##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= İnteraktiv təlim metodları //Yüklə 0.64 Mb.
səhifə10/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= İnteraktiv təlim metodları //


1. “Venn diaqramı” metodunun mahiyyəti nədən ibarətdir:

A) şaxələndirmə strategiyasından istifadə etməklə mövzunun geniş açılması və düşündürülməsi

B) işarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi, biliyin yoxlanılması

C) tərtib olunmuş suallara hər bir qrupda cavab yazılmaqla təhlil edilməsi

D) Fərqli və oxşar əlamətlərin qrupları üzrə araşdırılması

E) mətnin oxuması ilə onun hissələrə ayrılması

2. Klaster metodunun mahiyyəti nədə ibarətdir:

A) mətnin oxunması ilə onun hissələrə ayrılması

B) işarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi, biliyin yoxlanılması

C) fərdi və oxşar əlamətlərin qrupları üzrə araşdırılması

D) tərtib olunmuş suallara hər bir qrupda cavab yazılmaqla təhlil edilməsi

E) şaxələndirmə strategiyasından istifadə etməklə mövzunun geniş açılması və düşündürülməsi

3. “İnsert” interaktiv təlim metodunun mahiyyəti nədir:

A) şaxələndirmə strategiyasından istifadə etməklə mövzunun geniş açılması və düşündürülməsi

B) fərqli və oxşar əlamətlərin qruplar üzrə araşdırılması

C) tərtib olunmuş sualların hər bir qrupda cavab yazılaraq təhlil edilməsi

D) işarələr sistemindən istifadə etməklə mətnin başa düşülməsi, biliyin yoxlanılması

E) mətnin oxunması ilə onun hissələrə ayrılması

4. Fəal təlimdə motivasiya nəyə xidmət edir:

A) yeni biliklərə əsasən müəllimin tapşırıqlarının yerinə yetirilmsinə

B) şagirdlər öz aralarında fikir mübadiləsi etməyə

C) problemin həlli istiqamətində tapşırıqların verilməsinə

D) yerinə yetirilmiş tapşırıqların liderlər vasitəsilə sinfə və müəllimə çatdırılmasına

E) şagirdlərin maraqlandırılması, diqqətlərinin mövzuya cəlb edilməsinə

5. Fəal təlimin nəticələri hansılardır:

I – düşünməyə yönəltmə

II – motivasiya

III – dərketmə

IV – düşünmə

V – tədqiqatın təşkili

A) I. II. V

B) II. III. IV

C) I. III. V

D) I. III. IV

E) II. III. V

6. Pedaqoji üsul kimi interaktivlik tələb edir:

I – müstəqil düşünməyi

II – sərbəst rəy söyləməyi

III – müəllimin fikrini əsas götürməyi

IV – hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirməyi

V – fərqli nöqteyi - nəzəri təsdiq, yaxud inkar etməyi

VI – çoxluğun qərarını qəbul etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmağı

A) I. III. IV. V

B) II. III. IV. V

C) III. IV. V. VI

D) I. II. IV. VI

E) I. II. III. V

7. Müasir dərsin əlamətlərini müəyyən edin:

1 - Şagird passivdir, o yalnız dinləyici rolundadır

2 - Müəllim coğrafi biliklərin ötürücüsüdür

3 - Müəllim istiqamətləndirici rola malikdir

4 - Şagird obyekt rolunda çıxış edir

5 - Şagird subyekt rolunda çıxış edir

6 - şagirdin aktivliyi dərsin bütün mərhələlərində müşahidə edilir

A) 1, 3, 4

B) 1, 2. 3

C) 1, 2, 4

D) 3, 5, 6

E) 2, 4, 5

8. Motivasiyanin yaradilmasi yollari hansilardir ?

1 - Rəmzi (simvolik) materialin şərhi

2 – Şagirdlərin qruplarda fəal işlərinin təşkili

3 – Xəritə-sxem üzərində problemin soruşulması

4 - Əldə edilmiş biliklərin yeni tədris situasiyasina tətbiq edilməsi

5 - Problemin vəziyyət yaratmaqla

A) 1; 3; 5

B) 3; 4; 5

C) 1; 3; 4
D)
2; 3; 5

E) 2; 4; 5

9. Tədqiqatın aparılması metoduna aid olan üsulları müəyyən edin

1 - Ziqzaq

2 - Sosiometrik üsul

3 - Problemin həlli

4 - Esse

5 - Modelləşdirmə

6 - Layihələrin hazırlanması

7 - Venn diaqramı

A) 1, 2, 3

B) 3, 6, 7

C) 4, 5, 6

D) 2, 3, 4

E) 5, 6, 7

10. Təşkilati metodlara aid olan müəyyən edin.

1 - Ziqzaq

2 - Diskussiya

3 - Karusel

4 - Akvarium

5 - Qərarlar ağacı

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 1, 5

E) 3, 5

11. Fəal təlim ilə təşkil olunan dərsin ilk dörd ardicilliğin müəyyən edin.

1 - Motivasiya

2 - Tədqiqatin təşkili

3 - Məlumat mübadiləsi

4 - Tədqiqat sualı

A) 4; 3; 2; 1

B) 1; 4; 2; 3

C) 3; 4; 1; 2

D) 2; 3; 1; 4

E) 1; 2; 3; 4

12. Ənənəvi dərs gedişinin xronoloji ardıcıllığına uyğun gələni sırasına seçin.

1 - yeni dərsin izahı

2 - keçmiş dərsin sorğusu

3 - yeni dərsin möhkəmləndirilməsi

4 - qiymətləndirmə

5 - dərsin təşkili

6 - ev tapşırığı

A) 6, 5, 2, 1, 4, 3

B) 2, 4, 5, 1, 6, 3

C) 5, 2, 4, 1, 3, 6

D) 3, 6, 4, 6, 5, 1

E) 1, 2, 5, 3, 6, 4

13. Metodiki tədqiqatın məntiqi ardıcıllığının düzgün sırasını müəyyən edin:

1 – fərziyyənin müəyyən edilməsi

2 – tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin qoyuluşu

3 – tədqiqatın əsas probleminin müəyyən edilməsi

4 – eksperimentin hazırlanması və keçirilməsi

5 – nəticələrin praktik əhəmiyyətinin göstərilməsi

6 – tədqiqatın nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi

7 – tədqiqat metodlarının seçilməsi

A) 2, 3, 1, 4, 7, 6, 5

B) 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6

C) 3, 2, 1, 7, 4, 5, 6

D) 3, 1, 2, 7, 4, 6, 5

E) 3, 1, 2, 4, 7, 5, 6

14. Dənizin xarakteristikasının tipik planının ardıcıllığına daxildir:

1 - dəniz suyunun temperaturu və duzluluğu

2 - dənizin hava kütlələri

3 - dənizin cərəyanları

4 - dənizin ərazisindəki ada və yarımadalar

5 - dənizin quruluşu və tərkibi

A) 1. 3. 4

B) 2. 3. 5

C) 1. 2. 3

D) 2. 4. 5

E) 2. 4. 6

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

I- Düşünməyə yönəltmə

II- Dərketmə

III- Tətbiqetmə

1 - Şagirdlərin qruplarda fəal işlərinin təşkili

2 - Yeni biliklərə əsasən muəllimin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi

3 - Şagirdlərin yeni biliklər almalari və əvvəlki biliklər arasinda əlaqə yaratması

A) I - 1; II - 2; III - 3

B) I - 2; II - 1; III - 3

C) I - 2; II - 3; III - 1

D) I - 1 ; II - 3; III - 2

E) I - 3; II - 2; III - 2

16. Hər bir metoda uyğun cavablari seçin.

I - Venn diaqram

II - Klaster

III - Karusel

1 - Fərdi və oxşar əlamətlərinin qruplar üzrə qruplaşdırılması

2 - Şaxələndirmə stragesiyasindan istifadə etməklə mövzunun geniş açılması

3 - Tərtib olunmuş suallara hər bir qrupda cavab yazılmaqla biliyin yoxlanılması

A) I - 1; II - 2; III - 3

B) I - 2; II - 1; III - 3

C) I - 3; II - 2; III - 1

D) I - 2; II - 2; III - 1

E) I - 1; II - 2; III - 3

17. Müşagidələrin növünə xas olan ifadələri seçin:

I - Fenoloji müşahidə

II - Pedaqoji müşahidə

1 - çayların rejimini müşahidə etmək

2 - şagirdlərin mənimsəməsini müşahidə etmək

3 - dərsin gedişini müşahidə etmək

4 - heyvanların həyat tərzini müşahidə etmək

5 - əkinçilik sahələrini mövsum üzrə müşahidə etmək

6 - müəllimin fəaliyyətini müşahidə etmək

A) I - 1. 4. 5, II - 2. 3. 6

B) I - 2. 3. 5, II - 1. 4. 6

C) I - 1. 2. 3, II - 4. 5. 6

D) I - 1. 4. 2, II - 3. 5. 6

E) I - 1. 2. 5, II - 3. 4. 6

18. İfadələrə uyğun gələn sözləri seçib göstərin.

I - “Ənənəvi dərs”

II - “Fəal dərs”

1 - motivasiya

2 - fərdi sorğu

3 - fərziyyələr

4 - tədqiqatın aparılması

5 - yeni dərsin izahı

6 - köhnə dərsin möhkəmləndirilməsi

A) I - 2, 3, 1, II - 4, 5, 6

B) I - 4, 5, 1, II - 3, 2, 6

C) I - 3, 5, 6, II - 2, 4, 1

D) I - 2, 5, 6: II - 1, 3, 4

E) I - 1, 3, 6, II - 2, 5, 4

19. İnteraktiv təlim metodlarından biri olan qruplarla iş metoduna aid düzgün qanunauyğunluğu müəyyən edin

I - Öyrədici

II - Tərbiyəedici

II - İnkişafetdirici

1 - Əməkdaşlıq

2 - Vaxta qənaət

3 - Bir - birini dinləmək

4 - Öz fikrini çatdırmaq imkanı

5 - Qısa müddətdə daha şox materialın öyrənilməsi imkanı

6 - Təhliletmə və nəticəçıxartma bacarığı

7 - Bir - birinin fikrinə hörmətlə yanaşamaq

8 - Adaptasiya qabiliyyəti

A) I - 2, 5; II - 1, 3; III - 4, 8

B) I - 1, 8; II - 5, 3; III - 3, 7

C) I - 6, 8; II - 2, 7; III - 5, 6

D) I - 3, 4; II - 5, 8; III - 2, 6

E) I - 1, 5; II - 6, 8; III - 3, 4

20. Uyğunluğu müəyyən edin

I- Coğrafi məkan

II- Təbiət

III- Cəmiyyət

1 - Yerin daxili quruluşu

2 - Yer haqqında ilkin coğrafi biliklər

3 - Regional və sahəvi inteqrasiya formaları

A) I - 2, II - 1, III - 3

B) I - 1, II - 2, III - 3

C) I - 3, II - 2, III - 1

D) I - 2, II - 3, III - 1

E) I - 1, II - 3, III - 2Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə