Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBAYüklə 1.18 Mb.
səhifə13/14
tarix25.01.2019
ölçüsü1.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA


510009 Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7

Tel. 0258-817.255, Fax 0258-817.663


Nr. _______ / _________ 2008DETALIEREA


acordării punctajului pe activităţi,

conform Anexei nr. 2 a Metodologiei

privind mişcarea personalului didactic

din învăţământul preuniversitar, aprobată prin

OMECT 2573/09.11.2007

(număr de înregistrare dat de şcoală)

FIŞA DE EVALUARE


pentru sesiunea de pretransfer / transfer pentru restrângere de activitate / detaşare la cerere


Punctaj

TOTAL

a doamnei/domnului ………………………………………………………………

titular(ă) pe postul/catedra ………………………………………………………...

de la unitatea şcolară ………………………………………………………………din localitatea ……………………………., judeţul ALBA.


Criterii pentru evaluarea personalului didactic

Punctaj

cf. Anexei 2

Punctaj

acordat

I.

Inspecţia şcolară la clasă (se face pentru restrângere de activitate numai dacă punctajul acordat pentru două sau mai multe cadre didactice diferă până la maximum 1 p )II.

Nivelul studiilorA.

Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire

6p
B.

* Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de
absolvire

8p
C.

Maiştri-instructori, absolvenţi de:
1. şcoala postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale

5p2. liceu + şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale

5p
D.

Absolvenţi în specialitate ai învăţământului postliceal, respectiv şcoala
postliceală sau şcoala de maiştri, cu a doua specializare

6p
E.

Absolvenţi în specialitate, ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai
institutului pedagogic cu diplomă de absolvire

8p
F.

Absolvenţi în specialitate, ai învăţământului universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă

10p
G.

Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi cu:
1. o altă licenţă

3p2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre

2p3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre

2p4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre

1,5p5. masterat

1p6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre

1p7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai
mică de 3 semestre

1p8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu

durata mai mică de 3 semestre0,5pNotă:

*1. Educatoarele si învăţătorii care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior de scurtă/lungă durată.

Pentru institutorii aflaţi în restrângere care solicită trecerea în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare, punctajul se calculează astfel:

 • la nivelul unităţii şcolare se evaluează ca institutor;

 • la nivelul inspectoratului şcolar se evaluează ca absolvent cu studii superioare de lungă/scurtă durată.

Pentru institutorii care solicită trecerea prin pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ scurtă durată.

 1. Punctajul de la literele A-F nu se cumulează.

 2. Punctajul de la literele F-G se cumulează si se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera G punctele 1-6.
III.

(1) Gradul didactic
a) Definitivat

6pb) Gradul didactic II

10pc) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I

12pd) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă

24p(2) Media de absolvire pentru debutanţi (0-2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare
Media 10

5pMedia 9-9,99

4pMedia 8-8,99

3pMedia 7-7,99

2pMedia6-6,99

1p
Notă:

 1. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit.

 2. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic, dacă au fost obţinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).

 3. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.


IV.

Rezultatele obţinute în activitatea didactică.

Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2005-2006 şi 2006-2007):
Foarte bine

10pBine

7pSatisfăcător

2pNesatisfăcător

0p
Notă:

 1. Pentru absolvenţii promoţiei 2007 se va lua în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2007-2008.

 2. În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele, pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic si-a desfăşurat activitatea.

 3. În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

V.

Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative

1)

Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi (2005-2006 şi 2006-2007) la nivelul:
a) şcolii

max. 4 p

- responsabil catedră / comisie metodică / comisii tematice

0,30p


- responsabil cu activitatea de perfecţionare

0,30p


- coordonator proiect / program

0,40p


- membru proiect / program

0,20p


- membru Consiliu de administraţie

0,30p


- membru comisie de dialog social la nivelul şcolii

0,20p


- îndrumător practică pedagogică studenţi / elevi

0,20p


- lecţie demonstrativă comisie metodică

0,20p


- referat comisie metodică

0,10p


- interasistenţe la lecţii

0,20p


- confecţionare material didactic

0,30p


- amenajare colţ metodic

0,20p


- implicarea in olimpiada de specialitate / concursuri

0,30p


- realizarea unei reviste de specialitate / publicaţii în reviste

0,20p / 0,10p


- activităţi metodico-ştiinţifice extraşcolare

0,20p


- coordonator / membru comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

0,40p / 0,20pb) judeţului

max. 4 p

- metodist ISJ sau CCD

0,40p


- formator local (adeverinţă eliberată de CCD sau inspectorul de specialitate)

0,20p


- membru al consiliului consultativ la specialitate

0,30p


- membru al consiliului consultativ al ISJ

0,30p


- responsabil / coordonator cerc pedagogic

0,50p


- referat cerc pedagogic

0,20p


- lecţie demonstrativă la cerc pedagogic

0,30p


- participarea la simpozioane / sesiuni de comunicări / conferinţe la nivelul judeţului (adeverinţă eliberată de inspectorul de specialitate)

0,20p


- membru comisie de dialog social la nivelul judeţului

0,30p


- implicarea in olimpiada de specialitate

0,20p


- lucrări de specialitate publicate în presă, pe internet, etc.

0,10p


- îndrumător / coordonator de revistă şcolară avizată de ISJ

0,30p


- rezultate obţinute cu elevii la diferite concursuri (locul I)

0,40p


- rezultate obţinute cu elevii la diferite concursuri (locul II)

0,30p


- rezultate obţinute cu elevii la diferite concursuri (locul III)

0,20p


- rezultate obţinute cu elevii la diferite concursuri (menţiune)

0,10pc) naţional

max. 6 p

- formator naţional

1,50p


- membru al unei comisii naţionale de specialitate

1,50p


- membru comisie de dialog social la nivel naţional

0,50p


- îndrumător – coordonator reviste avizate de MECT

0,50p


- participare la simpozioane / sesiuni de comunicări / conferinţe la nivel naţional avizate de MECT

0,60p


- programe de documentare şi schimb de experienţă la nivel naţional avizate de MECT

0,40p


- rezultate cu elevii la concursuri naţionale (premii, menţiuni)

1,50pd) internaţional

max. 8 p

- participare la simpozioane / sesiuni de comunicări / conferinţe / colocvii / congrese de specialitate la nivel internaţional avizate de MECT

2p


- performanţe profesionale / olimpiade

2p


- (co)autor lucrări publicate

2p


- (co)autor cursuri de formare

1p


- participare la cursuri de formare

1p


- lucrări publicate în străinătate

1p


- autor site-uri funcţionale pe internet in domeniul educaţiei

2pe) max. 1 p

suplimentar- se acordă la nivelul şcolii în situaţia prevăzută la punctul b) din Notă

1p
Notă:

 1. Pentru absolvenţii promoţiei 2007 se va lua în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2007-2008.

 2. La nivelul scolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).

 3. În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

2)

Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ):
a) participarea în colective de elaborare a programelor şcolare , aprobate de MECT (max. 4 p pentru toate programele)

2p/programă
b) autor manuale şcolare aprobate de MECT (pentru coautor – 7 puncte împărţite la numărul autorilor)

7p/lucrarec) autor monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate cu ISBN (pentru coautor – 7 puncte împărţite la numărul autorilor)

7p/lucrare 1. d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin (max. 4p împărţite la numărul de autori)

1p/lucrare 1. articole/studii* de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN

(max. 3p pentru toate articolele, împărţite la numărul de autori)

*(max. 4p pentru toate studiile, împărţite la numărul de autori)

0,50p/articol

1p / studiu

 1. cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu

(max. 10p pentru toate cărţile, împărţite la numărul de autori)

5p/carte 1. mijloace de învăţământ omologate de MECT

(max. 5p împărţite la numărul de autori)

2p/fiecare 1. cabinete, laboratoare şi ateliere amenajate prin eforturi proprii, confirmate de inspectoratul şcolar

(max. 3p, împărţite la numărul de autori)

1,5p/fiecare
3)

Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior,
în ultimii 5 ani calendaristici, la data depunerii dosarului la ISJ.

(max. 3 p)

1p/activitate
4)

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă , în ultimii 5 ani calendaristici, la data depunerii dosarului la ISJ.
a) program de lungă durată (90 de credite)

3pb) program de durată medie (60 de credite)

2pc) program de scurtă durată (30 de credite)

1p
5)

Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de MECT şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate cu adeverinţă / certificat / diplomă,
în ultimii 5 ani calendaristici, la data depunerii dosarului la ISJ. (max. 5p)

1p/curs
Notă:

a) Pentru cadrele didactice care solicită pretransferul / transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică si ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.

b) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
VI.

Criterii de vechime:


- vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei

0,1p/an
Notă:

Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.Punctaj I

Punctaj II

Punctaj III

Punctaj IV

Punctaj V

Punctaj VI

PUNCTAJ TOTAL


(se trece şi în pg. 1, sus)Notă:

După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:

 1. soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;

 2. soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;

 3. părinţi cu domiciliul în localitate;

 4. starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă);

 5. soţul /soţia să lucreze în învăţământ;

 6. alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie si cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate).

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə