AZƏrbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi


Mədəni-maarif işləri üzrə metodistYüklə 496,99 Kb.
səhifə6/7
tarix17.01.2017
ölçüsü496,99 Kb.
#424
1   2   3   4   5   6   7

Mədəni-maarif işləri üzrə metodist

 

Əmək funksiyası. Mədəni-maarif işlərinin təşkili üçün vacib olan metodik materialları işləyib hazırlayır. İdarənin (şöbənin) perspektiv iş planlarının hazırlanmasında iştirak edir. Mədəniyyət və turizm idarələrinin iş təcrübəsini ümumiləşdirir, qabaqcıl iş təcrübəni təbliğ və tətbiq edir. Müşavirələrin, seminarların, mühazirələrin, tematik gecələrin, şifahi jurnalların, ekskursiyaların, sərgilərin keçirilməsində, tamaşalara baxılmasında, konsertlərin və başqa tədbirlərin hazırlanmasında, təşkilində və keçirilməsində iştirak edir. Mədəni-maarif müəssisələrinin cədvəl üzrə fəaliyyəti haqqında materialları sistemləşdirir və təhlil edir, onların işinin yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər hazırlayır. Yaradıcılıq cəhətdən daha kamil olan kollektivlərə fəxri adların verilməsi barədə təklif hazırlayır. Mədəni-maarif tədbirlərinin, seminarların işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Əhaliyə göstərilən kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin vəziyyətinin yoxlanılmasını təmin edir. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tətbiq edilməsinə kömək edir.

Bilməlidir: mədəniyyətin, incəsənətin və turizmin inkişafını müəyyən edən normativ hüquqi aktları, dövlət proqramlarını; yuxarı orqanların mədəni-maarif, turizm məsələlərinə dair sənədlərini; mədəni-maarif işlərinin forma və metodlarını, mədəni-maarif və turizm sahəsində xarici və ölkədaxili iş təcrübəsini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsili və əmək stajına tələb qoyulmadan;

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı;

8-ci dərəcə: ali ixtisas təhsili və əmək stajına tələb qoyulmadan və yaxud orta ixtisas təhsilli və ixtisası üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı;

9-cu dərəcə: ali ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 11 ildən az olmayaraq əmək stajı;

10-cu dərəcə: ali ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 13 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə (böyük metodist): ali ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, respublika miqyaslı elmi-metodiki mərkəzlərdə, I qrupa aid olan mədəni-maarif müəssisələrində çalışdıqda ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər müəssisələrdə çalışdıqda 7 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 15 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə (böyük metodist): ali ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, respublika miqyaslı elmi-metodiki mərkəzlərdə, I qrupa aid olan mədəni-maarif müəssisələrində çalışdıqda ixtisası üzrə 7 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər müəssisələrdə çalışdıqda 10 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə (aparıcı metodist): ali ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, respublika miqyaslı elmi-metodiki mərkəzlərdə, I qrupa aid olan mədəni-maarif müəssisələrində çalışdıqda ixtisası üzrə 10 ildən az olmayaraq əmək stajı;

 

Kitabxanaçı[15] 

Əmək funksiyası. Oxucuya lazım olan ədəbiyyatın seçilməsini təmin edir. Abonementdə və oxu zalında ədəbiyyatın verilməsi işlərini icra edir. Oxuculara kömək göstərmək məqsədilə onların yaşını, peşə marağını, təhsil səviyyəsini nəzərə alaraq sorğu və maraqlarını sistematik olaraq öyrənir. Kitabxana fondunun və kataloqların təşkilində, ədəbiyyatın işlənməsində iştirak edir. Kitabxana fondunun mühafizəsi və uçotu üzrə iş aparır. Kitabların təbliğində, ədəbiyyat gecələrində, oxucu konfranslarında, yazıçılarla görüşdə, ədəbiyyat, incəsənət, elm və texnika, aktual məsələlər üzrə keçirilən tematik sərgilərdə və başqa kütləvi tədbirlərdə iştirak edir. Oxuculara xidmətin və təbliğat işinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təkliflər hazırlayır. Kitabxananın elmi-tədqiqat və elmi-metodik işində iştirak edir.

Bilməlidir: mədəniyyət və turizmin inkişafını müəyyən edən qanunvericiliyi, dövlət proqramlarını; kitabxana işinə dair sənədləri; kitabxanaşünaslığı; kitabların qəbul edilmiş təsnifat sistemini; kataloqların tərtib edilmə qaydalarını; ədəbiyyat fondunun komplektləşdirilməsini, qorunmasını və uçotunu; kitabların təbliği üzrə kütləvi işin forma və metodlarını; xarici və ölkədaxili kitabxanaların qabaqcıl iş təcrübəsini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq uyğun vəzifələrdə əmək stajı;

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq kitabxanaçı vəzifəsində əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, kitabxanaçı vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 5 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

9-cu dərəcə: ali ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı; orta ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 4 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 8 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

10-cu dərəcə (böyük kitabxanaçı): ali ixtisas təhsili, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli olmaqla milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 10 ildən az olmayaraq, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə (böyük kitabxanaçı): ali ixtisas təhsili, 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə (böyük kitabxanaçı): ali ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə (aparıcı kitabxanaçı): ali ixtisas təhsili, milli kitabxanada çalışdıqda kitabxanaçı vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

Biblioqraf[16] 

Əmək funksiyası. Məlumat biblioqrafiya işlərini yerinə yetirir. Tövsiyə olunan ədəbiyyat siyahısını, göstəriciləri, yaddaşları tərtib edir. Şifahi ədəbiyyat icmallarını hazırlayır və keçirir. Mütəxəssislərin yeni ədəbiyyat haqqında fərdi məlumatını aparır. Kitabxananın məlumat-biblioqrafiya işini nizamlayan normativ hüquqi sənədlərin layihələrini işləyib hazırlayır. Oxuculara göstərilən məlumat-biblioqrafiya xidmətinin keyfiyyətinin artırılması üzrə elmi-metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında, eləcə də kitabxana işçilərinin peşəkar biliklərinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin, müşavirələrin, konfransların, seminarların, təşkilində və keçirilməsində iştirak edir.

Bilməlidir: mədəniyyət və turizmin inkişafını müəyyən edən qanunvericiliyi, dövlət proqramlarını; kitabxana işinə dair sənədləri; biblioqrafiyalarını, xarici və ölkədaxili kitabxanaların biblioqrafiya sahəsində qabaqcıl iş təcrübəsini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq uyğun vəzifələrdə əmək stajı;

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq biblioqraf vəzifəsində əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, biblioqraf vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 5 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

9-cu dərəcə: ali ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı; orta ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 4 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 8 ildən az olmayaraq bu vəzifədə əmək stajı;

10-cu dərəcə (böyük biblioqraf): ali ixtisas təhsili, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli olmaqla milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 10 ildən az olmayaraq, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə (böyük biblioqraf): ali ixtisas təhsili, 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə həmin vəzifədə 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə (böyük biblioqraf): ali ixtisas təhsili, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində6 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə (aparıcı biblioqraf): ali ixtisas təhsili, milli kitabxanada çalışdıqda biblioqraf vəzifəsində ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

Multimedia mütəxəssisi;Multimedia resursları üzrə mütəxəssis

 

Əmək funksiyası. Oxucuya lazım olan ədəbiyyatın seçilməsini təmin edir. Abonementdə və oxu zalında ədəbiyyatın verilməsi işlərini icra edir. Kitabxananın elektron kataloqunun oxucu, kitab verilməsi modulları üzrə biblioqrafik yazıların daxil edilməsi, habelə onların idarə edilməsini təmin edir. Kitabxanada saxlanılan multimedia resursları (audio, video, CD, DVD), elektron kitablar vasitəsilə oxuculara informasiya xidmətini həyata keçirir. Oxuculara kömək göstərmək məqsədilə onların yaşını, peşə marağını, təhsil səviyyəsini nəzərə alaraq sorğu və maraqlarını sistematik olaraq öyrənir. Kitabxana fondunun və kataloqların təşkilində, ədəbiyyatın işlənməsində iştirak edir. Kitabxana fondunun mühafizəsi və uçotu üzrə iş aparır. Kitabların təbliğində, ədəbiyyat gecələrində, oxucu konfranslarında, yazıçılarla görüşdə, ədəbiyyat, incəsənət, elm və texnika, aktual məsələlər üzrə keçirilən tematik sərgilərdə və başqa kütləvi tədbirlərdə iştirak edir. Oxuculara xidmətin və təbliğat işinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təkliflər hazırlayır. Kitabxananın elmi-tədqiqat və elmi-metodik işində iştirak edir.Bilməlidir: mədəniyyət və turizmin inkişafını müəyyən edən qanunvericiliyi, dövlət proqramlarını; kitabxana işinə dair sənədləri; kitabxanaşünaslığı; kitabların qəbul edilmiş təsnifat sistemini; kataloqların tərtib edilmə qaydalarını; ədəbiyyat fondunun komplektləşdirilməsini, qorunmasını və uçotunu; kitabların təbliği üzrə kütləvi işin forma və metodlarını; xarici və ölkədaxili kitabxanaların qabaqcıl iş təcrübəsini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq uyğun vəzifələrdə əmək stajı;

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı;

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 5 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı;

9-cu dərəcə: ali ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

10-cu dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 9 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, 4 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə (aparıcı mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, milli kitabxanada çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis;Kitabxanaçı-informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis

 

Əmək funksiyası. Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi vasitəsilə elektron kataloq və elektron kitabxananın yaradılması işini həyata keçirir. Yeni elektron resursların, bazaların yaradılması, elektron kataloqun kataloqlaşdırma, komplektləşdirmə, oxucu, kitab verilməsi modullarının işini əlaqələndirir və təşkil edir. Elektron kataloqun yaradılması işində kitabxananın şöbələrinin əlaqəli işini təşkil edir. Oxuculara xidmətin və təbliğat işinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təkliflər hazırlayır. Kitabxananın elmi-tədqiqat və elmi-metodik işində iştirak edir.Bilməlidir: mədəniyyət və turizmin inkişafını müəyyən edən qanunvericiliyi, dövlət proqramlarını; kitabxana işinə dair sənədləri; kitabxanaşünaslığı; kitabların qəbul edilmiş təsnifat sistemini; kataloqların tərtib edilmə qaydalarını; ədəbiyyat fondunun komplektləşdirilməsini, qorunmasını və uçotunu; kitabların təbliği üzrə kütləvi işin forma və metodlarını; xarici və ölkədaxili kitabxanaların qabaqcıl iş təcrübəsini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq uyğun vəzifələrdə əmək stajı;

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 3 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı;

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud xüsusi hazırlıq kursu keçməklə ümumi orta təhsil və 5 ildən az olmayaraq kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində əmək stajı;

9-cu dərəcə: ali ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

10-cu dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, 2 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 4 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud orta ixtisas təhsilli, kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 9 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, 4 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda, I qrupa aid edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı, digər kitabxanalarda çalışdıqda isə kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə (böyük mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, milli və ya respublika əhəmiyyətli aparıcı mədəniyyət müəssisələri siyahısına daxil edilən kitabxanalarda çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 6 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə (aparıcı mütəxəssis): ali ixtisas təhsilli, milli kitabxanada çalışdıqda kitabxanaçı və ya öz vəzifəsində 7 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

 Müşayiətçi

 

Əmək funksiyası. Özfəaliyyət kollektivlərinin, ansambl və solistlərin, mədəni-kütləvi tədbirlər üzrə təşkilatçıların çıxış və məşqlərinin musiqi müşayiətini təmin edir. Solistlərin vokal partiyalarını öyrənir, ansamblların musiqi müşayiətində iştirak edir, ifaçılarla birlikdə yeni repertuarlar hazırlayır. Mədəni-kütləvi tədbirlərin, konsertlərin, tamaşaların, bayram və istirahət axşamlarının və s. keçirilməsində iştirak edir. Bədii özfəaliyyət kollektivlərində təlim-tərbiyə işlərində iştirak edir.Bilməlidir: musiqi tarixini və nəzəriyyəsini; bədii özfəaliyyət kollektivləri ilə iş üsulunu; bədii özfəaliyyət kollektivlərinin, solistlərin repertuarının formalaşdırılması prinsiplərini; əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: musiqi təhsilinə tələb qoyulmadan 3 ildən az olmayaraq ifaçılıq təcrübəsi olduqda;

8-ci dərəcə: 7 illik ilkin musiqi təhsili;

9-cu dərəcə: əmək stajına tələb qoyulmadan orta ixtisas təhsili;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsilli və ixtisası üzrə 2 ildən az olmayaraq əmək stajı;

11-ci dərəcə: əmək stajına tələb qoyulmadan ali ixtisas təhsili;

12-ci dərəcə: ali ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

Mədəni-maarif müəssisəsinin redaktoru

 

Əmək funksiyası. Buraxılan çap məhsullarının perspektiv və cari planlarım işləyib hazırlayır. Nəşr üçün müəyyən işlərin görülməsinə müəllifi cəlb edir. Buraxılan nəşrlərin tematikası üzrə materialların işlənməsində iştirak edir. Daxil olmuş müəllif əlyazmalarının müzakirəsini və onlara rəy verilməsini təşkil edir. Nəşrə qəbul edilmiş işlərin redaktə edilməsi üçün müəlliflərə köməklik göstərir. Redaktə edilmiş orijinalların poliqrafik istehsala təhvil verilmək üçün hazırlayır. Nəşriyyatın (poliqrafik müəssisənin) göstərişi ilə istehsala təhvil verilmiş orijinalın üzərində tamamlama işlərini yerinə yetirir. Nəşrləri, kataloq və kartotekaları redaktə edir, elektron nəşrlərin siqnal nüsxələrini oxuyur və korrektura möhürlərinin düzəlişini aparır. Nəşrlərin istehsalatdan keçirilmə qrafikini aparır. Oxşar və ya uyğun nəşriyyatların tematika üzrə buraxılan çap məhsullarına rəy və annotasiya tərtib edir. Məlumat-biblioqrafiya işlərində iştirak edir, biblioqrafik vəsaitləri və çap kataloqlarmı redaktə edir. Çapdan çıxmış nəşrlərin uçotunu aparır. Biblioqrafik, metodik materialların bölmələrini və ya məlumat-biblioqrafiya aparatının hissələrini redaktə edir, kataloqların və kartotekaların, kitab və digər nəşrlərin elektron versiyasının redaktəsini, yardımçı göstəricilərin təşkili işlərini həyata keçirir.


Yüklə 496,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin