AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Təsdiq edirəm Fizika fakültəsinin dekanı prof. M.Ə. Ramazanov


DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASIYüklə 251,2 Kb.
səhifə2/3
tarix14.01.2017
ölçüsü251,2 Kb.
#121
1   2   3

DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI:

Hesabat dövründə dərc olunmuş məqalə və tezislərin siyahısı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:


Xarici indekslənən (Tomson Reyters agentliyi) jurnallarda çap olunmuş məqalələr:
Məqalənin adı

Nəşr

Jurnalın adı, səhifəsi, cildi, İmpact factoru

Müəlliflər

1

Structure and dielectric properties of nanocomposites on the bas of polyethylene with Fe3O4 nanopatricles

Çap

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 8, No. 4, October - December 2013, p. 1447 – 1454 Impact factor 1,4

A.M.Maharramov, M.A.Ramazanov, R.A.Alizade, P.B.Asilbeyli

2

Influence of polarization processes on the charge states and dielectric properties of polyethylene-based compositions with low-molecular additions PE+PbCrO4 and PE+Cr


Çap

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS Vol. 7, No. 9-10, September - October 2013, p.789-791 Impact factor 0,46

M. A. Rамаzanov

A. S. Quseynova3

Investiqation of structure and electrophysical properties of nanocomposite materials on the basis of zirconium dioxide in isotactic polypropylene matrix


Çap

Journal of Ovonic Research Vol. 9, No. 5, September - October 2013, p. 133 – 141 Impact factor 0,66

А.M.Мagerramov, М.А.Ramazanov, F.V.Hajiyeva, V.М.Guliyeva

4

Исследование морфологии и фотолюминесцентных свойств композитов на основе поливинилиденфторида и комплекса европия ЕuR29.

Çap

журнал Электронная Обработка материалов 2013, б, 49(6), стр.

Impact factor 0,34

М.А. Рамазанов, А.Р.Садыгова,

Ф.В. Гаджиева

5

The change of physical-mechanical properties of viscoelastic liquids in consideration of nanoparticles

Çap

j. Applied Mathematics, Vol. 4 N. 10 of October 2013. Impact factor 0,13

M.A.Ramazanov, M.S.Aslanov

6

A Study of the Structure and Dielectric Properties of Nanocomposites Based on Polypropylene and Zirconia Nanoparticles Surface


Çap

Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 5, pp. 355–358 Impact factor 0,34

A. M. Magerramov, M. A. Ramazanov,

F. V. Hajiyeva7

Microscopic Study of the Effect of γ_Radiation on Pb1 – xMnxSe Epitaxial Films Surface


Çap

Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 1, pp. 45–50 Impact factor 0,34

I. R. Nuriev,

R. M. Mamishova,

N. N. Gadzhieva,

M. A. Ramazanov, R. M. Sadygov8

Derivatographic Studies of a Nanocomposite Based on Polypropylene and DK1 Nanogel Surface


Çap

Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 1, pp. 42–44.

Impact factor 0,34

M. A. Ramazanov,

R. L. Mamedova,

A. A. Rasulova


9

Effect of the Electrothermopolarization on the Electret Properties and the Charge State of Polyethylene Nanocomposites with Cr and PbCrO4 Additives Surface


Çap

Engineering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol. 49, No. 2, pp. 97–100 Impact factor 0,34

M. A. Ramazanov

A. S. Guseinova10

Исследования спектров флуоресценции и диэлектрических свойств композитов ПЭВП + х об.% TlGaSe2

çap

Электронная обработка материалов(Surface Engineering and Applied Electrochemistry), Том 49, Номер 3, стр. 14-18.

Impact factor 0,34

Годжаев Э.М., Набиев Н.С., Зейналов Ш.А., Османова С.С., Аллахяров Э.А., Гасанова А.Г.


Xarici jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Məqalənin adı

Nəşr

Jurnalın adı, səhifəsi, cildi, İmpact factoru

Müəlliflər
1

Структура и физико-механические свойства полимерных нанокомпозитов ПВДФ+Fe3O4 и ПЭВП+ Fe3O4


çap

Избр. труды Меж. cимп. по фунд. и прик. Проб.науки М.РАН, 2012, -234стр., (19-37стр.)

А.М.МагеррамовМ.А.Рамазанов

2

Синтез и физико-химические свойства композиционных материалов на основе наночастиц сульфида цинка в матрице полипропилена

çap

Сб. науч. ст. Наноструктуры в конденсированных средах Минск 2013, стр.369-376

А.М.Магеррамов, М.А.Рамазанов, А.Х.Керимова

3

Образование наночастиц с помощью микроорганизмов Микробные биотехнологии


çap

Фундаментальные и прикладные аспекты Сб. науч. трудов Минск, 2013 стр.39-49

Х.Г. Ганбаров, Э.М.Мусаев, И.С.Ахмедов, М.А.Рамазанов, Г.М.Эйвазова


Respublika jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
Məqalənin adı

Nəşr

Jurnalın adı, səhifəsi, cildi, İmpact factoru

Müəlliflər

1

Impact of nanoparticles on plant seeds swelling and germination

Çap

Journals of Qafqaz University, №34, 2012, p.46-54

I.S.Ahmadov, M.A.Ramazanov,

V.N.Ramazanli, S.V.Vəliyeva2

Aşağımolekullu rəngləyici əlavələrlə modifikasiya olunmuş poliolefinlərlədə yük halının tədqiqi

Çap

Fizika jurnalı, XІX, 1, səh.3-5

M.Ə.Ramazanov, A.S.Hüseynova

3

Особенности взаимодействия в системе нано Si-U3O8

Çap

AMEA-nın Xəbərləri Fizika-Texnika və riyaziyyat seriyası, fizika və astronomiya 2013, N5, səh.56-64

А.А.Гарибов, А.И.Наджафов, М.А.Рамазанов, Р.С.Мадатов, А.А.Гарибли

4

Structural proporties of nanoscaled ZnSe film layers obtained from liqued phase by the chemical precipitaion method

Çap

Journal of Qafqaz University Physics №34, 2012, p.48-52

M.A.Cafarov, N.S.Nabiyev

M. A. Ramazanov5

Abşeron yarımadasının radioaktiv çirklənmiş torpaqlarında radiekoloji tədqiqatlar,


Çap

Journal of Qafqaz University №34, 2012, p.27-37

Q.Q.Mamedov, M.Ə.Ramazanov, V.N.Bədəlov, C.Ə.Nağıyev

6

Новые научные направления нанотехнологий в Азербайджане


Çap

1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan p.45-46

A.M.Магеррамов, М.А.Рамазанов

7

Achievements and Perspectives in the Field of Nanosciences in Azerbaijan


Çap

1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan p.49-50

A.M.Magerramov, M.A.Ramazanov

8

Fluorescence emission spectrum of elodea leaves exposed to nanoparticles


Çap

1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan p.472-483

I.S.Ahmadov, M.A.Ramazanov, S.Q.Aliyeva, V.N.Ramazanli

9

Квантово-химическое моделирование локальных структуризомеров полипропилена


Çap

1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan p.795-799

Н.С.Набиев, М.А.Рамазанов, А.И.Гасанов

10

DNT-nin modelləşdirilməsi və kompüter tədqiqi

Çap

BDU-nun xəbərləri, № 4, 2012, s.147-154

Həsənov A.Q.

11

Qızıl nanohissəciyinin yarımempirik metodla tədqiqi

Çap

Qafqaz Universiteti Jurnalı, 2013, Cild 1, N 1, s.55-59, Bakı

Paşayev F.H., Həsənov A.Q., Ali Tavfik Mahmood

12

Gümüş nanohissəciyi və onun nanokompozisiyalarının kvantmexaniki tədqiqi

Çap

BDU-nun xəbərləri, Bakı, № 1, 2013, s.146-156

Paşayev F.H. Həsənov A.Q.

13

Dəmir nanohissəciyi və onun nanokompozisiyalarının kvantmexaniki tədqiqi

Çap

I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konf. mat., Bakı, 17-21 aprel 2013, s.1018-1027.

Paşayev F.H. Həsənov A.Q.

14

Həcmə mərkəzləşmiş dəmir nanohissəciyi və onun nanokompozisiyalarının kvantmexaniki tədqiqi

Çap

AMAKA-nın xəbərləri, № 3(16), s.79-84, Bakı 2013.

Həsənov A.Q.

15

Sirkonim dioksid nanohissəciyi və onun nanokompozisiyalarinin modelləşdirilməsi və tədqiqi

Çap

Kimya problemləri N 3, s.317-324, Bakı 2013

Həsənov A.Q.

16

Теоретико-групповой расчет молекулы 1,2 – 7,8 дибензантрацена.

Çap

Qafqaz Universiteti Jurnalı, Cild 1, № 2, s.62-65, 2013, Bakı

Вагабова М.Р.

Мираламова Ф.В.17

Quantum chemical calculationns of-aryledene N,N-dimethylbarbituric acid derivatives which are xanthine oxidase inhibitors.

Çap

1st Inter.Chem.and Chem. Engin.Conf.17-12 april 2013, Baku. Azerbaijan.p.130-131

C.D.Vurdu,

F.Kandemirli,

M.A.Başaran,

N.Khan,


A.Qocayev,

N.Nabiyev,

Kh.M.Khan.


18

Определение симметризованных молекулярных орбиталей и уровней энергии молекулы

1,2 – 3,4 дибензантраценаÇap

BDU-nun xəbərləri, Bakı 2013.


Вагабова М.Р.

Мираламова Ф.В.19

Изучение электронной структуры и динами-ческих свойств молекул аллатостатинов

Çap

АМЕА-nın “FİZİKA” jurnalı, 2013, №3, səh.14-18

Vəliyeva L.İ.

Əliyev E.Z.20

Моделирование пространственной структуры нейропептидов семейства аллатостатинов

Çap

BDU-nun Xəbərləri (texnika elmləri seriyası), 2013, №2, səh. 127-132

Vəliyeva L.İ.

Əliyev E.Z.

Beynəlxalq konfranslarındakı tezislər:
Adı

Nəşr

Adı, səhifəsi, cildi

Müəlliflər
1

Tracking up-conversion nano-phosphors and superparamagnetic iron oxide nanoparticles in aquatic plants: ESR and confocal microscopy assays  


çap

Swiss conference – Swiss Soft Day, March 4th, 2013, Villigen

İ.Ahmadov,

M. Crittin,

B. Sikora,

R. Khalilov,

M. Ramazanov,

M. Schaer,

P. Matus,

R. Digigow,

A. Fink

L. Forró,A. Sienkiewicz.
2

Сравнение теоретических расчетов с экспериментальными результатами магнитной проницаемости полимерных магнитных композиций

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 6 dekabr 2013-cü il, s.143-145

Керимли С.Дж., Рамазанов М.А., Садыхов Р.З.

3

T7 peptidinin dəmir oksidi (Fe3O4) ilə kompleksinin elektron quruluşu


Çap

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 6 dekabr 2013-cü il, s.215-217

Abbasova G.C., Əliyeva İ.N., Ramazanov M.Ə., Ömərova Ə.İ.

4

Maye kristallarda elektrooptik effektlər


Çap

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 6 dekabr 2013-cü il, 227-229

Ramazanov M.Ə., İmaməliyev A.R., Hümbətov Ş.Ə.

5

Ag2S nanohissə¬ciklərinin polimer matrisdə sintezi və lüminessensiya xassələri


Çap

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 6 dekabr 2013-cü il,səh 238-240

Ramazanov M.Ə., Əliyeva S.Q.

6

Самоорганизация паттернов в термоэлектрических системах


Çap

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı, 6 dekabr 2013-cü il,səh.240-242

Рамазанов М.А., Алескеров Ф.К., Кахраманов К.Ш., Набиева С.А., Мамедов М.М.

7

Nanohissəciklərin ölçülərinin təyini üsulları

Çap

Akad. B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə

həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» IX beynəlxalq elmi konf.mat. 6 dekabr 2013, s.222-225Ramazanov M.Ə., Paşayev F.H., Həsənov A.Q.,

Ali Tavfik Mahmood8

Polipropilen və dəmir nanohissəcikləri əsasındakı nanokompozitlərin maqnit-qüvvə mikroskopiyası (MQM) ilə tədqiqi.

Çap

Akademik Bəhram Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Fizikanın aktual problemləri adlı Beynəlxalq elmi konfrans

M.Ə.Ramazanov, F.V.Hacıyeva, Rəhmətova C.R

9

Исследование структуры и электрофизических свойств нанокомпозитных материалов на основе наночастиц диоксида циркония в матрице изотактического полипропилена

Çap

IV межд. науч. конф. Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии Нансис-2013


А.М.Магеррамов М.А.Рамазанов, Ф.В.Гаджиева, В.М.Гулиева

10

Новые полимерные нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена и сульфида свинца.

Çap

IV межд. науч. конф. Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии Нансис-2013

А.М.Магеррамов, М.А.Рамазанов, Ф.В.Гаджиева

11

Расчет одноэлектронных волновых функций и уровней энергии молекулы

1,2-7,8 дибензантрацена.Çap

Akad.B.Əsgərovun

80 illik yubileyinə həsr olunmuş “FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ ”İX Resp.elmi konfr. mater. 6 dekabr 2013,s.208-209.Вагабова М.Р.

Мираламова Ф.В.12

Karbon nanoborularin elektron quruluşunun xirialliğindan asililiğinin tədqiqi

Çap

Akad.B.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ ”İX Resp.elmi konfr. mater Bakı, 6 dekabr 2013 s.236-237

Nəbiyev N. S., Mirzəağayev R. Ş.

13

Nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə dİppu-ast1 molekulunun tədqiqi

Çap

Gənc tədqiqatçıların  Beynəlxalq Elmi konfransı, Bakı, Qafqaz Universiteti, 25-26 aprel, səh. 280-281

L.İ.Vəliyeva

V.M.Sadiqova
14

Компьютерное моделирование нейропеп-тидов семейства аллатостатинов

Çap

Akad. B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «FİZİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» IX beynəlxalq elmi konf.mat. 6 dekabr 2013, səh.226-227

L.İ.Vəliyeva

E.Z.Əliyev

Yüklə 251,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin