Batıya Erken Açılan Kent: Selanik

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 380.89 Kb.
səhifə1/5
tarix15.01.2018
ölçüsü380.89 Kb.
  1   2   3   4   5----------------------------------------------------------------------------------------
II.ÜNİTE
“Milli Uyanış”

----------------------------------------------------------------------------------------

DEĞERLENDİRME
SORULARI
250 SORU

Merkez Ortaokulu – – Erdoğan GÜL

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Derleyen:

Fatih İYİDOĞAN
------------ 2013 / KASTAMONU ------------

1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi / planı yoktur ?


A) Kürt Teali Cemiyeti

B) Etnik-i Eterya Cemiyeti

C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

D) Pontus Rum Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

2) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi amacıyla faaliyette bulunan,Milli Mücadele Dönemi’nde Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile birlikte etkili olan cemiyet olarak gösterilebilir ?


A) Şark (Doğu) Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

B) Wilson Prensipleri (İlkeleri) Cemiyeti

C) Rum-Pontus Cemiyeti

D) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

3) Aşağıdakilerden hangisi Yararlı Cemiyetlerden biri değildir ?


A) Redd-i İlhak Cemiyeti

B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) İngiliz Muhipleri (Sevenler)Cemiyeti

D) Millî Kongre Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

4) l.Dünya Savaşı sonunda kurulan Yararlı Cemiyetlerden hangisinin Türk Milleti'nin haklarını savunma yöntemi diğerlerinden farklıdır ?


A) Millî Kongre Cemiyeti

B) Redd-i ilhak Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

5) l.Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan aşağıdaki cemiyet-lerden hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır ?


A) Millî Kongre Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Mavri Mira Cemiyeti

D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

6) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk Milleti ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir ?


A) Yeni bir ordunun kurulması

B) Geçici bir meclisin kurulması

C) Direniş cemiyetlerin kurulması

D) Kongrelerin yapılması

-----------------------------------------------------------------

7) 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgaline karşıİzmir'i müdafa etme kararı alan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kilikyalılar Cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Huk.Cemiyeti

C) Millî Kongre Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

8) Anadolu'da Rum Pontus Devleti'nin tekrar kurulmasını önlemek amacıyla kurulan Millî (Yararlı) Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya - Paşaeli Cemiyeti

B)Kilikyalılar Cemiyeti

C)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

D)İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

9) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun Milli Birlik ve Beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan cemi-yetlere “Yararlı / Milli Cemiyetler " denir.

Aşağıdakilerden hangisi, Yararlı Cemiyetlerden değildir ?
A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) Redd-i ilhak Cemiyeti

C) D.And.Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Mavri Mira Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

10) Paris Barış Görüşmelerinde, İngilizler ve Fransızlar, görüşmelere Osmanlı ülkesindeki Yunanlıları, Arapları ve Ermenileri de davet ederek, haklarını savunmalarını istediler.Buna göre,Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklarla ilgili daha çok aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?


A) Dış ülkeler tarafından desteklenmişlerdir.

B) Osmanlı Devleti'nin yanında görüşmelere katılmışlardır.

C) Vatanın kurtarılmasında önemli rol oynamışlardır.

D) Ülke içinde kendi güvenliklerini sağlamışlardır.

-----------------------------------------------------------------

11) Doğu İlleri (Anadolu) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Doğu Anadolu Bölgesi için aldığı kararlardan bazıları şunlardır:


I. Hiçbir şekilde bölge dışına göç edilmeyecek

II.Topraklar başkalarına satılmayacak.


Alınan bu kararların, aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir ?
A) Üretimde sürekliliği sağlamak

B) Tüketim maddelerinde sıkıntıyı önlemek

C) Cemiyetin etkinliğini artırmak

D) Bölgede azınlık durumuna düşülmesini önlemek

-----------------------------------------------------------------

12) Kurtuluş Savaşı'nın belirli dönemlerinde geçerli olmuş amaçlardan bazıları şunlardır;


I. Cumhuriyeti ilan etmek

II.Yeni bir Türk devleti kurmak

III.Bölgesel savunmayı gerçekleştirmek

IV.Saltanat ve halifeliğe son vermek


Bunlardan hangisi, ilk kurulan Ulusal (Yararlı) Cemiyet-lerin amaçları arasında yer alır ?
A) l B) II C) III D) IV

-----------------------------------------------------------------

13) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra;
l.Bölgesel kurtuluş yolları bulmak

II. Bağımsız bir Türk Devleti kurmak

III.İngilizlerin himayesini istemek

IV.Amerikan mandasını kabul etmek


gibi gelişmelerden hangisi, Anadolu'nun yer yer işgali karşısında tasarlanan ilk kurtuluş çareleri arasında yer almaz ?
A) l B) II C) III D) IV

-----------------------------------------------------------------

14) Mondros Ateşkes Anlaşmasını , Osmanlı Devleti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır ?
A) Ahmet İzzet Paşa B) Tevfik Bey

C) Rauf Bey D) Damat Ferit Paşa

15) Osmanlı Devleti'nin değişik dönemlerinde etkin olan cemiyetlerden bazıları şunlardır:
l.Etnik-i Eterya

II. Mavri Mira


Bu cemiyetlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak

B) Anadolu topraklarında büyük Yunanistan'ı

Kurmak

C) Padişah ve Halifenin siyasi gücünü azaltmakD) Anadolu'da İngiliz egemenliğini gerçekleştirmek

-----------------------------------------------------------------

16) Adana ve Çevresindeki işgallere karşı halkı teşkilatlandırma yönünde çalışmalar yapmış olan bu cemiyet,ilk silahlı direnişi başlatması yönüyle önemli bir özelliğe sahiptir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Redd-i Ilhak Cemiyeti

B) Trakya Paşaeli Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

17) Anadolu'nun işgali karşısında kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri’nin birleşmesini sağlayan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Yeni bir devlet kurmak

B) Vatanı kurtarmak

C) Saltanatı kaldırmak

D) Cumhuriyeti ilan etmek

-----------------------------------------------------------------

18) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun düşmanlar tarafından işgaline tepki olarak,Ulusal Direniş Örgütleri kurulmuştur.


Bu örgütlerin kurulmasında;
I. Saltanatın kaldırılmak istenmesi

II.Yeni bir devlet kurma düşüncesi

III.Devlet ekonomisinin kötüye gitmesi

IV.Osmanlı Yönetiminin işgallere kayıtsız kalması


gelişmelerinden hangisi , diğerlerinden daha çok etkili olmuştur ?
A) l B) II C) III D) IV

-----------------------------------------------------------------

19) Pontus Rum Cemiyeti'nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

D) İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

20) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulanMilli Cemiyetler , aşağıdakilerden hangisiyle "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla

birleştirilmiştir ?
A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi D) Misak-ı Milli

21) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olduğu söylenemez ?
A) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında

B) Uluslararası antlaşmalara İstanbul hükümetinin de çağrılmasında

C) Osmanlı Yönetimine duyulan güvenin azalmasında

D) Bölgesel güçlerin harekete geçmesinde

-----------------------------------------------------------------

22) İşgaller karşısında kurulan Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve merkezi otoriteden yoksun olarak, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için örgütlendiler.Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin

kanıtıdır ?
A) Milli Mücadele'nin kısa sürede kazanılmasının

B) Yapılan savaşların çoğunlukla başarıyla sonuçlanmasının

C) Halkın işgaller karşısında çaresiz kaldığının

D) Yapılacak mücadelede siyasi birliğin sağlanamadığının

-----------------------------------------------------------------

23) Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir ?


A) Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır

B) Anadolu halkının savaşı, her yönden desteklemelerine öncülük etmişlerdir.

C) İç ayaklanmalara neden okunuşlardır.

D) Ulusal bilinci parçalamaya çalışmışlardır.

-----------------------------------------------------------------

24) Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıkan Osmanlı Devleti yapılan işgallere karşı koymak durumunda değildi. Bu yüzden halk, kendi kendini savunmak ve teşkilatlanmak gereğini duymuştu.


Aşağıdakilerden hangisi bu gereksinimden yola çıkılarak yapılan bir gelişme değildir ?
A) Bölgesel mitinglerin yapılması

B) Kuva-ı Millİye'nin kurulması

C) Yeni bir devletin kurulması

D) Direniş cemiyetlerinin kurulması

-----------------------------------------------------------------

25) Aşağıdakilerden hangisi,Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra azınlıkların çıkarları için çalışan cemiyetlerden biridir ?


A) Mavri Mira Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Klikyalılar Cemiyeti D) Reddi İlhak Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

26) Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir.

Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinde,aşağı-dakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir ?
A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması

B) Balkan savaşlarından yenik çıkması

C) Halifenin otoritesini güçlendirmek istemesi

D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

27) * Rusyanın panslavizm politikası ile Balkanlarda egemenliğini artırmak istemesi

* İngiltere’nin Akdeniz hakimiyetini devam ettirmek için Ruslara karşı Osmanlı Devletini desteklemesi

* Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ticari ve siyasi yakınlaşmanın olması
Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek, en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Her devlet kendi çıkarına göre politika izlemiştir.

B) Rusya ile Osmanlı devleti sürekli savaş halindedir.

C) İngiltere ile bazı dönemlerde ittifaklar kurulmuştur.

D) Almanya ile Osmanlı devleti sürekli işbirliği içindedir.

-----------------------------------------------------------------

28) Aşağıda İttifak Devleri içinde yer alan Osmanlı Devleti’nin, I.Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheleri görülmektedir.
Taarruz
Cepheleri


Savunma
Cepheleri


Müttefiklere Yardım İçin Açılan Cepheler

* Kafkas

* Çanakkale

* Romanya

* Kanal

* Irak

* Galiçya

* Suriye-Filistin

* Makedonya

* Hicaz-Yemen


Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Osmanlı Devleti ,çok geniş bir alanda savaşmıştır

B) Osmanlı Devleti savaşa girerek İttifak gurubunun yükünü hafifletmiştir

C) Osmalı Devleti bütün cephelerde başarılı olmuştur

D) Osmanlı Devleti hem ülke içinde hem de ülke dışındaki topraklarda savaşmıştır.

-----------------------------------------------------------------

29) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:


 Osmanlı ordusu terhis edilecek.

 Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.

 Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.

 İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.


Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder ?
A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.

B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı tarihten silinmiştir.

C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.

D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.

-----------------------------------------------------------------

30) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından birisi değildir ?


A) Rusya’da Bolşevik İhtilalı’na ortam hazırlamıştır.

B) I.Dünya Savaşının uzamasına sebep olmuştur.

C) Osmanlı Devletinin yıkılacağını göstermiştir.

D) Mustafa Kemal’in büyük bir asker olarak tanınmasına yol açmıştır.

31) KURULAN DEVLETLER YIKILAN DEVLETLER

 Çekoslovakya  Rus Çarlığı

 Polonya  Avusturya-Mac. İmp.

 Yugoslavya  Osmanlı İmp.


Yukarıdaki bilgilere göre, I.Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Birleşmiş Milletler kurulmuştur

B) Avrupa’nın siyasi haritası değişmiştir

C) Avrupa’da yeni devletler kurulmuştur

D) İmparatorluklar yıkılmış ve tarihe karışmıştır.

-----------------------------------------------------------------

32) Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.


Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir ?
A) Saltanatı kaldırmak

B) Ulusal (Milli) birliği sağlayabilmek

C) Demokratik bir yönetim oluşturmak

D) Türk nüfusunu çoğaltmak

-----------------------------------------------------------------

33) Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir ?


A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür

B) Manda ve Himaye kabul edilemez

C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir.

D) Kuva-i milliye’yi etkin,milli iradeyi hakim kılmak esastır.

-----------------------------------------------------------------

34) Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı yer almıştır.

Amasya Genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ?
A) Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceğinin

B) Sivas’ta geniş katılımlı bir kongre yapılması gerektiğinin

C) Temsil Heyeti’nin kurulması gerektiğinin

D) Bölgesel cemiyetlerle mücadele edilmesi gerektiğinin

-----------------------------------------------------------------

35) ** Erzurum Kongresinin düzenlenmesini sağlamıştır.

** Kongrenin toplanmasında Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile iş birliği yapmıştır.

** Kurulması planlanan Ermeni devletine karşı bölgeyi savunmak için kurulmuştur.


Özellikleri verilen Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Reddi-i İlhak Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

-----------------------------------------------------------------

36) Pontus Rum Cemiyeti'nin amaç ve faaliyetlerini yürüttüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

B) Doğu Anadolu Bölgesi

C) Doğu Karadeniz Bölgesi

D) İç Anadolu Bölgesi

37) İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılma-sına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çaba-ları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.
İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?
A) İzmir’in stratejik öneminin azaldığının

B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.

C) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının

D) Yunanistanı korumak istediğinden

-----------------------------------------------------------------

38) Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak gittiği Samsun’da bir rapor hazırlamıştır.(3 Günlük İzlenim Sonucu) Rapo- runda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu,Türk Ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir.


Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetinden daha çok neyi istemektedir ?
A) Türk topraklarının hızla bölündüğü

B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini

C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini

D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini

-----------------------------------------------------------------

39) TBMM’nin,kendisine yönelik olarak ortaya çıkan iç isyanlara karşı:


 Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması

 İstiklal Mahkemelerini kurması

 İsyancıların cezalandırılması
gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ?
A) Demokratikleşme sürecini başlattığının

B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun

C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının

D) İnkılaplara zemin hazırladığının

-----------------------------------------------------------------

40) Misakı Millî’de, “Halk Oylaması” sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır;

 Batı Trakya

 Kars, Ardahan ve Batum

 Arapların yoğun olarak yaşadığı Musul ve Kerkük
Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulma-sında veya halk oylaması yapılmasının ortaya çıkaracağı sonuçlara güvenilmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur ?
A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması

B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması

C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri

D) Bölge halkının Türk Hükümeti’ne baskı yapması

-----------------------------------------------------------------

41) Ege bölgesinde güçlü bir İtalya’nın olmasını,sömürge yollarının tehlikeye gireceğinden dolayı istemeyen devlet hangisidir ?


A) İngiltere B) Fransa

C) Yunanistan D) Rusya

42) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için sonucu nedir ?
A) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir zafer kazanmış oluyordu.

B) Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu.

C) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği altına girmiş sayılıyordu.

D) Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.

-----------------------------------------------------------------

43)  Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak

 İzmir dahil Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü Yunanlılara, Antalya ve Konya yöreleri İtalyanlara verilecek

 Adana, Malatya ve Sivas dolayları Fransızlara verilecekti.


İtilaf Devletleri , Anadolu Topraklarını bu şekilde parçalamak istemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Osmanlı Devleti’ni bölerek,kendi egemenlik alanlarını genişletmek

B) Osmanlı Devleti’nin Müslüman ülkelerle olan bağlantısını kesmek

C) Osmanlı Devleti’ni himaye altına almak

D) ABD’nin ön gördüğü Wilson ilkelerine ters düşmemek

-----------------------------------------------------------------

44) Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş fikirleri ortaya atılmıştı.


Bunlar;

 İngiliz himayesine girmek

 Amerikan mandasını kabul etmek

 Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı


Fakat Mustafa Kemal bu fikirleri kabul etmedi.Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekonomik açıdan yük getirmesi

B) Azınlıkları ayaklandırması

C) Wilson ilkelerine aykırı olması

D) Milli Bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi

-----------------------------------------------------------------

45) Osmanlı Devleti , 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir.


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının savaştan çekilme nedeni değildir ?

A) Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile irtibatın kesilmesi

B) Irak ve Suriye cephelerinde yenik durumda olmamız

C) Wilson İlkelerine güvenmemiz

D) Osmanlı Ordusu’nun her yönden desteksiz ve güçsüz kalması

-----------------------------------------------------------------

46) Mondros’un hangi maddesi Doğu da Ermeni devleti kurmak için konulmuştur ?
A) İtilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek

B) Vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek

C) Ordular terhis edilecek

D) Boğazlar İtilaf Devletleri denetimine verilecek

47) Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli maddesi (Osmanlı Devleti’ni filen bitiren) hangisidir ?
A) İtilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek(7. Madde)

B) Vilayeti Sitte de (Doğu İlleri) karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24. Madde)

C) Boğazlar itilaf Devletleri denetimine verilecek

D) Demiryolları, tüneller, haberleşme istasyonları,silahlar, limanlar itilaflara verilecek

-----------------------------------------------------------------

48) Mondros’a dayanarak İtilaf Devletleri İşgallere başlamıştır.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə