Dibattiti tal-kamra tad-deputatiYüklə 0.56 Mb.
səhifə5/8
tarix28.07.2018
ölçüsü0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.

ONOR. ALFRED SANT: L-argument tal-excessive deficit huwa differenti. Pajjiż li mhuwiex fl-excessive deficit, skont din id-diċitura, in my view, jista’ jibqa’ … (Interruzzjonijiet) Kollox sew, il-Kummissjoni tista’ timbarazzah kemm trid imma ma jikkozzax ma’ din il-klawsola jew ma’ din l-intenzjoni u jista’ jibqa’ jsostni li l-pjan tiegħu huwa konformi ma’ dik id-data li għandu hu. Ma nafx jekk hux qed nispjega ruħi tajjeb. F’każ ta’ pajjiż li mhux qiegħed fl-excessive deficit, din id-diċitura timplika li dak li jippjana gvern huwa dak li għandu jittieħed inkonsiderazzjoni. Imbagħad, jekk jikkozza, jikkozza. Jekk il-Kummissjoni ma taqbilx miegħu ma tistax iżżommu, tista’ timbarazzah. Dak li qed nipprova ngħid taħt din id-diċitura. Huwa importanti li din nillustrawha u nistqarru x’inhu l-intendiment fuq klawsola bħal din. Apparti minn hekk, dan qed neħduh always on nominal terms jiġifieri t-3% huwa nominal ta’ budget deficit on nominal GDP. Qed niftiehmu tajjeb?
ONOR. TONIO FENECH: Qed naqblu.
ONOR. ALFRED SANT: Allura x’sar minnhom il-kriterji tal-patt ta’ stabilità fuq l-inflazzjoni? Dawn intesew kompletament f’dan it-trattat.
ONOR. TONIO FENECH: Le, ma ntesewx, imma hawn qed nerġgħu nidħlu fl-argument ekonomiku. Din il-parti tat-trattat hija strettament marbuta fil-kontest tas-six-pack u t-two-pack, il-parti li qed timplimenta l-istruttura marbuta mad-dejn u d-deficit. Din hija limitata. Nistgħu nerġgħu niftħu l-argument li għamilna fuq l-affarijiet l-oħra però dan it-trattat huwa ffokat fuq hekk. Mhux se ngħid li huwa xi ħaġa oħra. Jien ngħid li huwa perikoluż li nibdew nagħmlu multi fuq jekk taqbiżx l-inflazzjoni, għax l-inflazzjoni mhijiex xi ħaġa li l-Gvern dejjem għandu kontroll fuqha speċjalment f’pajjiż bħal tagħna li nimportaw ħafna minn din l-inflazzjoni minħabba r-realtajiet li hawn madwarna però dik hija aktar f’kontest tal-macro economic analysis ta’ kemm is-suq tiegħek huwa liberalizzat, kemm għandek kompetizzjoni, kemm veru l-konsumatur ikun qed igawdi minn prezzijiet, jekk għandekx mekkaniżmi ta’ kontroll biex tara li m’għandekx min qiegħed joħloq cartel ta’ prezzijiet eċċ. imma dawn ma jidħlu xejn f’dan it-trattat.
THE DEPUTY SPEAKER: Aktar rimarki? (Onor. Membri: No) Nistieden lill-Ministru biex iressaq għad-diskussjoni l-paragrafu li jmiss.
ONRO. TONIO FENECH: Sur President, dan il-paragrafu jgħid hekk:
“IFAKKRU fl-obbligu għal dawk il-Partijiet Kontraenti li d-dejn tal-gvern ġenerali tagħhom jaqbeż il-valur ta’ riferiment tas-60%, li jnaqqsuh għal rata medja ta’ wieħed fuq għoxrin fis-sena bħala punt ta’ riferiment”.
Hawnhekk qed ifakkru fil-qbil li ksibna li d-dejn mhux biss tibqa’ kif kienet fl-istability and growth pact li huwa desireable li nersqu lejn is-60%. It-trattat dejjem kien jenfasizza li ma naqbżux it-3% u li għandna a downward trend meta tħares lejn id-dejn imma issa qed jiġi stabbilit li għandu jitnaqqas id-dejn fuq perjodu ta’ 20 sena. Min qiegħed fuq is-60% - u fil-każ ta’ Malta qegħdin 70% - irid inaqqas id-dejn fuq perjodu ta’ 20 sena għal livell ta’ 60%.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Ejja nifhmu x’qed ngħidu. Bażikament obbligu li jkun hemm recurrent expenditure vote f’kull budget which reclaims one-twentieth tan-national debt u jħallsu lura. Qed niftiehmu tajjeb fuqha din? Jiġifieri jkun hemm vot … (Interruzzjonijiet) Mela xi tfisser?
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Mhux qed tidħol fi kwestjoni ta’ vot speċifiku li bih jitħallas id-dejn. Hawnhekk meta qed nitkellmu fuq dejn qed nitkellmu fuqu as a percentage of GDP. Inti qed tnaqqas il-piż tad-dejn in parti għax l-ekonomija qed tikber u l-ammont l-ieħor għax int qed tagħmel surplus. Jekk tibda tagħmel surplus, tkun qed tibda tnaqqas, jiġifieri m’għandekx bżonn toqgħod tagħmel vot apposta fl-estimi li tgħid li dan qed imur biex nagħmel repayment ta’ daqshekk in terms of treasury bills jew stocks, għax jekk tagħmel surplus, awtomatikament tkun qed tnaqqas id-domanda tiegħek għat-treasury bills u allura l-financing level tiegħek jonqos. Ir-riżultat tiegħu jimmaterjalizza mill-fatt li tkun għamilt surplus fil-budget, mhux li toqgħod tagħmel budget line apposta.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: In real terms hekk tkun qed tagħmel. Dan bħal meta fl-imgħoddi kien ikun hemm is-sinking fund, li m’għadhiex tintuża daqshekk. In real terms hekk tfisser, jiġifieri qisek qed tiddeċiedi li kull sena se jkollok a certain line item li jiġi one-twentieth of the difference, fil-każ tagħna bejn 70% u 60%, li jidħol fis-sinking fund. Issa jekk ikunx cash surplus, dik ħaġa oħra. Mhux hekk tfisser, iva jew le? Hemm obbligu. Issa inti qed tgħid li jkollok surplus però anke jekk ma jkollokx surplus, inti obbligat tagħmilha.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Jekk tagħmel linja above your deficit surplus line biex tgħid €50 miljun biex innaqqas id-dejn, the net result would be li inti tiġi balanced budget. Jekk ma tagħmilhiex dik il-linja, se tiġi €50 miljun surplus li awtomatikament qed tikkontribwixxi biex tnaqqas €50 miljun proporzjon ta’ dejn. Issa how you classify it, that is a different issue, but the context is that.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Bir-rispett kollu, hemm aktar minn hekk. L-obbligu huwa li mhux biss tagħmel surplus imma dak is-surplus jew dak il-line item imur … (Interruzzjonijiet) Le, imma hemm l-intenzjonalità wkoll. L-intenzjonalità qiegħda li you are obliged li jekk għandek surplus, dan twaddbu fis-sinking fund, imma jekk le, teknikament għandek obbligu li ċertu ammont f’dik is-sena jmur ħalli tnaqqas id-dejn. Hekk qiegħda.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Under ISA/95, is-surplus ma jista’ jmur imkien aktar ħlief to finance your debt. (Interruzzjonijiet) Iva, dażgur, x’tista’ tagħmel bih? (Interruzzjonijiet) Le, ma tistax għax l-ISA/95 titkellem dwar after capital investment. Ma tistax tgħid li issa se naqbad din il-€50 miljun surplus din is-sena u nitfagħha fi proġett kapitali, inkella se tiġi balanced budget u mhux surplus. Is-surplus mhux primary surplus, huwa the end result surplus li jinkludi wkoll il-kapital li tieħu ISA/95 bħala surplus. Accounting wise, naqbel miegħek. Tista’ tgħid li in the capital level se tagħmel a contribution u tiġi zero surplus. Tista’ tagħmel hekk, kif kien isir fis-sinking fund, imma l-fatt li jien innaqqas it-treasury bills b’€50 miljun għax għamilt surplus u allura m’għandix bżonn it-treasury bills, the net impact on the government debt is a €50 million reduction in my total public debt. It doesn’t make a difference whether you pay off a stock, a bank account, or the treasury bills because you accumulate them all. It’s more of an accounting classification aktar milli xi prinċipju ieħor.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Nifhem il-punt tal-Ministru imma naħseb li din irridu nħarsu lejha bħala a new expense, a recurrent expense li jkollok b’xi mod jew ieħor tiffinanzja għax din hija an obligation u allura l-obbligu trid tiffinanzjah mill-bidu u mhux tistenna li jkollok surplus fl-aħħar. Ħalli jkollok surplus over and above imma obbligu huwa obbligu. Qed tgħid: Jien għandi din il-claim li se nħallasha within this current accounting period u allura tidher bħala expense in this context.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Dan mhuwiex dak li qed jiġi propost. Li qed jiġi propost huwa li inti fil-programm tiegħek il-medium-term objective on the longer process, bis-surplus level li tkun qed tagħmel, tkun qed tnaqqas il-proportion of public debt.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: M’inix konvint li dik hija l-aħjar ħaġa. Jekk trid tkun serja din il-ħaġa, jrid ikollok line item u tagħmel sinking fund. Naħseb li dak huwa l-obbligu, u we are going towards that direction. Mela ma jkunux iridu jikkontrollawha din il-ħaġa?
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Għaliex għandi nagħmel sinking fund u niddepożitah f’kont ta’ bank li jagħtini 2%, meta jien qed nissellef bil-5%? Fil-każ naqbad l-istocks li qed inħallas bil-5% u I redeem them. B’dan il-konċett qisek ħloqt sinking fund imbagħad ħallasthom. Għalhekk qed ngħid it is more of an accounting classification rather than a principle.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Le, imma inti taf li għandek ċertu ammont ta’ flejjes li ma tistax tużahom for other purposes. Dak huwa l-punt kollu tagħha, l-accounting tagħha, li inti taf li fil-budget tiegħek għandek dak l-income stream li trid twaddbu għal din il-ħaġa. Issa jekk twaddbux f’sinking fund jew tillikwidah minnufih, dik hija ħaġa oħra.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Dik nagħmluha kull sena meta nifdu l-istocks. L-istocks inħallsuhom meta jiġu mifdija u tagħmel re-issue. Issa jekk tkun qed tnaqqas id-domanda ta’ kemm għandek bżonn re-issue, tagħmel re-issue ta’ inqas. Jekk din is-sena għamilt €500 miljun stock issue, issa nagħmel €450 miljun, ladarba tkun għamilt surplus ta’ €50 miljun għax l-istock issue ta’ matul is-sena jagħti deficit. Ir-roll-over dak li hu. Tista’ tkun li turiha wara d-deficit line jew is-surplus line. Għalhekk qed ngħid it’s a classification issue more than anything.
THE DEPUTY SPEAKER: Aktar rimarki? (Onor. Membri: No) Ministru, nistiednek biex, jekk jogħġbok, tressaq il-paragrafu l-ieħor.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, dan il-paragrafu jgħid hekk:
“JIEĦDU KONT tal-ħtieġa li jkun rispettat, fl-implimentazzjoni ta’ dan it-Trattat, ir-rwol speċifiku tal-imsieħba soċjali, kif huwa rikonoxxut fil-liġijiet jew fis-sistemi nazzjonali ta’ kull waħda mill-Partijiet Kontraenti;”.
Hawnhekk għandna statement rigward proċessi bħalma nagħmlu aħna tal-budget fejn ikollna diskussjonijiet mal-MCESD u dawn it-tip ta’ affarijiet. L-iskop ta’ dan it-trattat mhuwiex li b’xi mod joħnoq dan id-djalogu li Gvern jagħmel mal-partijiet interessati fl-iżvilupp tal-budget u allura dan qed jiġi stated biex ikunu ċċarati l-affarijiet.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Naħseb li din il-klawsola hija meaningless għal kollox. Qisha qed tagħmel ftit make-up ma’ wiċċ il-kukkudrill.
THE DEPUTY SPEAKER: Hawn aktar rimarki? (Onor. Membri: No) Ministru, nistiednek biex, jekk jogħġbok, tressaq il-paragrafu li jmiss.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, dan il-paragrafu jgħid hekk:
“JENFASIZZAW li l-ebda dispożizzjoni ta' dan it-Trattat ma għandha tiġi interpretata li tibdel b’xi mod il-kondizzjonijiet tal-politika ekonomika li taħthom tkun ġiet mogħtija assistenza finanzjarja lil Parti Kontraenti fi programm ta' stabbilizzazzjoni li jkun jinvolvi l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha jew il-Fond Monetarju Internazzjonali;”.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-kontest ta’ dawk il-pajjiżi li diġà jkunu daħlu f’xi programm effettiv. Dan it-trattat mhux qed jipprova jbiddel dak il-programm. Dak il-programm li jkun miftiehem ma’ dak il-pajjiż ikun irid jiġi segwit biex tkun tista’ tkompli tingħata l-assistenza finanzjarja skont il-ftehim li jkun intlaħaq fl-EFSF jew fl-ESM jew f’dak il-mekkaniżmu li taħthom ikunu qed joperaw.
THE DEPUTY SPEAKER: Hawn rimarki? (Onor. Membri: No) Ministru, nistiednek biex, jekk jogħġbok, tressaq il-paragrafu li jmiss.
ONOR. TONIO FENECH: Dan il-paragrafu jgħid hekk:
“JINNUTAW li l-funzjonament tajjeb tal-unjoni ekonomika u monetarja jeħtieġ li l-Partijiet Kontraenti jaħdmu flimkien lejn politika ekonomika fejn, filwaqt li jibnu fuq il-mekkaniżmi tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, kif definiti fit-Trattati li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, jieħdu l-azzjonijiet u l-miżuri meħtieġa fl-oqsma kollha li huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb taż-Żona tal-Ewro;”.
Din hija forsi waħda mill-aktar klawsoli li kien hemm dibattitu fuqha, fuq x’timplika u xi tfisser. Min jipprova jdaħħal il-kontest ta’ fiscal union jipprova jiġġustifika ċertu kontest permezz ta’ din it-tip ta’ klawsola li meta taqraha tinstema’ li hija miftuħa għax titkellem fuq il-ħtieġa ta’ koordinament fil-politika ekonomika, u fuq azzjonijiet u miżuri meħtieġa fl-oqsma kollha – u l-kelma “kollha” tfisser kollox - li huma essenzjali għal funzjonament tajjeb taż-Żona Ewro.

Il-Gvern iħoss li fiscal union mhijiex funzjoni neċessarjament tajba għaż-Żona Ewro, għalkemm hemm pajjiżi li għandhom dik l-opinjoni. L-artiklu fih innifsu jiftaħ għal dibattitu dwar fejn għandha tkompli tissaħħaħ, tikber u timxi ‘l quddiem l-Unjoni Monetarja biex l-Unjoni Ewropea jkollha aktar funzjonament ta’ unjoni ekonomika b’saħħitha. Pereżempju aħna nenfasizzaw li hemm ċerti aspetti tas-suq ħieles li għad hemm aktar x’isir fuq livell Ewropew imma hemm pajjiżi li għandhom enfasi f’oqsma oħra.


Nerġa’ nenfasizza li dan it-trattat innifsu ma jistabbilixxix parametri speċifiċi f’dan is-sens u jħalli ftuħ għall-iżvilupp ta’ din il-materja permezz ta’ diskussjonijiet li għad iridu jsiru fil-Kunsill tal-Ministri, fl-ECOFIN u fil-proposti li jitressqu mill-Kummissjoni li jridu jiġu aċċettati mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Din hija klawsola li qed tiftaħ mare magnum. Fuq ekonomija għedtli ma nitkellmu xejn imbagħad hawnhekk għandna enabling clause u hawn kollox miftuħ. (Interruzzjonijiet) Imma kollox miexi. L-unjoni bankarja mhijiex miexja? Naħseb li minn hemm nitilqu, u fuq din hija bbażata l-idea tal-unjoni bankarja. Hemm ċerti affarijiet li jidher li qed naqblu magħhom bħala unjoni bankarja minn kif tkellem il-Prim Ministru jumejn ilu, imma hemm ċerti affarijiet li għadhom fl-ajru wkoll. Pereżempju, aħna qed naqblu, skont ma qal il-Prim Ministru jumejn ilu, li l-Bank Ċentrali issa se jkun qed jirrapporta lill-Bank Ċentrali Ewropew f’dak li għandu x’jaqsam ma’ superviżjoni bankarja f’Malta. Il-Malta Financial Services Authority x’se jiġri minnha? Hawn diġà qed jidħol feles. Jekk issa l-Bank Ċentrali Malti se jirrapporta fuq il-banek lill-Bank Ċentrali Ewropew, se jkollok matrix għaddejja fuq is-servizzi finanzjarji li diġà hija inkwetanti.
Din hija l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, minn hemm tlaqna, u diġà qed toħloq ċerti problemi aħseb u ara f’dak li għandu x’jaqsam mal-financial transaction tax. Issa naf li l-Gvern qed jgħid le u l-Oppożizzjoni qed taqbel miegħu, imma waħda torbot mal-oħra u naħseb li jkun tajjeb li jkollna xi forma ta’ scenario dwar x’se jiġri eżattament.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Mingħajr dubju din hija klawsola li tiftaħ dibattitu għal ħafna affarijiet, imma mhijiex konklużiva. Hija biss a wish, more than anything. A wish li ovvjament fuqha l-Kummissjoni tiġi bi proposti għaliex ovvjament tpoġġiha f’kontest li hemm deċiżjoni li ħadna bħala gvernijiet li jrid ikollna funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan huwa tajjeb imma l-proposti jridu jiġu. Kif jiġri f’kull proposta, bħalma semmejt tajjeb inti, fosthom tal-banking union, il-Gvern imbagħad jieħu l-pożizzjoni tiegħu.

Dwar il-kwestjoni tas-superviżjoni ta’ min jagħti l-informazzjoni, ir-realtà hija li l-pajjiżi varji għandhom mudelli differenti. Hemm tnejn. Hemm numru ta’ pajjiżi li għandhom is-sistema fejn il-bank ċentrali tagħhom huwa wkoll is-supervisory authority tal-banek imma hemm ħafna pajjiżi oħrajn fejn mhuwiex hekk. Illum il-bank ċentrali jieħu aktar ħsieb il-politika monetarja mal-ECB imma fil-każ tagħna l-MFSA huwa r-regolatur f’dan is-sens. Ma jfissirx li b’dak li qed niddeċiedu jrid ikun hemm xi amalgamazzjoni taż-żewġ entitajiet. Min għandu l-kompetenza maqsuma, li fil-każ tagħna hija maqsuma mal-MFSA, l-ECB se jassumi r-responsabbilità mal-MFSA Maltija fil-kontest ta’ dak li tirregola l-MFSA Maltija, imbagħad tara aspetti ta’ informazzjoni mal-Bank Ċentrali ta’ Malta.

Aħna mhux qed naraw li hemm xi problema jew xi requirement fejn issa rridu namalgamaw kollox taħt bank ċentrali u nerġgħu naqilgħu dak li qiegħed taħt l-MFSA u npoġġuh taħt il-Bank Ċentrali. Dik id-diskussjoni ma saritx. Ovvjament, fuq livell Ewropew, meta jibdew jitkellmu jgħidu li iva, il-banek ċentrali nazzjonali jibqa’ jkollhom rwol, imma probabbli min kien qed jitkellem kien qed jitkellem fil-kontest tal-post li jkun ġej minnu li fih ma jkunx hemm żewġ entitajiet. Jiġifieri mhux għax hemm xi regolament li qed jgħid li issa l-MFSA trid terġa’ tidħol lura fil-Bank Ċentrali ta’ Malta għaliex huwa l-Bank Ċentrali li jibgħat l-informazzjoni. Mhux hekk se jsiru l-affarijiet u se jkun hemm kuntatt ukoll mar-regolatur.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Ħalli nkunu ċari għax naħseb li mhux qed nifhem tajjeb dwar l-arranġament li se jitħaddem. Jekk qed nifhem sew il-Bank Ċentrali Ewropew għandu kompetenza fuq il-banek kollha fis-sistema taż-Żona Ewro imma se jiddelega parti mis-superviżjoni lill-banek ċentrali nazzjonali li in a way jaġixxu bħala l-aġenti tiegħu. Issa jien fhimt li l-aġent tiegħu hawn Malta, minn dak li qal il-Prim Ministru, se jkun il-Bank Ċentrali ta’ Malta imma x-xogħol ta’ superviżjoni mhux il-Bank Ċentrali ta’ Malta qed jagħmlu imma l-MFSA. Bażikament se jerġa’ jkun hemm delega mill-Bank Ċentrali ta’ Malta lill-MFSA? Għax inkunu qegħdin inħawdu lil kulħadd aktar u aktar! Dan huwa settur li fih għandna l-aktar competitive advantage jgħidu!

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Hawnhekk m’għandix il-kliem preċiż li ntuża fl-istqarrija. Jista’ jkun li meta nkitbet l-istqarrija ma kenitx saret id-distinzjoni però f’dak li huwa t-tfassil tal-arkitettura nnifisha, fid-diskussjoni, hemm rikonnoximent li f’pajjiżi differenti hemm struttura differenti ta’ min huwa responsabbli għas-superviżjoni. Qed nitkellmu fuq dik l-istruttura. Jista’ jkun li anke fl-istqarrija, meta wieħed kien qed jirreferi għall-Bank Ċentrali ta’ Malta kien qed jifhem effettivament għall-banking unit fl-MFSA aktar milli l-Bank Ċentrali ta’ Malta.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Qed nifhem li se tkun l-MFSA li se tkun iddelegata mal-Bank Ċentrali Ewropew fuq din il-ħaġa. Punt ieħor ukoll. Meta qed nitkellmu fuq koordinament, waħda mill-affarijiet li mhijiex qed tinqtal hija li bażikament qed tinħoloq din it-two-speed Europe. Minnha nnifisha din, malli tibda ddaħħal regolamenti differenti għaż-Żona Ewro vis-à-vis l-bqija, qed timmina s-single market. Naħseb li hemmhekk hemm problema li mhijiex qed tiġi indirizzata u rridu nifhmu x’inhi.

Fil-każ tagħna naħseb li l-aktar ħaġa li jaqblilna mill-Unjoni Ewropea kollha – issa jien dejjem kont xettiku fuq l-Unjoni Ewropea – huwa s-single market, which is the best asset li hemm anke għal Malta. Jekk issa se nitilqu fit-triq li timmina s-single market jew tikkonsolidaha għaż-Żona Ewro biss, hemm periklu, aktar u aktar għax ir-Renju Unit mhuwiex parti miż-Żona Ewro.THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Din hija osservazzjoni importanti ħafna però rridu niċċaraw li r-regoli li fuqhom jaħdmu l-banek kollha Ewropej se jibqgħu ta’ kompetenza ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Kunsill. Banking regulation in the EU is not made by the ECB imma by the Council and Parliament. It-tfassil tar-regoli Ewropej dwar is-sistemi bankarji f’termini ta’ capital adequacy ratios, pereżempju, u dawn it-tip ta’ affarijiet, se jibqgħu jiġu determinati fuq livell tas-27 pajjiż. L-irwol tal-ECB u tal-entitajiet huwa ta’ superviżjoni ta’ dawk ir-regoli u mhux ta’ ħolqien ta’ regoli ġodda. Mela mhux se jkun hemm regoli bankarji differenti bejn il-banek li huma fiż-Żona Ewro u l-banek li huma barra ż-Żona Ewro. Dak huwa prinċipju importanti minħabba, kif enfasizza l-Onor. Sant, il-protezzjoni tas-single market. Hija biss the competance of supervision li qed nitkellmu fuqha u allura qed nagħtu the ultimate responsibility to the ECB in terms of supervision. Issa, humanly speaking, lanqas huwa prattiku li tipprova tagħmilhom kollha hi u allura għandha tibqa’ tuża l-istrutturi, permezz ta’ delegi, li hemm fil-pajjiż.

Ovvjament hi se jkollha aktar superviżjoni diretta ta’ dawk li s-systemic banks Ewropej, b’mod partikolari dawk li jmissu maż-Żona Ewro għaliex ovvjament dawk huwa l-aktar li jistgħu joħolqu diffikultajiet. Imbagħad il-layer l-ieħor ikopruh ir-regolaturi l-oħrajn. Imma jekk aħna rridu noħorġu r-regolamenti tagħna, aħna dejjem nistgħu. Pereżempju jekk aħna rridu nagħmlu capital adequacy ratio aktar għolja għall-banek Maltin, nistgħu nagħmulha għaliex ir-regoli Ewropej huma dejjem il-minimu. Jekk inti trid tista’ tagħmel aktar imma ovvjament ikollok l-issue ta’ kompetittività kontrik jekk tagħmel aktar. Dak il-livell ta’ awtonomija regolatorja mhux se jitneħħa mill-pajjiż. L-istruttura ta’ min jiddeċiedi xiex fuq livell ta’ regoli bankarji ma nbidlitx, imma hija biss is-superviżjoni li fuqha qed tinħoloq l-istruttura.THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Imma stenna ftit! Jien ħadt l-intendiment pereżempju, li din il-kwestjoni ta’ superviżjoni se tkun imbagħad kondizzjonata minn argumenti dwar deposit insurance, minn guarantee schemes, li se jkunu riferibbli biss għaż-Żona Ewro u affarijiet oħra li anke għandhom x’jaqsmu mal-interventi li jista’ jagħmel l-ESM fil-qasam bankarju. Jekk tħares lejha b’dan il-mod, dan hu l-ewwel pass għal miżuri oħra li se jagħmlu distinzjoni bejn banek taż-Żona Ewro u banek barra miż-Żona Ewro.

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: L-iskop ta’ a common deposit compensation scheme ovvjament għad trid tiġi proposta kif se taħdem u kollox però ma tbiddilx mill-obbligi kollha li għandhom diġà s-27 stat membru li jkollhom deposit compensation scheme.

Dwar ir-resolution fund, iva, dik hija xi ħaġa ġdida u allura wieħed irid jara x’livell ta’ kontribut se jintalab minn dawk il-banek fiż-Żona Ewro għar-resolution fund. Irrid ngħid li hemm pajjiżi li huma barra ż-Żona Ewro li qed jinsistu li huma jridu jkunu wkoll fl-istruttura għaliex jemmnu li hija ta’ ġid għal kulħadd f’dan is-sens. Li huwa żgur hu li dawn it-tip ta’ strutturi ma jistgħux jimpinġu on the aspects of a single market. Hemm numru ta’ pajjiżi li mhumiex fiż-Żona Ewro, pereżempju l-Ingilterra li fuq din l-issue huwa żelużi ħafna. Huwa dibattitu attwali ħafna, però s’issa la fuq ir-resolution fund u lanqas fuq il-common deposit compensation scheme għadhom ma ġew xi proposti fuq il-mejda.THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Jien m’iniex daqshekk sanguine li għax qed ngħidu supervision biss ifisser li m’hemmx kwestjoni ta’ disruption b’xi mod jew ieħor tas-single market. Din staqsejt dwarha nhar it-Tnejn u ma kellix risposta. Pereżempju, supervision at the Euro Zone level vis-à-vis HSBC London u Hong Kong ma tistax issir, għax qegħdin barra, imma l-HSBC f’Malta se jkun hemm. X’tip ta’ superviżjoni se tapplika għall-branch tagħha f’Malta jew għall-backup ukoll li għandha f’postijiet oħra? Din bħall-argument tal-banek Amerikani li qegħdin ibbażati f’California. You take upstream or downstream in terms of calculating what is being done? F’dan il-każ ukoll qed naraha jien, li qed iddaħħal feles f’single market. Jekk inti bħala supervision at the level of Euro Zone se tħares biss lejn l-HSBC f’Malta – u din ma nafx kif tista’ ssir - m’hemmx koerenza.

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Irrid infakkar li fuq livell Ewropew diġà hemm struttura tas-27 pajjiż li hija l-ESMA. Fil-fatt kien hemm mument fejn kien hemm min staqsa għaliex din mhux qed tgħaddi għand l-ESMA. Id-diffikultà kienet min-naħa l-oħra li billi kienet taż-Żona Ewro primarjament, legalment, il-Kummissjoni sabet diffikultà li tgħaddiha tramite l-ESMA anke għaliex kif nafu hemm żewġ pajjiżi, l-Ingilterra u r-Repubblika Ċeka li ma daħlux fiha. Mill-banda l-oħra llum il-cross-border supervision tal-HSBC taqa’ taħt l-ESMA peress li l-head office tiegħu huwa l-Ingilterra. There is an element of accountability at a European level. Allura xorta għad hemm f’dan is-sens dik is-superviżjoni li qed issir u xorta regolatur Malti jibqa’ janalizza mill-qrib is-sitwazzjoni tal-bank li qiegħed Malta. Billi l-head office qiegħed l-Ingilterra ma jfissirx li aħna ma nħarsux lejn is-sitwazzjoni tal-bank li qiegħed Malta.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Il-punt tiegħi huwa differenti. Rigward dak li għandu x’jaqsam ma’ superviżjoni, kif se jopera vis-à-vis banek li jkunu half in, half out, mhux biss għall-HSBC Malta tapplika din il-ħaġa. Ovvjament għandhom l-ESMA li timmoniterjahom, imma we are talking about this new supervisory function li relates to the Euro Zone for Euro Zone. L-istess ħaġa tapplika pereżempju għal offshore banks – se ngħidilhom offshore banks allavolja mhumiex offshore – li għandna Malta. Dawk se jaqgħu taħt is-superviżjoni tal-Euro Zone ukoll pereżempju? Dawn ma joperawx f’Malta imma qegħdin sempliċement ibbażati f’Malta. They account for 600% tal-assets tal-pajjiż, għax 250% huma banek li joperaw f’Malta. Dawk ukoll se jaqgħu taħt il-Euro Zone supervision? Allura dik mhijiex theddida? Dawn ġew Malta għax jafu li hawn ir-regulations Maltin li japplikaw imma issa se jiġu soġġetti – jekk se jiġu soġġetti, għalhekk qed nistaqsi – għas-superviżjoni taż-Żona Ewro. Hemm xi ħaġa li qed ixxaqqaq l-idea ta’ single market f’din il-ħaġa.

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: L-ewwel nett biex nikkjarifika biss, aħna m’għandniex offshore banks f’Malta imma għandna banek li jagħmlu international business. Dan biex niċċara, għax meta tiġi rapportata mbagħad ikollha konsegwenzi oħra ta’ misunderstanding. Allura huwa tajjeb li nużaw it-terminoloġija korretta.

Dwar il-kwestjoni nnifisha, nerġa’ nenfasizza, the rules of the game for them, the rules under which they operate will not change. Din mhijiex kwestjoni ta’ bdil ta’ regoli ta’ kif joperaw. Hija biss bdil ta’ responsabilità ta’ superviżjoni. F’Malta m’għandniex banek li waqgħu fil-kategorija li huma systemic banks fuq livell Ewropew. L-unika wieħed li daħal f’dik il-kategorija huwa l-Bank of Valletta. Fil-fatt huwa biss għadda mill-proċess tal-istress test, l-oħrajn m’għaddewx. Dan ifisser li taħt dik ir-regola, il-probabilità hija li se jkun hemm element ta’ superviżjoni mill-ECB probabbilment fuq il-Bank of Valletta imma l-banek l-oħrajn se jkunu supervised mir-regolatur lokali kif dejjem kien.THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Il-problema li nara hija din il-klawsola li għandna quddiemna li tgħid ċar u tond li s-superviżjoni u koordinazzjoni tal-politika ekonomika, kif definiti fit-Trattati li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, jieħdu l-azzjonijiet u l-miżuri meħtieġa fl-oqsma kollha li huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb taż-Żona Ewro.

Bażikament qed nibdew mill-pożizzjoni li qed jgħid il-Ministru, imma implicitly hemm l-aċċettazzjoni li jistgħu jidħlu l-affarijiet as we go forward. Mhux hekk? Dik hija l-intenzjoni wkoll, li jkun hemm struttura li tista’ tibni fuqha as you go forward.THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: L-Unjoni Ewropea ilha minn mindu ġiet stabbilita tiżviluppa, tbiddel u tagħmel affarijiet ġodda. M’hemm xejn ġdid fiha. L-aċċettazzjoni tagħha huwa stat ta’ fatt. Kieku ma jkunx hemm aktar żvilupp fiha naħseb li tmut l-Unjoni Ewropea! L-Unjoni Ewropea tinbidel kull darba li jidħol stat membru ġdid, kull darba li toħroġ direttiva ġdida. It’s in constant move of change, u bid-dokument li ressqu anke l-erba’ presidenti fil-Kunsill, mhux f’dan is-summit, imma fis-summit preċedenti, proprju qajmu diskussjoni li kulħadd qed jaqbel li tista’ tieħu għaxar snin u fejn se tibqa’ tiżviluppa ż-żona ekonomika u monetarja Ewropea. That is a state of fact.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Mhux se ntawwal fuq dan il-punt. Il-punt huwa li qed nitkellmu fuq sistema li qed tiċċentralizza ruħha fil-qasam bankarju u finanzjarju f’kontest protettiv, għax quite rightly qed jaraw kif jipproteġu l-istrutturi taż-Żoni Ewro f’area fejn s’issa l-vantaġġ kompetittiv tagħna fis-servizzi finanzjarji ħareġ mill-fatt li aħna konna differenti minn ħaddieħor. Bażikament l-armonizzazzjoni tfisser li se nsiru inqas differenti minn ħaddieħor. Naħseb li dik ta’ min jiffoka fuqha u jżomm għajnejh miftuħa fuqha għax kellna vantaġġ f’din l-area li ma rridux nitilfu minħabba dawn l-iżviluppi.

THE DEPUTY SPEAKER: Aktar rimarki? (Onor. Membri: No). Nistieden lill-Ministru biex iressaq il-paragrafu li jmiss.

ONOR. TONIO FENECH: Il-paragrafu li jmiss:

“JINNUTAW, b’mod partikolari, ix-xewqa tal-Partijiet Kontraenti li jagħmlu użu aktar attiv mill-koperazzjoni msaħħa, kif previst fl-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, mingħajr ma jiddgħajjef is-suq intern, u x-xewqa tagħhom li jagħmlu użu sħiħ minn miżuri li jkunu speċifiċi għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-Ewro skont l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u minn proċedura għal diskussjoni u koordinament ex ante fost il-Partijiet Kontraenti li l-munita tagħhom hija l-Ewro dwar ir-riformi ewlenin kollha tal-politika ekonomika ppjanati minnhom, bil-ħsieb li l-aħjar prattiċi jiġu stabbiliti bħala standards;”.

Dak li qed jingħad f’dan l-artiklu huwa li biex iż-Żona Ewro tkun tista’ anke timplimenta numru ta’ tibdiliet li hi tixtieq tara, hemm l-intenzjoni li jintuża iktar l-istrument li jissejjaħ l-enhanced co-operation mechanism. Kif nafu, preżentement hemm diskussjoni dwar il-financial transaction tax. Fil-fatt l-intenzjoni hija li proprju tiġi introdotta tramite dan it-tip ta’ mekkaniżmu, li jimplika li mhux bilfors kulħadd irid jidħol fiha, imma li almenu jrid ikun hemm ħdax jidhirli biex dan ikun jista’ jseħħ. Imbagħad l-oħrajn, eventwalment, jekk iridu, ikunu jistgħu jidħlu. Dan biex ma jżommx ċertu żvilupp li jista’ jkun hemm qbil aktar wiesa’ li huwa tajjeb li jsir. Ikun hemm xi pajjiżi li jgħidu li fuq dan l-aspett huma ma jaqblilhomx, jew jinċidi ħażin fuqhom u allura se jżommu l-opt-out u ma jidħlux f’dak il-mekkaniżmu. Naħseb li dan jgħin biex jagħti ċerta flessibbiltà li hija meħtieġa f’ċerti oqsma.

Imbagħad hemm ukoll il-ħtieġa tal-koordinament ta’ ċerta politika ekonomika ppjanata. Qed nitkellmu b’mod partikolari dwar il-ħtieġa ta’ ċerti riformi strutturali li jkunu jridu jsiru bil-ħsieb li proprju jiġu stabbiliti ċerti prattiċi u standards f’ċerti aspetti. Ovvjament hawn irrid nenfasizza wkoll li f’dawn l-affarijiet ma jistax ikun li dejjem one size fits all, jiġifieri wieħed irid joqgħod attent ħafna wkoll li ma noħolqux aktar restrizzjonijiet milli flessibbiltà ekonomika li hemm bżonn ikollhom id-diversi ekonomiji. Però jista’ jkun hemm aspetti fejn huwa tajjeb li jsiru ċerti riformi biex jagħmlu wkoll l-ekonomija Ewropea aktar kompetittiva.THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Il-Gvern Malti jaqbel mal-proċedura ta’ kooperazzjoni msaħħa bħala sistema? Hija fl-interess nazzjonali tagħna jew le?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Pereżempju jekk nieħu l-financial transaction tax, l-ewwel nett irridu niċċaraw li meta nitkellmu dwar l-enhanced co-operation mechanism, speċjalment meta hija materja ta’ taxxa bħalma hija l-financial transaction tax, xorta trid tgħaddi mill-Kunsill b’vot unanimu mis-27 pajjiż biex tibda. Mhux biex tibda d-diskussjoni imma l-proposta finali li trid tiġi aċċettata. Dik il-proposta mbagħad irid ikollha an economic feasibility tagħha biex wieħed jara li m’għandhiex impatt, pereżempju, fuq is-single market jew impatt negattiv fuq xi pajjiż partikolari. Imbagħad dak ir-rapport ikun irid jiġi mressaq mill-Kummissjoni qabel tittieħed id-deċiżjoni. Hemm ċerti aspetti b’mod partikolari fuq materji fiskali li jien m’għandix dubju li jista’ jkun hemm numru ta’ pajjiżi li qed jaqblu magħhom li jimxu ‘l quddiem. Fosthom hemm din tal-FTT li però mhuwiex fl-interess tagħna li nimxu fuqha. Lanqas mhu fl-interess tagħna li neċessarjament nimblokkaw kull żvilupp fl-Unjoni Ewropea. Dment li aħna nipproteġu l-interess tagħna, ħaddieħor jista’ jagħmel dak il-pass. Jista’ jkun li jiġi għall-vantaġġ tagħna wkoll, għax aħna dejjem sostnejna li pereżempju l-FTT ma tagħmilx sens, għax jekk ma tiġix implimentata fid-dinja kollha, din se tagħmel inqas attraenti dawk il-pajjiżi li għandhom jadottawha. Issa, jekk dawn il-pajjiżi jridu jagħmluha, għax għandi nżommhom jien? Naħseb li l-ġudizzju ta’ jekk naqbilx li tintuża l-enhanced mechanism mhuwiex dwar jekk di principio dak il-mekkaniżmu għandux jintuża, imma jekk f’dik il-materja partikolari li qed tiġi proposta huwiex tajjeb li jintuża. Jista’ jkun ukoll li tiġi proposta, m’għandix idea f’moħħi bħalissa, fejn aħna ngħidu li aħna ma naqblux li xi ħaġa bħal din tiddaħħal bl-enhanced mechanism għax din tista’ toħloq problemi fis-suq intern, pereżempju. Naħseb li we will have to take it on a case by case basis.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Ma tħossx l-bargaining power tal-pajjiż jonqos b’din il-ħaġa f’terminu ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Bħal kollox, il-mekkaniżmu għandu t-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Tista’ toqgħod barra, però jekk m’intix ġewwa fit-tfassil, jekk ma tkunx wieħed mill-11 fl-FTT, fil-mekkaniżmu, allura jfisser li inti m’intix qed tinfluwenza l-proposta finali għaliex imbagħad il-proposta finali hija ppreżentata minn dawk il-pajjiżi li jkunu fl-enhanced mechanism. Però rrid ngħid li fil-passat kien hemm sitwazzjonijiet fejn għalkemm ma konniex qed naqblu fil-prinċipju ma’ xi ħaġa, għażilna li xorta nidħlu fl-enhanced mechanism sakemm tfasslet il-proposta - u din kienet waħda minnhom - però mbagħad we still opted out. B’dan il-mod bqajna fuq il-mejda tad-diskussjoni. Inti tista’ dejjem you opt out. Ħafna drabi jista’ jkun li jkun tajjeb li tidħol, imma fl-FTT ħassejna li lanqas kellna nidħlu għax lanqas ridna nibagħtu messaġġ, għar-raġunijiet ovvji, li aħna qed nikkonsidrawha. Imma stajna għamilna dik l-għażla kieku ridna. Stajna għidna li mmorru għall-enhanced mechanism ukoll, imma mbagħad at the point li tiġi maqbula aħna ngħidu li ma naqblux għax ma narawx li hemm is-salvagwardji li għandna bżonn u li jogħġbu lilna. Tista’ tagħmel hekk. Ma jżommok xejn li tibqa’ sal-aħħar għaliex inti tkun qed taqbel fuq il-prinċipju, fuq il-proposta, imma jista’ jkun fid-dettall ma taqbilx.

Anke fuq tal-FTT, jien għad irrid nara l-proposta fiha nnifisha għax l-14 jew il-15-il pajjiż li qed jgħidu li lesti jimxu fuq l-FTT, meta kienu fuq il-mejda tad-diskussjoni ma kenux qed jaqblu fuq kollox. Dawn iridu jikkonverġu għall-proposta finali li tiġi fil-Kunsill, imma ovvjament huma dawk il-pajjiżi li se jiddiskutu l-proposta finali għax huma għażlu li jidħlu fil-konsiderazzjoni. Dak kif jaħdem il-mekkaniżmu.THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Dwar l-argument, pereżempju, jekk jistgħux ipaċu d-dħul tal-FTT mal-contributions tagħhom lill-Unjoni Ewropea, dik għandek say fuqha jew le? Taf x’inhu l-argument; jew iżżommuha nazzjonalment jew jgħadduha lill-Brussels, imbagħad Brussels tagħtihom rebate fuq il-contributions tagħhom. Fuq dik għandkom say jew le?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Fl-aħħar mill-aħħar fil-proposta finali għandna, għax irridu napprovawha. Jekk effettivament, in-net contribution li dak il-pajjiż jgħaddi jibqa’ l-istess ma tagħmillix differenza, sempliċement it’s a paper transaction. Però wieħed għad irid jara l-proposta finali. Fil-laqgħat li kelli ħareġ li diversi pajjiżi, għalkemm riedu l-FTT, ma riduhiex li tkun FTT li l-kontribuzzjoni tagħha tmur fuq livell Ewropew imma riedu li tmur biex anke tgħin il-konsolidazzjoni fiskali li għandhom huma. Dan għax għandhom numru ta’ sfidi huma li qed jarawha bħala a source of revenue għall-pajjiżi. Jiġifieri, anke hemm, m’iniex konvint kemm il-pajjiżi kollha qed jaqblu f’dan l-istadju, li għandha tmur at a European level, anke dawk li qegħdin fl-enhanced mechanism discussion.

THE DEPUTY SPEAKER: Aktar rimarki? (Onor. Membri: No) Nistieden lill-Ministru biex, jekk jogħġbu, iressaq il-paragrafu li jmiss.

ONOR. TONIO FENECH: Il-paragrafu li jmiss jgħid hekk:

“IFAKKRU fil-ftehim tal-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tal-Istati Membri taż-Żona Ewro, fis-26 ta’ Ottubru 2011, li jtejbu l-governanza taż-Żona Ewro, inkluż li jsiru mill-inqas żewġ laqgħat ta’ Summit dwar l-Ewro kull sena, li jsiru, sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni minn ċirkostanzi eċċezzjonali, immedjatament wara laqgħat tal-Kunsill Ewropew jew laqgħat bil-parteċipazzjoni tal-Partijiet Kontraenti kollha li jkunu rratifikaw dan it-Trattat;”.

Din hija klawsola ta’ proċedura aktar minn kollox. S’issa d-diskussjonijiet fuq livell ta’ Euro group kienu diskussjonijiet fuq livell ħafna drabi tal-Kunsill tal-Ministri, l-ECOFIN. Issa qed ikun hemm qisu anke at a Euro group council level, ta’ kapijiet ta’ Gvern li jiltaqa’ darbtejn fis-sena. Informalment xorta kien qed jiltaqa’ għax meta nqalgħet il-kriżi, niftakar kienet Presidenza Franċiża taħt Sarkozy, u huwa kien beda jlaqqa’ dawk li kien isejħilhom is-summits tal-Euro group qabel u mhux wara. Hawn qed jiġi propost li wara, imma din ma tagħmilx differenza. Sarkozy kien ilaqqagħhom qabel ma jiltaqa’ s-summit innifsu. Din hija xi ħaġa li effettivament kienet diġà bdiet issir u issa qed tidħol ratifikata f’dan it-Trattat.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Min isejjaħhom, il-President Ewropew Van Rompuy jew inkella l-Kap tal-Euro group?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: Jidhirli Van Rompuy. Fil-fatt ikun il-President tal-Kunsill li jlaqqgħu.

THE DEPUTY SPEAKER: Aktar rimarki? (Onor. Membri: No) Mela ngħaddu għall-paragrafu li jmiss.

ONOR. TONIO FENECH: Il-paragrafu li jmiss jgħid hekk:

“IFAKKRU wkoll fl-approvazzjoni li ngħatat mill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tal-Istati Membri taż-Żona Ewro u minn Stati Membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea, fil-25 ta’ Marzu 2011, tal-Patt Euro Plus, li jidentifika l-kwestjonijiet li huma essenzjali sabiex titrawwem il-kompetittività fiż-Żona Ewro;”.Hawnhekk m’għandix id-dikjarazzjoni però hawn qed ifakkru f’dik id-dikjarazzjoni li kienet saret fil-25 ta’ Marzu 2011. Jekk niftakar sew kienet anke relatata mal-kwestjoni tal-unjoni bankarja u l-aspetti l-oħrajn li fil-fatt issa qed isir id-dibattitu fuqhom.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Jien kont se ngħidlek biex tagħtina ftit briefing fuq x’sar mill-Euro Plus għax kienet parti mill-jargon li kienet għaddiet mhux ħażin fir-rebbiegħa u s-sajf tas-sena 2011, ara kemm ilu, u minn dak iż-żmien ma ssemmiet qatt aktar ħlief f’dan it-Trattat, biex taparsi nagħmlu round-up tagħha. M’għandekx briefing fuqha din?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.

ONOR. TONIO FENECH: M’għandix briefing hawn. Ovvjament il-Euro Plus ġie implimentat tramite t-two-pack u diversi leġiżlazzjonijiet oħrajn. Fuq il-kompetittività mbagħad twaqqaf l-alert mechanism u anke l-proċess fil-patt li sar. Aħna kellna kwestjoni sħiħa fuqu l-proċess li jidentifika l-issues tal-kompetittività. Il-proċedura nbdiet f’dan is-sens dwar dak li kien l-oġġettiv tal-Euro Plus biex ikun hemm aktar kompetittività fiż-Żona Ewro.

THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.

ONOR. ALFRED SANT: Hemm xi ċans li tagħtina xi briefing note żgħira fuqha? Frankament mitluf fuqha jien. Ma nafx eżattament x’sar mill-Euro Plus
Forsi hemm xi ħadd li jista’ jagħmillek nota u tgħaddihielna.
THE DEPUTY SPEAKER: F’dak il-każ għal seduta oħra, Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Le, le, mhux issa. Tant huwa suġġett li baqa’ fis-sħab li kull meta tiċċekkja fuqu ssib tentufa ‘l hemm u tentufa ‘l hawn u bażikament hija xi ħaġa li kulħadd jagħmel ġenuflissjoni quddiemha u jibqa’ għaddej.
THE DEPUTY SPEAKER: Mela qed naqblu li l-Ministru mhux se jagħmel il-briefing note illum imma qed jikkommetti ruħu li jagħmilha għas-seduta li jmiss li nkunu qed niddiskutu dan is-suġġett. Aktar rimarki dwar dan il-paragrafu? (Onor. Membri: No) Il-Ministru Fenech.
ONOR. TONIO FENECH: Il-paragrafu li jmiss jgħid hekk:
“JENFASIZZAW l-importanza tat-Trattat li jistabilixxi Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà bħala element ta’ strateġija globali biex isaħħaħ l-unjoni ekonomika u monetarja u JINDIKAW li l-għoti ta’ assistenza finanzjarja fil-qafas ta’ programmi ġodda taħt il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà se jkun kondizzjonali, mill-1 ta’ Marzu 2013, fuq ir-ratifika ta’ dan it-Trattat mill-Parti Kontraenti konċernata u, malli l-perjodu ta’ traspożizzjoni msemmi fl-Artikolu 3(2) ta’ dan it-Trattat ikun skada, mal-konformità mal-ħtiġiet ta’ dak l-Artikolu;”
Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-European Stability Mechanism. Jekk niftakar sew l-Artikolu 3(2) huwa marbut mal-kwestjoni tal-implimentazzjoni sad-data stabbilita tal-golden rule f’dak il-pajjiż li jkun se jitlob assistenza. Jekk ma tkunx daħlet il-golden rule, dak il-pajjiż ma jkunx jista’ jitlob dik l-assistenza.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Jista’ l-Ministru jispjega ftit x’ġara fuq Spanja f’dan il-kontest għax qed jitkellmu dwar programmi ta’ assistenza finanzjarja, u kif fehem kulħadd, wara Ġunju 2012 sar qbil li fil-każ ta’ Spanja se tingħata €100 biljun bħala għajnuna diretta lill-banek tagħha li ma tkunx soġġetta għall-kondizzjonalità li ġġib magħha bailout normali. Sussegwentement inqalgħu ħafna intoppi u beda jinqtal li effettivament ma tistax issir din il-ħaġa u li għall-exposures bankarji bħal ta’ Spanja tal-imgħoddi mhux se japplika l-intervent tal-ESM. L-obbligu kien ċarissimu f’Ġunju li għadda. In the meantime xi pajjiż jew pajjiżi reġgħu nġibdu lura. X’inhi l-pożizzjoni ta’ Malta fuqha din? Għax meta dan il-Parlament ġie nformat x’ġara f’Ġunju li għadda, kien hemm stqarrija fis-sens li Spanja se tingħata €100 biljun, il-Gvern Spanjol kien kategoriku fuqha, imbagħad ħarġu dubji dwar kemm il-Ġermanja se taċċetta din il-ħaġa. Issa jidher li l-Kunsill Ewropew ħa l-pożizzjoni li l-ESM mhux se tapplika għall-banek u għall-problemi bankarji li huma kurrenti imma għall-affarijiet tal-futur. X’inhu l-background fuqha din il-ħaġa?

THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Ikun tajjeb li ngħidu li dejjem ikun hemm żviluppi. Oriġinarjament kien ċar - u għadu hekk fit-Trattat, għadu ma nbidilx - li l-mekkaniżmu tal-ESM jista’ jintuża tramite pajjiż u allura jrid jiġi l-pajjiż u ma jintużax direttament mal-banek. Ovvjament iċ-ċirkostanza li bdiet temerġi fi Spanja wriet li ma kien fl-interess ta’ ħadd li nġibu pajjiż sħiħ fi programm għax Spanja mhux is-size ta’ pajjiżi oħrajn. Ma kienx hemm għalfejn, għax Spanja kien qed jirnexxielha tissellef mis-swieq u tindirizza s-sitwazzjoni tal-banek tagħha u daħħlet kondizzjoni li tagħmel proprju l-enfasi fuq il-banking union. Jiġifieri li l-mekkaniżmu tal-ESM jista’ jintuża għall-kwestjonijiet ta’ banek huwa f’qafas biss jekk ikun hemm il-qafas tal-banking union u fil-fatt kienet aċċellerata proprju d-diskussjoni tal-banking union. Fil-fatt Spanja għadha tistenna dak il-proċess.
Tajjeb li ngħidu wkoll li għalkemm aħna pprovdejna għal €100 biljun, s’issa l-evalwazzjonijiet jidhru li qed ikunu aktar fuq livell li l-għajnuna meħtieġa hija madwar €60 biljun. Ovvjament hawn qed nitkellmu fuq il-prinċipju iktar milli fuq l-ammont, u l-prinċipju hu li l-ESM ikun jista’ jintuża ma’ banek jekk ikun hemm il-banking union. Għalhekk ladarba naslu għal dak il-pakkett sħiħ, ikun meħtieġ li jsiru emendi fit-Trattat tal-ESM għax s’issa t-Trattat tal-ESM huwa ċar u jgħid li l-għajnuna trid tingħata tramite stat li jiġi għall-programm.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Alfred Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Imma dan ma kienx l-intendiment ta’ Ġunju. L-intendiment ta’ Ġunju kien li Spanja mhux se tingħata bailout għax il-kondizzjonalità ma ridithiex. Apparti mill-fatt li jiżdied in-national debt tagħha b’dak it-tip ta’ arranġament, riedet li dan jingħata direttament lill-banek b’kondizzjonalità li kellha tmur vis-à-vis s-sitwazzjoni tal-banek. U jekk niftakar tajjeb, kien se jintuża l-EFSF ħalli mbagħad meta jiġi rranġat l-ESM, dan ikun jista’ jieħu over mingħand l-EFSF. Kif nafha jien l-istorja, imbagħad daħal il-Ministru tal-Affarijiet Finanzjarji Ġermaniż li ma qabilx ma’ din id-deal u daħħal il-kondizzjonijiet li qed tgħid int. Jekk il-Kunsill Ewropew iddeċieda kif iddeċieda f’Ġunju, kif issa fl-aħħar kunsill hemm vote fast totali? Qed jintqal ukoll li anke jekk ikun hemm il-bidliet li qed tgħid inti fl-ESM, jiġifieri li jkun jista’ jagħmel dawn l-affarijiet direttament mal-banek, mhux se japplika għal każi bankarji tal-imgħoddi imma għall-affarijiet li jkunu kurrenti as at the time meta l-ESM jiġi emendat f’dan is-sens.
THE DEPUTY SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Naqbel li oriġinarjament kien hemm ħsieb li l-mekkaniżmu li kien se jintuża kważi f’Ġunju kien li jibdew bl-EFSF imbagħad jidħol fl-ESM. At the pace we’re going naħseb li se jidħol fl-ESM mill-ewwel aktar milli fl-EFSF. Ovvjament wieħed irid jistenna l-iżviluppi fihom infushom għaliex l-intenzjoni dejjem kienet li jibda fl-EFSF imbagħad jaqleb għall-ESM. Hemm issues legali li wieħed għad irid jara u hemm anke l-issues politiċi tad-diversi pajjiżi dwar pożizzjonijiet li huma jieħdu fil-konfront anke ta’ dawk li huma l-obbligi li huma għandhom skont il-kostituzzjonijiet tagħhom u l-parlamenti tagħhom.
Jien naħseb li l-Ministru Ġermaniż għandu dritt jgħid li ċerti aspetti mhumiex aċċettabbli għalih. Issa sta għad-diskussjoni li twassal għas-soluzzjoni, u l-Ġermanja dejjem ħadmet biex tinstab soluzzjoni li tirrispetta l-kostituzzjoni tagħha però li toffri soluzzjoni. U għalhekk hi daħħlet il-kontest importanti li l-użu tal-mekkaniżmu tal-ESM b’mod dirett ikun kondizzjonat ukoll mill-fatt li jkun hemm a banking union u l-euro area jkollha a single banking supervisory authority. Dik hija xi ħaġa li l-Ġermanja insistiet fuqha f’dan is-sens. Ovvjament ma tistax tinjoraha u allura kien hemm anke l-iżvilupp u l-maturazzjoni fis-summits li kien hemm dwar dan il-punt importanti.
THE DEPUTY SPEAKER: L-Onor. Sant.
ONOR. ALFRED SANT: Jien din il-ħaġa qed naraha importanti politikament. Kien hemm id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew fis-sajf li nbidlet f’daqqa, u politikament dak huwa d-dell ta’ dak li qed nagħmlu hawn. Jiġifieri hawnhekk deħlin f’sitwazzjoni fejn tista’ tiftiehem u tista’ ma tiftiehem xejn jekk the biggest player decides otherwise. U nafu ċar li l-Gvern Spanjol iħossu ttradut mija fil-mija u l-Gvern Taljan mhux inqas minnu.

Jien naħseb li din hija xi ħaġa inkwetanti.


THE DEPUTY SPEAKER: Sar il-ħin. Nistaqsi jekk il-paragrafu tqisuhx bħala li huwa konkluż jew le. (Interruzzjonijiet) Hawn qbil li nħalluh miftuħ. Mela dan il-paragrafu għadu soġġett għad-diskussjoni. Nitlob issa lill-Ministru biex, jekk jogħġbu, iressaq l-Aġġornament.
Fid-9.00 p.m. id-diskussjoni ġiet interrotta u baqgħet aġġornata.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə