Fikh-i ekber

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.59 Mb.
səhifə69/69
tarix30.12.2018
ölçüsü1.59 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

248 Şûra: 42/25.

249 Mâide: 5/5.

250 El-Bakara: 2/264.

251 İbn-i Mace, c. II. s. 1408, H. No: 4221,

252 Et-Tevbe: 9/120.

253 Âl-i İmran: 3/171.

254 El-Kehf: 18/110.

255 İbn-i Mace, c. II, s. 1406, H. No. 4203.

256 Kaynağını bulamadım.

257 Hûd: 11/114.

258 Kaynağını bulamadım.

259 El-Camiussagir, c. II, s. 7. Suyutî, Bu hadis zayıftır.

260 Kaynağını bulamadım.

261 Tirmizî, Tefsir-i Süre, 15/6.

262 Hicir: 15/75.

263 Zuhruf: 43/51

264 El-Â’raf: 7/182.

265 Kaynağını bulamadım.

266 El-En'âm: 6/44.

267 En'âm: 6/44

268 El-A'raf: 7/14-15.

269 Kaynağını bulamadım.

270 Buharî, C. I. S. 135 K. Mevakib, 16

271 Yunus: 10/26.

272 En'am: 6/103.

273 A. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 215.

274 El-Bakara: 2/260.

275 El-A'raf: 7/143.

276 Buharî, c. 1. s. 177, Kitab'ul-Ezan, Bab: 75.

277 El-Bakara: 2/109.

278 El-Hac: 22/1.

279 Meryem: 19/9.

280 El-Hadîd: 57/13.

281 El-Bakara: 2/104.

282 El-A'raf: 7/185.

283 El-En'âm: 6/99.

284 En'am: 6/103.

285 Şuara: 26/61-62.

286 Münafikun: 63/1.

287 El-Bakara: 2/146.

288 En-Nahl: 16/106.

289 Necm: 53/28.

290 El-Bakara: 2/260.

291 Kaynağını bulamadım.

292 Enfâl: 8/74.

293 Nlsâ: 4/150-151.

294 El-Enfâl: 8/2.

295 Kaynağını bulamadım.

296 Müslim c. IV, s. 2053, K. Kader.

297 Kaynağını bulamadım.

298 Kaynağını aynı lafızla bulamadım.

299 El-Bakara: 2/25.

300 Yusuf: 12/17.

301 Al-i İmran: 3/83.

302 Hucurat: 49/14.

303 Âl-i İmran: 3/85.

304 Âl-i İmran: 3/19.

305 El-Hac: 22/78.

306 Mâide: 5/3

307 Kaynağını bulamadım

308 Mâide: 5/48;

309 Kütüb-i sitte ve Müsnedlerde yok.

310 Şûra: 42/11.

311 Nahl: 16/18.

312 Âl-i İmran: 3/102,

313 Teğâbün: 14/16.

314 Müdessir: 74/56.

315 Abese: 80/23.

316 Zümer: 39/9.

317 Secde: 32/16.

318 Kaynağını bulamadım.

319 Müslim, H. No. 2877, c. XV, s. 2206.

320 Zâriyât: 51/50.

321 Buharî, Vudu, 175.

322 Kaynağını bulamadım.

323 Yunus: 10/25.

324 El-Bakara: 2/261.

325 Eş-Şûra: 42/30.

326 En-Nisa: 4/48.

327 El-Hadîd: 57/29.

328 Kaynağını bulamadım.

329 Tirmizî, Kıyame 11; İbn-i Mace, Zühd /37.

330 Muhammed: 47/19.

331 Müddessir: 74/48.

332 Sebe: 78/38.

333 El-A'raf: 7/8-9.

334 Enbiya. 21/47.

335 Müminûn: 23/103.

336 Nisa:4/145.

337 Ğâfir: 40/46.

338 El-Kehf: 18/105.

339 Enbiya: 21/47.

340 El-Isrâ: 17/14.

341 İnşikak: 84/7-13.

342 Müslim, Cennet /18; H. No: 2876.

343 Zuhruf: 43/80.

344 Buharî, Mezalim /10. 238

345 Müslim, K. Bir/80.

346 Kevser: 108/1.

347 Kaynağını bulamadım.

348 Müslim, K. Fezail, c. IV, s. 1793, H. No: 2292.

349 Buharı, Reddul-halk, Bafa. 8; Müslim, İman 312.

350 Kaynağını bulamadım.

351 Necm: 53/14-15.

352 Kaynağım bulamadım.

353 Meryem: 19/71.

354 Kaynağını bulamadım.

355 Kaynağını bulamadım.

356 Buhari, c. VII, s. 204, Rikak /52, Bu son rivayeti Buharî'de aynen zik­redilmiştir.

357 Kaynağını bulamadım.

358 Ahmet b. Hanbel Müsnet c. s. 324.

359 Kaynağını bulamadım.

360 Enbiyâ: 2I/101.

361 Buharî, Bed'ul-Halk; Müslim, Selam 28.

362 Meryem: 19/72.

363 Fâtır: 35/65.

364 Nûr: 24/24.

365 Fussılet: 41/20.

366 Fussılet: 41/21.

367 Âl-i İmran: 3/116.

368 En'âm: 6/125.

369 İsrâ: 17/65.

370 Hicr: 15/42.

371 El-Â'raf: 7/18.

372 Buharî, Müslim; Ahmed b. Hambel, c. 1, s. 225.

373 İbrahim: 14/27.

374 Kaynağını bulamadım.

375 Ğâfir: 40/46.

376 Aynı.

377 Secde: 32/21.

378 Tâhâ: 20/124.

379 Kaynağını bulamadım.

380 Tirmisî, c. V, s. 640.

381 A. Hanbel, Müsned, c. I, s. 63.

382 Kaynağını bulamadım.

383 Kaynağını bulamadım.

384 Âl-i İmran: 3/169.

385 Nûh: 71/25

386 İsrâ: 17/85.

387 El-A'raf: 7/54.

388 El-Hac: 22/7.

389 El-Kehf: 18/47.

390 Tekvîr: 81/5.

391 Rûm: 30/27.

392 Enbiyâ: 21/104.

393 Müminûn. 23/16.

394 Sebe': 34/24.

395 Câsiye: 45/25.

396 Nebe': 78/17.

397 Enbiyâ: 21/16.

398 Duhan: 44/38-9.

399 Alâk: 96/19.

400 Kaynağını bulamadım.

401 Rahman: 55/46.

402 Nâziât: 79/40-41.

403 Kâf: 50/16.

404 El-Bakara: 2/152.

405 El-İsrâ: 17/15.

406 El-Bakara: 2/285.

407 Aynı âyet.

408 Et-Tevbe: 9/113.

409 El-Kasas: 28/56.

410 İbn-i Mace, c. I, s. 506, H. No; 589. 276

411 Bu hadisi Buhari rivayet etti.

412 İbn-i Mace, c. 1, s. 518, H. No: 1621.

413 A. Hanbel, Müsned.

414 Bu hadisi Fazailî rivayet etmiştir.

415 Enbiyâ: 21/96.

416 En’am: 6/159.

417 Zuhruf: 43/61.

418 En-Nisa: 4/159.

419 Kaynağını bulamadım.

420 Âl-i İmran: 3/81.

421 Beyhâkî, Sünen

422 El-Bakara: 2/253.

423 El-İsrâ: 17/55

424 Müslim, C.IV. S. 1782. No: 2278 Tirmizî.

425 İbn-i Mace, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned.

426 Hadid: 57/4.

427 Kaf: 50/16.

428 En'âm: 6/61.

429 Şuara: 26/93-94.

430 Taha: 20/5.

431 Kaynağını bulamadım.

432 El-Bakara: 2/186.

433 El-Bakara: 2/115.

434 Zariyat: 51/22.

435 Kaynağını bulamadım.

436 Şûra: 42/13.

437 Ahzab: 33/7.

438 Furkan: 25/1.

439 Müslim, Buhari, Teyemmüm/1, Neseî, Gusul/26.

440 Enbiya: 21/107.

441 El-Kehf: 18/50.

442 Hadid: 57/10.

443 Müslim, F. Sahabe, 22.4. Ahmet b. Hanbel, I, s. 38.

444 M. Mesabîh, c. III, s. 218.

445 Tirmizi. c. V. s. 703, H. No: 3877.

446 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef.

447 Haris b. Üsame. Müsned.

448 İbn-i Asakir, Müsned.

449 Kaynağını bulamadım

450 Buhari, Müslim, c. IV, s. 1886, H. No. 2431.

451 Taberanî, Müsned. İbn-i Mâce, c. I. s. 80; Mukaddime, H. No: 223.

452 El-Hicr: 15/99.

453 Kaynağını bulamadım.

454 Buhari, Beytül-Halk, 17/7: Tirmizî, Edelep/44.

455 Ez-Zümer: 39/60.

456 En-Nahl: 16/61.

457 Er-Ra’d: 13/39.

458 El-En'am: 6/2.

459 Furkân: 25/2.

460 Kamer: 54/49.

461 Müslim, c. IV, s. 2044, H. No: 2653

462 Munafıkûn: 63/11.

463 Âl-i İmran: 3/145.

464 Müslim, c. IV, s. 2051, H. No: 2663.

465 El-İsra: 17/85.

466 Sâd: 37/72.

467 Â'raf: 7/74.

468 Müslim, c. IV, s. 2272, H. No: 2956.

469 Müminûn: 23/55-56.

470 Hûd: 11/6.

471 El-Bakara: 2/3.

472 Şûra: 42/52.

473 El-İsra: 17/9.

474 El-Hicr: 15/39.

475 Tâhâ: 20/85.

476 Kasas: 28/56

477 Fussilet: 41/17.

478 Hucurat: 49/17.

479 Nisa:4/48.

480 Kehf: 18/49.

481 Nisa: 4/31.

482 Nisa: 4/48.

483 Hûd: 11/114.

484 El-İsra: 17/24.

485 Nûh: 71/28.

486 El-Haşr: 59/10.

487 Necm: 53/39.

488 Müslim, c. III. s. 1255, H. No: 1631.

489 Gâfir (Mümin): 40/60.

490 Tirmizî, c. V. s. 337, Dahâya, 22/1521.

491 Bu hadisi Ebû Davud ve Tirmizî rivayet et­miştir.

492 Er-Ra'd: 13/14.

493 Ahmed b. Hanbel, c. II, s. 367.

494 Lokman: 31/32.

495 Ankebût: 29/65.

496 Secde: 32/13.

497 Rahman: 55/46-47

498 Ahkâf: 46/31

499 El-Bakara: 2/268.

500 Fatır: 35/6.

501 El-Enbiyâ: 21/79.

502 Enbiya: 21/79.

503 Ahzab: 33/38.

504 El-Bakara: 2/260.

505 Kaynağını bulamadım.

506 Zariyat: 51/35-36.

507 Zâriyât: 51/35.

508 Âl-İmran: 3/85;

509 Mâide: 5/3.

510 Hucurât: 49/14.

511 Buhari, c. I, Kitabu'l İmân.

512 Kaynağını bulamadım.

513 Buhari, Müslim, Mişkatul-Mesaluh, c. 1, s 10, H No:5

514 Müslim, c. 1, s.106, K. No:178, K. İman, Nesaî, Hac/161.

515 İbrahim: 14/10.

516 Lokman: 31/5.

517 Enfal: 8/4.

518 Müslim, c. I, s. 218, H. No. 249, K. Tahare/1

519 El-Kehf: 18/24.

520 El-Feth: 48/7.

521 Ebû Davud, c. II, s. 530, Sürme, 17. Buharı, c. VIII, s. 221, Kader/1.

522 El-Bakara: 2/34.

523 Kaynağını bulamadım.

524 El-Bakara: 2/256.

525 El-Bakara: 2/286.

526 Aynı âyet.

527 Muhammed: 47/19.

528 Fetih: 48/29.

529 Tâhâ: 20/14.

530 Mücadele: 58/11.

531 Buhari, Mişkatül-Mesabih, c. II, s. 494, H. No: 4432.

532 El-Bakara: 2/102.

533 Felak: 113/4.

534 El-İnsan: 76/1.

535 Yusuf: 12/87.

536 A'raf:7/99.

537 Neml: 27/65,

538 Kaynağını bulamadım.

539 Mâide: 5/79.

540 Cin: 72/6.

541 En’am: 6/128.

542 Neml: 27/65.

543 Bakara: 2/223.

544 Et-Tevbe: 9/15.

545 El-Bakara: 2/8.

546 Şûra: 42/25.

547 İbn-i Mace ve Beyhakî'den naklen Mişkâtül-Mesabîh, c. I, s. 725, H. No. 2363.

548 Müslim, c. IV, s. 2170, H. No: 2817.

549 En-Nahl: 16/32.

550 Tirmizî, Ebû Davûd'dan naklen Mişkâtül-Mesabîh, c. III, s. 81, H. No:5598.

551 Müddesir: 74/48.

552 Maide: 5/5.

553 Züzâl: 99/7.

554 Zümer: 39/53.

555 Zümer: 39/54.

556 Sâd: 38/17.

557 İsrâ: 17/25.

558 Şûra: 42/25.

559 Kaynağını bulamadım.

560 En-Nisa: 4/18.

561 Fussılet: 41/30.

562 Buharı, Sahih.

563 Et-Tevbe: 9/40.

564 En'am: 6/68.

565 İbn-i Mace, c. II, s. 1259, Buharı, c. I, s. 17, K. İman/19.

566 Buhari ve Müslim.

567 Mâide: 5/93.

568 Gâfir (Mümin): 40/1-2-3.

569 En-Nahl: 16/106.

570 Et-Tarık: 86/13-14.

571 Nebe: 78/20.

572 Nebe: 78/34.

573 Mutaffifîn: 83/3.

574 Yusuf: 12/2

575 Hicir: 15/33.

576 Munafikun: 83/8.

577 Et-Tevbe: 9/40.

578 Bakara: 2/230

579 Yunus: 10/88.

580 Fatir: 35/11.

581 Münafıkun: 63/11.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə