Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə1/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Dövlət qulluğunun etikası test

1.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

A) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmlərini:

B. dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasının hüquqi mexanizmlərin;

C.dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının genişləndirilməsinin hüquqi mexanizmlərin;

D.vətəndaşların etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexznizmlərini

E. qulluqçuları fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və genişləndirilməsi mexanizmdir.2. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunun kimlərə şamil edilməsi nəzərdə tutulmamışdır?

A)dövlət təşkilatlarında işləyən bütün şəxslərə;

Binzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularına;

C.yardımçı dövlət qulluqçularına ;

D daimi dövlət qulluğunda işləyən şəxslərə

E.daimi dövlət qulluğunda işləmiyən şəxslərə.3.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunun məqsədlərinə nə aid deyildir?

A)dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının məhdudlaşdırılması;

B.dövlət orqanlarının və dövlt qulluğunun nüfuzunun artırılması, vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi;

C.dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması;

D.dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin kefiyyətinin artırılması.

E.Dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin artirilması.4. “Dövlət qullqçularının etik qaydaları haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı nədir?

A)qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətidir;

B. onların cəmiyyət arasında hər hansı bir fəaliyyətidir;

C. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada attestasiyanın nəticələrinə əsasən verilən qiymətdir;

D onun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə verilən qiymətdir;

E.qanuna əsasən nəzərdə tutulmuş qaydada xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə verilən qiymətdir.5. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azətbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu bütün hallarda kimlər üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır?

A)Hər bir şəxs üçün ;

Bdigər dövlət qulluqçuları üçün;

C.ancaq qohumları və dostlaı üçün;

D.heç kəs üçün;

E.ancaq qohumlar üçün.6. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu hansı hərəkətləri ilə dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərin inamını artırmalı və möhkəmləndirməlidir?

A)etik davranış və öz peşəkar fəaliyyəti ilə;

B.şəxsi münasibətləri ilə;

C.əmək nizam intizamı ilə ;

Dyaradıcılıq və təşəbbüskarlıq cəhdləri ilə;

E.işgüzar nüfuzuna hörmət ilə.

7. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qaununa əsasən dövlət qulluqçusu onun xidməti vəzifəsinə aid olmadığı hallarda, dövlət orqanlarının,, onların rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar (qanunsuz fəaliyyət istisna olmaqla)tənqidi ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət verilməsindən çəkinməsi qaydası hansı fəaliyyətlərinə şamil olunmur?

A)dövlət qulluqçusunun elmi- pedaqoji fəaliyyəti ilə bağli çixişlarina və ya elmi yazilarina;

B.xarici ezamiyyətlərdə olduğu zaman göstərdiyi fəaliyyətinə ;

C.öz ailəsi ilə istirahətə yollandığı zaman göstərdiyi fəaliyyətinə;

D. bu lal qanunda nəzərdə tutulmamışdır;

E.istirahət zamanı göstərdiyi fəaliyyətinə.8. “Dövlət ulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğrun deyil?

A)dövlət dulluqçusu hüquqi şəxslərin işgüzar nüfuzuna hörmətlə yanaşmalı və onların işgüzar nüfuzunu ləkələyə biləcək hərəkətlərə nəyin bahasına olurs olsun yol verməməlidir

B.dövlət qulluqçularının fəaliyyəti insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunmasına, qorunmasına və müdafiəsinə xidmət etməlidir;

C. dövlət qulluqçusu insanların hüquq və azadlıqlarını, qanuni maraqlarını pozan, onların şərəf,ləyaqət və işgüzar nüfuzunu ləkələyə biləcək qərarlara və hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə )yol verməməlidir

D. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki şəxslərin, habelə digər dövlət qulluqçularının şəxsi həyatı, şərəf və ləyaqəti barədə ona məlum olmuş məlumatların konfidensiallığını təmin etməlidir;

E.qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisina olmaqla , dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki şəxslərin hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə )yol veriməməlidir.9 . “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu birbaşa və ya yuxarı rəhbər tərəfindən ona verilən əmrin,sərəncamın vəya tapşırığın qanuna vəya digər normativ hüquqi akta zidd olmasına əmindirsə , bu barədə birbaşa rəhbərindən yazılı şəkildə təsdiq edilmiş əmr, sərəncam və ya tapşırıq almasına baxmayaraq , dövlət qulluqçusu onların qanuna, yaxud digər normativ hüquqi akta zidd olmasına inanmaqda davam edərsə, o, həmin əmr, sərəncam və ya tapşırığın yerinə yetirilməsindən imtina edə bilərm?

A).edə bilər;

B .edə bilməz;

C. təkrar etirazdan sonra edə bilər;

D. qanunda bu hal nəzərdə tutulayıb;

E. qnunda bu hal nəzərdə tutulub.10.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı döğru deyil?

A)Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı siyasi birtərəfliyə əməl etməyə borclu deyildir;

B. Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmalı və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə , sosial mənşəyinə,əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməməlidir;

C.dövlət qulluqçusu özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin onun xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsirinə yol verməməli və bu cür təsir üçün şərait yaratmamalıdır ;

D. hər bir dövlət qulluqçusunun bütün normativ- hüquqi aktları bilməsi zəruri deyil;

E.xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsirinə yol verməməli bu cür təsir üçün şərait yaratmamalıdır.11. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A)dövlət qulluqçusu onun hərəkətlərinin (hərəkətsizliyinin)və ya qərarlarınınmaddi və qeyri- maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə gətirib çıxarmasını istisna edən tədbirlər görməyə borclu deyildir;

B.dövlət qulluqçusunun qanunsuz olaraq maddi və qeyri- maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş hərəkətlər (hərəkətsizlik)etməsi və ya qərarlar qəbul etməsi qadağandır;

C.qanunvericilik müəyyən olunmuş qaydada şəxslərə əvəzsiz xidmət (xidmətlər)göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə (xidmətlərə)görə hər hansı haqq tələb edə bilməz;


D.qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ödəniş müqabilində vətəndaşlara xidmət (xidmətlər)göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə (xidmətlərə ) görə nəzərdə tutulan məbləğdən artıq haqq tələb edə bilməz;

E . qanunvericilikə dövlət qulluqçusu həmin xidmətə (xidmətlərə )görə nəzərdə tutulan məbləğdən haqq tələb edə bilər.12. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya barədə birbaşa rəhbərinə məlumat verməli və maddi və qeyri- maddi nemətləri , imtiyazları və ya güzəştləri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanına hansı sənədəəsasə təhvil verilməlidir?

A)akta;


B.protokola ;

C.əmrə;


D.heç bir sənəd tələb olunmur;

E.bütün sənəd tələb olunur13.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tərəflərdən biri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanı olan əqdlərdə həmin dövlət qulluqçusu digər tərəf ola bilərmi?

A)ola bilməz;

B.ola bilə;

C.bu hal qanunda nəzərdə tutulmayıb;

D.dövlət rəhbərinin icazəsi ilə ola bilər;

E.bu hal qanunvercilikdə ola bilər.14. Qonaqpərvərliklə bağlı və dəyəri hansı qanunda nəzərdə tutulmuş məbləğdən yuxarı olmayan hədiyyələrin təqdim olunduğu qəbul edilməsinə icazə verilir?

A)”Korrupsiya qarşı mübarizə haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə;

B.”Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə;

C.”Məlumat azadlığı haqqında “Azərbaycan respublikasının Qanunu ilə

D.”İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə;

E.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə.15.”Dövlət qullqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A)dövlət qulluğuna xitam verildikdən sonra dövlət qulluqçusu qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddət ərzində əvvəllər fəaliyyətinə nəzarət etdiyi idarə ,müəssisə, təşkilatlara və ya onların bölmələrinəişə qəbul edilə bilər;

B)dövlət qulluqçusu qulliq etdiyi dövrdə maraüqların toqquşmasına yol verməməlidir və qanunsuz olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadə etməməlidir;

C)dövlət qulluqcusunun xidməti vəzifələri onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda,o,qanunvericiliyə müvafiq olaraq, dövlət qulluğuna qəbul olunduqda, habelə bundan sonrakı dövrdə həmin maraqların xarakteri barədə məlumat verməyə borcludur;

D)dövlət qulluqçusu başqa vəzifəyə keçmə ilə əlaqədar təkliflərin maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcəyi hallarda, bu barədə dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verməlidir;

E)dövlət qullqcusunun xidməti vəzifələri şəxsi maraqları toqquşmasına səbəb ola biləcəyi məlumat verməlidir.16. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qüvvəyə minir?

A)31 may 2007

B)27 fevral 2005

C)19 yanvar 2002

D)14 iyun 2009

E) 3 may 2005.17.Aşağıdakılardan hansı idarəetmədə rəhbərlik psixologiyasının metodlarına aid deyil?

A)iqtisadi- siyasi metod

B)sosial-psixooji metod

C)ictimai – siyasi metod

D)siyasi-tərbiyəvi metod

E)ideya-tərbiyəvi metod.18. Təşəbbüskarlıq, təşkilatçılıq və kollıgiallıq rəhbər işçinin keyfiyyətlərini xarakterizəedir?

A)işgüzar keyfiyyətlərin

B)sosial keyfiyyətlərini

C)mədəni keyfiyyətlərini

D)mənəvi keyfiyyətləri

E)şəsxi keyfiyyətlərini.19. Rəhbərin işgüzar kefiyyətlərinə aiddir

A)təşkilatçılıq

B)sadəlik

C)insanpərvərlik

D)inadkarlıq

E)ədalətlilik.20.Qarşılıqlı sağlam idarəetmə münasibətlərin tənzimlənməsində başlıca rolu nə oynayir?

A) əxlaq normalari, ictimai davraniş normalari, ictimai rəy

B)ictimai rəy, əxlaq normaları, əmək normaları

C)ictimai davranış normaları, əmək normaları, ictimai rəy;

D)əxlaq normaları, əmək normaları, əmək intizai;

E)əxlaq normaları, istehlak normaları, əmək normalar.21.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən dövlət qulluqçusuna dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitlərindən, rabtə, komputer və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi- texniki təchizat avadanlıqlarından hansı məqsədlər üçün istifadə etməsi qadağan deyildir?

A)xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədat

B)şəxsi maraqları naminə

C)xidməti vəzifələrinin crası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün

D)ictimai birliklərin fəaliyyətinə kömək məqsədilə

E) təşkilatın şəxsi maraqları naminə.22. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları hansı məqsədlər üçün istifadə edə bilməz?

A)şəxsi maraqları

B) idarənin maraqları

C)dövlət orqanının maraqları

D)vəzifə maraqları

E)dövlətin maraqları.23.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən etik davranış qaydalarını pozan dövlət qulluqçularının intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülməsi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A)dövlət orqanının rəhbəri

B)yuxarı təşkilatin rəhbəri

C)belə tədbir nəzərdə tutulmayıb

D)hüquq –mühafizə orqanları

E)dövlət aparatının rəhbəri.24. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən qonaqpərvərlik niyyəti ilə qəbul edilən hədiyyətlərin qəbul edilməsi miqdarı hansı normativ hüquqi aktla müəyyənləşdirilmişdir?

A)”Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə

B)”Dövlət qulluğu haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə

C)”Dövlət sirri haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə

D)Azərbaycan Respublikasının İnzibati xətalar Məcəlləsi ilə

E)Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə25. Əmək haqqı formalarının seçimində nə nəzərə alınmır?

A)əmək cismi

B)işin keyfiyyəti

C)texnologiyaların xüsusiyyətləri

D)avadanlığın xüsusiyyətləri

E)əməyin təkkilinin və əməyin xüsusiyyətləri.26. Tarif cədvəli nəyi müəyyən edir?

A)əməyin tarif üzrə ödənilməsi nisbəti vəya fərqini

B)əməyin normalaşdırmasını

C)əməyin kəmiyyətini

D)əməyin intensivliyini

E)əmək haqqının27 Əmək haqqının təşkili prinsiplərinə aiddir:

A)əməyin kefiyyəti və kəmiyyəti

B)qənaətlilik

C)əməyin çevikliyi

D)əməyin uçotu

E)əməyin planlaşdırılması.27. Əməyin kəmiyyəti nə ilə ölçülür?

A)işlənilmiş iş vaxtının miqdarı

B)vaxt norması

C)istehsal norması

D)iş gününün uzunluğu

E)məhsulun kəmiyyəti28.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən nəzarət orqanının səlahiyyətlərinə aid deyil?

A)dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq onlar barəsində inzibati tədbirlər görüer

B)bu qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarına əməl edilməsi vəziyyətini öyrənir və bu barədə məlumatları ümumiləşdirir

C)dövlət qulluqçularından və digər şəxslərdən bu qanunun müddəalarının pozulması ilə bağlı şikayətlər və məlumatlar qəbul edir

D)daxil olan şikayətlər və məlumatlardan irəli gələn məsələlərin həlli üzrə təkliflər, tövsiyələr və təqdimatlar verir

E)məlumatlardan irəli gələn məsələərin həlli üzrə təqdimatlar verir29. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”AzərbaycanRespublikasının Qanununa əsasən hansı hallarda intizam icraatına başlanıla bilməz?

A)dövlət qulluqçusunun haqqında anonim müraciət daxil olarsa

B)heç bir halda

C)kütləvi informasiya vasitələrində dövlət qulluqçusu tərəfindənn bu qanunun müddəalarının pozulması və maraqların toqquşmasına yol verilməsi barədə məlumatın dərc edilməsi

D)etik davranış qaydaları haqqında qanunun müddəalarının dövlət qulluqçusu tərəfindən pozulması barədə hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən şikayət və ya digər məlumatın verilməsi

E)dövlət müəssisəsini rəhbərinə işçilər haqqında anonim məlumat verilərsə30.Əmək haqqının səviyyəsinə təsir edən xarici amillərə aid deyil:

A)beynəlxalq aktlar və sazişlər

B)dövlətin qanunvericilik aktları

C)müvafiq sərəncamlar və əmək bazarının vəziyyəti

D)milli məclisin qərarları və əmək bazarının qanunları

E)dövlət tənzimlənməsi və həmkarların təsiri.31.”Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”Aazərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən intizam icraatı zamanı dövlət qulluqçusu tərəfindən yol verilən hüquq pozuntusunda cinayət tərkibinin əlamətləri aşkar edildikdə, həmin əlamətləri aşkar etmiş dövlət orqanının rəhbəri bu barədə hansı təşkilata məlumat verməlidir?

A)Cinayət təqibi orqanına

B)Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə

C)Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası

D)Azərbycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasına

E)Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu32. “Nümunəvi daxili əmək intizam qaydaları”nə vaxt Dövlət Əmək Komitəsinin qərarı ilə qüvvədədir?

A) 1984 –cü il 20 iyul

B) 1985 -ci il 25 iyul

C)1999-cü il 1 iyul

D)2000-ci il 5 iyul

E)2005 –ci il 15 iyul33. Azərbaycan Respublikasinin Prezidentinin “AR-nin fəxri adları haqqında ”fərmani nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A)1999-cu il 14 may

B) 2000- ci il 15 may

C) 2001 –ci il 18 may

D)2004 – cü il 20 may

E) 2005 – ci il 30 may34. “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında”AR- nin Qanunun nə xaxt təsis edilmişdir?

A)1992-ci il 10 noyabr

B)1993-cü il 15 noyabr

C)1995 ci il 17 noyabr

D) 1998-ci il 20 noyabr

E) 2000-ci il 25 noyabr35. Müəssisələrdə əmək intizamının müəyyən olunması yollarına aid deyil:

A)insan hüquqları haqqında deklarasiya

B)müəssisədaxili əmək qaydaları

C)işə davamiyyəti əks etdirən qeydiyyatın aparılması

D)iş və fasilə vaxtını müəyyən edən iş qrafikləri

E)əmək məcəlləsi36. Sosial nəzarətin növlərinə aid deyil:

A)sosial- niqtisadi nəzarət

B)özünə nəzarət

C)inzibati sosial nəzarət

D)qrup sosial nəzarəti

E)ictimai təşkilatların nəzarəti37. İnzibati nəzarət kim tərəfindən aparılır?

A)hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik yuxarı təşkilatlar tərəfindən

B)işçilər tərəfindən

C)mühəndislər tərəfindən

D)bələdiyyə tərəfindən

E)icra hakimiyyəti tərəfindən38.Əmək normalarına aid deyil

A)texniki normalar

B)idarəetmə

C)xidmət norması

D)hasilat norması

E)say


39.Əməyin təşkili nəyin tərkib hissəsidir?

A)istehsalın təşkılinin

B)əmək prosesinin səmərəliyinin

C)texniki –təşkilati prosesin

D)əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin

E)texnoloji proseslərin təşkilinin40. Əməyin mühafizəsi məqsədilə hansı fəaliyyət həyata keçirilir?

A)sağlam və təhlükəsizliklə bağlı fəaliyyət

B)iqtisadi fəaliyyət

C)ictimai- təşkilat fəaliyyət

D)maliyyə fəaliyyəti

E)investisiya fəaliyyəti.41. İnsanın psixoloji vəziyyəti hansı prosesdə inkişaf edir?

A)əmək fəaliyyəti prosesində

B)iş yerlərinin təşkili prosesində

C)kadrrrrların ixtisaslaşması prosesində

D)əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesində

E)kadrların təhsilləndirilməsi prosesində.42. İşçinin psixi vəziyyətinə təsir edən əsas amil hansıdır?

A)mənəvi mühit

B)ekoloji mühit

C)ətraf mühit

D)iqtisadi mühit

E)bioloji mühit.43. Əmək ehtiyatlarının ən çevik hissəsi hansıdır?

A)gənclər

B)işsizlər

C)qadınlar

D)təqaüdçülər

E)tələbələr.44. İctimai əməkdə iştirak etmə üsulu üzrə məşğulluğu hansı növlərə bölmək olar?

A)muzdlu və şəxsi

B)geniş və dar

C)xarici və daxili

D)rəqabətli və qeyri- rəqabətli

E)fəal və qeyri-fəal.45. İnsanlardan asılı olmayan səbəblərə görə iqtisadi fəal əhalinin bir qismi öz iş qüvvəsini təklif edə bilmədiyi halda yaranmış sosial- iqtisadi vəziyyət necə adlanır?

A)işçizlik

B)rəqabət

C)miqrasiya

D)gender

E)infiyasiya.46. Texniki estetika nə ilə bağlıdır?

A)əmək mədəniyyəti ilə

B)əmək qanunvericiliiyi ilə

C)əmək məhsuldarlığı ilə

D)əmək davranışı ilə

E)əmək intizamı ilə.47. İş yerlərində stresə təsir edən amillər neçə qrupda birləşir?

A)4


B)6

C)2


D)7

E)5.


48.Kadr siyasəti kim tərəfindən formalaşır?

A)təşkilatın rəhbərliyi

B)təşkilatın məsləhətçiləri

C)təşkilatın işçiləri

D)təşkilatın mütəxəssisləri

E)təşkilatın tərəfdaşları.49. Kadr siyasəti kim tərəfindən həyata keçirilir?

A)kadr xidmətinin işçiləri tərəfindən

B)mühasibatın işçiləri tərəfindən

C)istehsal heyəti tərəfindən

D) rəhbər işçilər tərəfindən

E)köməkçi işçilər tərəfindən.50. Bütün günü iş vaxtı itkilərinə aid deyil:

A)təşkilati- texniki səbəblər üzündən

B)xəstəlik üzundən

C)bütün günü boş dayanmalar

D)müdiriyyətin icazəsinə görə

E)proqullar.51.Peşə etikası fənninin məqsədinə aid deyil:

A)Təşkilatlarda insanların davranışını öyrənmək

B)İnsanın əmək fəaliyyətinin təsirliyinin artması yollarını müəyyən etmək

C)Menecerlərə təşkilatda fərdlərin davranışını təhlil etməyə iimkan verir

D)Əmək prosesində insanların davranışlarını idarəetmə bacarıqlarını təkmilləşdirmək

E)Əmək fəaliyyətinin düzdün təkmiləşdirmək.52.Təşkilati davranışı müəyyən edən qüvvələrə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

A)Dəqiq şəxsi məqsədlər

B)İnsanlar

C)Təşkilat strukturları

D)Texnoloqiyalar

E)Xarici mühit


53.Onların fəaliyyəti təşkilatın qarşısında qoyulmuş məqsədlərə yönəlmiş olur. Bu təşkilatı davranış hansı qüvvəsidir?

A) İnsanlar

B)Şəxsi məqsədlər

C)Texnoloqiyalar

D)Təşkilat strukturları

E)Xarici mühit54.İnsanlar arasında formal münasibətləri müəyyən edir və onlaran şirkətin məqsədləri üçün istifadə etməyə imkan verir. Bu təşkilati davranışı müəyyən edən hansı qüvvədir?

A)Təşkilat strukturları

B)Xarici mühit

C)İnsanlar

D)Texnoloqiyalar

E)Şəxsi məqsədlər55.Bunların tətbiqi təşkilati davranışa, əmək münasibətlərinə əhəmiyyətli təsiri vardır. Bu təşkilati davranışı müəyyən edən hansı qüvvədir?

A)Texnloqiyalar

B)Ətraf mühit

C)İnsanlar

D)Təşkilati struktur

E)Şəxsi məqsədlər56.İnsanın ruhi aləmini, onun inkişaf və təzahür qanunuyğunluqlarını öyrənən elm hasıdır?

A)Psixoloqiya

B)Antropoloqiya

C)Fizioloqiya

D)Sosioloqiya

E)speleoloqiya57. Menecer kimdir?

A)İdarəetmə üzrə mütəxəssis

B)Muzdlu peşəkar rəhbər

C)Muzdlu idarəetmə üzrə mütəxəsis

D)Muzdlu peşəkar rəhbər, idarəetmə mütəxəssisi

E)Bütün variantlar səhvdir
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə