Dibattiti tal-kamra tad-deputati

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 434.86 Kb.
səhifə6/7
tarix30.07.2018
ölçüsü434.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

ONOR. TONIO FENECH: Risposta tingħata f'xi seduta oħra.

OPEN SOURCE SOFTWARE
361. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jirrispondi mistoqsija parlamentari 180 u jgħid fuq liema livell l-Gvern beħsiebu japplika l-open source software fl-oqsma li huwa responsabbli għalihom? Sal-lum diġa' ġie applikat l-open source software, u jekk iva fejn?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li sa mis-sena 2003, u f’każijiet speċifiċi anke qabel, il-gvern beda juża’ sistemi ibbazati fuq il-prinċipju ta’ open source. Dawn jinkludi sistemi tat-tip back office bħalma huma Sendmail, Clam Antivirus, Spam Assassin, Bind u MIMEDefang, li huma relatati ma’ l-użu ta’ Email u Internet fil-gvern. Barra minn hekk, il-gvern jagħmel użu minn operating system Linux għal numru ta’ sistemi bħalma huma Inland Revenue (IRD), Vehicle Registration (VERA), VISA, Social Benefits (SABS), VAT/ECO, Scholarships, Schengen, PIRS II u CdB.
Għal futur, il-gvern qed jikkunsidra l-użu ta’ open source f’setturi varji tas-Servizz Pubbliku, li jinkludu l-edukazzjoni u l-qasam ta’ knowledge workers. Il-gvern qed jikkunsidra wkoll software għal użu fuq desktop, sistemi tat-tip enterprise, kif ukoll potenzjalment database management systems u oħrajn.

JERMA PALACE HOTEL
362. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jispjega x'inhi l-pożizzjoni legali ta' l-art li fuqha eventwalment ġiet mibnija l-lukanda Jerma Palace f'Marsaskala? Stante li sar l-għeluq ta' din il-lukanda, jista' jgħid inkisritx xi kundizzjoni oriġinali meta saret il-konċessjoni mill-gvern? Jista' jindika jekk hijiex se titressaq mozzjoni fil-parlament biex tiġi ratifikata l-pożizzjoni legali tat-trasferiment imsemmi?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Tweġiba tingħata f’seduta oħra.

TAXXA FUQ REĠISTRAZZJONI TA' VETTURI
363. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment: Jista' l-Ministru jirrispondi mistoqsija parlamentari 181 u cioe': Billi f'intervista ma' ġurnal lokali l-Ministru diġa' ndika t-tibdil mistenni dwar it-taxxa fuq reġistrazzjoni tal-karozzi kif wkoll li idealment kien jippreferi li kieku s-sistema kellha tibqa' l-istess, jista' għall-benefiċċju kemm tal-bejjiegħa tal-karozzi kif wkoll tal-konsumaturi jagħti ndikazzjoni ta' x'wieħed għandu jistenna f'dan ir-rigward, flok jħalli lil kulħadd mdendel sakemm jiġi ppubblikat il-pre-budget consultation document aktar minn xahar u nofs ieħor? Jikkonferma l-Ministru li x'aktarx li l-piż finali fuq il-konsumatur u d-dħul tal-Gvern mistenni jibqa' xi ftit jew wisq l-istess anke wara li jiġi fis-seħħ dan it-tibdil? Għaliex fil-manifest elettorali ma ngħata ebda ħjiel dwar dan kollu meta l-manifest tkellem biss dwar il-ħtieġa li tinbidel it-taxxa fuq il-karozzi?
ONOR. TONIO FENECH: Risposta tingħata f'xi seduta oħra.

PESTIĊIDI
364. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jgħid jekk huwiex magħruf x'pestiċidi jintużaw fil-frott u ħxejjex importat? Minn fejn jiġu bħala pajjiż il-frott u l-ħxejjex importati? Kemm-il pestiċidi differenti jintuża għal kull prodott partikolari qabel ma jasal f'pajjiżna?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jagħmel il-mistoqsija lill-ministeru konċernat.

PESTIĊIDI
365. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jindika liema kategorija ta' pestiċidi jiġu impurtati f'pajjiżna? Għal kull kategorija ta' pestiċidi liema kimiċi jiġu l-iktar importati? Minn fejn jiġu mportati? Kemm kienet l-importazzjoni ta' pestiċidi sena b'sena fl-aħħar 10 snin skond il-kategorija u l-kimika tagħhom?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jagħmel il-mistoqsija lill-minisetru konċernat.

PESTIĊIDI
366. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jindika jekk għandniex entita' f'Malta responsabbli biex tara li l-frott u ħxejjex importati ma jkunx fihom traċċi ta' pestiċidi li huma banned mill-Konvenzjoni ta' Stokkolma? Kif topera din l-entita'?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-entità responsabbli hija l-Awtorità Maltija Dwar l-iStandards.

ILMA – LIVELLI TA’ PESTIĊIDI
367. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jgħid jekk jitkejlux il-livelli ta' pestiċidi fil-kampjuni ta' ilma mill-aquifers ta' taħt l-art li jintużaw bħala sors ta' ilma tax-xorb? Jista' jgħid jittieħdux kampjuni ta' l-ilma mill-ispieri privati?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Jien infurmat li l-aħħar analisi għall-pestiċidi fuq kampjuni ta’ ilma mill-aquifers irriżultaw kollha negattivi (jiġifieri ma wrewx kontenut ta’ pestiċidi f’dan l-ilma).
Bħalissa l-Awtorità għar-Riżorsi qiegħda tirrevedi l-programm ta’ monitoraġġ. Fost il-miżuri li tinkludi din ir-reviżjoni hemm li dan il-programm jiġi estiż għall-ispieri privati, anke f’dawk l-aquifers li minnhom ma jinġibidx ilma għax-xorb.

BJAR FI DJAR PRIVATI
368. L-ONOR. OWEN BONNICI staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jgħid kemm hu l-għadd ta' djar privati f'Malta u Għawdex li għandhom bir?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Ninforma lill-Onor. Interpellant li din l-informazzjoni ma tinżammx minn dan il-ministeru.

TRAFFIKU – AVVIŻ TA’ ĊITAZZJONI
369. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern: Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni għala meta warden joħroġ ċitazzjoni għall-kontravvenzjoni tat-traffiku minħabba parking, dan mhux dejjem jinforma lis-sid tal-karozza konċernata billi jwaħħal l-avviż taċ-ċitazzjoni mal-karozza?
ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI: Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi din il-mistoqsija lill-ministeru konċernat.

TRAFFIC HUMPS
370. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jara li l-ADT tara li t-traffic humps li hemm fid-diversi lokalitajiet huma ta' daqs standard għax ħafna minnhom saru bil-konkos u ta' daqs tant esaġerat li jikkawżaw ħsarat fil-vetturi li jgħaddu minn fuqhom?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li l-Awtorita’ Dwar it-Trasport ta’ Malta’ stipulat d-daqs u l-għoli ta’ kull round-topped road hump fid-dokument Guidelines for the Implementation of Traffic Management and Safety Measures and Temporary Diversions of Traffic. Ukoll f’kull approvazzjoni li tinħareġ mill-awtorita’ għal round-topped road humps ikunu stipulati d-dimensjonijiet kollha neċessarji għal tali humps.
Huwa apprezzat li l-Onor. Interpellant jindika il-humps li għalihom qed jirreferi f’din il-mistoqsija parlamentari sabiex l-awtorita’ tkun f’posizzjoni li tieħu l-passi neċessarji.

Kopja tad-disinn tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra aktar kmieni fis-seduta waqt il-ħin tat-Tqegħid ta’ Karti.BUS LANES - ĊITAZZJONIJIET
371. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern: Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet għall-użu ta' bus lanes minn vetturi mhux awtorizzati matul dawn l-aħħar tnax-il xahar, kull xahar separatament?
ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI: Ninsab infurmat li ċ-ċitazzjonijiet li nħarġu minn naħa tal-Korp tal-Pulizija għall-użu ta’ bus lanes minn vetturi mhux awtorizzati matul l-aħħar tnax-il xahar kienu kif ġej:-


2007

Nru

2008

Nru

Mejju

81

Jannar

83

Ġunju

41

Frar

40

Lulju

63

Marzu

69

Awissu

77

April

18

Settembru

65Ottubru

65Novembru

46Diċembru

84Total

522

Total

210GĦAWDEX - IMPJANT TAT-TRATTAMENT TAD-DRENAĠĠ
372. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta beda jopera l-impjant tat-trattament tad-drenaġġ f'Għawdex? Kemm kienet l-istima tax-xogħlijiet? Kemm fil-fatt ġie jiswa dan l-impjant? X'kien il-volum ta' l-ilma li ġiet ttrattat sal-lum?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li l-impjant tat-trattament tad-drenaġġ f’Għawdex beda jopera fit-23 ta’ Novembru 2007. L-istima oriġinali tax-xogħlijet kienet Euro 6.52 miljun, liema stima ma kenitx tinkludi l-ispejjeż li kellhom isiru wara li l-MEPA ordnat tibdil fil-pjanti. L-ispiża laħqet is-somma ta’ Euro 7.2 miljun. Il-volum ta’ drenaġġ trattat sat-19 ta’ Mejju 2007 jammonta għal madwar 190,000 metri kubi.
PEMBROKE - STORM WATER CULVERT
375. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista’ l-Ministru jagħti data meta se jibda x-xogħol fuq l-istorm water culvert li kien ippjanat li jsir fi Triq Madre Margherita Debrincat, Triq il-Kurunell Lorenzo Manche, Triq Gabriele Henin, f’Pembroke sabiex tittaffa l-problema ta’ l-għargħar fl-inħawi?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Jien infurmat li x-xogħlijiet biex tittaffa l-problema ta’ għargħar f’dawn l-inħawi qed ikunu kkunsidrati fil-programm ta’ xogħlijiet. Fil-fatt diġà ttieħdu l-livelli ta’ l-inħawi.

SERVIZZ PUBBLIKU - IMPJEGATI BLA JOB DESCRIPTION
376. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jinfurmani kemm hemm nies fl-impjieg tal-gvern bla job description allavolja ilhom hemm bosta snin? Hemm xi żmien stipulat fejn dawn in-nies se jirċievu dan il-job description?
ONOR. JOHN DALLI: Nitlob l-Onor. Interpellant jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Prim Ministru bħala l-ministru responsabbli għas-Servizz Pubbliku.

BORD TA' L-ELETTRIKU - IMPJEGATI
377. L-ONOR. JOE MIZZI staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta' dawk l-impjegati li kienu ġew trasferiti mid-dipartiment tal-gvern għall-Bord ta' l-Elettriku ta' Malta u mbagħad għall-Korporazzjoni Enemalta, li ħadu l-pensjoni (preferibbilment sena sena) skond it-termini ta' l-Ordinanza tal-Pensjoni XVII ta' l-1937 u l-emendi sussegwenti tagħha?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni mitluba qiegħda tinġabar u tingħata f'xi seduta oħra.

CHILDREN'S ALLOWANCE
378. L-ONOR. RODERICK GALDES staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid jekk hux minnu li l-proċess biex tingħata ċ-children's allowance lil koppji li dan l-aħħar kellhom it-tieni tarbija jinsab on hold? Ta' min ifakkar li din kienet miżura li tħabbret aktar kmieni din is-sena (u kkonfermata bħala wegħda elettorali tal-Gvern) biex kull koppja tingħata dan il-benefiċċju irrispettivament minn numru ta' ulied li għandhom taħt is-16-il sena?
ONOR. JOHN DALLI: Ninforma lill-Onor Interpellant li l-allegazzjoni li qed jagħmel fl-ewwel parti tal-mistoqsija hi assolutament infondata.

BORD TA' L-ELETTRIKU - IMPJEGATI
379. L-ONOR. JOE MIZZI staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta' dawk l-impjegati li kienu ġew trasferiti mid-dipartiment tal-gvern għall-Bord ta' l-Elettriku ta' Malta u mbagħad għall-Korporazzjoni Enemalta, li ħadu l-pensjoni (preferibbilment sena sena) skond it-termini ta' l-Ordinanza tal-Pensjoni XVII ta' l-1937 u l-emendi sussegwenti tagħha?
ONOR. JOHN DALLI: Nitlob l-Onor. Membru jirreferi l-mistoqija lill-ministeru konċernat.

MEPA - PROMOZZJONIJIET
380. L-ONOR. RODERICK GALDES staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm inħarġu promozzjonijiet fil-MEPA bejn Ġunju 2007 sa l-aħħar ta' Marzu, 2008?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Matul il-perijodu 1 ta’ Ġunju 2007 sa l-aħħar ta’ Marzu 2008 ngħataw 25 promozzjoni fil-MEPA.

MEPA - TELEWORKING
381. L-ONOR. RODERICK GALDES staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta' impjegati li qed igawdu mill-benefiċċju ta' teleworking (xogħol mid-dar) fil-MEPA? Jista' jgħid għaliex din is-sistema ta' teleworking mhux qed tkun applikata għall-ħaddiema fil-gradi tekniċi?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Preżentament l-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għandha tnax-il impjegat li qed igawdu mill-benefiċċju ta’ teleworking, fosthom hemm impjegata waħda li għandha grad tekniku. Preżentament l-awtorità qiegħda tikkunsidra kif il-kunċett ta’ teleworking jista’ jitħaddem dejjem b’mod li ma jintlaqtux ħażin l-operat u l-esiġenzi ta’ l-awtorità u l-livell ta’ servizz li l-awtorità hija mistennija li toffri lill-pubbliku.

DIPARTIMENT TA-S-SAĦĦA - MEDIĊINI OUT OF STOCK
382. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 203 u jara li tingħata priorita' lill-fatt li dawn iż-żewġ prodotti jinsabu out of stock,
i) Atrovent inhaler - ilu nieqes għal diversi xhur

ii) Avonex injections?


Niġbed l-attenzjoni għall-fatt li dawn ta' l-aħħar ma jistgħux jinxtraw mis-settur privat.
ONOR. JOHN DALLI: Informat li l-Atrovent inhaler huwa in stock fid-Dipartiment tal-Procurement tal-gvern (Taqsima tas-Saħħa). L-aħħar konsenja waslet fit-30 ta' April, 2008.
Informat ukoll li l-kuntrattur tad-Dipartiment tas-Saħħa għall-Avonex injections ma ġabx l-ordni skond iż-żmien indikat fil-kuntratt, id-dipartiment xorta waħda qed jixtri stock minn band'oħra. Il-Kuntrattur għandu jirċievi l-istock minn barra minn Malta tul din il-ġimgħa u minnufih jgħaddih lid-dipartiment. Nhar is-Sibt 17 ta' Mejju, 2008 waslet konsenja limitata ta' din il-mediċina li ġiet imqassma lill-pazjenti matul tmiem il-ġimgħa.

PREZZ TAŻ-ŻEJT U ĊEREALI
383. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment: In vista tal-fatt illi huwa previst li l-prezz internazzjonali taż-żejt qed jogħla u se jibqa' jogħla fil-futur qarib u kif ukoll minħabba li hemm previżjoni li anke l-prezzijiet ta' ċereali u qmugħ se jkomplu jogħlew, jista' l-Ministru jgħid x'miżuri prekawzjonali se jieħu l-gvern biex inaqqas jew ixejjen l-impatt ta' din iż-żieda fuq l-ekonomija Maltija?
ONOR. TONIO FENECH: Risposta tingħata f'xi seduta oħra.

ĦAMRUN – ASFALTAR TA’ TOROQ
384. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jkompli l-iskema ta' asfaltar ta' toroq residenzjali madwar Malta u Għawdex? Jista' jgħid ukoll meta se jkunu asfaltati Triq Eugenio Borg u Triq Wenzu Dyer fil-Hamrun?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li fix-xhur li għaddew l-ADT bniet mill-ġdid Triq Oscar Zammit, Triq Roger Debattista u Sqaq il-Kubrit (il-parti ta’ fuq u il-parti t’isfel) fil-lokalita’ tal-Ħamrun. L-ADT qegħda tkompli bil-programm ta’ bini ta’ toroq madwar Malta skond kif kien imħabbar. Triq Eugenio Borg u Triq Wenzu Dyer huma fil-lista ta' toroq li għandhom isiru.

KUNSILLI LOKALI - INFIQ TA' FLUS
385. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm intefqu flus kunsill b’kunsill biex tkun amministrata u sostnuta s-sistema ta’ infurzar lokali minn meta bdiet sal-31 ta’ Marzu 2008? Jista' jagħti dettaljatament min tħallas u kemm tħallas kunsill b’kunsill biex titħaddem is-sistema ta’ infurzar lokali minn meta bdiet sal-31 ta’ Marzu 2008?
ONOR. LAWRENCE GONZI: L-Onor. Interpellant jaf sew li l-ġbir ta’ l-informazzjoni mitluba, li tinvolvi aktar minn sempliċi audited accounts, hu wieħed voluminuż u li jieħu ħafna ħin. Għaldaqstant, jekk m’hemmx raġuni valida għall-ġbir ta’ din l-informazzjoni, l-Onor. Interpellant japprezza li l-ħin ta’ l-imsemmija uffiċjali awtorizzati jista’ jiġi utilizzat fuq xogħol aktar produttiv għall-ġid tal-komunitajiet lokali.
REBATE FIT-TAXXA LIL MIN JIBGĦAT IT-TFAL F’CHILD CARE CENTRES
386. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment: Jista' l-Ministru jgħid jekk ir-rebate fit-taxxa għal dawk li jibagħtu lit-tfal tagħhom f’child care centre facilities li tammonta għal Lm400 hijiex se tkun estiża anki lil dawk il-ġenituri li m’għandhomx dħul biżżejjed biex iħallsu t-taxxa? Jista' jgħid ukoll kemm kien hemm min ibbenefika minn din ir-rebate?
ONOR. TONIO FENECH: Risposta tingħata f'xi seduta oħra.

QORMI - TAPPIERA FI TRIQ IL-VITTORJA
387. L-ONOR. RODERICK GALDES staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jara li t-tappiera tal-ħadid ta' l-Enemalta fi Triq il-Vittorja, Ħal Qormi li tinsab quddiem il-post li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu separatament, tiġi rranġata minħabba l-ħsejjes li qed tikkawża?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li t-tappiera indikata mill-Onor Interpellant ma taqax taħt ir-responsabilita tal-Korporazzjoni Enemalta.

FOND GĦALL-KAWŻI ĠUSTI
388. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment: Jista l-Ministru jagħti rendikont dettaljat ta’ min u kemm irċevew flus individwalment soċjetajiet, għaqdiet, individwi jew persuni mill-fond għall-kawżi ġusti mis-sena 2000 sal-31 ta’ Marzu 2008?

 

ONOR. TONIO FENECH: Risposta tingħata f’xi seduta oħra.KONT TAD-DAWL U L-ILMA
389. L-ONOR. RODERICK GALDES staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid għaliex dan il-post vojt li jinsab f'Ħal Qormi, u li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu separatament, qed jintbagħtu fih kontijiet tad-dawl u l-ilma meta s-servizzi ilhom maqtugħa sa mill-1990? Jista' jara li s-sid ma jibqax jirċievi dawn il-kontijiet?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li fuq dan il-kont m’hemm xejn li jindika li l-meters tad-dawl u l-ilma inqalgħu mill-post. Għalhekk il-kirjiet tal-meters huma applikabbli. Il-persuna indikata mill-Onor. Interpellant tista' titlob li ssir spezzjoni tal-post mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

KUNSILLI LOKALI - DATATRACK SERVICES
390. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid min hu l-proprjetarju tad-data li tintuza kuljum mid-datatrack services fl-immaniġġjar u fil-ħruġ ta’ ċitazzjonijiet fis-sistema nazzjonali ta’ l-infurzar lokali?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-Datatrak Systems Ltd huma kuntrattati mqabbda mill-gvern permezz ta’ ftehim bejn il-kumpanija u d-direttur tal-kuntratti. It-tender specifications jistipulaw li d-Dipartiment għall-Gvern Lokali hu il-proprjetarju tas-sistema, inkluż id-data kollha li hemm fis-sistema.

VALLETTA – TISWIJA TA' BANKINA
392. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jara li titranġa l-bankina fi Triq il-Lvant kantuniera ma' Taraġ Nix Mangiari l-Belt peress li minkejja li mhix f'parti residenzjali tinsab biswit Victoria Gate fejn jgħaddu ħafna Maltin u turisti?
ONOR. AUSTIN GATT: Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-ministeru konċernat.

FLORIANA – TKOMPLIJA TA’ XOGĦOL F’APPARTAMENTI TAL-GVERN
393. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li jinbeda x-xogħol ta' l-Awtorita' tad-Djar fuq
i) it-tkomplija tal-bini ta' l-appartamenti fi Triq l-Iljun kantuniera ma' Triq l-Argotti, l-Floriana;
ii) l-istallazzjoni ta' lift fl-appartamenti, f'13 Triq Sant'Anna, Floriana?
ONOR. JOHN DALLI: Ninsab informat li l-Awtorita' tad-Djar bi ħsiebha tkompli l-proġett tal-bini ta' appartamenti u garaxxijiet fi Triq l-Argotti/Triq l-Iljin, Furjana, fil-futur qarib tant li l-abbozz tas-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet pendenti qiegħed jiġi verifikat mid-Dipartiment tal-kuntratt qabel jiġi ppublikat.
Dwar l-installazzjoni tal-lift fil-blokk indikat ninsab informat li t-tqegħid ta' lift fit-tromba ta' dan il-blokk kien problematiku peress li m'hemmx pjan adekwat li fuqu jiftaħ il-bieb tal-lift. Madankollu, bħalissa, l-awtorita' qed tistudja soluzzjoni oħra li mistennija tiġi konkluża f'qasir żmien u f'dan il-każ, l-applikanti jiġu informati bid-deċiżjoni.

MELLIEĦA – TISWIJA TA’ BJUT TA’ FLATS TAL-GVERN
394. L-ONOR. ĊENSU GALEA staqsa lill-Ministru għall-Politika Soċjali: Jista' l-Ministru jara li permezz tad-dipartiment konċernat jittieħdu l-passi neċessarji biex dawk il-flats tal-gvern li minflok kontrabejt għandhom madum, jiġu rranġati, għax qed joħolqu bosta nkonvenjenti lir-residenti tagħhom?
Jista' b'mod partikolari jara li l-bejt fi Block A4, Qasam ta' Pennellu Mellieħa jiġi rranġat għax b'riżultat ta' dan il-madum hemm ħafna umdita fil-flats?
ONOR. JOHN DALLI: Għaddejt it-talba ta’ l-Onor. Interpellant lid-Direttorat tal-Bini u Tiswija ta’ Djar fi ħdan l-Awtorita’ tad-Djar biex jinvestiga u jieħu l-azzjoni meħtiega.

TRASPORT PUBBLIKU - UPGRADING TA' COACHES
405. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk hux minnu li biex isir upgrading ta' coaches, garage qed jintalab iħallas €20,000 għal din it-tibdila? Jaħseb li biex intejbu dejjem il-prodott, din it-talba għandha tinqata' ġaladarba hawn nies li jridu jtejbu l-prodott bla ma jitolbu sussidju?

ONOR. LAWRENCE GONZI: Il-pagamenti b’konnessjoni ma’ applikazzjonijiet ta’ garages huma dawk ta’ bini kummerċjali. Ir-rati applikabbli huma dawk li jidhru fit-tabella li poġġejt fuq il-mejda tal-Kamra aktar kmieni fis-seduta waqt il-ħin tat-Tqegħid ta’ Karti.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə