Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


III- İlişiği Kesilecek ve Görev Yeri Değişecek Personele Yönelik ÇalışmalarYüklə 4,82 Mb.
səhifə9/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   83

III- İlişiği Kesilecek ve Görev Yeri Değişecek Personele Yönelik Çalışmalar

Dosyada mevcut TARD.doc isimli, sanık Serdar Okan KIRÇİÇEK adına imzaya açılan belgede Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görevli toplam 36 kişinin ilişiğinin kesilmesi/görev yerinin değiştirilmesinin planlandığı görülmüş, bu haliyle bilgi notu isimli belgede verilen görev ve ekiyle yapılan görevlendirme doğrultusunda çalışmaların yapıldığı görülmüştür.BİLGİ NOTU isimli belge içerisinde “Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları kapsamında, TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek personelin tespit edilmesi planlarının hazırlık çalışmalarına devam edildiği” belirtilmektedir. Dosyada mevcut bilirkişi raporları incelendiğinde TARD.doc isimli belgenin bilgi notu.doc isimli belgeden sonra hazırlandığı, böylece bilgi notu isimli belge hazırlandığı esnada ilişiği kesilecek personel ile ilgili listenin henüz oluşturulmadığı ve belgeye “hazırlık çalışmalarına devam edildiği” ibaresinin eklendiği, sonrasında da ilişiği kesilecek personel listesinin hazırlanarak Donanma Komutanlığına ulaştırıldığı kanaatine varılmıştır.

05-07 Mart 2003 tarihinde 1.Ordu Komutanlığında gerçekleşen plan seminerinde Çetin DOĞAN’ın “Biz okullarımızda askeri okullarımızda da mesela zaman zaman ne oluyor, ordudan atılmalar oluyor. Zaman zaman ordudan atılıyor çünkü irtica bulaşmış oluyor. Nasıl oluyor ki modern çağdaş bir kurum, kurum içerisinde bulunan insanlar bunların fetvalarına kanarak, bunların efsanelerine kanarak aydınlık çağdaş yoldan çıkıyorlar; ama bir gerçek bu. Şu halde evvela silahlı kuvvetler içindeki bünyesel sağlamlığını korumak durumundadır. Buna bulaşmış, irticaya bulaşmış insanların uslanması ve fikir değiştirmesi olanağının olmadığı birçok örnekleriyle sabittir ve o yüzden de bunların defterleri mutlaka evvela ilk adım olarak dürülmeli ordu bünyesi sağlam bir hale getirilmelidir. Bunun ötesinde böyle bir olay olduğu zaman çünkü içimizden çıkacak çatlaklıkların tereddütlerin maliyeti çok çok daha büyük olacaktır. Kendi içimizde kendimizle savaşmak zorunda kalacağız. Bunun önlenilmesi için evvela ordu bünyesinin sağlamlaştırılması lazım.” şeklinde beyanlarının yer aldığı görülmektedir.IV- Suga Harekat Planının İcrasına Engel Olan Komutanların Tevkifine Yönelik Yapılan Çalışmalar

2004\YEDEK\Çalışma isimli klasör içerisinde yer alan; tevkif tebliği.doc isimli belge ve bu belgenin eki olduğu belirtilen tevkif tebli EK.doc isimli belgeler incelendiğinde; Gölcük Donanma Komutanlığı tarafından yazılarak Özden ÖRNEK adına imzaya açıldığı, içeriğinde “SUGA Harekat Planının icrasında EK listede belirtilen Komuta Kademesi tarafından ilgili reaksiyonların gösterilmesine engel olan Komutanların 1 nci Ordu K.lığından alınacak müsaadeye bağlı olarak geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması maksadıyla ANKARA, İZMİR, İSTANBUL Bölge Koordinatörlerince, 2 güvenilir subay tefrik edilecek, görevlendirilen personele zati tabancası haricinde ateş gücü ve mermi kapasitesi yüksek birer silah tahsis edilecek, İcra edecekleri görevlere ilişkin yeminli muhtıra imzalattırılacaktır. Halihazırda 1 nci Ordu K.lığından onay alınamadığından bahse konu faaliyetlerde icraya yönelik en küçük bir emare verilmeyecektir.” ibarelerinin yer aldığı ve ekinde bulunan listede ise “Hassas Personel” olarak adlandırılan dönem itibarıyla Deniz Kuvvetlerinde çalışan amiral seviyesinde 16 kişinin çalıştıkları bölgelere göre Ankara, İzmir ve İstanbul olarak tasnif edilmiş listenin bulunduğu görülmüştür.EK-B isimli belge incelendiğinde Özden ÖRNEK’ in grup başkanı olduğu bölümde Aydın GÜRÜL ve Cem GÜRDENİZ’ in grup personeli olarak görevli olduğu görev tanımlarının ise “Amirallere ait "HASSAS" listenin oluşturulması.” olduğu görülmüştür.

Bilgi notu isimli belgenin eklerinden olan EK-C isimli HASSAS PERSONEL LİSTESİ başlıklı belgede ise 2002-2003 dönemlerine ait Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral listesinin bulunduğu, her birinin karşısında sicil ve görev yerlerinin yazılı olduğu, artı (+) ve eksi (-) olarak işaretlenmek suretiyle hassasiyet durumlarının değerlendirildiği, toplam 54 amiralden 31 tanesinde artı, 23 tanesinde ise eksi olarak değerlendirme yapıldığı, yukarıda izah olunan tevkif ve yer değişikliği öngörülen bütün amirallerin bu listede eksi olarak işaretlendiği görülmüştür.HasasKontrol.doc ve ankara kol.doc isimli belgeler incelendiğinde tevkif tebliği.doc isimli belge ilgi tutulmak suretiyle Ankara bölgesi için tevkifi öngörülen kişiler ile ilgili ikişer personelin görevlendirildiği ve belgenin ekinde görevlendirilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu,

HassasKontrol.doc ve Kontrol-İzmir,Aksaz.doc isimli belgeler incelendiğinde tevkif tebliği.doc isimli belgenin ilgi olarak gösterildiği, İzmir bölgesi için tevkifi öngörülen 6 amiral ile ilgili ikişer personelin görevlendirildiği, bu kişilere yemin ettirilerek muhtıra imzalattırıldığı ve belgenin ekinde görevlendirilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu, AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc isimli belgelerde ise tevkifi öngörülen dönemin Aksaz Deniz Üs Komutanı ve Güney Görev Grup Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevli personelin belirlenmesine ilişkin olduğu görülmüştür. HassasKontrol.doc isimli belgede İzmir Bölgesi için hassas personel olarak belirtilen kişilerin tevkifi çerçevesinde görevlendirilen personelin tamamının bulunduğu görülmüştür.

Tutuklanmaları, görevden el çektirilmeleri öngörülen ya da yapılacak anti demokratik bir çalışma karşısında tepki göstermesi muhtemel üst düzey komutanların takibi ile ilgili ayrıntılı görevlendirmeler yapılamasının akabinde bu kişilerin yakinen gözlem altında tutulduğu, özel hayatlarına ilişkin araştırma/çalışmaların yapıldığı elde edilen deliller neticesinde anlaşılmıştır.

ekim raporu.doc, kasım raporu.doc ve şenol kas rap.doc isimli belgeler incelendiğinde dönem itibarıyla İzmir bölgesinde çalışan amiraller ile ilgili takip ve izleme faaliyetlerinin yapıldığı, bu işlemleri yapan kişilerin isimlerinin belirtildiği, mesai saatleri ve haricinde ziyaretçileri ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmüştür.

2004\YEDEK\Çalışma\GELEN isimli klasör içerisinde yer alan kom.doc isimli belge incelendiğinde “SUGA Harekat Planının her üç safhasında da Sn. Komutan tarafından planlı reaksiyonların gösterilmemesi ve/veya siyasi idarenin etki/baskısıyla karar süreçlerinde oluşabilecek değişikliklere ön almak maksadıyla a. Hazırlık Safhasında: (1)Yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında müzahir personelin atamalarında problem olmaması maksadıyla genel atama çalışmalarına dahil edilecek tekliflerin resmi yollardan iletilmesini, (2) Tatbikat ve taktik eğitim planlamalarında Donanma K.lığı tarafından inisiyatif alınarak planlamaların yapılması ve gerektiği takdirde Sn. Komutana şifahi girdilerde bulunulmasını, b.Harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında: Konferans, seminer, sempozyum vb. faaliyetlerin Gölcük bölgesinden başlatılarak diğer bölgelere yayılmasını, c.Eylem safhasında: (1)Gelişecek senaryolara bağlı olarak Donanma K.lığına yapılan ön bilgilendirme ile Donanma Komutanımızın olaya ani ve hazırlıklı bir şekilde planlanan reaksiyonları teklif ederek şifahen müdahil olmasını, (2)Karar sürecinde planlı reaksiyonların haricinde bir gelişmenin emareleri alınması durumunda Donanma Komutanımızın bilgilendirilmesi ile olaya müdahil olmasının sağlanmasını, 2. Bahse konu bilgilendirmelerin süratli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla Donanma Komutanlığını arayan personel tarafından YEŞİL KOD kullanılmasını, Arz ve teklif ederim.” ibarelerinin olduğu tespit edilmiştir.V- Harekat Sonrası Gözetim Altında Kalacak Şahısların Tutulacakları Yerlere Yönelik Çalışmalar

5 ile numaralandırılan Hard Disk D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma\GELEN isimli klasör içerisinde yer alan;JANGENKOM tahliye.doc isimli belge incelendiğinde mesaj formu formatında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Hücumbot Filo Komutanlığına ve bilgi olarakta Jandarma Genel Komutanlığı, Birinci Ordu Komutanlığı, İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarına gönderildiği, sıkıyönetim ilanını müteakip gözetim altında tutulacak kişiler (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) ile ilgili olarak Donanma Komutanlığı ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından yapılacak faaliyetleri (ön keşif vs.) bildirir içerikte olduğu,

HBfilo-Yassıada, İmralıada.doc isimli belge incelendiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 01 Kasım 2002 tarihli yazısının ilgi olarak verildiği, mesaj formu formatında Donanma Komutanlığından Hücumbot Filo Komutanlığı ve Deniz Hava Üs Komutanlığına hitaben gönderildiği, belirtilen birliklerin yapması gereken hususların anlatıldığı ve 12 Kasım 2002 tarihine kadar keşif yapılarak sonuç raporunun Donanma Komutanlığına bildirilmesi içerikli olduğu görülmüştür.

HELİPEDkeşifİMRALI.doc isimli belge incelendiğinde Deniz Hava Üs Komutanlığı tarafından Donanma Komutanlığına hitaben yazıldığı, Donanma Komutanlığının 03 Kasım 2002 tarihli yazısının ilgi olarak tutulduğu, ilgi olarak belirtilen yazıda gözetim altında tutulacak kişilerin Yassıada ve İmralı Adasına transfer edileceği talimatı olduğunun belirtildiği, bu kapsamda ön keşif yapıldığı ve keşif neticesinde HELİPED lerin (Helikopter iniş ve kalkışı için hazırlanmış küçük alan) nerelerde ve hangi amaçlar ile kullanılacağının ifade edildiği görülmüştür.

JAN.AdalaraPer.Transferi.doc isimli belge incelendiğinde Hücumbot Filo Komutanlığı tarafından bağlısı gemiler ve birliklere gönderilen mesaj formunda yazı olduğu, içeriğinde Donanma Komutanlığı tarafından 03 Kasım 2002 tarihinde gönderilen emir gereği belirtilen adalar çevresinde keşif yapılması ile ilgili görev dağılımının olduğu, keşiflerin 05-07 Kasım 2002 tarihlerinde icra edilmesi ve 11 Kasım 2002 tarihine kadar gönderilmesinin istendiği görülmüştür.

İmralıkeşf.doc isimli belge incelendiğinde TCG Kılıç Komutanlığı Tarafından 1 nci Hücumbot Filotillası Komodorluğuna hitaben Salıpazarı-İmralı Ada-Mudanya bölgesinde yapılan keşif neticesi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda sırasına bağlı kalmak kaydıyla izah olunan belgeler incelendiğinde hepsinin mesaj formu şeklinde tanzim edildiği, ilk olarak Deniz Kuvvetleri bağlısı birliklere Jandarma unsurları ile de irtibat kurarak sevk ile ilgili gerekli keşif çalışmalarının yapılması talimatının gönderildiği, devamında talimata istinaden bağlı birlikler tarafından hiyerarşik olarak kendi altında bulunan birimlere konunun aktarıldığı, nihayetinde alt birlikler tarafından gerekli keşif ve incelemelerin yapıldığı ve bunların yazı ile aynı silsile takip edilmek suretiyle bildirildiği görülmüştür. İzah edilen belgelerin bir kısmının tarihleri belge üzerinde görülmemekle birlikte bir sonraki yazının ilgi kısmı incelendiğinde bütün yazıların tarihleri ortaya çıkmaktadır. Bu haliyle konu ile ilgili ilk emrin 01 Kasım 2002 tarihinde yayınlandığı devamında 03 Kasım 2002 tarihinde Donanma Komutanlığı tarafından birliklerine yazı gönderildiği görülmüştür. Yazı içeriklerinde belirtilen tarihler öncesinde de gerekli keşiflerin yapılarak ilgili birimlere iletildiği görülerek konu ile ilgili ayrıntılı olarak icrai faaliyetlerin gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.VI- Koordinatör Personel ve Özel Kurye Görevlendirmeleri

2004\YEDEK\Çalışma isimli klasör içerisinde yer alan Sinan Kurye Emri.doc isimli belge incelendiğinde Plan Çalışmaları Personel Görevlendirilmesi konulu olduğu içeriğinde Balyoz Harekat Planının 1. Ordu koordinatörlüğünde devam ettiği ve yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında Donanma Komutanlığında görevli Cem GÜRDENİZ in koordinatör ve bir kısım personelin de İstanbul ile Gölcük/KOCAELİ arasında kurye hizmeti yürütmesi amacıyla özel kurye olarak görevlendirildiğinin belirtildiği görülmüştür.VII- Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklara (EGAYDAAK) İstinaden Yürütülecek Faaliyetler Kapsamında Yapılan Çalışmalar

2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\EGAYDAAK isimli klasörde bulunan; EGAYDAAK ÇG.(Bilnotu).doc isimli belge incelendiğinde Yunanistan’ ın EGEYDAAK lar ile ilgili yaptığı hususlar (bayrak dikme, asker çıkarma ve askeri birlik konuşlandırma, gözetleme ve telsiz istasyonları kurma, helikopter pisti ve tesis inşa etme, helikopter indirme ve kaldırma, adaların karasularını ve hava sahasını yoğun olarak kullanma, balıkçı gemilerimize ateş açma) sıralandıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde EGAYDAAK’lara İstinaden Yürütülecek Faaliyetler Alt Çalışma Grubu oluşturulması talimatının verildiği belirtilmiştir. Devamında bu alanda yapılan çalışmaların SUGA Harekat Planının uygulanmasında en hassas safha olduğu, çalışma grubu için ayrılan personelin EGAYDAAK’ lara yönelik tespit ettiği SUGA Harekat Planının icrasını etkileyen her türlü faaliyet ve eylem tekliflerini zaman gözetmeksizin bildirmekle görevli olduğu ve yapılan ilk değerlendirme sonrasında alt çalışma grubu toplantısında gündem maddesi olarak ekleneceği görülmüştür. Aynı yazıda ayrıca çalışmaların 18 Ocak 2003 tarihine kadar tamamlanması istenmektedir.

Bilgi.doc isimli belge incelendiğinde ise “SUGA Harekat Planı Kapsamında EGAYDAAK’lar civarında sürekli faliyet icra edilmesi maksadıyla; Korvetler tarafından , Sisam-Ahikerya hattında haftada 2 defa, Fırkateyn ve H/B’lar tarafından, Sömbeki- Kerpe-Girit hattında yer alan EGAYDAAK’lar civarında dönüşümlü olarak sürekli faaliyet icra edilecek şekilde planlama yapılmasının, EGAYDAAK’ larda Yunanistan’ın fiili uygulamaları tespit edildiğinde ve gerektiğinde müdahale etmek üzere keşif-karakol görevlileri dahil tüm faaliyetlerde: Fırkateynlere 1 SAT T imi, Korvet ve hücumbotlara 1 Amfibi Özel Görev Timi görevlendirilmesinin uygun olacağı kıymetlendirilmektedir.” şeklinde ibarelerin bulunduğu,

K.EREN.doc isimli belge incelendiğinde Yunanistan’a karşı icra edilecek bir harekatta Ege de bulunan Koyun Adaları, Hurşit Adaları, Yenihisar-Ahikerya-İleryoz-Kelemez-Yalıkavak arasında bulunan adalar grubu ile ilgili değerlendirmelerin yer aldığı,

AmfibiTimHazırlık.doc isimli belge incelendiğinde ise SUGA Harekat Planı kapsamında EGAYDAAK’larda Yunanistan’ın fiili uygulamaları tespit edildiğinde/gerektiğinde müdahale etmek üzere fırkateyn ve korvetlerde görevlendirilmek üzere Amfibi Özel Görev Timi kurulması talimatı kapsamında yapılan çalışmaları içerdiği yazı içeriğinde Amfibi Özel Görev Timlerinin nitelik ve personel sayısı ile ilgili açıklamaların bulunduğu,

2004\YEDEK\Çalışma\GELEN isimli klasör içerisinde yer alan AMFIBI TIM MALZEME.doc ve malzeme listesi.doc isimli belgeler incelendiğinde Amfibi Özel Görev Timleri için ihtiyaç duyulan lastik bot, çelik yelek, termal dürbün gibi malzemelerin temini ile ilgili olduğu görülmüştür.

Belirtilen belgelerin son kaydetme tarihleri incelendiğinde Suga Harekat Planı isimli belgenin son kaydetme tarihinden önceki bir tarih olduğu görülmüştür. İzah edilen belgelerin tamamının son olarak Cem GÜRDENİZ tarafından kaydedildiği ayrıca Suga Harekat Planı isimli belgenin de yazan ve son kaydeden kısmında Cem GÜRDENİZ isminin bulunması birlikte değerlendirildiğinde anılan belgelerin Suga Harekat Planı kapsamında hazırlandığı ve bu çerçevede elde edilen neticenin plan içerisine dahil edildiği kanaatine varılmıştır.

VIII- Suga Harekatı Planlama Faaliyetleri Kapsamında TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesine Yönelik Yapılan Çalışmalar

Teklif-2.doc isimli belgede Suga Harekat Planının icrasında karşılaşılabilecek hukuki problemler olabileceği ve gerginliğin kontrollü şekilde tırmandırılabilmesinden bahisle yeni hal tarzlarının uygulanması ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan angajman kurallarının belirlenmesi gerektiği ve TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi’nin (MY 228-3(A)) güncelleştirilmesi çalışmalarının yapılması belirtilmiştir. Yine dosyada mevcut 5 nolu hard disk içerisinde İKK/2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\MY 228-3 ÇG klasöründe yer alan 228-3 Çalışma_Grubu.doc isimli belgede SUGA Harekat Planı icrasında ihtiyaç duyulacak hareket serbestisinin ve inisiyatifin elde edilmesi maksadıyla TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi güncelleştirmesi çalışmalarına başlandığı ve bu çerçevede çalışma grubu teşkil edildiği bildirilerek 228-3 Çalışma_Grubu_EKliste.doc isimli belgede de çalışma grubunda yer alan kişilerin isimleri belirtilmiştir.

228-3 DEĞİŞME.doc ve 228-3Kural Teklifi.doc isimli belgelerde bir takım angajman kuralları listelenerek bu belirlenen kuralları iptal yetkisinin Genel Kurmay Başkanından alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanına verilmesi yönünde çalışma yapıldığı görülmüştür. Çalışmayı yapan kişinin daha önce aynı konu kapsamında kendisine görev verilen grup içerisinde bulunduğu, belgenin imza kısmında ve dijital özelliklerinde de isminin geçtiği görülmüştür.

Dosyada mevcut 5 nolu hard disk içerisinde İKK/2004\YEDEK\PLAN Hazırlık\ROE isimli klasör içerisinde de konu ile ilgili iki adet belgenin olduğu, Ang.Kural_ÇalışmaGrubu.doc isimli belgede farklı bir çalışma grubu teşkil edildiği, bu çalışma grubunda da 5 kişinin bulunduğu, grupta bulunan kişilerin tamamının Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden olan Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesinde isimlerinin bulunduğu, Ang.Kural_ÇalışmaGrubu_SON RAPOR.doc isimli belgede de angajman kuralları konusu haricinde “Caydırma ve Zorlama Tedbirleri Eğitimi” konusunda bir rehber hazırlanması yönünde teklifte bulunulduğu görülmüştür. Ayrıca klasör adı olarak verilen ROE nin Angajman Kurallarının İngilizce yazılımı olan Rules of Engagement ın kısaltması olduğu görülmüştür.IX- Harp Akademileri Tarafından Suga Harekat Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

5 ile numaralandırılan Hard Disk D\İKK\2004\YEDEK\Çalışma isimli klasörde yer alan;Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirildiği ayrıca görevli kişilerin plana ilişkin görüş ve önerilerini Donanma Komutanlığı’ na iletmesi belirtilmiştir. DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen 8 personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, görevlendirmelerin “Harp Akademileri K.lığı Plan Koordinasyon Subayı, Jandarma Bölge K.lığı/1 nci Ordu K.lığı/Donanma K.lığı Karargahı İrtibat Subayı, Haydarpaşa Liman Amiri, Salıpazarı Liman Amiri, Mudanya Liman Amiri” şeklinde olduğu görülmüştür.X- Suga Harekat Planı Çerçevesinde İcra Edilen Operasyonel Faaliyetler

2004\YEDEK\PLAN Hazırlık isimli klasör içerisinde yer alan Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açılan 1.Toplantı.doc isimli belge incelendiğinde; “SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi maksadıyla; 20 Aralık 2002 tarihinde Gnkur.Bşk.lığında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, Dış tehdide yönelik icra edilecek operasyonel faaliyetlerin, (1)EGAYDAAK’larda Yunanistan’ın Türkiye aleyhine fiili uygulamalarını engellenmesi, (2)Yunanistan ile çatışmaya varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulması, b.İç tehdide yönelik olarak ise :(1)Gayri Müslimlerin tahrik edilmesi,(2)Aşırı dinci grupların kışkırtılması, başlıkları altında incelenmesine karar verilmiştir.Bu maksatla oluşturulan çalışma grubu görevlendirme listesi EK’tedir.Arz ederim.” ibarelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Belgenin içerisinde belirtilen ve eki olan çalışma gruplarını gösterir listenin dosyada mevcut Ç.Grubu Görevlendirme Listesi.doc isimli belge olduğu, belgede 6 adet subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin isimlerinin yer aldığı yanlarında dış ve iç tehdit olmak üzere görev bölümlerinin yazılı olduğu görülmüştür.

2004\YEDEK\PLAN Hazırlık isimli klasör içerisinde yer alan Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açılan çalışma.doc isimli belge incelendiğinde; “SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi maksadıyla, başkanlığım bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması emredilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan çalışma grubunda EK’te kimlikleri belirtilen personel görevlendirilmiştir. Çalışmalarda 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nda belirtilen yetkiler kullanılarak iç tehditle mücadeleyi kolaylaştırmak üzere kısmi seferberlik ilan edilmesi maksadıyla SUGA Harekat planı kapsamında: a.Öncelikle dış tehdide yönelik olarak operasyonel faaliyetlerle, b.İç tehdide yönelik faaliyetlerin planlaması yapılacaktır.Arz ederim.” ibarelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Belgenin içerisinde belirtilen ve eki olan çalışma gruplarını gösterir listenin dosyada mevcut çalışmaliste.doc isimli belge olduğu yukarıda izah edilen 6 subay rütbesinde deniz personelinin isimlerinin bu belgede de aynı şekilde yer aldığı fakat yanlarında görevleri (dış tehdit/iç tehdit) ile ilgili açıklamaların bulunmadığı görülmüştür.

2004\YEDEK\Çalışma\GELEN isimli klasör içerisinde yer alan okyay123.doc isimli belge incelendiğinde; “SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi kapsamında iç tehdidin yönlendirilmesi maksadıyla Özellikle İstanbul ili ve Adalar Bölgesinde yaşayan gayri Müslimlere yönelik olarak provakatif eylemler planlanması, Atatürkçü ve laik vatandaşlarımızın gerici hareketin karşısında, en az onun kadar örgütlü ve alternatif sunabilecek şekilde örgütlendirilerek toplantı ve mitingler düzenlenmesi, böylece halkın bilinç düzeyinin artırılması ve halkın iç tehdit kapsamındaki hassasiyetinin artırılması, İrticai grupların yoğun bulunduğu bölgelerde, çağdaş olmayan bir kılık kıyafet taşıma ve radikal eylemler düzenlenerek halkta irtica karşıtı algı oluşturulmasının, uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen hususların SUGA Harekatı planlama faaliyetleri kapsamında uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, Arz ederim” şeklinde açıklamaların bulunduğu görülmüştür.

Yukarıda izah edilen Suga Harekat Planı öncesi/eylem safhası/eylem sonrası ile ilgili yapılacak operasyonel çalışmalar olarak adlandırılan faaliyetler ile ilgili yazıların tamamının Kadir SAĞDIÇ adına imzaya açıldığı görülmüştür. Kadir SAĞDIÇ ın ayrıca bilgi notu isimli belgenin eklerinden olan ve genel olarak görev dağılımlarının yapıldığı EK-B isimli belgede emrinde Ali TÜRKŞEN ile birlikte “İcra safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesinin oluşturulması” çerçevesinde görevli olduğu görülmüştür.

XI- Sıkıyönetim İlanı ve Bu Kapsamda Yapılacak Çalışmalar

sıkıyön..doc isimli belge incelendiğinde; SUGA Harekat Planının başarıya ulaşması sonrasında Sıkıyönetim İlanı ile birlikte Deniz Kuvvetleri Birlikleri tarafından yayım ve haberleşmeye sansür koymak ve bunlardan öncelikle faydalanmak, İstanbul ve Çanakkale Boğazları bölgesine giriş ve çıkışları kontrol etmek gibi görevlerin yerine getirileceğinin belirtildiği görülmüştür.

mahkeme_K.PAŞA.doc isimli belge incelendiğinde; 1. Ordu da yapılan toplantı neticesi sıkıyönetim ilanıyla birlikte Kasımpaşa/İstanbul’da da sıkı yönetim mahkemesi kurulması kararının alındığı, bu kapsamda görevli müzahir personel çalışmalarının başlatılmasının belirtildiği,


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin