HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallariYüklə 0,56 Mb.
səhifə2/7
tarix17.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#376
1   2   3   4   5   6   7


 1. Təsirlərin kəmiyyəti yol verilən səviyyədən artıq olduqda

 2. Təsirlərin nəticələri aradan qaldırılan zaman

 3. Təsirin kəmiyyəti buraxılabilən hədd daxilində olduqda

 4. Təsirlərin keyfiyyətinin normadan az olduqda

 5. Təsirlərin fəaliyyəti bilavasitə təsir göstərdikdə

37. Əhalinin və ərazilərin fövqəladə hadisələrdən mühafizəsinin təmin edilməsi üçün nə hazırlanmalıdır? 1. Normativ-hüquqi bazanın əsasları

 2. Xəbərdarlıq siqnallarının quraşdırılmas

 3. Mühafizə qurğularının tikilməsi

 4. Kollektiv mühafizə vasitələrinin hazırlanması

 5. Əhalinin köcürülməsi

38. İnsan-yaşayış mühit sistemində ən çox hansı mühit dəyişikliklərə məruz qalır? 1. Yaşayış mühit

 2. İstehsalat mühit

 3. Təbii mühit

 4. Ekoloji mühit

 5. Texnosfera mühit

39. Biosferdən texnosferaya regional keçid hansı müddət ərzində baş vermişdir? 1. Qısa müddət ərzində bir-iki nəslin ömür müddətinə bərabər müddətdə

 2. Uzun müddət ərzində üç-dörd nəslin ömür müddətinə bərabər müddətdə

 3. 50 il ərzində

 4. 3 əsr müddətində

 5. Fəsillərlə

40. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi elminin nəzəri əsaslarını hazırlayarkən nəyi nəzərə alınmalıdr?

 1. “İnsan-yaşayış mühit” sistemində məruz qalmış dəyişikliklər, biosferdən texnosferə regional keçid müddəti

 2. Neqativ amillərin insanlara təsiri, neqativ amillərin təsirinin azaldılması

 3. Təbii və texnogen hadisələrinin nəticələrinin aradan qaldırılması, fövqəladə halların idarə olunması

 4. Beynəlxalq humanitar tədbirlərin təşkili əhalinin maarifləndirilməsi

 5. Fövqəladə hadisələrin riskləri, mühafizənin optimallaşdırılması

41. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində əsas vəzifələrini, funksiyalarını müəyyən edərkən hansı tarixi ardıcıllığı nəzərə almaq lazımdır? 1. Neqativ təsirlərin yaranmasının, təsir zonalarının və mühafizə tədbirlərinin formalaşmasinin tarixi ardıcıllığı

 2. Texnosferanın ekoloji təhlükəsizlik üzrə göstəricilərinin, texniki sistemlərin operatorlarına və əhaliyə verilən tələblərin formalaşdırılmasının, tarixi ardıcıllığı

 3. “İnsan- texnosfera” və texnosfera təbii mühit sistemlərinin tarixi ardıcıllığı

 4. “İnsan- texnosfera” sistemində bir sıra neqativ amillərin təbii mühitlə qarşılıqlı fəaliyyətinin tarixi ardıcıllığı

 5. Fəlakətlərlə mübarizənin yeni idealogiyası və dövlət stratelogiyası yaradılması ardıcllığı

42. Əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə necə nail olmaq olar? 1. Vahid dövlət siyasətini həyata keçirməklə

 2. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırmaqla

 3. Fövqəladə hallar haqqında mətbuata məlumat verməklə

 4. Təhlükəsizlik məsələlərində hakimiyyət və idarəetmə orqanların cəlb etməklə

 5. İxtisaslaşmış dəstələri yaratmaqla

43. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi probləmlərini həll edərkən qərarların nə vaxt qəbul edilməsi vacib şərtdir? 1. Vaxtında

 2. Xəbərdarlıq siqnalından sonra

 3. Hadisə baş verdikdə

 4. Fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırarkən

 5. Neqativ hadisələrin təsiri zamanı

44. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə aid probləmləri neçə cür şərh etmək olar? 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 7

45. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin problemlərinə aid birinci şərh nədən ibarətdir? 1. Əhali, onun əmlakı və təbii mühit üçün mövcud olan təhlükəli, qorxulu hallarının növləri və xüsusiyyətlərini müəyyən etmək

 2. Əhali, onun əmlakını mühafizə etmək üçün dövlət siyasətinin əsas müddəalarını hazırlamaq

 3. İnsanları və onu əhatə edən mühiti mühafizə etmək üçün mühafizə qüvvələrinin vasitələrini və ehtiyyatlarını yaratmaq

 4. İnsan və onu əhatə edən mühit üçün daim fəaliyyət göstərən inşaat texnika texnosfera sistemini yaratmaq

 5. Əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vahid dövlət sistemini təşkil etmək

46. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə aid problemlərin ikinci şərhi nədən

ibarətdir?


 1. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində dövlət siyasətinin əsas müddəalarını işlənib hazırlanmalı, ölkənin milli təhlükəsizlik sistemində mülki mühafizənin rolu və mövqeyini təyin etmək

 2. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində fövqəladə halların baş vermə səbəblərini, onların növləri və xüsusiyyətlərini müəyyən etmək

 3. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində zəhərli islahatlar, texnologiyalar və maddələr invertarlaşdırmaq, təhlükənin dərəcəsinə görə təsnif etmək

 4. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sayəsində tələb olunan mülki müdafiə qüvvələrini hazır vəziyyətdə saxlamaq, fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üsullarını işləyib hazırlamaq

 5. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində mülki mühafizənin rolu və mövqeyini müəyyən etmək

47. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə aid problemlərin üçüncü şərhi nədən ibarətdir? 1. Mülki müdafiə qüvvələri, vasitələri və ehtiyyatlarının daha da təkmilləşdirilməsi daim hazır vəziyyətdə saxlanmasını əsaslandırmaq

 2. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində mülki mühafizənin rolu və mövqeyini müəyyən etmək

 3. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində təhlükələrin meydana çıxmasının aşkar etmək

 4. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsində ölkənin social, iqtisadi, ekoloji, hərbi, informasiya və digər təhlükəsizlik məsələləri üzrə mülki mühafizənin qarşılıqlı əlaqələrini müəyyən etmək

 5. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sayəsində tələb olunan mülki müdafiə qüvvələrini hazır vəziyyətdə saxlamaq, fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üsullarını işləyib hazırlamaq

48.Təhlükəsizlik insanın hansı ehtiyaclarından sonra ən vacib təlabatıdır? 1. Təhlükəsizlik insanın qida, su, geyim, mənzil informasiya ehtiyaclarından sonra ən vacib tələbatıdır

 2. Təhlükəsizlik insanın gündəlik təlabatlarından ən vacibidir

 3. Təhlükəsizlik insanın maddi-mənəvi, iqtisadi, siyasi, dini ehtiyaclarından sonra ən vacib tələbatıdır

 4. Təhlükəsizlik insanın hərbi, ekoloji, texnoloji ehtiyaclarından sonra vacib tələbatıdır

 5. Təhlükəsizlik insanın, qida, milli, dini, ekoloji, maliyyə ehtiyaclarından sonra ən vacib təlabatıdır

49. Təhlükəsizlik hansı anlayışdır? 1. Fəlsəfi

 2. Ekoloji

 3. Kimyəvi

 4. Bioloji

 5. Düşüncə

50. Təhlükəsizlik hər bir sistemin nə kimi əlamətlərində əks olunan ayrılmaz xassəsidir? 1. Bütövlük, nisbi sərbəstlik, dayanıqlıq

 2. Fiziki, kimyəvi, bioloji

 3. Mexaniki, qaz, quru, fiziki

 4. Şüur, düşüncə, məntiqi dünya görüşü

 5. Bütövlük, daimlik, möhkəmlik, mətanətlilik, dəyanətlik, mərdlik

51. Təhlükəsizlik nədən ibarətdir?

 1. Təhlükəsizlik ayrı-ayrı götürülmüş şəraitlərdən, faktorlardan ibarətdir

 2. Təhlükəsizlik əşya, hadisə və proseslərlə münasibəti təzahür edən xassələrdən ibarətdir

 3. Təhlükəsizlik təbii fəlakətlər və qəzalarda texnogen hadisələrin xranoloji təhlildən ibarətdir

 4. Təhlükəsizlik risk və təhlükələrin təyin edilməsindən ibarətdir

 5. Təhlükəsizlik konkret vəziyyətlərdə itki və ziyanların aradan qaldırılmasından ibarətdir

52. Aşağıdakılardan hansı problem sosial proqresin nəticəsi kimi meydana çıxan qlobal probləmlərə aid deyil? 1. Müasir sivilizasiyada təbii hadisələrin artması, iqlim dəyişikliklərinin baş verməsi

 2. Müasir sivilizasiyada və onun zərif nöqtələrində ziddiyətlərin yaranması

 3. Müasir sivilizasiyanın inkişafına qarşı təhlükənin yaranması

 4. Hər bir insanın, dövlətin, bütövlükdə bəşəriyyətin həyati maraqlarına toxunulması

 5. Siyasi, idealoji, milli və başqa social, iqtisadi asılı olaraq ölkələrin, dövlətlərin və xalqların birgə əmakdaşlığının pozulması

53. Qlobal probləmlər neçə qurupa ayrılır? 1. 3

 2. 6

 3. 4

 4. 2

 5. 5

54. Qlobal problemlərin qruplarına hansılar aiddir? 1. İnsanlar arasındakı ziddiyətlər, insana və onu əhatə edən mühitə aid, insan və cəmiyyət arasındakı münasibət probləmləri

 2. İnsanlar arasındakı ziddiyətlər, insanlar arasında qarşılıqlı əlaqənin pozulması, təbii fəlakətlərin artması

 3. İnsan və cəmiyyət arasındakı münasibətlər, texnogen sistemlərin pozulması, insanlar arasında əməkdaşlıq

 4. Ölkənin xarici bazarlara daxil olmanın təmini, beynəlxalq münasibətlərin pozulması

 5. Sosial, siyasi və iqtisadi böhranın aradan qaldırılması, ərzaq çatışmamazlığı problemləri

55. Qlobal problemlərin sturukturlaşmasında qarşılıqlı əlaqə neçə qrupa bölünür? 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6

56. Qlobal probləmlərin strukturukturlaşmasinda qarşılıqlı əlaqə hansı qruplara bölünür? 1. Obyektlər və subyəktlər arasında üfiqi, qlobal probləmlərin həllində şaquli qarşılıqlı əlaqələrin formalaşması

 2. Cəmiyyətin yaşayışı, obyektin yüksəldilməsində ekoloji mühitin rolu

 3. Elmi texniki tərəqqinin inkişafı ilə cəmiyyətdə sosial və mədəni əlaqələr

 4. Qlobal problemin miqyasında hər bir strukturlaşmanın nisbi şərti əlaqəsi

 5. Cəmiyyətdə iqtisadi, sosial və ekoloji tələb arasında qarşılıqlı əlaqələr

57. Cəmiyyətin sabit inkişaf konsepsiyası hansı amillərdən asılıdır? 1. Cəmiyyətin yaşayışı,obyektin yüksəldilməsində ekoloji mühitin rolu,ekoloji problemlərdə daxili iqtisadiyyatın dərk edilməsi,cəmiyyətdə sosial,iqtisadi və ekoloji tələblər, onların qarşılıqlı əlaqəsi, birlik və bərabərlik səlahiyyətlərinin olması

 2. Cəmiyyətdə siyasi maraqların toqquşması, ekoloji böhranın aradan qaldırılması, dini, milli maraqların həlli, ölkənin dünya birliyində rolu

 3. Dövlətin milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ictimai qanunların və əhalinin sosial müdafiəsinin təmini, dövlətin hakimiyyət və güc struktlara bölünməsi

 4. Dövlət sturuktlarının və konstitusiya quruluşunun sabitliyinin saxlanması, hüquqi dövlətin və demokratik cəmiyyətin qurulması, ölkəni fəlakətə aparan toqquşmaların hadisələrin artması

 5. Cəmiyyətdə iqtisadi, sosial və ekoloji tələblər, onların qarşılıqlı əlaqəsi birlik və bərabərlik səlahiyyətinin olması, millətlərarası qarşıdurmanın nizamlanması

58. Biosfer dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Canlı aləmin mövcudluğu mümkün olan quru, hava və su mühit nəzərdə tutulur

 2. İnsan fəaliyyətinin istiqamətləndirilməmiş və nəzarəti olmadan inkişaf etmiş planetin yeni təkamül dövrü nəzərdə tutulur

 3. Yer kürəsinin canlı aləmi inkişaf edən su və torpaq təbəqələri nəzərdə tutulur

 4. Yer kürəsində canlı aləmi mövcud olan hava və quru sahələr təbəqələri nəzərdə tutulur

 5. Canlı orqanizmlər qrupu ilə cansız mühitin ekoloji sistemi kimi birgə fəaliyyəti nəzərdə tutulur

59. Ekosistem dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. Canlı orqanizmlər qrupu ilə cansız mühitin ekoloji sistemi kimi birgə fəalliyyəti nəzərdə tutulur

 2. Canlı aləmin mövcudluğu mümkün olan quru, hava və su mühit nəzərdə tutulur

 3. Canlı aləm yaşayan planetin üst təbəqəsi nəzərdə tutulur

 4. Yer kürəsinin hər iki təbəqəsi ilə əhatə edən hava qatı nəzərdə tutulur

 5. İnsanın və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur

60. Təhlükəsizliyin sistemlə təhlilində məqsəd nədən ibarətdir? 1. Təhlükəsizliyin sistemli təhlilində məqsəd xoşagəlməz hadisələrin baş verməsinin səbəblərini aşkar etmək və onların qarşısını almaqdan ibarətdir

 2. Təhlükəsizliyin sistemli təhlilində məqsəd xoşagəlməz hadisələr baş verdikdən sonra yaranmış vəziyyətini öyrənməkdən ibarətdir

 3. Təhlükəsizliyin sistemli təhlilində məqsəd xoşagəlməz hadisə mənbələrin risklərini öyrənməkdən ibarətdir

 4. Təhlükəsizliyin sistemli təhlilində məqsəd iqtisadi səmərəni aşkar etməkdən ibarətdir

 5. Təhlükəsizliyin sistemli təhlilində zədələnmələri aşkar etməkdir

61. Təhlükəsizliyin təhlili hansı üsullarla aparılır? 1. aprior, aposterior

 2. fiziki, kimyəvi

 3. riyazi, praqnoz

 4. monitorinq, mexaniki

 5. statik, xronoloji

62. Təhlükəsizliyin aprior üsulu ilə təhlili nədir? 1. Təhlükəsizlik sisteminə aid potensial mümkün ola bilən xoşagəlməz hadisələrin seçilməsi və onların baş verməsinə gətirib çıxara bilən müxtəlifmüxtəlif şəraitlər toplusunun tərtib edilməsi

 2. Təhlükəsizlik sisteminə aid xoşagəlməz hadisələr baş verdikdən sonra onların təhlili və gələcək üçün tövsiyyələrin hazırlanması

 3. Təhlükəsizlik sisteminə aid neqativ amillərin təsirinin araşdırılmasının təhlili

 4. Təhlükəsizlik sistemin parametrlərinin və sərhədlərinin müəyyən edilməsi

 5. Təhlükəsizlik sisteminə aid neqativ amillərinin təsirlərinin yumuşaldılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi

63. Təhlükəsizliyin aposterior üsulu ilə təhlili nədir? 1. Xoşagəlməz hadisələr baş verdikdən sonra və gələcək üçün tövsiyyələrini hazırlamaq

 2. Xoşagəlməz hadisələrin mənbələrini tapmaq və ehtimal oluna biləcək şəraitləri araşdırmaq

 3. Xoşagəlməz hadisələrin təsir dairəsini təyin etmək və onların təhlükəlik dərəcəsini müəyyən etmək

 4. Xoşagəlməz hadisə mənbələrinin törədə biləcək riskləri aşkar etmək

 5. Yer kürəsində canlı aləmin təbiətə vurduğu ziyanı təhlil etmək

64.Təhlükəsizliyin ən qlobal obyekti hansıdır? 1. Biosfer

 2. Litosfer

 3. Hidrosfer

 4. Atmosfer

 5. Noosfer

65. Aşağdakı cavablardan hansı təhlükəsizliyin ən əsas obyekti və subyektidir? 1. İnsan

 2. Biosfer

 3. Texnosfer

 4. Atmosfer

 5. Ozon qatı

66.Təhlükəsizlik sisteminin ən səciyyəvi aspektrləri hansılardır? 1. Coğrafi, sosial, etnik, texniki

 2. Coğrafi, texniki, kimyəvi, regional

 3. Ərazi, sosial, lokal, milli

 4. Coğrafi, bioloji, fiziki, kimyəvi

 5. Sosial, siyasi, iqtisadi, texnogen

67. Təhlükəsizlik sistemin sosail aspektinə nə aiddir? 1. Fərdi, ailənin, cəmiyyətin, dövlətin və dünya dövlətlər birliyinin problemlərinə toxunan bütün təhlükəsizlik obyekt və subyektlər

 2. Yaşayış, ərazi, əhalinin miqrasiya yolları, cəmiyyət və insan fəaliyyətinin ekoloji şəraitini müəyyən edən xarici mühit obyektləri

 3. Planetimizin əhalisi, onun dövlət sərhədləri daxilində və xaricində yerləşməsi, xalqların yaratmış olduğu mənəvi, mədəni dəyərləri olan genefond

 4. Əmək, texnoloji, hərbi fəaliyyətlərinin təhlükəsizliyi

 5. Fərd, ailə, cəmiyyət, ərazi, dövlət, hərbi, siyasi, informasiya fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

68. Təhlükəsizlik sisteminin texniki aspektinə nə aiddir? 1. Texnosfer və müəyyən dərəcədə noosfer obyektləri

 2. Etnosfer, subetnosfer və texnosfer obyektləri

 3. Texnosfer, litosfer və hidrosfer obyektləri

 4. Noosfer, etnosfer və atmosfer obyektləri

 5. Texnosfer, biosfer, hidrosfer obyektləri

69. Milli təhlükəsizliyin obyektlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 1. Genefon və ekoloji şəraitlər

 2. İnsanların həyatı və sağlamlığı

 3. Siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni azadlıqları

 4. Mədəni, iqtisadi, dini azadlıqları

 5. Cəmiyyətin fəaliyyət şəraitləri, məkan sərhədləri

70. Təhlükəsizlik sisteminin qurulması prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 1. Əhalinin artımının populyasiyası və torpaqların deqradasiyası

 2. Sosial və psixoloji amillərin nəzərə alınması

 3. Tələbat və mənafelərin məzmununun mümkün qədər dəqiq təyin edilməsi

 4. Təhlükə və təhditlərin proqnozu, onlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi

 5. Təhlükəsizlik sisteminin fəaliyyətinin etibarlılığı və dayanıqlığı

71. Təhlükəsizlik sisteminin fəaliyyətinə hansı məsələlər aid deyil? 1. Təhlükə və təhditlər, informasiya, sosial və mədəni təhlükəsizlik haqqında məlumatların gizli saxlanılması

 2. Təhlükə və qorxu haqqında məlumatların alınması, məlumatların qiymətləndirilməsi

 3. İcraçılara müvafiq qüvvə və vasitələrin təbliği haqqında göstərişlərin verilməsi

 4. İcraçıların təhdid və təhlükələrin aradan qaldırılması, neytrallaşdırılması və minimallaşdırılması üzrə apardığı konkret işlər

 5. Qərarların və əks tədbirlərin işlənib hazırlanması

72. Əhalinin sağlamlığı və inkişafını təmin edən fəaliyyət strategiyasının təməli dövlətin hansı konsepsiyasında qoyulur? 1. Milli təhükəsizlik

 2. İqtisadi təhlükəsizlik

 3. Hərbi təhlükəsizlik

 4. Sosial təhlükəsizlik

 5. Beynəlxalq təhlükəsizlik

73. Sosial-mədəni təhlükəsizlik nədir? 1. İnsan fəaliyyətinin mənəvi-psixoloji, əxlaqi, mədəni şəraitlərinin bütövlükdə müdafiə edilməsidir

 2. İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində onların tələbatlarını, mənafelərini, mülkiyyətlərini müdafiə edilməsidir

 3. İnsanlarin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində siyasi idarəçilik sisteminin, cəmiyyətin imkanlarına və mənafelərinə uyğun aparılmasıdır

 4. İnsanların fəaliyyətinin mənəvi-psixoloji, siyasi, iqtisadi maraqlarının müdafiə edilməsidir

 5. İnsanların fəaliyyətinin müstəqil surətdə kənardan heç bir müdaxilə təzyiq olmadan formalaşmasıdır

74. Sosial-mədəni təhlükəsizlikdə həyatın sosial-mədəni şəraitlərini neçə qrupa ayrılır? 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 5

75. Həyatın sosial-mədəni makroşəraitinə nə daxildir? 1. Xalq kütlələrinin ənənələri, adətləri, ictimai şüuru, siyasi münasibətləri, mədəniyyəti, xarici xarici mədəniyyətlərin, kütləvi informasiya vasitələrininə təsiri daxildir

 2. Fərdin, cəmiyyətin ənənələri, qohumluq əlaqələri, yoldaşlıq münasibətləri, hakimiyyətin, yaxın ətrafın təsiri daxildir

 3. Xalq kütlələrinin, hakim elitanın, fərdin ailə tərbiyəsi, adətləri, etnik, milli, dini əlaqələri daxildir

 4. Ölkənin azsaylı xalqların hüquqi, mədəni, dini azadlıqları, adət və ənənlərini qoruyub saxlanması, ailə qohumluqları daxildir

 5. Ölkədə bütün xalqların siyasi, milli, dini hüquqlarının bərabərliyi, ailədə və cəmiyyətdə tərbiyə adət və ənənələri daxildir

76. Həyatın sosial-mədəni mikroşəraitinə nə daxildir? 1. Ailədə və cəmiyyətdə tərbiyə, ailə ənənələri, qohumluq əlaqələri, yoldaşlıq münasibətləri, yerli hakimiyyətin, yaxın ətrafların təsirləri daxildir

 2. Ailədə, cəmiyyətdə və dövlətdə tərbiyə, xalq kütləsinin adətləri, ənənələri, ictimai, elmi, rəsmi, ideologiya və siyasi mədəniyyətləri daxildir

 3. Xalq kütlələrinin adət ənənələri, ictimai şüuru, xarici mədəniyyəti, xalqların birliyi və s. daxildir

 4. Ölkənin bütun xalqların bərabərliyi, dini, milli, mətbuat azadlıgı, onların adət və ənənələrinin qorunub saxlanılması və s. daxildir

 5. İnsan fəaliyyətinin mədəni-mənəvi ideoloji, əxlaqi, siyasi, iqtisadi kollektiv keyfiyyətləri daxildir

77. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin hansı daxili əsasları vardır?

 1. Maddi və sosial-siyasi

 2. Mənəvi və əxlaqi

 3. Sosial-mədəni və informasiya

 4. Maddi, maliyə və material

 5. Texnogen və ekoloji

78. Sosial təhlükəsizlik nədir? 1. İnsanların həyat fəaliyyətlərinin müxtəlif sahələri ilə bağlı olan təhlükəsizlik növlərinin məcmusudur

 2. İnsanların həyat fəaliyyətlərinin mənəvi, əxlaqi şəraitlərinin müdafiə olunmasıdır

 3. İnsanların həyat fəaliyyətlərinin əxlaqi, ictimai, şüur, elm, ideologiya və siyasi mədəniyyətlərinin müdafiə olunmasıdır

 4. İnsanların həyat fəaliyyətlərinin, ailədə, cəmiyyətdə adət ənənələrinin, qohumluq əlaqələrinin, yoldaşlıq münasibətlərinin mühafizə olunmasıdır

 5. İnsanların həyat fəaliyyətlərinin, milli, etnik, sinfi, mülkiyyət, siyasi, iqtisadi, informasiya hüquqlarının müdafiə edilməsidir

79. İqtisadi təhlükəsizlik nədir? 1. Dövlət və xalq öz mənafe və meyarlarına xələl gətirmədən, bərabər və qarşılıqlı fayda şəraitində öz imkanlarını hərtərfli və optimal sürətdə inkişaf etdirilməsidir

 2. Dövlət və xalq öz mənafe və meyarlarını təmin etmək üçün təbii və maddi sərvətlərindən maraqları doyana kimi istifadə edilməsidir

 3. Mürəkkəb texniki qurğuların layihəlandirilməsi, tikilməsi və onların təhlükəsiz istismar edilməsi üçün sərf olunan maliyə formasıdır

 4. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyətini kəsb edən mənafelərinin təmin edilməsi üçün antropogen təsirlərdən mühafizə edilməsidir

 5. İnsanların həyat fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehsalın və texnoloji proseslərin təhlükəsiz idarə olunmasıdır

80. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin daxili maddi əsası nədir? 1. Milli məhsulun daim artan istehsalın natural və dəyər elementlərinin çox mühüm hissəsini təmin edə bilən istehsal qüvvələrinin kifayət qədər yüksək inkişaf səviyyəsidir

 2. Uzun müddətli milli məqsədlər naminə ictimai həmrəyliyin, xalqın əksəriyyəti tərəfindən müdafiə edilən dövlət və sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını qəbul etməyə imkan verən kifayət qədər yüksək səviyyəsidir

 3. Dövlətin öz iqtisadi inkişaf yollarını müstəqil seçmək imkanını və onu həyat keçirmək üçün ehtiyat vasitələrinin kifayət qədər inkişaf səviyyəsidir

 4. Xalqın müstəqil surətdə kənardan heç bir müdaxilə və təzyiq olmadan öz iqtisadi və siyasi yolunun formalaşmasıdır

 5. Ölkəni iqtisadi böhranlardan çıxarmağa imkan verən şəraiti formalaşdırıb saxlanılması və iqtisadi strukturunun yenidən qurulmasıdır

81. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin daxili sosial-siyasi əsası nədir? 1. Uzun müddətli məqsədlər naminə ictimai həmrəyliyinin, xalqın əksəriyyəti tərəfindən müdafiə edilən dövlət siyasəti vasitəsi ilə həyata keçirilən və sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını hazırlayıb qəbul etməyə imkan verən kifayət qədər yüksək səviyyəsidir

  Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin