EğİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 108.98 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü108.98 Kb.T
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI37. GRUP: İNŞAAT (TEKNİKER)

17 ARALIK 2006 Saat:10.00Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:
A B C D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.1. Betonu oluşturan bileşenlerin tamamı aşağıdaki maddelerden hangisinde sıralanmıştır?
A) Katkı maddesi – agrega – çimento – su

B) Çimento – kum - katkı maddesi

C) Agrega – kum – çakıl – su

D) Katkı maddesi – su – kum – çakıl
2. Betonarme yapılarda donatı ile beton dış yüzeyi arasında bırakılan mesafeye ne ad verilir?
A) Pilye aralığı B) Sıklaştırma

C) Paspayı D) Çiroz
3. Aşağıdaki maddelerden hangisi betonun priz alma süresini hızlandırır?
A) Agregaların kuru olması

B) Su miktarının fazla olması

C) Puzolan katkıların çok olması

D) Soğuk havada beton dökümü
4. Beton karışımında çimento ve suyun yaptığı reaksiyona ne ad verilir?
A) Segragasyon B) Hidratasyon

C) Çözünme D) İşlenebilirlik
5. Kendi başlarına bağlayıcı olmayan ancak çimento ve su ile birleştiğinde bağlayıcılık özelliği kazanan katkı maddelerine ne ad verilir?
A) Puzolan B) Çimento

C) Akışkanlaştırıcı D) Priz hızlandırıcı
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre betonarme yapı elemanlarında donatıda korozyon oluşur?
A) Donatı çaplarının küçük seçilmesi

B) Donatıların birbirine sıkı bağlanmaması

C) Beton yüzeyine su yalıtımı yapılması

D) Betona sık sık su sızması ve kuruması

7. C 25 teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/mm2 olan 20 cm kenar uzunluğuna sahip küp beton numunesidir.

B) 28 günlük eğilme dayanımı 25 N/mm2 olan 15 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindeki silindir beton numunesidir.

C) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/mm2 olan 15 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindeki silindir beton numunesidir.

D) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/mm2 olan 30 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindeki silindir beton numunesidir.
8. Beton döküldükten hemen sonra sıcaklık ve hacim daralması nedeniyle oluşan kılcal çatlaklara ne ad verilir?
A) Aderans B) Drenaj

C) Kapilarite D) Rötre
9. Aşağıdakilerden hangisi yapı güçlendirilmesi amacıyla yapılmaz?
A) Bazı tuğla duvarların perde duvar yapılması

B) Sıva tamirlerinin sağlamlaştırılması

C) Çelik lifli beton uygulaması

D) İlave kolon yapılması
10. Betonun birim hacim ağırlığını düşürmek ve donma-çözülme dayanımını arttırmak amacıyla hangi katkı maddesi kullanılmalıdır?
A) Hava sürükleyici B) Akışkanlaştırıcı

C) Priz hızlandırıcı D) Priz geciktirici
11. Betonun dökülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Betonun kıvamı iyi ayarlanmalıdır.

B) Donatı bağlantılarının kontrolü yapılmalıdır.

C) Hava şartlarına göre katkı maddesi tercih edilmelidir.

D) Beton, kalıba homojen tabakalar hâlinde dökülmelidir.
12. Aşağıdakilerden hangisi soğuk mevsimlerde dökülen betonlar için yapılan doğru bir uygula-madır?
A) Kum oranının beton karışımında %40 arttı-rılması

B) Döşeme donatılarında sıklaştırma yapılması

C) Islak taneli agregaların betonda kullanılması

D) Priz hızlandırıcı katkı maddeleri kullanılması

13. Hafif beton hangi amaçla üretilir?
A) Betonun basınç dayanımını arttırmak

B) Betona ses ve ısı yalıtım özelliği kazandırmak

C) Daha az kalıp işçiliği yapmak

D) Hava şartlarına maruz betonların aşınma dayanımını arttırmak
14. Püskürtme beton aşağıdaki yapı işlerinden hangisinde yapılmaz?
A) Bina döşeme betonlarında

B) Hasarlı betonların güçlendirilmesinde

C) Baraj şev stabilizesinde

D) Tünel iç kaplama betonlarında
15. Bina inşaatında elektrik tesisatı aşağıdaki uygulama aşamalarından hangisinde başla-malıdır?
A) Tüm beton işleri ve tuğla duvarların biti-minde

B) Sıva, seramik ve boya işleri bitiminde

C) Kaba inşaat yürütülürken

D) Dış cephe kaplaması tamamlandıktan sonra
16. Bir elektrik tesisatı projesinde aşağıdaki çizime göre hat ve üzerindeki işaretlemeler ne anlama gelir?A) Aynı hatta 1,5 m uzunluğunda 3 kablo

B) Aynı hatta 0,5 mm2 kesitli 3 kablo

C) Aynı hatta 0,5 m uzunluğunda 3 kablo

D) Aynı hatta 1,5 mm2 kesitli 3 kablo
17. Bina içi temiz su tesisatında hangisi bulunmaz?
A) Suyu binaya dağıtan dağıtım boruları

B) Dağıtım kolonlarının rögar bağlantıları

C) Suyu katlara dağıtan kolon hatları

D) Kolonlardan su kullanım yerlerine giden borular
18. Yapı projelendirilmelerinde vaziyet planı aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilir?
A) 1/5 B) 1/20 C) 1/50 D) 1/200
19. Mimari projede bir odanın pencere alanının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak değerlendirilir?
A) Taban alanı

B) Kapı yüksekliği

C) Kat yüksekliği

D) Pencere doğrama türü
20. 16 cm yüksekliğinde 17 adet rıhtın bulunduğu tek kollu ve tek sahanlıklı merdivende kaç adet basamak vardır ve kat yüksekliği nedir?
A) Basamak: 16 adet, Kat: 272 cm

B) Basamak: 15 adet, Kat: 272 cm

C) Basamak: 16 adet, Kat: 289 cm

D) Basamak: 15 adet, Kat: 289 cm
21. Oturtma çatı şeklinde yapılan bir kırma çatıda aşa-ğıdaki çatı elemanlarından hangisi bulunmaz?
A) Saçak B) Dikme

C) Mertek D) Gergi kirişi
22. Kapı boşluklarının üstünde taşıyıcı amaçlı ola-rak yapılan betonarme elemana ne ad verilir?
A) Bölme duvar B) Bırakma kirişi

C) Lento D) Döşeme
23. Aşağıda bir arsanın kenar uzunlukları ve köşe kotları gösterilmiştir. Buna göre kazı alanının 0,00 kotuna getirilmesi için kaç m3 kazı yapıl-ması gereklidir?


A) 171,92 B) 231,25 C) 318,50 D) 637
24. Genellikle betonarme tekil temelleri birbirine bağlayan, temellerin ayrı ayrı çalışmasından dolayı, zemindeki farklı oturmalardan ve dep-remden olumsuz etkilenecekleri için yapılan yapı elemanına ne ad verilir?
A) Düşey hatıl B) Bağ kirişi

C) Lento D) Basınç kazığı
25. Ateş bacaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Baca yüksekliği çatıda tepe mahyadan düşük kotta olmalıdır.

B) Baca içi pürüzsüz ve düz olmalıdır.

C) İki soba borusu aynı bacaya en az 30 cm arayla bağlanmalıdır.

D) Bacalar mümkün olduğunca iç duvarlara yerleştirilmelidir.
26. Yapının bütünlüğünü bozmaya çalışan zemi-ninin oturması ile oluşan hareketler ve bina yatay genişliğinin fazla olması gibi sebepleri önlemek amacıyla yapılan bina ayırımlarına ne ad verilir?
A) Yatay hatıl B) Tahkimat

C) Deprem hatılı D) Dilatasyon derzi
27. Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malze-mesidir?
A) Cam yünü

B) Pvc tabakalar

C) Mastik asfalt kaplama

D) Ziftli pestiller
28. Çok katlı bir konutun ara kat döşemelerinin ıslak mekanlar dışında kalan diğer döşeme-lerinde öncelikle hangi yalıtım yapılmalıdır?
A) Su B) Isı C) Ses D) Nem
29. Bir binanın döşeme kalıbında beton döküldük-ten sonra en son hangi eleman sökülür?
A) Döşeme yan kalıpları

B) Kiriş altı tahtaları

C) Kalıp tahtaları

D) Dikmeler
30. Taşıyıcı elemanları perde ve döşeme olan, genellikle çok katlı ve aynı mimari ölçülere sahip kooperatif türü çoklu yapılarda inşaat sürecini hızlandırmak ve sıva gibi kaplamalara ihtiyaç duymayacak düzgünlükte beton oluş-turan kalıp türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tünel kalıp

B) Vinçle tırmanır perde kalıbı

C) Elle taşınır perde kalıbı

D) Panel döşeme kalıbı

31. Dış cephe yüzeyi 18 m. yüksekliğinde ve 20 m. yatay uzunluğunda olan bir binaya sıva ve boya amacıyla 1 m. genişliğinde iskele yapılacaktır. Metraj hesaplarında bu iskele işinin toplamı na-sıl gösterilir?
A) 360 m3 B) 360 m2 C) 720 m2 D) 720 m3
32. Yapının ve yapı arsasının kat adedini, konumu-nu, yüzölçümünü, saçak yüksekliğini, yan par-sellere ve yola uzaklıklarını gösteren ve hak sa-hibine verilen belgeye ne ad verilir?
A) İmar adası B) Çap

C) Kroki D) Harita
33. Mira hangi ölçüm işlerinde kullanılır?
A) Açı B) Uzunluk

C) Alan D) Yükseklik
34. Nivo ile yapılan bir yükseklik okuma işinde hangi okumalar yapılır?
A) Açı - hacim - uzunluk

B) Geri - ara - ileri

C) Semt - poligon - nirengi

D) Merkez - teğet - çap
35. Yol geometrik standartlarında verilen maksi-mum boyuna eğime göre haritada doğal zemine en iyi uyan en az dolgu ve kazı gerektiren güzergâhı aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Röper noktaları B) Geçki

C) Piketaj D) Sıfır poligonu
36. Tesviye eğrili haritada yol güzergâhının düz kısımlarını birleştiren eğri kısımlara ne ad verilir?
A) Yatay kurp B) Some

C) Rakordman boyu D) Dever
37. Yolun kazı bölgelerinde kaplamadan ve kazı şevinden gelen yağış sularının toplanıp uzaklaştırıldığı, daha çok betondan yapılan yol yapısına ne ad verilir?
A) Dolgu şevi B) Kazı şevi

C) Kenar hendeği D) Kafa hendeği
38. Tesviye eğrili haritada yolun eğri ve düz kısım-larını birleştiren kısımda araçların hızlarından dolayı merkezkaç kuvveti ile yoldan çıkmalarını önlemek amacıyla yol platformunun içine doğru verilen eğime ne ad verilir?
A) Refüj B) Dever

C) Kavşak D) Güzergâh

39. İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden hangisi uygulanmaz?
A) Açık ihale usulü

B) Belli istekliler arasında ihale usulü

C) Pazarlık usulü

D) Rekabet ve kalite usulü
40. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında alınan bedele ne denir?
A) Banka teminatı B) Avans

C) Geçici teminat D) Kesin teminat
41. Kamu ihalelerinde, ihale komisyonu tarafından sonuçlanan ihale ile ilgili itirazlar hangi kuruma yapılmalıdır?
A) Kamu İhale Kurumu

B) Bayındırlık Bakanlığı

C) Rekabet Kurulu

D) İlgili Kamu İdaresi
42. Aşağıdaki iş makinelerinden hangisi kazma, taşıma ve yükleme amaçlı çalışır?
A) Greyder B) Buldozer

C) Ekskavatör D) Damperli kamyon
43. Şekilde verilen A ve B mesnetlerinin tepkileri aşağıdakilerden hangisidir?


A) A=350 kg, B=150 kg

B) A=250 kg, B=250 kg

C) A=150 kg, B=350 kg

D) A=300 kg, B=200 kg
44. Emniyet gerilmesi 14 kg/mm2 olan daire kesitli bir çubuğun ucuna 672 kg yük asılmıştır. Çubuğun yükü taşıması için en az çapı kaç mm olmalıdır? (=3)
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10
45. Yapı alçıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tuğla ve sıva yüzeylerine aderansı iyidir.

B) Metallerle temasta korozyon tehlikesi yapmaz.

C) Ahşap ve fayansa iyi yapışır.

D) Yangına karşı dayanımı çok düşüktür.
46. Betonun kıvamını belirlemek amacıyla hangi deney yapılır?
A) Su emme B) Çökme

C) Elek analizi D) Basınç
47. Gövdeye gelen su yükünün bir kısmını tabana, bir kısmını da yamaçlara aktaran ve böylece taban genişliği daha küçük olan baraj türü hangisidir?
A) Payandalı B) Beton dolgu

C) Toprak D) Kemer
48. Deprem yönetmeliği gereği betonarme kolon ve kirişlerde en küçük donatı çapı nedir ve hangi elemandadır?
A) 8 mm, etriye

B) 12 mm, etriye

C) 12 mm, boyuna düz demir

D) 8 mm, pilye
49. Betonarme yapılarda beton ve donatı hangi kuvvetlere çalışır?
A) Beton eğilmeye, donatı kesilmeye

B) Beton çekmeye, donatı basınca

C) Beton basınca, donatı çekmeye

D) Beton kesilmeye, donatı eğilmeye
50. Taşıyıcı ve tamamlayıcı betonarme elemanları fabrikasyon yapılan ve yapı yerinde montaj ya-pılabilen yapı türü hangisidir?
A) Yığma B) Prefabrik

C) Çelik D) Altyapı

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

1. A

2. C

3. A

4. B

5. A

6. D

7. C

8. D

9. B

10. A

11. D

12. D

13. B

14. A

15. C

16. D

17. B

18. D

19. A

20. B

21. D

22. C

23. C

24. B

25. A

26. D

27. A

28. C

29. D

30. A

31. B

32. B

33. D

34. B

35. D

36. A

37. C

38. B

39. D

40. D

41. A

42. C

43. D

44. C

45. A

46. B

47. D

48. A

49. C

50. B
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə