Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə6/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

411.İddia ərizəsi məhkəməyə neçə nüsxədə təqdim verilməlidir?

a)1 nüsxədə

b)2 nüsxədə

c)cavabdehlərin və üçüncü şəxslərin sayına görə

d)cavabdehlərin və üçüncü şəxslərin sayına görə və əlavə daha 1 nüsxə

e)4 nüsxədə.


412.İddianı təmin etmək haqqında ərizəyə hansı müddətdə baxılır?

a)ərizə daxil olduqdan sonra təxirə salınmadan

b)ərizə daxil olduqdan 7 gün sonra

c)ərizə daxil olduqdan 10 gün sonra

d)ərizə daxil olan gün

e)ərizə daxil olduqdan 3 gün sonra.


413. İddianı təmin etmək haqqında ərizəyə hansı müddətdə baxılır?

a)ərizə daxil olduqdan sonra təxirə salınmadan

b)ərizə daxil olduqdan 7 gün sonra

c)ərizə daxil olduqdan 10 gün sonra

d)ərizə daxil olan gün

e) ərizə daxil olduqdan 3 gün sonra.


414. Qətnaməni elan etmiş hakim qətnamədəki səhvləri aradan qaldırmağa haqlıdırmı?

a)bəli


b)xeyr

c)müstəsna halda

d)qanunda göstərilən halda

e)heç bir halda.


415. Qiyabi qətnamə hansı müddətdən sonra qanuni qüvvəyə minir?

a)qtnamədən şikayət verilmədikdə, çıxarıldıqdan 1 ay sonra

b)dərhal

c)çıxarıldıqdan 10 gün sonra

d)çıxarıldıqdan 1ay sonra

e) çıxarıldıqadn 15 gün sonra.


416. Bəzi hallarda yazlı məlumatlar nə ilə yazılır?

a)əllə yazılır

b) komputerlə

c)texnika ilə

d) makina ilə

e) alətləri.


417. Hansı məlumatdır ki, əllə yazılır?

a)baş sağlığı

b)təbriklər

c)etiket


d)bildiriş

e)məktub.


418.İşgüzar həyatda ən çox istifadə olunan məktub növləri:

a)rezyume və işə qəbul haqda xahiş məktubu, işdən azad etmə məktubu,zəmanət məktubu,rədd məktubu ,minətdarlıq məktubu

b)xatırlama məktubu

c)qəbula dəvət üçün

d)işə düzəlmək üçün zəmanət

e)imtina məktubu.419. Məktubların mətninə olan tələblər:

a)işgüzar məktublar aydın olmalı , cümlələr asan oxunmalı, qrammatika nöqteyi nəzərdən savadlı,qısa yazilmalı

b)məktub işgüzar cümlələrdən qurulmalı

c)məktub qisa, lakonik , asan qəbul olunmalı

d)məktub çox savadlı yazılmalıe)məktubların məzmunu eyni olmalıdır.
420.Rədd məktubu nə üçün yazılır?

a)mənfi cavab

b)təəssüf hissi

c) imtina

d)müsbət cavab

e)heç birini.421. Minnətdarlıq məktubu nə üçün yazılır?

a)rəsmi , səmimi olmalıdır

b)işgüzar olmalidir

c)dəqiq olmalıdır

d) rəsmi olmalıdır

e)düz olmalıdır.


422. Xatırlama məktubu nə üçün yazılır?

a)müşavirlərin, qəbulların, görüşlərin keçirilməsi

b)işgüzar görüşlərin keçirilməsi

c) işgüzar qəbulların keçirilməsi

d)işgüzar tədbirlərin keçirilməsi

e) işgüzar yarışların keçirilməsi.423. Rəsmi qəbullar nə üzrə keçirilir?

a)diplomatik protokol, etiket qaydaları

b)rəsmi

c)qeyri-rəsmid)işgüzar

e) qəbullar.424.İdarəetmənin əsas metodlarına aid deyil:

a) ictimai

b)iqtisadi

c)təşkilatı

d)inzibati

e ) sosial-psixoloji425. Mükafatlandırmanın hansı formaları var :

a)fərdi və kollektiv

b)əsas və əlavə

c)işəmuzd və vaxtamuzd

d)birbaşa və dolayı

e) umumi və xüsusi.426.İlk dəfə olaraq idarəetmənin xüsusi fəaliyyət növü olmasını kim qeyd etmişdir? Problem var

b)A.Smit


c)Aristotel

d) K.Marks

e) D.Rıkardo.

427. İdarəetmənin obyekti deyildir:

a)ictimai əmək bölgüsü və əmək kooperasiyası

b)bütövlükdə xalq təsərrüfatı və cəmiyyət

c)ayrı-ayrı kollektivlər, müəssisələr, təşkilatlat

d)konkret xalq təsərrüfatı sahəsi

e)cəmiyyətdə baş verən iqtisadi, siyasi, sosial və hüquqi proseslər428.İdarəetmənin subyektlərinə nə aiddir?

a)idarə edənlər və idarə olunanlar

b)kompleks və ixtisaslaşmış briqadalar

c)kiçik və böyük sosial qruplar

d)fərdi və kollektiv müqavilələr

e)müəssisə və təşkilatlar.429.Ünsiyyət prosesi zamanı hansı əsas məsələlər aşkara çıxır?

a)hər hansı məsələyə münasibət, sosial müvqelərə, mövqeylərə, dəyərlərə və mənafelərə əsaslanmaq

b)ünsiyyətin vəzifələri və vasitələrinin elmi cəhətdən işləmək, rəqabət aparmaq

c)əmək hərəkətləri və əməyin nəticələri əldə etmək, sosial normalara riayət etmək

d)kooperasiyada olmaq, rəqabət aparmaq , istehsal prosesinin səviyyəsini artırmaq

e) fəaliyyətin məqsədi və predmetini dərk etmək ,əməyin elmi təşkilini tədbiq etmək, iqtisadi yarışda iştirak etmək.430. İdarəetmədə qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsində nələr əsas rol oynayır?

a)ictimai davranış normaları, əxlaq normaları, ictimai rəy

b)istehlak normaları, əxlaq normaları, əmək normaları

c)əmək intizamı, hüquqi normalar, ictimai rəy

d)əmək şəraiti, əməyə münasibət, istehsal normaları

e)əmək intizamı,əxlaq normaları. Ictimaı rəy.431. Davramış məktəblərinin banilərinin əsas xidməti nədən ibarətdir:

a)şəxslər arasında münasibətlərin yaradılması metodlarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirməkdən

b)şəxslər arasında münaqişələrın həlli yollarını müəyyən etməkdən

c)şəxslər arasında formal və qeyri- formal münasibətlərin yaranması səbəblərını müəyyən etməkdən

d)qruplararası əlaqələrin möhkəmlənməsi üzrə elmi fikirlərin əsaslandırılmasından

e)qrupdaxili münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı mülahizələrin formalaşdırmasından.432.Münaqişə haqqında deyilənlərdən hansı filir yanlışdır?

a)münaqişələr sülh və ya müharibə yolu ilə həll edilir

b)münaqişənin həm neqativ, həm də pozitiv cəhətləri vardır

c)münaqişələr sosial- əmək münasibətlərinin zəruri ünsurudur

d)münaqişənin şəxsiyyətdaxili ,şəxsiyyətlərarası, qrupdaxili və qruplararası tipləri vardır

e)münaqişə dedikdə konkret situasiya şəraitində meyllərin, mootivlərin, mənafelərin, davranış normalarının bir-birilə ziddiyyət təşkil etməsi nəzərdə tutulur.433.Münaqişələrin üstün cəhətlərinə aid deyil:

a)siyasi vəziyyəti gərginləşdirir

b)şəxsiyyətlərarası münasibətləri optimallaşdırır

c)işçilərin sosial fəallığını artırır

d)ictimaiyyətin diqqətini həll olunmamış problemlərə yönəldir

e)sosial-əmək münasibətlərində ən səmərəli qaydalar axtarmağa stimul yaradır.434.Münaqişə hansı problemlər sırasına aiddir?

a)sosial

b)iqtisadi

c)psixoloji

d)təşkilati

e)fizioloji.435.Münaqişə nədir?

a)mövqelərin. Mənafelərin , tələbatların, davranış normalarının uyğun gəlməməsıdır

b)kollektiv daxili münasibətlərin vəziyyətini xarakterizə edir

c)kollektiv üzvlərinin şəxsi keyfiyyətlərinin , xarakterlərinin optimal əlaqələndirilməməsidir

d)rəhbərlik və tabeçilikdə olan işçilər arasındakı münasibətdir

e)psixoloji uyğunluğun nəticəsidir.436.Əməyin elmi təşkilinin əsas vəzifələri:

a)iqtisadi,psxofizoloji, sosialı

b)təşkilati,texniki,iqtisadi

c)elmi,texnoloji, təşkilatı

d)texniki,istehsal,sosial

e)texnoloji, istehsal,iqtisai.437.Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi metodlarına aid deyil:

a)estetik

b)maddi

c)hüquqi


d)təşkilati

e)mənəvi.438. Kadrlar seçilərkən nəzərə alınan fizoloji tələblərə aiddir:

a)fiziki səy, iş rejiminə dözümlülük

b)hərəkətin xarakteri, orqanizmin hissetmə qabiliyyəti

c)gözün tələb olunan görmə qabiliyyəti, işdə ahəngdarlığın vəziyyəti

d)hərəkətin dəqiqliy, fiziki səy

e)qulağın tələb olunan eşitmə qabiliyyəti, hərəkətin əlaqələndirilməsi.439.Kadrların işgüzar keyfiyyətlərini , qabiliyyətini müəyyən edən metodlara aid deyil:

a)analitik və sintetik təhlılın aparılması

b)idarəetmə situasiyalarının tədqiqi

c)sosial məsələlər üzrə anketin doldurulması

d)qrup halında müzakirəıərin keçirilməsi

e)işçilərin yaddaşını və təfəkkürünü müəyyənləşditmək üçün testləşdirmə.440.Əmək prosesi nəyi əks etdirir?

a)əmək fəaliyyətinin məcmusunu

b)istehsal prosesinin əsasıdır

c)istehsal prosesinin məcmudur

d)istehsal fəaliyyətinintəzahur formasıdır

e)əmək sərfinin təşkilidir.441. Əmək intiz amı nədə əks olunur?

a)işçinin əmək fəaliyyətınə münasidətındə

b)əmək fəaliyyətənın stimullaşdırılmasında

c)işçilərin qarşılıqlı münasibətlərində

d)əmək fəaliyyətində iştirak səviyyəsində

e) işçinin əmək prosesındə fəallıq səviyyəsində.442. Əmək intizamı nədir:

a)işçinin əmək fəaliyyətinə münasibətinin təzahür formasıdır

b)əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır

c)işçilərin qarşılıqlı münasibətlərdir

d)işçilərin əmək prosesində fəallığıdır

e) əmək fəaliyyətində fəallıq prosesidir.443.əməyin təşkilinin məqsədinə aid deyil:

a)istehsal proqramlarını işləmək

b)iş vaxtı fondundan , maddi vəsaitlərdən səmərəli istifadə etmək

c)əmək məhsuldarlığının artmasını təmin etmək

d)insanın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq

e) az əmək sərfi ilə çox məhsul istesal etmək.444. Əməyi təşkilinin əsas prinsiplərinə aid deyil?

a)biznes planların yenıləşdırılməsi

b)işçilərin yaradıcı təşəbbüsünün inkışaf etdirilməsi

c)əmək məhsuldarlığının yüksəldılməsi hesabına işçilərin həyat səviyyəsinin ardıcıl olaraq yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi

d)əmək şəratinin sağlamlaşdırılması

e)şəxsi və kollektiv maddi marağın möhkəmləndırılməsi və düzgün əlaqələndirilməsi.445.Təhlükəsizlik nə ilə bağlı ifadədir?

a)fiziki sağlamlıqla

b)ruhi sağlamlıqla

c)əqli və fiziki sağlamlıqla

d)ümumi orqanizmin sağlamlığı ilə

e)zehnı sağlamlıqla446. Əməyin mühafizəsi ilə bağlı tədbirlərə aid deyil:

a)hüquqi təklükəsizlik

b)əmək şəraitinin təhlükəsizliyi

c)iş yerlərinin təhlükəsizliyi

d)təşkilatların təhlükəsizliyi

e)işçilərin təhlükəsizliyi.447.Əmək mühafizəsinin təsir edən amillər:

a)daxili-xarici

b)xətti-funksional

c)sosial-iqtisadi

d)ictimai-təşkilatı

e)üfuqı-şaquli.448. Əməyin mühafizəsinə təsir edən müəssisəxarici amillərə aid deyil:

a)rəhbərliyin mövqeyi

b)beynəlxalq təşkilatlar

c)ölkənin konstititusiyası

d)hüquq normalar

e)həmkarlar təşkilatları və birliklər.449.Əməyin mühafizəsinə təsir edən müəssisədaxili amillərə aid deyil:

a)müəssisənin maliyyə planı

b)yeni texnologiyanın tədbiqi

c)yeni texnikadan istifadə

d)mühafizə tədbirlərinə sərf edilən vəsait

e)rəhbərliyin mövqeyi.450. Əmək prosesi nədir?

a)müəyyən istehsal əməliyyatını icra etmək üçün lazım olan əmək fəaliyyətinin məcmusudur

b)məhsulun istehsalında istifadə olunan müxtəlif metodların məcmusudur

c)iş yerlərinin təşkili ünsürlərinin təhlili yollarıdır

d)əmək şəraitinin sağlamlaşdırılması istiqamətidir

e)əmək proseslərinin təkmılləşməsi üsuludur.451.Əməyin mühafizəsi nədir?

a)işçinin sağlamlığınım mühafizəsi

b)işçinin qüvvəsinin müüdafiəsi

c)işçinin hüququnu mühafizəsi

d)işyerlərinin mühafizəsi

e)əmək şəraitinin mühafizəsi.452.İnsanlardan asılı olmayan səbəblərə görə iqtisadi fəal əhalinin bir qismi öz iş qüvvəsini təklif edə bilmədiyi halda yaranmış sosial- iqtisadi vəziyyət necə adlanır?

a)işszlik

b)rəqabət

c)miqrasiya

d)gender

e)inflyasiya.453.Əmək bazarının strukturuna daxil deyil:

a)rəqabət

b)iqtisadi proqramlar

c)subyektlər

d)işsızlık

e)sosial ödənişlər.454. Əmək ehtiyatları neçə kateqoriya əhali daxildir?

a)3


b)4

c)6


d)7

e)1.


455.Etiketin vətəni haradır?

a)İtaliya

b)Rusiya

c)Azərbaycan

d)ABŞ

e)Almaniya.456.Etiket neçənci əsrdə meydana gəlib?

a)XIV


b)XV

c)XX


d)XII

e)XXI.


457.Ən gənci etiket hansı sayılır:

a)işgüzar

b)hərbi

c)diplomatikd)kübar

e)unsiyyət458.Etiketdə vacib məsələlərdən biri hansi qaydadır:

a)salamlaşma

b)hüquq

c)əxlaq


d)ənənə

e)ədəb.


459.Əməyin mühafizəsi məqsədilə hansı fəaliyyət həyata keçirilir?

a)sağlam və təhlükəsizliklə bağlı fəaliyyət

b)iqtisadı fəaliyyət

c)ictimai- təşkilati fəaliyyət

d)maliyyə fəaliyyəti

e)investisiya fəaliyyəti.460.İnsanın psixoloji vəziyyəti hansı prosesdə inkişaf edir?

a)əmək fəaliyyəti prosesində

b)kadrların təhsilləndirilməsi prosesində

c)iş yerlərinin təşkili prosesində

d)kadrların ixtisaslaşması prosesində

e)əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesində.461. İşçinin psixi vəziyyətinə təsir edən əsas amil hansıdır?

a)mənəvi mühit

b)iqtisadi mühit

c)ekoloji mühit

d)ətraf mühit

e)bioloji mühit.462.Texniki estetika nə ilə bağlıdır?

a)əmək mədəniyyəti ilə

b)əmək məhsuldarlığı ilə

c)əmək qanunvericiliyi ilə

d)əmək davranışı ilə.

e)əmək intizamı ilə.463.Əməyin mühafizəsinə təsir edən amillər neçə qrupa bölünür?

a)2


b)6

c)7


d)3

e)5.


464.İş yerlərində stresə təsir edən amillər neçə qrupda birləşir?

a)4


b)6

c)2


d)7

e)5.


465.Mükafatlandırmada əsasən hansı məsələ nəzərə alınmır?

a)mükafatlandırma göstəricilərini müəyyən edən heyətin sayı

b)mükafatlandırma göstəriciləri və amilləri

c)mükafatın sex, sahə,peşə və ayrı-ayrı işlər üzrə konkret həcmi

d)mükafatlandırma göstəricilərini müəyyən edən heyətin sayı

e)mükafatların verilməsi qaydaları və müddəti.466.İşçinin fizioloji tələbatının ödənilməsi nəyin əsasında müəyyən olunur?

a)işçinin həyatı üçün zəruri olan yaşayış vasitələrinin dəyəri əsasında

b)işçinin istehsal etdiyi məhsulun əsasında

c)işçinin sosial – demoqrafik əlamətlərini nəzərə alaraq istehlak səbətinin dəyəri əsasındsa

d)işçinin himayəsində olanların yaşayış vasitələri ilə təmin edilməsi əsasında

e)işçinin ailəsi üçün zəruri olan yaşayış vasitələrinin dəyəri əsasında.467.İqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə iş qüvvəsinin dəyəri əsasən hansı həddə müəyyən olunur?

a)aşağı

b)orta

c)yuxarı


d)fiziki

e)sosial.468. İnkişaf etmiş ölkələrdə iş qüvvəsinin dəyəri əsasən hansı səviyyədə müəyyən edilir?

a)yuxarı


b)orta

c)aşağı


d)sosial

e)fiziki.469.Əməyin elmi təşkilinin əsas vəzifələri:

a)iqtisadi, psixofizioloji, sosial

b)texniki, istehsal, sosial

c)texnoloji, istehsalı, iqtisadi

d)elmi, texnoloji, təşkilatı

e)təşkilati, texniki, iqtisadi.470.Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi metodlarına aid deyil:

a)estetik

b)maddı

c)hüquqi


d)təşkilati

e)mənəvi.471.Aşağı vəzifəli şəxs yüsək vəzifəli şəxsi salamlayır:

a) duraraq

b)oturaraq

c)ayaq üstə

d)söz

e)hərəkət ilə .472.İnsanın insana müraciət nə adlanır?

a)unsiyyət

b)əlaqə

c)hörmət


d)vasitə

e)fikir.


473. Ünsiyyət hansı şəraitdə keçməlidir:

a)sakit işgüzar

b) sözsüz

c)mimika


d)hərəkət

e)jest.


474.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakı şəxslərdən hansılar korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri deyil?

a)yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçuları

b)inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçular

c)xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət orqanlarını təmsil edən şəxslər

d) fiziki şəxs dövlət orqanlarını təmsi edən şəxslər

e)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslər.475.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunun tətbiq dairəsinə aid deyil?

a)16 yaşından yuxarı olmayan istənilən şəxslərə

b)Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün fiziki (o cümlədən , əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər)və hüquqi şəxslər

c)onun ərazisindən kənarda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;

d)Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi

e)əcnəbilər Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi.476.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını hansı təşkilat həyata keçirir?

a)Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası

b)Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

c)Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

d)Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi

e)Azərbaycan Respublikasının Xarıcı İşlər Nazirliyi.477.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Komissiyanın səlahiyyətləri hansı normativ aktla müəyyən edilir?

a)qanunla təsdiq edilən Əsasnamə ilə müəyyən olunur

b)təlimatla

c)konstitusiya qanunu ilə

d)konstitusiya ilə

e)aktla.


478.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vəzifəli şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatları təqdim etməməlidirlər?

a)vergitutma obyekti olan əmlakı barədə

b)mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz gəlirləri barədə

c)kredit təşkilatlarındakı əmanətləri, qiymətli kağızları və digər maliyyə vəsaitləri barədə

d)yaxın qohumlarının şirkətlərinin, fondlarının və sair təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisçi kimi iştirakı, bu müəssisələrdə öz mülkiyyət payı barədə

e)maliyyə obyekti olan əmlakı barədə.479.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vəzifəli şəxslər şərti maliyyə vahidinin neçə misli miqdarından yuxarı olan borcu barədə məlumatları təqdim etməlidirlər?

a)beş min mislindən yuxarı olan borcu barədə

b)üç min mislindən yuxarı olan borcu barədə

c)iki min mislindən yuxarı olan borcu barədə

d)on min mislindən yuxarı olan borcu barədə

e) bir min mislindən yuxarı olan borcu barədə.480Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilməsi halı aşkar edildikdə bu vəziyyət hansı müddət ərzində aradan qaldırılmalıdır?

a)30 gün


b)10 gün

c) 20 gün

d)2 ay

e) 1 ay .481Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vəzifəli şəxs hədiyyənin qəbul edilməsi və ya sadə qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədiyi hallarda, bu məsələ barədə kimin rəyini öyrənməlidir?

a)birbaşa rəhbərinin

b)yuxarı təşkilatın rəhbərinin

c)dövlət orqanı rəhbərinin

d)həmkarlarının

e) bələdiyyənin.482 .Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən korrupsiyaya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyətinin neçə növü müəyyənləşdirilmişdir?

a)4


b)3

c)2


d)5

e) 6.


483.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müraciət etmək hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neşənci maddəsi ilə təmin edilir?

a)57


b)46

c)78


d)59

e) 14.


484. Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vətəndaş hansı məqsədlə ərizə və ya şikayət verdikdə, qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır?

a)böhtan

b)sorğu

c)sual


d)şəxsi

e) ictimai.485. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a)10 iyun 1997 –ci il

b)18 may 2003-cü il

c)10 dekabr 2006-ci il

d)12 yanvar 2005-ci il

e) 20 may 2004-cü il.486. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

a)30 sentyabr 2005 –ci il

b)7 mart 2002 –ci il

c)10 noyabr 2001 –ci il

d)10 noyabr 2006-cı il

e) 10 may2004- cü il.487. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasında informasiyanın əldə olunması....

a)azaddır

b)sərbəstdir

c)müstəqildir

d)məhduddur

e) əsasdır.488. “İnformasiya əldə etmək haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən fiziki şəxslərin özləri barəsindəki sənədləşdirilmiş informasiya ilə hansı hüququ yoxdur?

a)maneəsiz tanış olmaq

b)manesiz onu əldə etmək

c)bu informasiyada dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək

d)bu informasiyaların məhv edilməsini tələb etmək

e) manesiz həll etmək.489. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansılar sənədlərin reyestrində qeydə alınır?

a)hüquqi aktlar

b)mühasibat sənədləri

c)bildirişlər

d)memorandumlar

e) aktlar.490. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən Müvəkkil bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonra , ən geci nə vaxt ceçilir?

a)6 ay


b)3 ay

c)2 ay


d)1 il

e) 2 il.


491. Vicdanlı davranış nədir?

a)vəzifə borcunu səmərəli yerinə yetirməyə borculudur

b)dövlət qulluqcuları öz vəzifələri yerinə yetirməyə borculudur

c)dövlətin maraqları naminə vəzifələrin yerinə yetirməyə borculudur

d)dövlət qulluqçusu bütün hallarda vəzifənin yerinə yetirməyə borculudur.

e)dövlət qulluqçuları bütün hallarda vicdanllıq vəzifə ni yerinə yetirməyə borcludur.492. Mədəni davranış nədir?

a)nəzakətli, xeyirxah, diqqətli, səbirli olmalıdır

b). şəxslərə münasibətdə nəzakətli olmalıdır

c)dövlət qulluqçusu xeyirxah olmsalıdir

d)dövlət qulluqçusu bütün xeyirxah olmalıdır

E) diqqətli və səbrli olmalıdır.493. Azərbaycan respublikasının dövlət qulluğunu idarəetmə şurası haqqında"əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə azərbaycan respublikasinin Qanunu nə vavt qəbul olub?

a)29 mart 2002

b)20may 2003

c)19 sentyabr2005

d) 28 mart 2004

e) 25 may 2006.494. Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında AR-sının Qanunu nə vaxt qəbul olub?

a)22iyun 2001

b)29mart2002

c)19 noyabr2004

d)26aprel 2007

e) 20 iyul 2009.495. Azərbaycan Respublikasının “Vətənə xidmətə görə”orqeninin statutunun təsdiq edilməsi barəd AR- nin Qanunu nə vaxt qəbul olub?

a)7 noyabr 2003

b) 10mart 2002

c)16 aprel 2005

d) 17 iyin 2004

e) 25 may 2008.496. “Vətənə xidmətə görə ”ordeninin təsviri nə vaxt qəbul olub?

a)20 oktyabr 2006

b) 25 oktyabr 2003

c)25 may 2004

d)26 may 2007

e) 29 iyin 2008.497. Əmək pensiyaları haqqında AR-sının Qanunu nə vaxt qəbul olub?

a)7 fevral 2006

b) 18 iyin 2008

c)12 may 2007

d)15 fevral 2004

e) 28 dekabr 2003.498. “Əmək pensiyaları haqqında ”AR –sı Prezidentinin Fərmanı nə vaxt qəbul olub ?

a)6 mart 2006

b)10 mart 2005

c)15 mart 2007

d)18 mart 2009

e)26 mart 2010.499.”Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları ”nın təsdiq edilməsi haqqında “AR-sının Qanununun tətbiq edilməsi barədə AR-sıPrezidentinin Fərmanı nə vaxt qəbul olub?

a)9 avqust 2005

b)15 avqust 2006

c)25 avqust 2007

d)29 avqust 2010

e) 30avqust 2011.500. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə AR-sı Prezidentinin Fərmanı nə vaxt qəbul olub?

a) 3 sentyabr 2001

b)12 sentyabr 2002

c)15 sentyabr 2004

d)25 sentyabr 2009

e)30 sentyabr 2010.Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F.Ə.

Kafedranın müəllimi: b/m Allahverdiyeva A. M.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə