Ислам Дини Терроризмин ялейщинядир


İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATYüklə 3.39 Mb.
səhifə10/10
tarix01.11.2017
ölçüsü3.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

 1. Quran və Azərbaycan dilinə tərcüməsi

 2. əl-Buxari: “əs-Səhih”

 3. Müslim: “əs-Səhih”

 4. Əbu Davud: “əs-Sünən”

 5. Ən-Nəsai: “əs-Sünən”

 6. Ət-Tirmizi: “əs-Sünən”

 7. Əhməd: “əl-Müsnəd”

 8. Əl-Əlbani: “əs-Səhih əl-Camii”

 9. Qlobal məsələlərdə mühüm fətvalar

 10. Müasir məsələlər üzrə şəri fətvalar

 11. İslam fiqhi məcmuəsi

 12. H. Yəhya: “İslam terroru lənətləyir”

 13. Əlikram Abdullayev: “Erməni terroru”Çapa imzalanmışdır: 08.04.2006
Kağız formatı: 70x1001/32

H/n həcmi: 9,75 ç.v.
Sifari
ş: 139 Sayı: 500


“ADİLOĞLU” MMC-nin nəşriyyatında səhifələnmişdir.Ünvan: Bakı şəh., Nizami küç.,96/12

Tel.: 498-68-25; faks: 498-08-14
Kitab «TS» firmasının mətbəəsində hazır diapozitivlərdən

istifadə olunmaqla ofset üsulu ilə çap edilmişdir.Ünvan: Bakı şəh., İ.Mirqasımov küç.,1059

Tel.: 418-68-251 ян-Ниса, 1.

2 ял-Ящзаб, 70-71.

3 Али Имран, 102.

4 яр-Рум, 41.

5 яр-Ряд, 25.

6 ял-Бя­гя­­ря, 60.

7 Яраф, 56.

8 Йунус, 81.

9 Ибращим, 7.

10 ян-Нящл, 112.

11 ян-Нямл, 48-50.

12 ял-Бягяря, 205-206.

13 ял-Бягяря, 205.

14 ял-Маидя, 32.

15 Шура, 42.

16 ял-Гясяс, 50.

17 ян-Няcm , 23.

18 ял-Маидя, 77.

19 ян-Нясаи, 3057

20 Мцслим, 2670.

21 ял-Fatir, 8.

22 Mяhяmmяd,14.

23 яl-Mцlk, 22.

24 ял-Бягяря, 185.

25 ян-Ниса, 28.

26 ял-Бухари, 39.

27 Мцслим, 6544.

28 Мцслим, 6543.

29 Ящмяд, 6/71.

30 ял-Бягяря, 143.

31 ял-Я’раф, 31.

32 ял-Исра, 29.

33 Онларын кимлийи, яламятляри, онлар щаггында Пейьямбяри­ми­зин (с.я.в.) вя ислам алимляринин дейимляри сонракы сящифялярдя верилмишдир.

34 яш-Шяms, 7-9.

35 ял-Гясяс, 4.

36 Яраф, 16-18.

37 ян-Ниса, 119.

38 Фатир, 6.

39 ян-Нур, 21.

40 ян-Ниса, 76.

41 ян-Нящл. 99-100.

42 “Mucam Maqayis luьa”, 2/401.

43 Mяhяmmяd Яziz Шukri, “Beynяlxalq тerror”, sяh. 21.

44 “Иslam Fiqhi” mяcmуяsinin qяrarlarы, sяh. 355-356.

45 ял-Гяsяs, 77.

46 ял-Маидя, 33.

47 ян-Ниса, 29.

48 Яbu Uvana, “Mцstяxrac”.


49 “Глобал мясялялярдя мцщцм фятвалар”, сящ. 79.

50 “Глобал мясялялярдя мцщцм фятвалар”, сящ. 79.

51 “Глобал мясялялярдя мцщцм фятвалар”, сящ. 81.

52 Ибн Щяъяр, «Фятщ ял-Бари», 12/296.

53 Ибн Теймиййя, “Mяcmu-Fяtava”, 3/279.

54 Ибн Теймиййя, “Mяcmu-Fяtava”, 7/481.

55 Шяriяt kitabы, sяh. 24.

56 “Rovdat talibin”, 10/51

57 Buxari, 6163; Mцslim, 1064.

58 Buxari, 3611; Mцslim , 1066.

59 Mцslim, 1067.

60 Яzariqalar- хяvariclяrin bir qoludur. Nяfi bin Яl-Яzariqanыn davamчыlarыna яzariqalar deyilir. Чцnkи Nяfi bin Яl-Яzariq onlarыn baшчыsы olmuшdur vя хяvariclяrin bu qolu onun adы ilя baьlыdыr. Яzariqalar hicri tarixi 65-ci ildя Иraqda tяшkilatlanmышdыlar vя Иraqыn Bяsrя шяhяrini яlя keчirdikdяn sonra Яhvazda toplanmышdыlar. Яzariqalarыn qadыnlarы, qocalarы vя uшaгlarы qяtl etmя kimi чirkin яmяllяri чox olmuшdur. Hяtta uшaгlarы atяшdя qaynayan bюyцk qazanlara ataraq юldцrцrmцшlяr. Daha sonra isя Mihlяb bin Яbi safra onlara qarшы savaшmыш vя яzariqalar hяrяkatыna son qoymuшdur. (“Шяriяtdя vя тarixdя хяvariclяr hяqiqяti” kitabы sяh,18).

61 Ял-Мянави, “Feydul Qadir”,1080-cи hяdis.

62 Tirmizi, 3000; Яhmяd, 5/250.

63 Шяriяt elmlяri doktoru Шeyx Fovzan Salih Fovzan, “Qlobal mяsяlяlяr dair alimlяrin fяtvalarы”, sяh. 9.

64 Шяriяt elmlяri doktoru Шeyx Fovzan Salih Fovzan, “Qlobal mяsяlяlяr dair alimlяrin fяtvalarы”, sяh. 10.

65 Бах: Fяthul Bari, cild 12/300.

66 “Шяriяt kitabы”, cild 1/325.

67 “Mцsяlmanlar vя Шarqul Avsat” гяzeti.

68 яl-Bяqяrя, 205-206.

69 яр-Ряд, 25.

70 “Fяthul Bari”, “Xяvariclяrin qяtli” fяsli cild 12/282.

71 Mцslim, 1066.

72 Buxari, 3611.

73 “Sa”qat Zilzяl” kitabы, cild 2/392.

74 Buxari, 4351.

75 ял-Яраф, 16-17.

76 ян-Ниса, 119.

77 Фатир, 6.

78 ян-Нур, 21.

79 ян-Ниса, 29.

80 ян-Ниса, 93.

81 ял-Маидя, 32.

82 Furqan, 68.

83 яl-Maidя, 6.

84 ял-Бухари, 6781.

85 ял-Бухари, 7076; Мцслим, 6875.

86 яn-Nisа, 26-30.

87 Buxari, 5758, Mцslim 109

88 ян-Nяsai, “Сцnяn”, 3990.

89 ят-Tirmizi, “Sцnяn”,1398.

90 ян-Nisа, 66-68.

91 Бухари вя Мцслим.

92 Имам Ящмяд, 5/36.

93 Имам Ящмяд, 5/223

94 “Мцасир мясяляляр цзря фятвалар”, сящ.113.

95 ял-Гурейш, 1-4.

96 ял-Янкябут, 67.

97 Yunus, 81.

98 яl-Яraf, 56

99 яl-Bяqяrя, 60.

100 яr-Rяd, 25.

101 “Сящищ ял-Ъямии”, 6042

102 Йяни дювлят тяряфиндян ганынын, малынын горунмасы тямин едилмиш mцsяlman юlkяsindя yaшayan диэяр диня етигад едян.

103 “Mцasir mяsяlяlяr цzrя шяri fяtvalar”, sяh 125,127.

104 Та-ща, 124.

105 Зухруф, 36-37

106 Ябу Давуд, 5004.

107 Бухари, 7070

108 Бухари, 7072.

109 «Сящищ ял-Ъямии», 8031.

110 Mцslim, 1626

111 ян-Ниса, 58.

112 ян-Ниса, 36.

113 Мцфяссял мялумат цчцн бахын: Щарун Йяhйа, “Куранда адалет ве щошэюрц”. “Кцлтцр” няшриййаты, 2000.

114 «Сящищ ял-Ъямии», 8031.

115 ял-Янбийа, 47.

116 Мярйям, 39.

117 яз-Зумяр, 59.

118 Мцслим, 1705.

119 Buxari, 8017.

120 ял-Исра, 13-14.

121 Ящмяд, ял-Щаким.

122 ял-Муминин, 100.

123 ят-Тирмизи.

124 яз-Зумяр, 68.

125 ял-Янбийа,1.

126 Мцслим, 8043.

127 ял-Щяъъ,1-2.

128 Buxari, Mцslim, 3603.

129 Buxari; Mцslim, 3161.

130 Mцslim, 8001.

131 Яhmяд, Tirmizi.

132 ял-Фяър, 21-24.

133 Buxari; Mцslim, 5798.

134 ял-Щаггя, 18.

135 Mцslim.

136 яз-Зумяр, 60.

137 ян-Нур, 24.

138 Йасин, 65.

139 Фуссилят, 20-24.

140 Зялзяля, 4-5.

141 ят-Tirmizi.

142 ял-Янбийа, 47.

143 ял-Кящв, 105.

144 Яbu Davud, 4755.

145 ял-Янам, 30-31.

146 Ибращим, 22.

147 ял-Маидя, 32.

148 ял-Бягяря, 204-205.

149 ял-Яраф, 56.

150 “Ислам фигщи мяъмуяси”, сящ.10.

151 ян-Нящл, 90.

152 Щядид, 25.

153 ян-Няъм, 38.

154 ял-Маидя, 8.

155 “Qlobal mяsяlяlяrdя аlиmlяrin fяtvalarы”, sяh. 27-30.

156 ял-Яраф, 30.

157 Tюvbя, 128.

158 Яbu-Davud, 4941

159 Buxari, 7376; Mцсlim, 2319.

160 Яhmяd, 1/257.

161 Яhmяd, 2/442.

162 Mцсlim, 2613.

163 Mцslim, 2242-2243.

164 ян-Nur, 31.

165 яz-Zцmяr, 53

166 Furqan, 68-70.

167 Hud, 3.

168 ял-Mаidя, 2.

169 Аli Иmran, 103-108


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə