HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallariYüklə 0,56 Mb.
səhifə6/7
tarix17.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#376
1   2   3   4   5   6   7


  1. Hüquq-mühafizə orqanları

  2. İcra hakimiyyəti

  3. Bələdiyyə tərəfindən

  4. Sanepidemiya stansiyası

  5. Qeyri-hökümət təşkilatları

200. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları fənninin məqsədi nədir?  1. Tələbələrə insanın, cəmiyyətin, dövlətin, dünya birliyinin, müxtəlif xarakterli təhlükəli və zəhərli amillərdən mühafizəsi sahəsində nəzəri və təcrübi bilikləri öyrətmək

  2. Tələbələrə istehsalat amillərin zərərli təsirinin qarşısını alan təşkilatı, gigeyena, texniki-sanitariya tədbirləri və vasitələri öyrətmək

  3. Tələbələrə fərdi və dövlət əmlakını mühafizə etməyə yönəldilmiş yanğından mühafizə tədbirləri və vasitələrini öyrətmək

  4. Tələbələrə insanın yaşadığı mühitin təhlükəli, zərərli amillərini aşkar etmək, qiymətləndirmək, əhalinin muhafizə qurğularında yerləşdirmək, mühafizə qurğularının istismar qaydalarını öyrətmək

  5. Tələbələr insanlar üçün təhlükə və qorxu əmələ gəldikdə onların mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq yollarını, həm özünə, həm də ətrafdakılara yardım göstərmək üsulları, təhlükəli yerlərdən əhalinin köçürülməsi üsulları, tullantısız və az tullantılı texnologiyaları öyrətmək

201. Dövlətin təhlükəsizliyini xarakterizə edən dövlətin vacib həyati maraqlarına nə daxildir?

A)Dövlətin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü, onun dünya ictimaiyyətinə aktiv və bərabər hüquqlu daxil olması, ölkənin daxilində sabitlik və demokratik qayda-qanunları və s.

B)Dövlətin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü, ictimai münasibətlərdə gərginliyin səbəbləri, siyasi və demoqrafik proseslər və s.

C)Dövlətin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü, xalqın həyat səviyyəsi, milli, dini münaqişələr və terrorizim və s.

D)Dövlətin müstəqilliyi, xalqın əxlaqi, mənəvi dəyərləri, ənənələri, dövlətin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi

E)Dünya birliyi ölkələrlə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı münasibətləri, xalqın həyat səviyyəsi və s.


202. Dövlətin təhlükəsizliyini xarakterizə edən təhlükənin xarakteri və mənbəyi amilinə nə daxildir?

A)İnsan münasibətləri institutlarının şəxsi keyfiyyətləri, ayrı-ayrı ölkələrdə və bütövlükdə dünyada milli, siyasi və demoqrafik proseslər və s. daxildir

B)Dövlətin müstəqilliliyi və ərazi bütövlüyü, dünya birliyinə aktiv və bərabərhüquqlu daxil olması və s. daxildir

C)Cəmiyyətin dövlətli və və az təminatlı kütləsi arasında dərin təbəqələşmənin yaranması, elmi-texniki potensialın zəifləməsi və s. daxildir

D)Ölkədə bank sistemində tarazlaşdırmanın pozulması, investiyaların, inovasiya aktivliyinin zəifləməsi, ölkə əhalisi arasında ziddiyətlərin gərginləşməsi və s. daxildir

E)Dövlətin istiqlaliyyatının, müstəqilliyinin, dövlət və ərazi bütövlüyünün qorunması, dövlətə qarşı təcavüzün qarşısnın alınması və s. daxildir

203. Dövlətin təhlükəsizliyini xarakterizə edən mövcud təhlükələrin hiss etmə ehtimalı amilinə nə aiddir?

A)Dövlətin gücünə, dünyada qüvvələrin balansına, regionda geosiyasi vəziyyəti

B) Dövlətin istiqlaliyyəti, müstəqilliliyi, dövlət və ərazilərin bütövlüyünün görünməsi, əhalinin həyat səviyyəsi

C) Dövlətin milli maraqlarının, şəxsiyyətin, cəmiyyətin terrordan mühafizəsi, texnogen və təbii xarakterli fövqəladə hadisələrdən mühafizəsi

D) Ölkənin inkişaf dinamikası, ekoloji təhlükələrin səviyyəsi, terrorçu təşkilatlarının fəaliyyətinin aktivləşməsi

E) Vətəndaşların və insanların konstitusiya hüquqları, milli azadlıqları, həyat səviyyəsi


204. Dövlətin milli təhlükəsizliyinə və sabitliyinə təsir edən problemləri neçə əsas aspektə ayırmaq olar?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5
205. Dövlətin milli təhlükəsizliyinə və sabitliyinə təsir edən problemlərin əsas aspektlərindən biri hansıdır?

A) İnsan hüquqlarının mühafizəsi üzrə rəhbər orqanlarının fəaliyyətinin əhali tərəfindən kritik qiymətləndirilməsi

B) Həmkərlar təşkilatlarının, insanların müdafiə funksiyalarının fəaliyyətinin yüksək olması

C) Ölkənin güc strukturlarının fəaliyyətinin davamlı olması

D) Ölkədə iqtisadi böhranın baş alıb getməsi

E) Təbii, texnogen və ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələrinin qarşısının alınması
206. Dövlətin milli təhlükəsizliyinə və sabitliyinə təsir edən problemlərin əsas aspektlərindən biri hansıdır?

A) Həmkarlar təşkilatlarının insanların müdafiə funksiyalarının praktiki olaraq həyata keçməməsi

B) Xırda və azsaylı hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətinin geniş olması

C) İnsan hüquqlarının rəhbər orqanları tərəfindən müdafiə olunması

D) Ölkənin silahlı qüvvələrinin və daxili qoşunlarının möhkəm olması

E) Ölkənin iqtisadiyyatının yüksək olması


207. Dövlətin müasir reallıq şəraitində şəxsiyyətin imkanları neçə parametrlə xarakterizə olunur?

A) 3

B) 4


C) 2

D) 7


E) 5
208. Dövlətin müasir reallıq şəraitində şəxsiyyətin imkanlarını xarakterizə edən parametrlər hansılardır?

A) Şəxsi vəziyyətin kəmiyyəti, insan tərəfindən idarə olunan kapitalın miqdarı, tabeliyində olan fiziki şəxslərin sayı

B) İnsan tərəfindən idarə olan kapitalın miqdarı, səhmlərin miqdarı, bankların sayı

C) Tabeliyində idarə, təşkilatların sayı, onların avadanlıqlarının miqdarı, şəxsiyyətin rolu və mövqeyi, işsizliyin vəziyyəti

D)Əhalinin sürətlə artması, onların miqrasiya məsələlərinin həlli, şəxsiyyətin imkanları

E)İqtisadiyyat sahələrinin əksəriyyətinin rəqabətə davamlı olmaması


209. Təhlükəsizlik fəaliyyətinin təmin olunmasının prinsipləri hansı əlamətlərə görə qruplaşdırılır?

A) İstiqamətləndirici, texniki, təşkilati və idarəetmə

B) Normallaşdırıcı, fiziki, kimyəvi və bioloji

C) Texniki, təşkilatı, kimyəvi, radioaktiv

D) İdarəetmə, mülki müdafiə, hərbi, informasiya

E) Texnogen, sosial, siyasi, mədəni


210. Geosiyasət nədir?

A) Ölkənin coğrafi-təbii yanaşmalara əsaslanan dövlətin doktrinasının əsasını təşkil edən nəzəriyyədir

B) Ölkənin təbii-iqlim, hərbi yanaşmalara əsaslanan dövlətin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən inkişaf planıdır

C) Ölkənin təbii ehtiyatlarına, sərhədlərinə yanaşmalara əsaslanan dövlətin inkişafının əsasını təşkil edən hərbi sənəddir

D) Ölkənin coğrafi-təbii yanaşmalara əsaslanan dövlətin maddi texniki bazasının əsasını təşkil edən coğrafi sənəddir

E) Ölkənin müstəqilliyinə əsaslanan dövlətin keçmiş tarixini əks edən informasiya sənədidir

211. Müasir şəraitdə ölkədə sabitlik ən çox hansı amillərdən asılıdır?

A) Daxili

B) Xarici

C) Texnogen

D) Ekoloji

E) Təbii
212. İnsan ölçüsü siyasi təhlükəsizliyə aparan keyfiyyətcə yeni yanaşmalarına görə təhlükəsizliyin təmin olunması nədən asılıdır?

A) İnsandan

B)Obyektdən

C) İdarə olunmasından

D) Risklərin qabaqlanmasından

E) İstismar qaydalarından
213. Cəmiyyətdə, istehsalatda, ailədə, sosial-psixoloji vəziyyətin sağlamlaşdırılması işinin müəyyən müvəffəqiyyətlərə nail olması hansı şəraitdə mümkündür?

A) Kollektivçilik

B) Fermer

C) Biznes

D) İdarəçilik

E) Fövqəladə halların ləğv edilməsi


214. Təhlükəsizlik fəaliyyətinin təmin olunması prinsiplərinin istiqamətləndirici qrupuna nə daxildir?

A) Operatorun aktivliyi, hadisələrin sistemləşdirilməsi, təsnifatlaşdırılması, təhlükələrin azaldılması və s.

B) Bloklaşdırma, hermetikləşdirmə, uzaqdan idarəetmə, zəif elementin tətbiqi və s.

C) İşçilərə məlumatların verilməsi, təlimatların aparılması, təhlükəsizlik nişanlarının, xəbərdarlıq işarələrinin tətbiqi və s.

D) İnformasiya normalaşdırma, müdafiə, kadrların seçilməsi, ergonomik, müdafiə zonalarına bölünməsi və s.

E) Nəzarət, məsuliyyət, planlaşdırma, kateqoriyalara bölünməsi və s.


215.Təhlükəsizlik fəaliyyətinin təmin olunması prinsiplərinin idarəetmə qrupuna nə daxildir?

A) Nəzarət, əks əlaqə, məsuliyyət, planlaşdırma, mükafatlandırma və s.

B) Mükafatlandırma, hadisələrin sistemləşdirilməsi, təhlükələrin təsnifatı, bloklaşdırma və s.

C) Planlaşdırma, məsuliyyət, təhlükələrin qarşısının alınması, aradan qaldırılması, risklərin idarə edilməsi və s.

D) Əhaliyə hadisələr haqqında məlumatların verilməsi, informasiya normalaşdırma, kadrların seçilməsi, uzaqdan idarə etmə və s.

E) Təhlükələrin xarakterinə görə obyektlərin siniflərə, kateqoriyalara bölünməsi, təhlükəsizlik nişanların və xəbərdarlıq işarələrinin tətbiqi və s.


216. Təhlükəsizlik fəaliyyətinin təmin olunması prinsiplərinin texniki qrupuna nə daxildir?

A) Bloklaşdırma, hermetikləşdirmə, uzaqdan idarəetmə, zəif elementin tətbiqi və s.

B) Qurğuların hermetikləşdirilməsi, sahələrin sanitariya-mühafizə zonalara bölünməsi, qorucu klapanla, elektrik qoruyucular və s.

C) Təhlükələrdən insanların müdafiəsinin təmini, uzaqdan idarə etmə, fövqəladə hadisələrin qabaqlanması və s.

D) Avadanlıqların bloklaşdırılması, hermetikləşdirilməsi, kadrların seçilməsi, işçilərin mükafatlandırılması və s.

E) Sistemə zəif elementin qoşulması, avtomatik qorucuların tətbiqi, planlaşdırma, hadisələrin sistemləşdirilməsi və qruplaşdırılması və s.


217. Təhlükəsizliyin təmin olunması prinsiplərinin təşkilat qrupuna nə daxildir?

A) Müdafiə, informasiya normalaşdırma, kadrların seçilməsi, erqonomik və s.

B) Əhaliyə və işçilərə hadisələr haqqında informasiyanın çatdırılması, mühafizə vasitələri ilə təchiz olunması, mexanikiləşdirmə və s.

C) İşlərin planlaşdırılması, mükafatlandırma, təlimlərin aparılması, təlimatlandırma və s.

D) Təhlükəli obyektlərin qruplaşdırılması, sinifləri, kateqoriyalara bölüşdürülməsi və s.

E) Təhlükəli obyektlərin mühafizəsi, bloklaşdırılması, hermetikləşdirilməsi, uzaqdan idarəetmə və s.


218. Təhlükəsizliyin təmin olunmasının neçə prinsipi vardır?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 7

E) 6


219. Təhlükəsizliyin təmin olunma prinsipləri hansılardır?

A) Normalaşdırma, zəif elementin tətbiqi, informasiya, təsnifatlaşdırma

B) Normalaşdırma, mükafatlandırma, təlimatlandırma, risklərin çoxaldılması

C) Təsnifatlaşdırma, informasiya, sosial-siyasi, iqtisadi, kollektiv

D) Texniki, etnik, ərazi, sosial, texnogen

E) Planlaşdırma, nəzarət, monitorinq, kadrların seçilməsi, risklərin zəiflədilməsi, kimyəvi


220. Təhlükəsizliyin təmin olunma informasiya prinsipi nəyə əsaslanır?

A) İşçilərə məlumatların verilməsi və öyrənilməsinə əsaslanır

B) Sistemə zəif elementin qoşulmasına əsaslanır

C) Təhlükələrin xarakterinə uyğun obyektlərin siniflərə və kateqoriyalara bölünməsinə əsaslanır

D) Təhlükələrin yol verilən həddən keçməsinin qarşısının alınmasına əsaslanır

E) İşçilərin təhlükələrdən uzaqlaşdırılması, təhlükəsizlik yerlərə köçürülməsinə əsaslanır


221. Təhlükəsizliyin təmin olunma təsnifatlaşdırma prinsipi nəyə əsaslanır?

A) Təhlükələrin xarakterinə uyğun obyektlərin siniflərə, kateqoriyalara bölünməsinə əsaslanır

B) Təhlükələrin buraxıla bilən həddin keçməsinin qabaqlanması, risklərin azaldılmasına əsaslanır

C) Sistemə zəif elementin, avtomatik qoruyucuların qoşulmasına əsaslanır

D) İşçilərin təhlükəli yerlərdən təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi, mühafizə vasitələrinin paylanmasına əsaslanır

E) İşçilərə məlumatların verilməsi, təlimatların aparılması,maarifləndirilməsinə əsaslanır


222. Təhlükəsizliyin təmin olunması neçə üsulla əldə edilir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


223. Təhlükəsizliyin təmin olunmasının birinci üsulu nədir?

A) Homsfera və nokosfera fəzalarının müvəqqəti ayrılmasıdır

B) Hadisəni aradan qaldırmaqla nokosferanı normal vəziyyətə gətirməkdir

C) Müəyyən əməliyyat və vasitələrinköməyi ilə insanı işlədiyi şəraitə uyğunlaşdırmaq və onun müdafiəsini artırmaqdır

D) İşçilərin peşəyə görə seçilməsi, öyrədilməsi, mənəvi-psixoloji təlimlərin aparılması, fərdimühafizələrindən istifadə edilməsindən ibarətdir

E) Əhalini və işçiləri səs-küydən, zəhərli qazlardan, tozlardan, radioaktiv zəhərlənmələrdən, zədəlilərin təhlükəli zonalardan köçürülməsindən ibarətdir


224. Təhlükəsizliyin təmin olunmasının ikinci üsulu nədir?

A) Hadisələri aradan çıxartmaqla nokosferanı normal vəziyyətə gətirməkdir

B) Homosfera və nokosfera fəzalarının müvəqqəti ayrılmasıdır

C) Əhalinin və işçilərin təhlükəli yerlərdən obyektlərdən təhlükəsiz yerlərə köçürülməsidir

D) İstehalatın avtomatlaşdırılması, robotlaşdırılması və məsafədən idarə edilməsidir

E) Müəyyən əməliyyat və vasitələrin köməyi ilə insanı işlədiyi şəraitə uyğunlaşdırılması və onun mühafizəsini artırmaqdan ibarətdir


225. Təhlükəsizliyin təmin olunmasının üçüncü üsulu nədir?

A) Müəyyən əməliyyat və vasitələrin köməyi ilə insanı işlədiyi şəraitə uyğunlaşdırılması və onun müdafiəsini artırmaqdır

B) İşçilərin təhlükəli təhlükəli obyektlərdən çıxarılmasıdır

C) İstehsalatın avtomatlaşdırılması, məsafədən idarə edilməsidir

D)Ehtimal oluna biləcək hadisələrin qarşısını almaqla nokosferanı normal vəziyyətə gətirməkdir

E) Homosfera və nokosfera fəzalarını müvəqqəti ayrılmasıdır


226. Təhlükəsizliyin təmin olunması vasitələri hansılardır?

A) Kollektiv və fərdi mühafizə vasitələri

B) Kollektiv, tibbi və hərbi mühafizə vasitələri

C) Tibbi, bioloji və kimyəvi mühafizə vasitələri

D) Fərdi və tibbi mühafizə vasitələri

E) Metroloji və kollektiv mühafizə vasitələri


227. Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ən çətin sahələrdən birini nə təşkil edir?

A) Şəxsiyyətin təhlükəsizlik tipinin formalaşması

B) Şəxsiyyətin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

C) Şəxsiyyətin maarifləndirilməsi

D) Şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin hədə və qorxulardan müdafiə olunması

E) Dövlətin sərhədlərinin və müstəqilliyinin qorunması

228. Münaqişə və böhranların əmələ gəlməsinə təsir göstərən amillər əsasən neçə qarşılıqlı səbəbdən aslıdır?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 2

E) 6
229. Münaqişə və böhranların əmələ gəlməsinə təsir göstərən amillər hansı səbəblərdən aslıdır?

A) Sosial-iqtisadi münasibətlərində, dövlətlər arası ictimai münasibətlərdə və ictimai özünüdərketmədə qarşıdurmalar

B) Sosial-iqtisadi münasibətlərdə, bazar iqtisadiyyatında, siyasi arenada, beynəlxalq əlaqələrin pozulmasında qarşıdurmalar

C) Sosial-mədəni münasibətlərdə, texnogen hadisələrin təkmilləşdirilməsində qarşıdurmalar

D) Sosial-siyasi, informasiya, hərbi ekoloji sahələrdə qarşıdurmalar

E) Dövlətin madii-texniki ehtiyatların yaradılmasında, sərhədlərin qorunmasında qarşıdurmalar
230.Əhalinin mənəvi-psixoloji hazırlığı insanlarda hansı keyfiyyətlər formalaşdırır?

A) Adamlarda dünya görüşü və yüksək mənəvi-psixoloji keyfiyyətlər formalaşdırır

B) İnsanlarda elmi, əxlaqi prinsipləri formalaşdırır

C) İnsanlarda elmi, mədəni, psixoloji, dini, inamla fəaliyyət göstərmək, mərdlik keyfiyyətləri formalaşdırır

D) Adamlarda mübarizlik, fədakarlıq, elmi, əxlaqi, etnik keyfiyyətlər formalaşdırır

E) Adamlarda dünya görüşü, cəsarətlik, dözümlük, iradəlik, qorxu keyfiyyətlər formalaşdırır


231.Mənəvi-psixoloji hazırlıq nədir?

A) Ekstremal (böhranlı) şəraitdə qarşıya çıxan məsələlərin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsində əhalidə və şəxsi heyyətdə mənəvi, siyasi və psixoloji keyfiyyətlər əmələ gətirən vahid tərbiyəvi prosesdir

B) Fövqəladə hallarda qarşıya çıxan məsələləri asan həll etmək üçün insanlar arasında təbliğat formasıdır

C) Böhranlı, çətin anlarda insanların özlərini ələ ala bilməsidir

D) Fövqəladə hallarda ehtimal olunan hadisələrin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərinin yerinə yetirilməsidir

E) Ekstremal hallarda hadisələrin qabaqlanması, risklərin aradan qaldırılması işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilməsidir


232. Təbii fəlakətlər, istehsalat qəzaları və fəlakətlərin ağırlığının nəticələrinin və sayının artmasının əsas səbəblərindən biri hansıdır?

A) Əsas istehsalat fondlarının yüksək səviyyədə aşınmasına yol verilməsi

B) Sənaye istehsalında təhlükəsizlik texnikasının, xammalın və hazırlanan məhsulun keyfiyyətcə normal olması

C) Ölkənin ərazisində zərərli istehsalatların və təhlükəli obyektlərin yaşayış zonalarının və onların həyat sistemlərindən uzaqda yerləşdirlməsi

D) Qəza və fəlakətlərin aradan qaldırılması, insan tələfatı və maddi itkilərin azaldılması üzrə görülən tədbirlərinin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi

E) İqtisadiyyatın bütün sahələrində təhlükəsiz və qənaətcil texnologiyalarının tətbiq edilməsi


233. Təbii fəlakətlər, istehalat qəza və fəlakətlərin ağırlığının nəticələri və sayının artamsının əsas səbəblərindən biri hansıdır?

A) İri şəhərlərdə və istehsalat meydançalarında yüksək riskə gətirib çıxaran istehsal qüvvələrinin yerləşdirilməsi və real olmayan siyasətin nəticəsi

B) Zərərli və təhlükə potensiallı müəssisələrdə kadrların, xüsusən də ixtisaslı kadrların yerləşdirilməsi nəticəsində istehsalat mədəniyyətinin aşağı düşməsi

C) Təhlükə potensiallı istehsalat sahələrinin və obyektlərin vəziyyətinə nəzarətin və müşahidənin vaxtında aparılması, onların həyat təminatı sistemlərin və yaşayış zonalarından aralı yerləşdirilməsi

D) İstehalat sahələrində təhlükəsizliyin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi mexanizmin aparılması, iqtisadiyyatın strukturca yenidən qurulması prosesinin uzanması

E) Ölkədə həyat fəaliyyətinin təmin olunması sahələrində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, sənaye istehsalında təhlükəsizlik texnikasının tətbiqinin aşağı səviyyədə olması


234. Təbii fəlakətlər, istehsalat qəza və fəlakətlərinin ağırlığının nəticələri və sayının artmasının əsas səbəblərindən biri hansıdır?

A) Qəza-xilasetmə dəstələrinin yüksək məhsuldarlıqlı texniki ləvazimatlarla zəif təchiz olunması

B) Qəza nəticəsində neft dağılan ərazilərdə müşayiət olunan suda həll olunmuş toksik komponentlərin təsirindən canlı orqanizmlərin məhv olması

C) Qəza-xilasetmə xidmətlərinin fəaliyyətinin kifayət dərəcədə səmərəli olması

D) Qəza və fəlakətlərin qabaqlanması və qarşısının alınması, insan tələfatı və maddi itkilərin azaldılması üzrə görülən tədbirlərinin yerinə yetirilməsi

E) Qəza-xilasetmə dəstələrinin öz peşələrinə uyğun işlərinin yerinə yetirilməməsi, onlar arasında təlimatların aparılması

235. Operativ-dispeçer idarə olunması prosesində ehtimal olunan bütün təhlükəli hallar neçə qrupa bölünür?

A) Normal, qeyri-normal

B) Obyektiv, subyektiv

C) Fiziki, kimyəvi

D) Əsas, ikinci dərəcəli

E) Texniki, mexaniki


236. Təhlükəsizlik problemi sahəsində metodoloji tədqiqatların qurulması üçün nələri bilmək lazımdır?

A) Müasir anlayışların formalaşması, onların struktur, funksional əlaqələrinin təyin edilməsi və s.

B) Təhlil olunan proseslərin formalaşmasının seçilməsi və tədqiqat üsulları əsasında formalaşmasının hazırlanması, ətraf mühitin kritik vəziyyəti, yəni ekoloji tarazlığın pozulması

C) Müasir anlayışların formalaşması, çətin nəzarət olunan antropogen fəaliyyət və onun təbiətə dağıdıcı təsiri

D) Texnosfera şəraitində təsir göstərən neqativ amillərin modelcə eyniləşdirilməsi və tədbirlərin görülməsi

E) Neqativ amillərin təsiri zonalarının və müvəqqəti təsir göstəricilərinin təyin edilməsi


237. Sabit və təhlükəsiz inkişafına təsir edən ölkə daxilində təhlükələrin baş verməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olmaz?

A) Ölkə əhalisinin sosial həyat səviyyəsinin yüksəlməsi

B) Ayrı-ayrı iqtisadi qruplar arasında kriminal hadisələr

C) Təşkil olunmuş cinayətlərin siyasətləşməsi

D) Köhnə münaqişələrin saxlanması və yeni münaqişələrin yaranması

E) Ekstremizmi və siyasi qrupların çoxalması, xüsusi profesional terrorçuların artması, qeyri-leqal hərbi birləşmələrin yaranması


238. Ölkə daxili təhlükələrin baş verməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olar?

A) Ayrı-ayrı iqtisadi qruplar arasında kriminal hadisələr

B) Dünya bazarlarına daxil ola bilməməsi

C) Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qırılması

D) Dünyada inkişaf edən demokratik proses və sabitliyin pozulması

E) Dünyada dəhşətli dağıdıcı silahların olması, gənc və inkişaf etməkdə olan ölkələrin həmin silahlarının əldə edilməsinə çalışması

239. Ölkədə daxili təhlükələrinin baş verməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A)Təşkil olunmuş cinayətlərin siyasətləşməsi

B) Ölkə əhalisinin əsas kütləsinin sosial vəziyyətinin pisləşməsi fonunda yeni ictimai siyasi, iqtisadi və milli mədəni münasibətlərin yaranmasına nail olması

C) Planlı təsərrüfat sisteminin parçalanması nəticəsində cəmiyyətin güclü təbəqələşməsi, yeni beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin formalaşması

D) Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qüvvə və vasitələrin yaradılması və onların hazır vəziyyətdə saxlamaması

E) Fövqəladə hadisələrdən zərər çəkmiş regionlardakı obyektlərin fəaliyyətinin bərpa edilməsi üzrə tədbirlərinin zəif həyata keçirilməsi


240. Ölkədə daxili təhlükələrinin baş verməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Ekstermizmi və siyasi qrupların çoxalması, xüsusilə profesional terrorçuların artması, qeyri-leqal hərbi birləşmələrin yaranması

B) Dünyada inkişaf edən demokratik proses və sabitliyin pozulması

C) Ölkə əhalisinin əsas kütləsinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması işlərinin planlaşdırılmasının zəif olması

D) Gənc və inkişaf etməkdə olan ölkələrin müasir gərgin silahların əldə edilməsinə çalışması

E)Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qüvvə və vasitələrinin yaradılması və onların hazır vəziyyətdə saxlanması


241. Ölkədə daxili təhlükələrin baş verməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Köhnə münaqişənin saxlanması və yeni münaqişənin yaranması

B) Dünyanın müxtəlif ölkələrində artan hərbi münaqişələr və müharibələr

C) Dünyada inkişaf edən demoqrafik proses və sabitliyin qozulması

D) Dünyada dəhşətli dağıdıcı silahların olması

E) Çətin nəzarət olunan antropogen fəaliyyət, onun siyasətə təsiri


242. Fövqəladə hallarda əsas mühafizə obyekti hansıdır?

A) İnsan


B) Ərzaq

C) Su


D) Şəhər və kənd

E) Mühafizə qurğuları


243. Əhalinin mühafizəsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)Ətraf mühitin böhran vəziyyəti, ekoloji tarazlığın pozulması

B)Ehtimal olunan fövqəladə hadisələrin nəticələrinin proqnozlaşdırılması

C)Fövqəladə halların baş verməsi barədə əhalinin xəbərdar edilməsi

D)Təhlükəli zona və rayonlardan əhalinin köçürülməsi

E) Əhalinin texniki, tibbi, radiasiya və kimyəvi mühafizəsi


244. Əhalinin mühafizəsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Əhalinin fiziki, mexaniki, bioloji, coğrafi mühafizəsi

B) Ətraf mühitin vəziyyətinə müntəzəm müşahidə və nəzarətin təşkili

C) Yoluxmuş ərazilərdə əhalinin mühafizəsi üçün xüsusi rejimlərin tətbiqi

D) Fövqəladə hallar baş vermiş rayonlarda və ərazilərdə xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması

E) Fövqəladə halların yaranma ehtimalına görə maliyyə və maddi ehtiyatların yaradılması


245. Əhalinin mühafizəsi üçün yerinə yetirilən tədbirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Resurs qoruyucu texnologiyalarının lazımi dəqiqliyi olmamasından təbii ehtiyatların tükənməsi qorxusunun yaranması

B) Əhalinin fövqəladə hallardan mühafizəsinin vəziyyəti, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə tədbirlər, fəaliyyət qaydaları, proqnozlaşdırılan və baş vermiş fövqəladə hallar haqqında əhaliyə əməli surətdə və dəqiq məlumatların verilməsi


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin