskaria atenditzera.

Eta noski saiatuko direla eta ahalik eta gehiena egingo dutela dagoen demandari erantzuteko. Baina, horretarako Eusko Jaurlaritzaren eskutik joan behar da. Lana dago egiteko, aurretik lan asko dago negoziatzeko eta akordioetara iristeko irundar guztiek dituzten beharrei erantzuteko eta hori da egitekoa. Hala ere, Plan hau oso epe luzera begirakoa da, urte asko daukagu aurretik lantzeko eta, noski, argi gera dadila, Gobernu honek ahal duen guztia egingo duela Eusko Jaurlaritzarekin akordioetara iristeko eta Udaletik ere beharrezkoa den bultzada emango dela alokairuan ahalik eta etxebizitza kopuru handiena lortzeko.
Seguidamente, el señor Iridoy, responde al señor Soto, a fin de aclarar las dudas que ha planteado, en cuanto a que sí que se habla de mucha vivienda de protección oficial, pero que no se dice el régimen en el que se van a construir.
La cuestión es que no es ahora el momento de establecer el régimen y la calificación de las viviendas de protección oficial que van a ir ahí. Ahora sí se dice que tienen que ser en un porcentaje del 75 %, por tanto, 887 deberán ser de protección oficial, pero en qué régimen de calificación sean, si de alquiler, si de alquiler en régimen general, si de alquiler en régimen especial, o sea, alquiler social, o si se dan en venta o en derecho de superficie, eso habrá que establecerlo cuando llegue el momento. Desde luego, señala el señor Iridoy, de que no le quepa duda, ni al señor Soto, ni a su Grupo, de que el esfuerzo de este Equipo de Gobierno, sin duda va a estar, como dice el Plan Especial ya en su espíritu, en atender a la demanda existente en la Ciudad.
Y desde luego que intentaran y llegaran al máximo posible para atender a la demanda existente. Pero, para eso hay que ir de la mano del Gobierno Vasco. Queda trabajo, mucho trabajo por delante para negociar y llegar a acuerdos para que se pueda, efectivamente, satisfacer las necesidades que tiene toda la ciudadanía irundarra, y ese es el cometido. Este es un Plan Especial a muy largo plazo, tenemos muchos años por delante para trabajarlo y, desde luego, que quede claro, que este Gobierno va a hacer todo lo posible para llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco y también el impulso necesario desde el Ayuntamiento para conseguir el máximo de viviendas de alquiler.


De Bengoechea andreak adierazten du bere asmoa ez esku-hartzea zela, abstenitu egingo direlako, izan ere jada iragarri zuten ez zutela onartuko afektatutako pertsona guztien aldetik asebetetze-maila bat ematen ez bazen, eta ikusten dute hori ez dela horrela izango. Beraz, besterik gabe abstenitu egingo dira.
Osoko bilkura honetan esaten ari dira "gu garela egin behar duguna", eta askotan esan duen bezala, etxebizitza publikoaren alorreko eskumena Eusko Jaurlaritzak dauka, Udalak planeamendua egitearena eta etxebizitzak egiten badira da Eusko Jaurlaritzak ez duelako bere egitekoa bete.
De Bengoechea andreak uste du hori salatu egin behar dela. Eta berez, talde guztiek salatu dute, betidanik. Beraz, ez dezagula itxura eman gure obligazioa balitz bezala eta gero esan hain direla onak lagundu egiten gaituztela. Berriz dio, obligazioa Eusko Jaurlaritzarena dela eta guk, batzuetan, gauzak arintzeko, hain gara onak lagundu egiten diegula, Irungo herritarrengan pentsatuz. Baina etxebizitza, udalarena ez den eskumen bat da.

La señora de Bengoechea, manifiesta que su intención era la de no intervenir, puesto que se van a abstener, puesto que ya anunciaron que no lo aprobarían si no se daba un nivel de satisfacción en todas las personas afectadas y ven que esto no va a ser así. Así que sencillamente se van a abstener.

Se está diciendo en este Pleno "que somos nosotros los que tenemos que hacer". Ella ha dicho infinidad de veces, que la competencia en vivienda pública, es del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento tiene la de planeamiento, y cuando se hacen viviendas es porque el Gobierno Vasco no cumple con su deber.


La señora de Bengoechea, cree que eso hay denunciarlo. Y de hecho, lo han denunciado todos los Grupos, desde siempre. Entonces, no demos la idea de que es nuestra obligación y luego son tan buenos que nos ayudan. Insiste, en que la obligación es del Gobierno Vasco, y nosotros a veces para agilizar las cosas, somos tan buenos que les ayudamos, pensando en los ciudadanos de Irun. Pero vivienda es una competencia que no es municipal.
Mitxelena jaunak, euskeraz Delegatu jaunari erantzungo beharko dio. Ez daki zergatik ez duen ulertzen zergatik bozkatuko duten aurka.
Arrazoiak eman ditu eta eman ditzake. Ulertzen du pentsatzea ez dutela etorkizun horretan eremu hori planteatzen duten bezala ikusten, gainera ez zenukete horrela ikusi nahiko, uste dutelako benetan beste modu batera egin zitekeela Plan Berezi hori.
Eta ez du esan plana zaharkitua denik, baizik eta hiri eredua edo hirigintza eredua da zaharkituta dagoena. Eta zaharkituta dago eremu batean, libre dagoen eremu batean, etxebizitza batzuk dauden gune batean, lehenago enpresa batzuk zeuden gune batean, oraindik baten bat dagoen eremu horretan 1.175 etxebizitza eraikiko dituzuelako.

Hhirigintza Plan Orokorra ikusten baldin badu, hirigintza eredu zaharkitu bat dago. Urteak atzera botata, eraiki, eraiki eta eraiki politika bat jasotzen duen hirigintza eredu bat, eta hori jarraitzen dute, beraientzako egokia ez den hirigintza eredu bat edo gutxienez aurrera eramango ez zenukeena.

Beste gauza bat aipatu duzuna konpromisoak dira eta konpromisoak bete daitezke, noski. Hauek egiten zuten planteamendu horretan, Plaiandiko kirol instalazioak planteatzen genituenean eremu honetan, etxebizitza kopuru bat mantentzen genuen eta justu saiatu ginen 450 bat izatea, hau da, Eusko Jaurlaritzak egin behar dituen horiek izatea eta, gainera, noski, bere Taldeak planteatuko zeniokeela Eusko Jaurlaritzari guztiak alokairuzkoak izatea, nahiz eta orain ez den etxebizitzaren erregimena zein izango den edo ez eztabaidatzeko garaia, uste du konpromiso horiek ere hartzea ez dagoela gaizki.
Mitxelenak jaunak, adierazten du, eta oker ez baldin badago, Alkate jaunak noizbait komunikabideetan eta Bozeramaile Bileraren baten ere aipatu izan du San Miguel Anakan ere esfortzu handia egingo zuela Udal Gobernuak horietako etxebizitza batzuk alokairuan izateko.
Mitxelena jaunaren Taldeak espero du hala izatea ere, Sí Se Puede Irungo bozeramaileak esan duen bezala, salmentan jarriko balira, zalantzak dituztelako guzti horiek saltzea.
Eta gauza gehiago baditu ere erantzuteko, zeren indemnizazioekin, bai, bizi izan ditu, baina zeinek onartu zuen 2012an plan hau, eta lau hilabetetara jada aldaketak egin behar zirela planteatu? Eman, eman buruari eta gogoratuko dugu, zeren orduan Alderdi Sozialista zegoen gobernuan eta jada, onartu eta hilabete gutxitara Leka Enea eskola kontsolidatzeko planteamendua mahai gainean, urbanizazio karga jaisteko, bertan zeuden, bizitzen ari ziren pertsona eta etxebizitza horientzako laguntzak planteatzen. Hau da, aldaketa segituan etorri zen, beraz, indemnizazio hori, kontuz indemnizazio horrekin, zeren arrazoiak eta zeinek onartu zuen hori argi gelditzen da Osoko Bilkura hartan onarpena eman zuten taldeen aldetik eta planteamendu horiek egin zuten taldeetatik.
Eta ezin dut bukatu hirigintza eredu zaharrarekin edo planteamendu horrekin, zeren bai, oinezkoentzako guneak, ekipamenduak, San Miguel auzoak dituen beharrak erantzungo dira, hein batean bai, uste dut San Miguel auzoak ez dituela 1.175 etxebizitza behar, baina beno, kasu honi edo bere Taldea nahastuta dago. Eta hirigintza eredu zaharra komertzio gune bat ere planteatzen delako, eta ez horren bestetan Udal Gobernu honek askotan esan duen bertako komertzioaren eta komertzio txikiaren aldeko apustua eginez. Beraz, hor ere kezka batzuk dituzte.
Eta azkena, ez daki zenbat alturako eraikinak egingo ezin daitekeelako, aireportua hor dagoelako. Beraz, ez dezaten saldu hirigintza ikuspegi berritzaile bat dela, altura txikiko etxebizitzak egingo dituztela, ez dituztelako altura handikoak egiten usten. Ziur dago, eta kasuan nahasten da, baina aireportua hor egongo ez balitz, gustatuko litzaieke ikustea Udal Gobernuan dauden bi Taldeek zer nolako plana planteatuko lukete eta zer nolako etxebizitzak plantatu lituzketen. Beraz, eskatzen du ez saldu egitera behartuta dauden eraikin batzuk zerbait berritzailea izango balitz bezala.

Mitxelena jaunak bukatzen du esanez hauek direla arrazoiak. Eta beste asko, seguru dago sartuko bagina plan guztian zehar gehiago aterako liratekeela, lehenago ere, lehenengo interbentzioan bi jarri ditu mahai gainean, argi dagoelako bere garaian ere aurka bozkatu zutela eta arrazoi askorekin, eta hauek dira. Eta uste du erantzuna merezi zuela Delegatu jaunak, egindako interbentzioari egindako erantzuna.
El señor Mitxelena, en euskera responde al señor Delegado que no saben por qué no entiende la razón de su voto negativo.

Ha presentado y puede presentar argumentos. Entiende que piense que no ven en el futuro ese espacio como lo están planteando, además, no les gustaría verlo de ese modo porque piensan realmente que se podría haber hecho de otra forma este Plan Especial.


Y no ha dicho que el plan sea obsoleto, sino que es el modelo de ciudad o el modelo urbanístico el que está obsoleto. Y está obsoleto porque en un espacio, en un espacio libre, en una zona donde están ubicadas algunas viviendas y anteriormente había algunas empresas, en ese espacio donde aún cuenta con alguna ocupación, se van a construir 1.175 viviendas.
Si se revisa el Plan General Urbanístico, existe un modelo de urbanismo obsoleto. Retrocediendo unos años, se trata de un modelo urbanístico basado en la política de construir, construir y construir y es el modelo que se sigue aplicando, un modelo urbanístico que les parece inadecuado o al menos el que ellos no llevarían a cabo.
Otra cosa que ha mencionado son los compromisos. Y los compromisos que se puedan cumplir. En ese planteamiento que realizaron, cuando planteaban que las instalaciones deportivas de Plaiaundi se trasladaran a esa zona, mantenían una cantidad de viviendas y procuraron que fueran unos 450, es decir, que fueran las mismas que debía construir el Gobierno Vasco y su Grupo plantearía al Gobierno Vasco que todas fueran de alquiler, aunque ahora no sea el momento de debatir cuál va ser o no el régimen de las viviendas, cree que no está mal tampoco asumir esos compromisos.

Refiere el señor Mitxelena, que si no recuerda mal el señor Alcalde también ha dicho alguna vez en los medios y en alguna Junta de Portavoces que el Gobierno Municipal hará un gran esfuerzo para que algunas de esas viviendas sean de alquiler.

El Grupo del señor Mitxelena espera que sea, así porque como bien ha dicho el Portavoz del Grupo Sí se Puede Irun tienen dudas sobre que se puedan vender todas.
Y tiene más cosas para responder porque han tenido el problema de las indemnizaciones, sí, pero ¿quién aprobó este plan en el 2012 y ya a los cuatro meses planteó que había que hacer modificaciones? Hagamos memoria y recordaremos porque en aquel entonces el partido socialista estaba en el gobierno y ya a pocos meses de haber sido aprobado y con el planteamiento de consolidación del colegio Lekaenea sobre la mesa, con el fin de reducir la carga urbanística se estaban planteando ayudas para personas que residían allí y para las viviendas. Es decir, en poco tiempo vino el cambio, por tanto esa indemnización, cuidado con esa indemnización porque está claro qué argumentos se dieron y quiénes aprobaron en aquel Pleno por parte de los grupos que dieron su aprobación y de los que presentaron esos planteamientos.
Y no puede terminar sin comentar sobre el anticuado modelo urbanístico o sobre ese plantemiento porque aunque se vayan a crear zonas peatonales, equipamiento y se dará respuesta en cierta medida a las necesidades del barrio de San Miguel, cree que el barrio San Miguel no necesita 1.175 viviendas o su Grupo está muy equivocado, porque en ese modelo urbanístico obsoleto, se plantea también un centro comercial, cuando este Gobierno ha dicho infinidad de veces que apostan por el comercio local y el pequeño comercio. Por tanto, eso también les preocupa.
Y por último, no sabe qué altura van a tener los edificios que se van a construir, porque no es posible, porque el aeropuerto está ahí. Por tanto, que no se venda como si fuera una perspectiva urbanística innovadora al decir que se van a construir viviendas bajas, porque resulta que no dejan construir de mucha altura. Está seguro, y puede que esté equivocado, pero si el aeropuerto no estuviera ahí le hubiera gustado ver qué tipo de plan hubieran planteado los dos Grupos que forman el Equipo de Gobierno. Por tanto, pide que no se venda como algo innovador unas construcciones que han venido impuestas.
Finaliza el señor Mitxelena, diciendo que estos son sus argumentos. Y muchos otros, porque está seguro que si analizamos todo el plan saldrían más porque también, en su primera intervención ha puesto dos sobre la mesa porque está claro que en su momento también votaron en contra por muchas razones y son estas. Y cree que el señor Delegado se merece una respuesta, una respuesta a la intervención que he realizado.

Beste esku-hartzerik ez zegoenez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Paez, Eizaguirre, Corchon Arretxe, Martinez, Alegre, Alvarez, Maestro eta Gómez Adrian Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; eta Mitxelena eta Melida Euskal Herria Bildu udal taldetik; eta ondorengo andreen abstentzioarekin: de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.


Al no haber más intervenciones, se somete a votación la propuesta que es aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; los votos en contra de los señores Soto, Reglado, Oyarbide y de las señoras Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y de los señores Mitxelena y Melida del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y las abstenciones de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə