HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallariYüklə 0,56 Mb.
səhifə3/7
tarix17.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#376
1   2   3   4   5   6   7

 • Ölkədə milli məhsulun daim artan istehsalını təmin edə bilən istehsal qüvvələrinin kifayət qədər yüksək inkişaf səviyyəsidir

 • Ölkənin iqtisadiyyatının sabit inkişafı və əhalinin yaşayışının və ictimai qanunların və əhalinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi üçün iqtisadi, informasiya, ekoloji və texnoloji təhlükəsizliyin inkişaf etməsi formasıdır

 • Uzun müddət dövlətin iqtisadi inkişaf yollarının müstəqil surətdə seçmək, onu həyata keçirmək üçün istehsal vasitələrinin kifayət qədər yüksək səviyyəsidir

 • Cəmiyyətin və dövlətin, onun müxtəlif təbəqələrinin həyat tərzi, keyfiyyətlərinin strategiyası, sosial, texnoloji, informasiya, təşkilat idarəçiliyin kifayət qədər yüksək inkişaf səviyyəsidir

  82. Aşağıdakılardan hansı cavab iqtisadi təhlükəsizliyin sosial-psixoloji amillərinə aid deyil?  1. İstehsal sahələrinin və ayrılıqda götürülmüş bir müəssisənin təhlükəsizliyi

  2. Sosial, siyasi, maliyə, texnoloji, informasiya, gömrük, təşkilat, idarəçilik və s. sistemlərin vəziyyəti

  3. Cəmiyyətin, onun müxtəlif təbəqələrinin və ilk növbədə işsizlərin həyat tərzi və keyfiyyətlərinin stratifikasiyası

  4. Sosial institutların vəziyyətləri

  5. Sosial gərginliyin səviyyəsi

  83. Texnogen təhlükəsizlik nədir?

  1. Mürəkkəb texniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi və istismarının təmir edilməsi, onların qəzasız işləməsi üçün zəruri olan tələblərə riayət edilməsi və ekoloji şərtlərin yerinə yetirilməsi istiqamətində aparılan işlərin məcmusudur

  2. Mürəkkəb texniki qurğuların, avadanlıqların istismarı, tikintisi, onların qəzasız işlənilməsi, insanların həyati maraqlarının təmin edilməsidir

  3. Ölkənin müəssisə, elm və maliyə təşkilatlarının, maddi-istehsal, texnika və avadanlıqların qəzasız işləməsi, istismar qaydalarına riayət etməsi, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin vəziyyətinin idarə edilməsidir

  4. İnsan fəaliyyəti ilə əlaqədar olan texnogen hadisələrin təbii fəlakətlərdən mühafizə edilməsidir

  5. Ölkədə sosial, texnogen, maliyyə, informasiya, hərbi, təşkilati idarəçilik və digər sistemlərin mühafizə olunma vəziyyəti

  84. Dünyada texnogen (bədbəxt hadisə, qəza və fəlakətlərin) hadisələrin sayının artması neçə səbəblə izah olunur?  1. 3

  2. 7

  3. 4

  4. 2

  5. 5

  85. Dünyada bədbəxt hadisə, qəza və fəlakətlərin sayının artmasının səbəbləri hansılardır?  1. İnsanların buraxdığı səhvlər, texnikanın inkişafı və mürəkkəb texnoloji proseslərin tətbiqi ilə təhlükələrin sürətlə artması, istismar qaydalarını pozmağa meylli olması

  2. İnsanların istismar qaydalarını pozmağa meylli olması, planların düzgün tərtib edilməməsi, yeni texnika və texnologiyaya yiyələnməməsi

  3. İnsanların buraxdığı səhvlərin sayının artması, texnogen xarakterli risklərin çox olması, monitorinqlərin aparılması

  4. Əhalinin, istehsalat fəaliyyətlərinin, təbii mühitin, maddi sərvətlərinin istifadəsinin icazəsiz qaydada aparılması

  5. Bütün tikinti, yenidənqurma və hər hansı məhsulun istehsalı üzrə layihələrinin dövlət ekspertizalarından keçirilməsi

  86. Aşağıdakılardan hansı cavab texnogen təhlükəsizliyi təmin edən tədbirlərə aid deyil?  1. Müəssisələrdə və bütünlüklə inzibati-ərazi bölgələrində qəzaların nəticələrinin ləğv edilməsi və sosial-iqtisadi inkişaf proqrmalarında əhali üçün əlverişli təbii mühitin yaradılmasının işlənməsi

  2. Ərazidə texnogen xarakterli bütün risklərin qabaqcadan aşkar edilməsi

  3. Kompleks qiymətləndirmə üsulları ilə obyektlərin təhlükəli dərəcələri təyin edilməli

  4. Müəssisələrin dayanıqlığı, qəzalarsız işini təmin etmək və ekoloji tarazlığı qorumaq üçün profilaktiki tədbirlərin işlənməli

  5. İqtisadiyyatın bütün sahələrində yəni təhlükəsiz və qənaətcil texnologiyaların tətbiq edilməsi, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

  87. Ekoloji təhlükəsizlik nədir?  1. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyət kəsb edən mənafelərinin ətraf mühitə antropogen təsiri, həmçinin təbii fəlakət nəticəsində baş verən həqiqi və potensial təhlükələrdən mühafizə olunma vəziyyətidir

  2. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyətli mənafelərin daxili və xarici hədə-qorxu və təhlükələrdən müdafiə olunmuş vəziyyətidir

  3. İnsanların fəaliyyətinin bilavasitə və ya dolayı yolla təsiri nəticəsində təbii mühitin və yaxud dəyişilmiş təbiət ünsürlərinin vəziyyətidir

  4. Antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan, ətraf mühitin neqativ dəyişiklikləri, şəxsiyyətin, dövlətin və dünya birliyinin sosial-iqtisadi inkişafının pozulması vəziyyətidir

  5. Əhalinin və təbii mühitin ekoloji təhlükəsizliyini təhdid edən istehsalat fəaliyyətinin və digər işlərin, təbii sərvətlərin istifadəsinin dövlət ekologiya və s. ekspertizalardan keçirilməməsi vəziyyətidir

  88. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində dövlət və cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?  1. Cəmiyyət, onun təbəqələrinin sosial gərginlik səviyyəsi, işsizlərin həyat təzri

  2. Dövlət və ictimaiyyət tərəfindən yaşayış mühitinin, ekoloji pozuntu zonalarında sağlamlaşdırılma tədbirlərinin həyata keçirilməsi

  3. Dövlət ekoloji monitorinq sisteminin təşkili

  4. Ekoloji təhlükəsizlik üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq

  5. Bütün tikinti, yenidənqurma və hər hansı məhsulun istehsalı üzrə layihələrin dövlət ekologiya, sanitariya-epidemologiya və texnniki ekspertizalarından keçirilməsi

  89. Yenidənqurma, bütün tikintilər və hər bir məhsulun istehsalı üzrə layihələr hansı ekspertizalardan keçməlidir?  1. Dövlət ekologiya, sanitariya-epidemologiya, texniki

  2. Dövlət ekologiya, texnogen, tibbi, informasiya

  3. Dövlət ekologiya, tibbi, iqtisadi, hərbi

  4. Sanitar-epidemoloji, texniki, fiziki-kimyəvi

  5. Dövlət və ictimai, fərdi, texnogen, kollektiv

  90. Ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formatlaşdırılmasının əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?  1. İnsan öz həyatı naminə ətraf mühitə ziyan vurmağa və təbiətə zorakılıq etməklə bəzilərinin hesabına başqalarının ekoloji hüquqlarını pozmağa imkan verməmək

  2. İnsan cəmiyyətlərinin həmrəyliyi, insanla biosfer, texnika ilə texnosfer, cəmiyyətlə təbiət arasında qarşılıqlı şəraitdə yaşamaq

  3. İnzibati-ərazi bölgələrin sosial-inkişaf proqramlarında əhalinin yerləşdirilməsi və yaşaması üçün şərait yaratmaq

  4. İnsan öz həyatı naminə ətraf mühitdən və maddi sərvətlərdən icazəsiz istifadə etmək

  5. Föqəladə ekoloji vəziyyətlərdə, ekoloji fəlakətlər zamanı əhalinin xilas edilməsi üçün xilas etmə xidmətlərini yaratmaq

  91. Hərbi təhlükəsizlik nədir?  1. Siyasi subyekt üçün ona qarşı hərbi qüvvənin tətbiq və təhdid təhlükələrinin olmaması və ya hərbi-texniki informasiyadan təcrid olunmaqdan başlamış birbaşa hərbi təcavüzə qədər hansı formada ola bilən hərbi təzyiqlərə zəmanətlə müqavimət görmək qabiliyyətidir

  2. Ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial problemlərin vaxtında həll edilməsindən və demokratik, hüquqi dövlət prinsiplərinə əsaslanan vətəndaş həmrəyliyi və təzyiqləri dəf edilməsidir

  3. Ölkədə hərbi qulluqçuların və mülki heyyətin, hərbi kollektivlərin, obyektlərin, texnikanın, silahların, silahlı qüvvələrin düzgün formalaşdırılması

  4. Ölkənin hərbi qüvvələrinin münasibətlərinin dəyişdirilməsi

  5. Siyasi subyekt üçün ehtimal olunan təhlükə və qorxuların aradan qaldırılması tədbirlərinin hazırlanması

  92. Ölkənin daxilində hərbi təhlükəsizlik nədən aslıdır?

  1. İqtisadi, siyasi, sosial problemlərin vaxtında həll edilməsindən və demokratik, hüquqi dövlət prinsiplərinə əsaslanan vətəndaş həmrəyliyinə nail olunmasından aslıdır

  2. Ölkənin müdafiənin kifayəti üçün milli potensialın hərbi cəhətdən kifayət qədər olmayan dövlətlərdə hərbi ittifaqa daxil olmaq , ikilik siyasətinin aparılmasından aslıdır

  3. Müxtəlif siyasi , ekstremist , kriminal qruplar tərəfindən yaradılan, konstitusiyaya zidd olan hərbi və ya hərbiləşdirilmiş dəstələrin zərərsizləşdirilməsindən, beynəlxaq sülhməramlı qüvvələrə arxalanmaq, hərbi qüdrətini yüksəltməməkdən aslıdır

  4. İqtisadi, siyasi, texnogen, informasiya, sosial, hərbi problemlərinin çözülməsinə nail olmaq, xarici siyasi münasibətlər sahəsində böyük və qonşu dövlətələrlə əməkdaşlıq edilməməsindən aslıdır

  5. Hərbi, siyasi təcavüzü dəf etmək üçün müdafiənin gücləndirilməsi, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqənin kəsilməsi

  93. Hərbi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas üsullara aşağıdakılardan hansı aid deyil?  1. Beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrə arxalanaraq ölkənin hərbi qüdrətinin inkişaf etdirilməsini dayandırmaq

  2. Müdafiənin kifayəti üçün milli potensialın yaradılması

  3. Hərbi cəhətdən kifayət qədər güclü olan dövlətlərlə hərbi ittifaqa daxil olmaq

  4. Beynəlxalq təşkilatların və institutların sülhməramlı nümayəndələri ilə istiqamət götürmək

  5. Beynəlxalq hüququn üstünlüyünə və beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrə arxalanmaq

  94. Hərbi təhlükəsizliyin mühüm aspektlərindən biri nəyi təmin etməkdir?  1. Hərbi xidmətin təhlükəsizliyini

  2. Mülki müdafiənin təhlükəsizliyini

  3. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla müdafiəni

  4. Əhalinin həyati maraqlarını

  5. Silahlanmanın qarşısının alınması

  95. Hərbi xidmətdə təhlükəsizliyin təminatı sisteminin yaradılması zamanı hansı prinsiplər nəzərə alınmır?  1. Dünya hadisələrinə təsir göstərən informasiya amillərindən güc amillərinə keçməli

  2. Təhlükəsizliyin konseptual modeli yaratmalı və hərbi hissələrdə təcrübələrdən keçirilməli

  3. Hər bir texniki layihə fizioloji, sosial-psixoloji və psixoloji ekspertizalardan keçirilməli

  4. Təhlükəsizliyin idarə edilməsinə hər hansı bir prosesin idarə edilməsi kimi yanaşılmalı

  5. Silah və döyüş texnikası nüvləri hazırlanarkən “insan-amili” unudulmamalı

  96. Dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyasında hansı məsələ əks olunmur?  1. Dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyasında müharibələrin ehtimalı məsələləri əks olunmur

  2. Konsepsiyada ölkənin, milli, regional və qlobal maraqları dəqiq, aydın şəkildə əks olunmalıdır

  3. Konsepsiyada dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı mövcud potensial təhlükələrin təsnifatı və hərəkətli təhlili görünməlidir

  4. Təhlükəsizlik konsepsiyası dövlətin konstitusiyasına əsaslanmalıdır

  5. Təhlükəsizlik konsepsiyası dövlətin real imkanlarından yaranmalıdır

  97. Dövlətin milli təhlükəsizlik konsepsiyası nədir?  1. Dövlətin bütün fəaliyyət sahələrində şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin xarici və daxili qorxularından təhlükəsizliyin təmin olunmasına baxışla sistemi şərh edən siyasi sənəddi

  2. Dövlətin bütün fəaliyyət sahələrində sosial, siyasi, iqtisadi, hərbi, informasiya, ekologiya sahələrində təhlükəsizliyi təmin edən iqtisadi sənəddir

  3. Dövlətin bütün fəaliyyət sahələrində lokal, milli, yerli, regional, qlobal səviyyələrdə təhlükəni araşdıran hərbi sənəddir

  4. Müasir dünyada dövlətin mövqeyi və rolu, onun sərvətləri, mənafeyi və maraqlarının müdafiə edən texniki sənəddir

  5. Dövlətin və xalqın fəaliyyəti və yaşayış aspektləri resursların səmərəli istifadə olunmasını təmin edən iqtisadi sənəddir

  98. Milli təhlükəsizliyin subyektləri hansılardır?  1. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət

  2. Şəxsiyyət, bəşəriyyət, biosfera

  3. Cəmiyyət, bəşəariyyət, ailə, kollektiv

  4. Dünya birliyi, beynəlxalq institutlar

  5. Atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer

  99. Milli təhlükəsizliyin istiqamətləri hansılardır?  1. Sosial, iqtisadi, siyasi, informasiya ekoloji və s. təhlükəsizliklər

  2. Sosial, beynəlxalq, hərbi, ibdtidai və s. təhlükəsizliklər

  3. İqtisadi, hərbi, siyasi, ekoloji, cəmiyyət və s. təhlükəsizliklər

  4. Fiziki, kimyəvi, bioloji, radioaktiv təhlükəsizliklər

  5. Ərazi, sahə, lokal, regional, qlobal təhlükəsizliklər

  100. Dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyasında keçid dövrü üçün aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər nəzərə alınmır?  1. Ölkənin ərazi bütövlüyünü, torpaqlarını, maddi sərvətlərini təcavüzdən, təbii fəlakətlərdən qorunması

  2. Sabit inkişaf dövrü ilə müqayisədə, qıtlıq şəraitində ölkənin təhlükəsizliyini dəyişmə sürəti, miqyası, sayı və b. amillər

  3. Təhlükəsizliyin təmin olunma məqsədi və vasitələrin sabit dövründən tamamilə fərqlənməsi

  4. Ölkəni fəlakətə aparan toqquşmaların, hadisələrin artması

  5. Dövlətin hakimiyyət və güc strukturlarına bölünməsi şəraitində təhlükəsizliyin təmin olunma rıçaqların şərtləməsi

  101. Təhlükəsizlik konsepsiyasında real və potensial təhlükələrin təhlilində təhlükəsizliyi neçə mərhələyə ayırmaq məqsədə uyğundur?  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 5

  5. 7

  102. Real və potensial təhlükələrinin təhlilində təhlükəsizliyin birinci mərhələsi nədir?  1. Ölkənin və cəmiyyətin böhran inkişaf dövrü üçün çoxlu sayda real təhlükələr və lokal, regional xarakterli böhran vəziyyətlərinin sürətlə artması xarakterik olan təhlükəsizlik sisteminin qurulması

  2. Ölkınin və cəmiyyətin gələcəyi üçün müddətli satrateji təhlükəsizlik sisteminin qurulması

  3. Ölkənin və cəmiyyətin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, iqtisadiyyatın sabit inkişafını nəzərə alan təhlükəsizlik sisteminin qurulması

  4. Ölkədə demokratiyanın möhkəmlənməsi və reallaşdırılması və şəxsi təhlükəsizlik siteminin qurulması

  5. Ölkənin konstitusiya quruluşunun, müstəqilliyinin toxunulmazlığı təhlükəsizlik siteminin qurulması

  103. Real və potensial təhlükələrinin təhlilində təhlükəsizliyin ikinci mərhələsində nə nəzərdə tutulur?  1. Ölkənin gələcəyi üçün uzunmüddətli strateji təhlükəsizlik sisteminin qurulması

  2. Ölkənin keçmişini xarakterizə edən strateji təhlükəsizlik sisteminin qurulması

  3. Ölkənin inkişafını təmin edən qısa müddətli strateji təhlükəsizlik siteminin qurulması

  4. Ölkəni fəlakətə aparan hadisələrini və toqquşmalarını xarakterizə edən təhlükəsizlik siteminin qurulması

  5. Ölkənin xarici bazara daxil olmasını təmin edən təhlükəsizlik siteminin qurulması

  104. Təhlükəsizlik konsepsiyasında dövlətin inkişafının vacib maraqlarını neçə hissəyə ayırır?  1. 2

  2. 5

  3. 3

  4. 4

  5. 6

  105. Təhlükəsizlik konsepsiyasında dövlətin uzunmüddətli yaşayış maraqlarına aşağıdakılardan hansını şamil etmək olmaz?  1. Ölkədə millətlərarası qarşıdurmanın, etnik zəminin hərbi münaqişələrinin saxlanması

  2. Ölkənin ərazi bütövlüyünün və müstəqilliyinin saxlanması

  3. Ölkənin iqtisadiyyatının sabit inkişafı və əhalinin yaşayışının layiqli səviyyədə təmin edilməsi

  4. İctimai qanunların və əhalinin sosial müdafiəsinin təmin olunması

  5. Ölkənin xarici bazarlara daxil olmasının təmin edilməsi

  106. Təhlükəsizlik konsepsiyasında xüsusi keçid dövründə dövlətin ən vacib maraqlarına aşağıdakılardan hansını şamil etmək olmaz?  1. Beynəlxalq münasibətlərdə hegemonluğun əldə edilməsi

  2. Hüquqi dövlətin və demokratik cəmiyyətin qurulması, sosial-siyasi və iqtisadi böhranın aradan qaldırılması

  3. Mövcud iqtisadi əlaqələrin saxlanılması və yeni iqtisadi münasibətlərin yaradılması

  4. Mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizənin aparılması

  5. Ölkədə islahatların aparılması üçün əlverişli beynəlxalq şəraitin təmini

  107. Dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyası neçə bölmədən ibarətdir?

  1. 4

  2. 2

  3. 6

  4. 5

  5. 3

  108. Aşağıdakılardan hansı dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyasının bölmələrinə aid deyil?  1. Ölkədə silahlı qüvvələrinin saxlanılması

  2. Ölkənin dünya birliyində rolu və mövqeyi

  3. Dövlətin milli maraqları

  4. Dövlətin milli təhlükəsizliyi üçün əsas təhlükələrin növləri (xarici və daxili)

  5. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

  109. Təhlükəsizlik konsepsiyasında sosial sahədə dövlətin milli maraqları nədən ibarətdir?  1. Ölkədə xalqın həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

  2. Ölkədə siyasi və dini və dini ekstremizmin meydana gəlməsi səbəblərinin neytrallaşdırılması

  3. Ölkədə cəmiyyətin əxlaqi dəyərlərinin, vətənpərvərlik və insanpərvərlik ənənələrinin, milli potensialının görünüb saxlanması

  4. Ölkənin konstitusiya quruluşunun və sabitliyinin, dövlət hakimiyyət qurumlarının qorunub saxlanılması

  5. Ölkədə ətraf mühitin qorunması və sağlamlaşdırılması

  110. Təhlükəsizlik konsepsiyasında mənəvi sahədə dövlətin milli maraqları nədir?  1. Cəmiyyətin əxlaqi dəyərlərinin vətənpərvərlik və insanpərvərlik ənənələrinin mədəni və milli potensiallarının qorunub saxlanılması və artırılması

  2. Ölkədə müstəqilliyin təmin edilməsi, regionda dövlətin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi

  3. Bütün ölkələrlə bərabər hüquqi və qarşılıqli faydalı münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi

  4. Cəmiyyətin və dövlətin terrordan, təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrdən mühafizəsi

  5. Ölkədə sosial, siyasi, dini, milli münasibətlərin və terrorizmin neytrallaşdırılması

  111. Təhlükəsizlik konsepsiyasında hərbi sahədə dövlətin milli maraqları nədən ibarətdir?  1. Ölkənin istiqlaliyyətinin, müstəqilliyinin dövlət və ərazisinin bütövlüyünün qorunmasından, təcavüzün qarşısının alınmasından

  2. Regionda dövlətin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu və qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, xalqın həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

  3. Ətraf mühitinin qorunması, sağlamlaşdırılması, dövlət sərhədlərinin etibarlı qorunmasından

  4. Ölkədə vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının və azadlıqlarının qorunmasından

  5. Ölkənin müstəqilliyinin təmin edilməsi, dövlət sərhədlərinin etibarlı qorunmasının təmin edilməsi, mədəni və milli maraqların qorunub saxlanılması

  112. Təhlükəsizlik konsepsiyasında ekoloji sahədə dövlətin milli maraqları nədən ibarətdir?  1. Ətraf mühitin qorunması və sağlamlaşdırılması, ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələrin qarşısının alınmasından

  2. Ətraf mühitin qorunması, xalqın yüksək həyat səviyyəsinin təmin etməsindən

  3. Ətraf mühitin qorunması və sağlamlaşdırılması, cəmiyyətin əxlaqi dəyərlərinin, ənənələrinin, milli potensialların qorunub saxlanmasından

  4. Ətraf mühitin qorunması və sağlamlaşdırılması, təbii və texnogen hadisələrdən, onların nəticələrindən, hərbi əməliyyatlar aparılarkən yaranan təhlükələrdən mühafizə etməsindən

  5. Ətraf mühitin qorunması və sağlamlaşdırılması, dövlətin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi və digər növ fəaliyyət göstərilərkən ölkə qanunvericiliyinə və qaydalara riayət edilməsindən

  113. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasına uyğun olaraq şəxsiyyətin maraqları nədən ibarətdir?  1. Vətəndaşların və insanların konstitusiya hüquqları və azadlıqlarının reallaşdırılmasından, şəxsin təhlükəsizliyinin təmin olunmasından, həyat səviyyəsi və keyfiyyətin yüksəlməsindən aslıdır

  2. Ölkədə demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, hüquqi sosial dövlət yaradılması, siyasi, sosial və iqtisadi sabitlikdən, qanunlara sonsuz riayət olunmasından ibarətdir

  3. Ölkənin konstitusiya quruluşunun və müstəqilliyinin, ərazilərinin toxunulmazlığından, şəxsi təhlükəsizliyin təmin olunmasından, bərabər hüquqi və qarşılıqlı faydalı beynəlxalq əməkdaşlıqlardan ibarətdir

  4. Vətəndaşların, insanların, cəmiyyətin əxlaqi dəyərlərinin, ənənələrinin mədəni, milli potensiallarının qorunub saxlanması, dövlət sərhədlərinin etibarlı qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir

  5. Dövlətin müstəqilliyinin təmin edilməsi, regionda dövlətin mövqeyinin möhkəmlənməsi, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının və azadlıqlarının qorunmasından ibarətdir

  114. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasına uyğun olaraq cəmiyyətin maraqları nədir?  1. Ölkədə demokratiyanın möhkəmlənməsi, hüquqi sosial dövlət yaradılması, ölkənin mənəviyyatca dirçəlməsi, ictimai birliyin saxlanılması

  2. Ölkədə vətəndaşlaın və insanların konstitusiya hüquqlarının, azadlıqlarının qorunması, dövlətin mövqeyinin möhkəmlənməsi, informasiya resurslarının qorunmasıdır

  3. Ölkədə azsaylı xalqların konstitusiya hüquqlarının, əxlaqi dəyərlərinin, ənənələrinin, mədəni və milli potensiallarının qorunub saxlanmasıdır

  4. Ölkənin konstitusiyasının, müstəqilliyinin, ərazilərinin toxunulmazlığı, dövlət sərhədlərinin etibarlı qorunması, dövlətə qarşı təcavüzlərinin qarşısının alınmasıdır

  5. Ölkənin konstitusiya quruluşunun sabitliyinin və dövlət hakimiyyət qurumalrının qorunub saxlanması, siyasi, dini, etnik seperatizmin meydana gəlməsi səbəblərinin neytrallaşdırılmasıdır

  115. Təhlükəsizliyin geosiyasi amilləri harada cəmləşir?  1. Geosiyasi amillər dövlətin təhlükəsizliyinin təminində dövlət maraqları və dövlətə baxışlar sistemində cəmləşir

  2. Geosiyasi amillər dövlətin təhlükəsizliyinin təminində təbii və texnogen hadisələrinin qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması sistemində cəmləşir

  3. Geosiyasi amillər dövlətin təhlükəsizliyinin təminində beynəlxalq terrordan mühafizəsi, ölkənin müstəqilliyinin və ərazilərinin toxunulmazlığı sitemində cəmləşir

  4. Geosiyasi amillər dövlətin təhlükəsizliyinin təminində əxlaqi, vətənpərvərlik dəyərlərinin, ənənələrinin saxlanılması sitemində cəmləşir

  5. Geosiyasi amillər dövlətin təhlükəsizliyinin təminində xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, ekoloji xarakterli təhlükəli hadisələr sistemində cəmləşir

  116. Milli təhlükəsizlik üçün təhlükələr və onun mənbələri haradan ola bilər?  1. Ölkədən xaricdən və ölkə daxilindən

  2. Ölkədən xaricdən

  3. Ölkə daxilindən

  4. Qlobal iqlim dəyişmələrindən

  5. Zəlzələlərdən

  117. Dövləti təhlükəsizliyini xarakterizə edən amilləri neçə qrupa bölünür?  1. 3

  2. 2

  3. 5

  4. 7

  5. 4

  118. Dövlətin təhlükəsizliyini xarakterizə edən amil hansıdır?  1. Dövlətin vacib həyat maraqları

  2. Şəxiyyətin maraqları

  3. Yaşayış maraqları

  4. Ekoloji maraqlar

  5. Cəmiyyətin maraqları

  119. Dövlətin təhlükəsizliyini xarakterizə edən amil hansıdır?


  Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin