Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə2/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

58.Etiket nədir?

A) Cəmiyyətdə davranış

B)Təşkilatda insanın davranışı

C)Sosial sferada davranış

D)Xidmət sahəsində davranış

E)İstesalatda davranış

59. Işgüzar etika nəyə əsaslanır?

A)Cəmiyyətin maraqlarına hörmətlə yanaşmaq

B)Öz maraqlarna hörmətlə yanaşmaq

C)Firmanın maraqlarına hörmətlə yanaşmaq

D)Müştərilərin maraqlarına hörmətlə yanaşmaq

E)Ortaqların maraqlarına hörmətlə yanaşmaq

60. Işgüzar etika nədir?

A) Etik prinsiplərin məcmusu

B)Biznes-etiketi

C)Şəxsi etiket

D)Sahibkarlıq sahəsində əməkdaşların etik prinsipləri

E)İdarəetmədə etik prinsiplərin və normaların məcmusu

61.Temp, ritm, emosional proseslərin intensivliyi, habelə insan davranışının bəzi xarici xüsusiyyətləri reaksiyaların hərəkətliliyi, fəallıq, çeviklik və s. bu nəyin tərifidir?

A) Temperament

B)Xarakter

C) Vəziyyət

D)Sakitlik

E)Düzgün cavab yoxdur

62. Idarə etmə və sahibkarlıq sahəsində təşkilatların və onların üzvlərinin rəhbər tutduqları etik prinsiplərin və normaların məcmusu hansıdır?

A) İşgüzar etika

B)Peşəkar etika

C)Ümumbəşəri etika

D)əməkdaşlıq etikası

E)hərbi etika

63. Təşkilatı davranışın subyektlərinə aiddir:

A) Şəxsiyyət, qrup, təşkilat

B)Mədəniyyət, mentalitet, dəyərlər

C)Idarəetmə, rəhbərlik, liderlik

D)Təşkilat, rəhbərlik, dəyərlər

E)Etiket, mentalitet, fərdi xüsusiyyətlər

64.Təşkilatın quruluşu, vəzifələrin və bölmələrin sxemini, hansı ki, təşkilatlarda insanlar arasında formal münasibətləri qurur. Bu quruluşu göstərir:

A) Təşkilatın strukturu

B)Təşkilatın mədəniyyəti

C)Təşkilatın etiketi

D)Təşkilatın missiyası

E)Təşkilatın məqsədi

65. Şəxsiyyətin davranış xüsusiyyətlərinə aiddir:

A)Hökümranlıq

B)Özünə güvənmə

C)Xarici görünüş

D)Sağlamlığın vəziyyəti

E)Fərdi xüsusiyyətlər

66. Təşkilati davranış fənni nəyi öyrədir?

A)Təşkilatda işçi qruplarının davranışını

B)Bazarda rəqiblərin dvranışını

C)Ortaqların davranışını

D)Təşkilatın fəaliyyyətinin məqsədlərinin reallaşdırılmasını

E)Rəqiblərlə münasibətin ortaya çıxarılmasını

67.Təşkilatın həyat dövrü nədir?

A)Təşkilat öz fəaliyyət mərhələlərini keçdiyi dövür

B)Bazarda təşkilatın mövcudluğu müddəti

C)Təşkilatın fəallığın dövrü

D)Öz məhsullarının irəliləyişi dövrü

E)Bazarı ələ almaq dövrü

68.Təşkilatın imici nədən asılıdır?

A)Təşkilatın həyat dövrü mərhələsindən

B)Istehlakçıların fikirlərindən

C)Səhimdarların əhval-ruhiyyələrindən

D)Sahibkarın əhval-ruhiyyəsindən

E)Bazarda vəziyyətlərdən

69. Müəyyən vəziyyətdə fərdlərdən gözlənilən davranışqaydaları necə adlanır?

A) Təlimat

B)Rol


C)Status

D)Etiket


E)Davranış norması

70. Hər bir şəxs tərəfindən yerinə yetirilən həqiqi funksiyalar əsasında yaranan kollektiv strukturu necə adlanır?

A)Formal struktur

B)Qeyri-formal struktur

C)Optimal struktur

D)İdarə strukturu

E)Təşkilati struktur

71. Bir istehsalat kollektivində necə qeyri-formal lider ola bilər?

A) Yalnız bir

B)İstənilən kollektivdə bir necə

C)Qadın kollektivində bir necə

D)Gənclər kollektivində bir necə

E)Gənc kollektivdə bir necə

72. Ünsiyyətin hansı növləri əməyin qarşılıqlı təsirində baş verir?

A) Peşəkar və işgüzar

B)İşgüzar və cinsi

C)İşgüzar və şəxslər arası

D)Peşəkar və şəxslər arası

E)Şəxslərarası və cinsi

73. Şəxsiyyətlərin sadalanan tiplərlərindən hansıları münaqişələrə aid etməkolmaz:

A) Konfliktsiz

B)Kompromisli

C)Çox dəqiq

D)İdarə olunmayan

E)İadarə olunan

74. Ünsiyyətdə nitq baryerinə aid edilmir:

A)bütün variantlar düzdür

B)Anlaşılmama

C)Nidaların artıq istifadəsi

D)Parazit sözlərin həddən artiq olması

E)Nitqin tələskənliyi

75. Kollektivin qarşısında duran məsələlərin və əməyin təşkilinin xüsusiyyətlərinin xarakterindən asılı olan kollektiv strukturunu göstərin:

A) Formal

B)Qeyri-formal

C)Real

D)İdeal


E)Düzgün cavab yoxdur

76. Nəyin yoxluğu iki və ya daha çox tərəflər arasında münaqişə yaradır?

A)Razılıq

B)Qarşılıqlı təsir

C)Oxşarlıq

D)Münasibət

E)Tanışlıq

77. Işgüzar görüşlər vaxtı kişi geyimi necə olmalıdır?

A) Klassik “ingilis” pencəyi

B)Köynək və kəmər görünməli

C)İdman üslubu

D)Rəngli pencək

E)Hərbi üslub

78.Işgüzar kişinin pencəyinin üzünlüğünu göstərin:

A)Böyük barmağın birinci fallanqasına qədər

B)Biləyə qədər

C)Dizə qədər

D )Uzadılmış əlin barmaqlarının sonuna qədər

E)Topuğa qədər

79.Əmək intizamının əsas səviyyələrini qeyd edin:

A)İqtisadi, sosial, mənəvi, tərbiyəvi və inzibati

B)İstehsal, istehlak, iqtisadi

C)Maddi, mənəvi, təbii, bioloji

D)İqtisadi, siyasi, mənəvi, maddi

E)Təbii, fizioloji, maddi, fiziki

80.Uzun müddətli məmunluq necə adlanır?

A) Xoşbəxtlik

B)Azadlıq

C)Vicdan

D)Məsuliyyət

E)Şərəf

80. Hörmət nədir?

A) Başqaların əhəmiyyətiylə hesablaşmaq bacarığı

B)Əhval ruhiyyə və hiss

C)Başqalarına inanmaq

D)Mərdlik

E).Düzgün tərbiyyə

81.Peşəkar etikanın prinsiplərinə aid edilir:

A) Hakimiyyətpərəstlik

B)Qarşılıqlı hörmət

C)Tolerantliq

D)Məsuliyyət

E)Dürüstlük.

83.Peşəkar mütəxəsis öz fəaliyyətində nəyə yol verməməlidir?

A) Bütün cavablar düzdür

B)Qanunverici normaları pozmamalı

C)Səhvə yol verməməli

D)Təhlükəsiz qaydalarını pozmamalı

E)Xarici görünüşünə diqqət yetirməli

84.Peşəkar etika növlərinə aid olmayanı qeyd edin:

A) Bütün variantlar aiddir

B)Tibbi etika

C)Pedaqoji etika

D)Xidmət sahəsi işçilərin etikası

E)Kütləvi informasiya vasitələri işçilərin etikası

85..Insan öz hərəkətlərini, motivlərini və mənəvi keyfiyyətlərin qınamasını ifadə edən mənəvi hiss hansıdır?

A) Abır

B)Qorxu


C)Peşmanlıq

D)Bərabərsizlik

E)İnamsızlıq

86. Şəxslərarsı münasibətlərin forması olan dostluq nəyə əsaslanır?

A) Maraqların ümumilikləri və qarşılıqlı bağlılıq

B)Bir-birinə bağlılıq və simpatiya

C)Qarşılıqlı hissiyata

D)Öz xeyrini güdmək hissi

E)Vəzifə borcu

87.Davranış mədəniyyəti nə deməkdir?

A) Qəbul olunmuş qaydalar

B)Xüsusi şərait normaları

C)Vəziyyətə şəxsi münasibətlər

D)Diplomatik protokol qaydaları

E)Münasibətlərin müəyyən qaydaları.

88. Rəhbər öz iş otağında daxil olan qonağa öz münasibətini necə bildirməlidir?

A) Özü öz münasibətini müəyyən edir

B)İstənilən ziyarətciylə eyni qaydada görüşür

C)Qəbul olunmuş qaydalara ciddi riayət edir

D)Gözləməsini xahiş etməlidir

E)Otağı tərk etməsini xahiş etməlidir

89..Rəsmi qəbullarda kişi geyiminə olan tələbləri qeyd edin:

A)Etiket qaydalarına uyğun

B)Dəbə uyğun

C)Özü hesab etdiyi kimi

D)Xanımının istəyi ilə

E)Rəqiblərin geyiminə uyğun

90. Nitq mədəniyyətində əsasdır:

A) Söz ehtiyyatı

B)İntonasiya

C)Mimika və jestlər

E)Səsin tembri91.Işgüzar məktub necə hissədən ibarətdir?

A)3

B)2


C)5

D)1


E)Bütün variantlar səhvdir

92..Işgüzar yazışma zamanı blankların imzalanması hüququna kim malikdir?

A)Rəhbər və onun qərarı ilə müavin

B)İstənilən əməkdaş

C)Yalnız rəhbər

D)Yalnız müavin

E)Yalnız əməkdaş

93. Peşəkar etika nədir?

A) qəbul olunmuş normalar

B)Təşkilat daxilində qaydaların siyahısı

C)Peşə borçu

D)Peşə ilə bağlı vəzifələr

E)Peşə andı

94..İşgüzar tədbirlər nə deməkdir?

A) Müəyyən hərəkət forması

B)Rəhbərin hərəkəti

C)Yalnız danışıqlar

D)Yalnız ünsiyyət

E)Təşkilat daxili qaydalar

95. Işgüzar danışıqlarda əsas olanı qeyd edin:

A)Qoyulmuş məqsədlərin nailiyyəti

B)Ünsiyyət yaratmaq

C)Münasibətlərin müəyyənləşməsi

D)Tərəfdaşı anlamaq

E)Münaqişələrə son qoymaq.

96. Işgüzar qəbullarda menyuya olan tələb hansıdır?

A)Qəbula görə müəyyənləşir

B)Aşbaz müəyyən edir

C)“ev-sahibliyi” edən təşkilat müəyyən edir

D)Dəvət olunan təşkilat müəyyən edir

E)Düzgün cavab yoxdur

97. Əgər haqlı olmadığınızı qəbul edirsizsə nə etməlisiniz?

A) Məğlubiyyəti qəbul etmək

B)Müzakirəni davam etmək

C)Susmağa üstünlük vermək

D)Orbitrın köməyindən yararlanmaq

E)Həmişə haqlı olduğunu isbat etmək.

98..Xidməti telefona necə cavab vermək qəbul olunub?

A)Firmanı, təşkilatı və ya bölməni adlandırmaq

B)Allo! demək

C)Soyadını adlandırmaq

D)Adını adlandırmaq

E)Bəli!demək

99.. Əgər iş otağında ziyarətçi vardırsa, zəngə cavab verilməlidir?

A)ziyarətcidən üzr istəyib, və hansı danışıq daha əhəmiyyətlidirsə qərar vermək

B)Bəli


C)Xeyir

D)Bəli, zəng vurana sonra zəng etməyini xahişetmək

E)Ziyarətcidən otaqdan çıxmasını xahiş etmək

100.. Hansı deyim telefon söhbəti vatı yol verilməzdir?

A) NN şirkəti, danışın

B)NN şirkəti, salam

C)NN şirkəti, Məmmədov Məmməd

D)NN şirkəti, hər vaxtınız xeyir

E)NN şirkəti, baş mühasib

101.. Telefon söhbətini bu sözlərləbaşlamaq tövsiyyə olunur:

A) NN şirkəti, hər vaxtınız xeyir...

B)Allo...

C)Danışan kimdir?

D)Sizi eşidirəm...

E)Özünüzü təqdim edin...

102.. Nahar fasiləsi vaxtı telefon zənglərinə cavab vermək lazımdır?

A)bəli, bu zəng firma üçün əhəmiyyətli ola bilər

B)Yox, nahar fasiləsi hamı üçün lazımdır

C)əgər nahar fasiləsinin başlanğıcında zəng edilərsə, onda yox

D)əgər nahar fasiləsinin sonunda zəng edilərsə, onda bəli

E)Dəstəyi götürüb,”Nahar vaxtıdır!” demək lazımdır

103.Neçənci zəngdən sonra ofisdə telefona cavab vermək lazımdır?

A) 1-dən sonra

B)2-3-dən sonra

C)4-dən sonra

D)Daha uzun zəngdən sonra

E)5-dən sonra

104. Işgüzar ünsiyyətdə tələb olan bacarıqları qeyd edin:

A)Bütün variantlar düzdür

B)Funksional vəzifələrin keyfiyyət uyğunluğu

C)Münasibətləri obyektiv qiymətləndirmək bacarığı

D)Lazımi əlaqələri qurmaq bacarığı

E)Problemləri həll etmək vərdişi

105..Rəhbərdən hansı qabiliyyətlər tələb olunur?

A) bütün variantlar düzdür

B)Ağıllı şəxsi keyfiyyətlər

C)Dəqiq şəxsi məqsədlər

D)Ətrafdakılara təsir etmək bacarığı

E)Səmərəli işçi qrupplarını formalaşdırmaq bacarığı

106..Yaxşı rəhbər hansı keyfiyyətə malik olmalı?

A) C və D variantı düzdür

B)Yaltaq


C)Həssas

D)Tələbkar

E)Özündənrazı

107.. Rəhbərin uğurlu işinə mənfi təsir edən amili qeyd edin?

A)Riskli qərarlar qəbul etməmək

B)Çevik qərarlar qəbul etmək

C)Ümumi rəhbərliyə hazır olmaq

D)Öz işinə yaradıcı yanaşmaq

E)Həyəti dəyərləndirmək

108.Rəhbər öz iş otağına daxil olan qadına harada yer göstəməlidir?

A) Ümumiyyətlə yer göstərməməli

B)Üzbəüz


C)Üzü pəncərəyə tərəf

D)Üzü qapıya tərəf

E)Arxası pəncərəyə tərəf

109. Işgüzar söhbət apararkən rəhbərdən tələb olunur:

A)Bütün variantlar düzdür

B)Qulaq açmaq bacarığı

C)Əməkdaşın söhbətini kəsməmək

D)Nəticəni qabaqcadan görmək

E)Çevik qərarlar qəbul etmək

110. Rəhbərin etiketinə mənfi təsir edən amilləri qeyd edir:

A) B və C variantları düzdür

B)Müşavirlərdə tez-tez saata baxmaq

C)Reqlamenti pozmaq

D)əzmli olmaq

E)bahalı aksesuarlardan istifadə etmək

111. Tərcüməçidən tələb olunmur:

A) Öz şəxsi fkirlərin bildirmək

B)“Görünməmək”

C)Nitqin intonasiyasını catdırmaq

D)Kənarda əyləşmək

E)Mətnin məxfiliyini qorumaq

112. “Maliyyə işlərində müvəffəqiyyətlərinin 15%-onun peşəkar biliklərindən və 85%-insanlarla ünsiyyət bacarığından asılıdır”. Bu sözlər kimə məxsusudur?

A) Deyl Karneqi

B)Ceyms Uilyam

C)A. X. Maslou

D)Ziqmund Freyd

E).J. Kant

113. Xidməti telefonla necə cavab vermək qəbul olunub?

A)Firmanı, təşkilatı və ya bölməni adlandırmaq

B)Allo!


C)Soyadını adlandırmaq

D)Adını adlandırmaq

E)Bəli!

114..Etiket başqa sözlə necə adlandırırlar?

A)Ədəb qaydaları

B)Təvəzökarlıq qaydaları

C)Nəzakət qaydaları

D)Gözəllik

E)Xəbərdarlıq etmə

115. Sizə zəng edənlə əlaqə kəsilsə nə etmək lazımdır?

A)Zəng vuranın zəngini gözləməlisən

B)Özün zəng etməlisən

C)İş otağını tərk tməlisən

D)Katibdən lazımlı nömrəni yığmağı xahiş edirsən

E)Başqa nömrəyə zəng edirsən

116.Qarşılıqlı təsir kimi ünsiyyət nədir?

a)Partnyora uyğunlaşma

b)Acıqlıq

c)Başqalarının davranışını idarə etmək

d)Partnyorların mövqeyini öyrənmək

e)Vəziyyəti öyrənmək

117.Söyuqqanlılıq və dözümlük şəxsiyyətin hansı temperament tipinə uyğundur?

a) Fleqmatik

b)Sanqviniq

c)Xolerik

d)Melanxolik

e)Zirək tip118.. Qüvvətli və müvazinətsiz şəxsiyyətin hansı temperament tipinə uyğundur?

a)Xolerik

b)Sanqviniq

c)Melanxolik

d)Zirək tip

e)Fleqmatik119.“İşgüzar münasibətlər etikası” elmi nəyi öyrədir?

a) İşgüzar ünsiyyətin xüsusiyyətlərini və strukturu

b)İşgüzar insanların tipoloqiyasını

c)İnsan qrupların arasında psixoloji fərqləri

d)İşgüzar ünsiyyətin maneələrini

e)Fəaliyyətin mexanizmlərini120. İşgüzar müşavirə nədir?

a)Qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir prosesi harda ki, informasiya və təcrübə mübadiləsi baş verir

b)Mütəxəsislər qrupu tərəfindən problemlərin kollektivdə acıq müzakirəsi

c)Hər hansı sual üzrə fikir ayrılıqları

d)Fikir ayrılıqların üzə çıxarılması məqsədi ilə insanlar arasında ünsiyyət

e)Bütün variantlar səhvdir121. Məktubların hansı növləri yalnız əl ilə yazılır?

a) Baş sağlığı məktubu

b)Minətdarlıq məktubu

c)Təbrik məktubu

d)Xahiş məktubu

e)Zəmanət məktubu122.. Işgüzar məktub nədir?

a) məsafəyə informasiyanın ötürülməsi prosesi

b)Informasiya və təcrübə mübadiləsi prosesi

c)Başqa insanlara üzürlü münasibətin ifadəsi

d)Götürülmüş öhdəliklərin icrası

e)Başqa insanlara hörmətsiz münasibətin ifadəsi123.. Vizit kartı hansı əllə verməsi qəbul edilmişdi?

a)Hər iki əllə

b)Sağ əllə

c)Sol əllə

d)Fərq etməz

e)“D” variantı düzdür124. Ofisdə hansı qadın paltarı yarayır?

a)Ətək və köynək

b)Don

c)Kostyumd)Şalvar

e)Şalvarla köynək125.Kişi işgüzar qəbulda hansı rəng köynək geyinməlidir?

a)Ağ köynək

b)Göy

c)Cizkilid)Fərq etməz

e)Tünd rəngli126.İstehsalat münaqişələrinə aid olanı qeyd edin:

a)Xidmət keyfiyyətsizliyi

b)Işçinin kobudluğu

c)Müştərinin işçinin düzgün anlamaması

c)Müştəriylə işçinin psixoloji uyğunsuzluğu

e)Bütün variantlar düzdür127. Şəxsi münaqişələrin baş vermə səbəbini qeyd edin:

a) Müştərilərin işçini düzgün anlamaması

b)Müştəri və işçinin psixoloji uyğunsuzluğu

c)Işçinin gobudluğu

d)Xidmət keyfiyyətsizliyi

e)Sifarişin vaxtında yerinə yetirməməsi128.Etika kateqoriyası olan vətənpərvərlik aşağıdakılardan hansını ifadə edir?

a) ölkənin maraqlarıyla şəxsi maraqların qirilmaz əlaqəsini

b)Milli istisnalığı

c)Ölkənin dünyadan təcrid edilməsi

d)Daimi xidmət etmək hazırlığı

e)Bəşəriyyətin xeyrinə işləmək129.İş verən üçün lazım olan qısa məlumatı özündə saxlayan işgüzar məktubun növü:

a)Rezüme-xülasə

b)Zəmanət – məktubu

c)Xahiş məktubu

d)Minnətdarlıq məktubu

e)Təklif məktubu130. Temperament nədir?

a) insanın anadan gəlmə xüsusiyyətləri

b)Insanın əldə edilmiş xüsusiyyətləri

c)bInsanın emosional vəziyyəti

d)Psixikanın ümumi qanunuyğunluğu

e)Insanın ətraf mühitə uyğunlaşması131.Davranış fəallığının aşağı səviyyəsiylə səciyyələnən temperament tipini qeyd edin:

a) melanxolik

b)Fleqmatik

c)Xolerik

d)Sanqvinik

e)Qarışıq tip132. Müştəri işçiyə, yaxud işçi müştəriyə iddia ilə çıxış edir. Bu münaqişənin hansı növünə aiddir:

a) birtərəfli münaqişə

b)Ikitərəfli münaqişə

c)Həqiqi münaqişə

d)Istehsalat münaqişəsi

e)Psixoloji uyğunsuzluq133. Həm müştəri, həm işçi bir-birinə eyni vaxtı iddia ilə çıxış edir. Bu hansı münaqişə növünə aiddir?

a) Ikitərəfli münaqişə

b)birtərəfli münaqişə

c)Həqiqi münaqişə

d)Psixoloji uyğunsuzluq

e)Istehsalat münaqişəsi134. Sifarişin vaxtında yerinə yetirilməməsi hansı münaqişə növünə aid edilir?

a) istehsalat münaqişəsi

b)Şəxsi münaqişə

c)Psixolojiuyğunsuzluq

d)Birtərəfli münaqişə

e)Ikitərəfli münaqişə135. Həm müştəri, həm də işçi arasında münasibəti “ Bunlar hamısı belədir” baxımından qurulur. Bunu hansı tip münaqişəyə aid etmək olar?

a) psixoloji uyğunsuzluq

b)Şəxsi münaqişə

c)istehsalat münaqişəsi

d)Birtərəfli münaqişə

e)Ikitərəfli münüqişə136.Müəssisənin iş rejiminin münasib olmaması hansı tip münaqişəyə aid etmək olar:

a) İstehsalat münaqişəsi

b)Şəxsi münaqişə

c)Birtərəfli münaqişə

d)Ikitərəfli münüqişə

e)psixoloji uyğunsuzluq137. Münaqişələrin həlli üsuluna aid olmayanı qeyd edin:

a) işçi səhvini qəbul etməli

b)Neytral cümlələrin istifadə etməli

c)Sakitlik nümayiş etdirməli

d)Üçünçü şəxsin vasitəciliyi

e)Münaqişənin inkişafına imkan yaratmamalı138.“Xidmət qaydalarına uyğun olaraq...”, “Təlimata əsasən...” və s. sözlər hansı münaqişənin həlli üsulunda istifadə olunur?

a)Münaqişənin operativ (əməli) həlli zamanı

b)Üçünçü şəxsin vasitəciliyi zamanı

c)Neytral cümlələrin istifadəsi zamanı

d)Münaqişələrin inkişafına imkan yaratmaq zamanı

e)Hər iki tərəfin razılığına gəlməsi zamanı139.Ev sahibi qonaqları bir-biri ilə tanış edərək neçə təqdim edir?

a)Hər bir halda kişini qadına

b)Hər bir halda kişiyə qadını

c)Böyüyü kiçiyə

d)Müdürü tabe olana

e)Otaqda olanları daxil olana140.Birinci kim salamlamalıdır?

a)Kiçik böyüyü

b)Qadın kişini

c)Duran gələni

d)Müdir tabe olanı

e)Otaqdakılar daxil olanı141.Düzgün variantı qeyd edin:

a) Salamlayaraq masanın kənarına çıxıb əl uzadmaq məgbul hesab olunur

b)Salamlayaraq masanın üstündən yerindən duraraq əl uzatmaq məğbul hesab olunur

c)Salamlayaraq durmadan masanın üstündən əl uzatmaq məğbul hesab olunur

d)Salamlayaraq uzadılmış əllə qapıda qarşılamaq

e)Bütün variantlar səhvdir142. Işgüzar etiketə görə kişi nə vaxt otura bilər?

a) Yalnız qadın oturandan sonra

b)Qadının salamlaşmasından dərhal sonra

c)Qadına əl uzadıb salamlaşdıqdan sonra

d)Qadına yer göstərdikdən sonra

e)Ümumiyyətlə ayağa qalxmalı143. Işgüzar etikətə görə salamlaşma vaxtı birinci kim əl uzadır?

a) Qadın kişiyə

b)Kişi qadına

c)Böyük kiçiyə

d)Kiçik böyüyə

e)Tabe olan müdirə144.Masanın servizləşməsi vaxtı bıçaqları hara qoyular?

a)Boşqabdan sağda

b)Boşqabdan solda

c)Boşqabın baş tərəfində

d)Boşqabın üstünə

e)Bütün variantlar mümkündür145.Masanın servisləşməsi vaxtı çəngəl hara qoyulur?

a) Boşqabdan solda dişləri yuxarı

b)Boşqabdan sağda dişləri aşağı

c)Boşqabdan solda dişləri yuxarı

d)Boşqabdan solda dişləri aşağı

e)Boşqabın üstündə dişləri yuxarı146.Etiketə görə salfeti:

a) açıb dizin üstünə qoyurlar

b)Açıb boşqabın üstünə qoyurlar

c)Açıb yaxadan asırlar

d)Açıb boşqab dəstinin yanına qoyurlar

e)Açıb boşqabdan sola qoyurlar, lazım olduqda istifadə etmək üçün147.Işgüzar etiketə görə yemək qəbulunun sonunda çəngəl və bıçağı hara qoyurlar?

a)Boşqabın üstünə bir-birinə paralel olaraq qulpları sağda

b)Boşqabın üstünə bir-birinə paralel qulpları solda

c)Boşqabın üstünə çarpaz

d)Boşqabdan sağa, əvvəlki yerinə

e)Boşqabdan sola148. Işgüzar etiket aşağıdakılardan hansıları qəti sürətdə qadağan edir?

a) Bütün variantlar düzdür

b)Əzilmiş, çirklənmiş geyimi

c)Qısa corabları

d)Ləkəli geyimləri

e)Uçuz bəzəklər və kosmetika149. Yüksək dairələrdə tanışlıq bir çox hallarda bunların vasitəsiylə həyata keçir:

a) Vizit kartların

b)Şəxsiyyət vəsiqəsinin

c)Telefonun

d)Əl uzadmaqla

e)Anketin150.Müəyyən tədbirlər zamanı tələb edilən geyim necə adlanır?

a)Dress-Code

b)White Tie

c)Black Tie

d)Orange Party

e)Total Black151.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “White Tie” qeyd olunarsa hansı geyim (Dress Code) tələb olunur?

a)frak və ağ jilet, ağ kəpənək- qalstukla

b)Smokinq kəpənək-qalstukla

c)Tünd kostyum qalstukla

d)Klassik smokinq

e)Qara işçi kostyum
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə