İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə3/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

151.Potogenlik bakteriyaların hansı xassələrini xarakterizə edir?

 1. bakteriyaların növ xassələrini

 2. bakteriyaların inkişaf xassələrini

 3. bakteriyaların dayanıqlılıq xassələrini

 4. bakteriyaların xəstəlikyaratma xassələrini

 5. bakteriyaların toksin yaratma xassələrini

152.Virulentliyin mahiyyəti:

 1. potogenlərin dərəcəsi,ölçüsü başa düşülür

 2. potogenliyin yayılma dərəcəsi başa düşülür

 3. potogenliyin xəstəlik yaratması başa düşülür

 4. potogenliyin bacterial mahiyyəti başa düşülür

 5. potogenliyin bioloji mahiyyəti başa düşülür

153.Potogen mikroorqanizmlər neçə tip toksin yaradır?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 8

154.Toksinlərin orqanizmə təsiri:

 1. orqanizmin həyat fəaliyyətində dərin pozuntulara səbəb olur

 2. orqanizmin müqaviləsini zəiflədir

 3. orqanizmin bioloji xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərir

 4. orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur

 5. orqanizmdə makro-mikro elementlərin parçalanmasına səbəb olur

155.Endotoksinlər hüceyrələrə necə təsir göstərir?

 1. dağıdıcı təsir göstərir

 2. hüceyrələrin müqavimətini artırır

 3. hüceyrələrin hərəkətini tənzimləyir

 4. hüceyrələrin fiziki xassələrinə təsir edir

 5. hüceyrələrin bioloji xassələrinə təsir edir

156.Qram-mənfi bakteriyalarhansılardır

 1. vəba vibronu,bağırsaq çöpləri,salmonella

 2. vəba vibronu,salmonella,sibir yarası

 3. salmonella,sibir yarası,brüsilyoz

 4. sibir yarası,brüselyoz,bağırsaq çöpləri

 5. vəba vibronu,salmonella,brüselyoz

157.Bir sıra endotoksinlər harada sintez oluna bilər?

 1. hüceyrələr dağıldıqdan sonra yoluxmuş orqanizmlərdə

 2. hüceyrələr dağılmazdan qabaq sağlam orqanizmlərdə

 3. hüceyrələr dağıldıqdan sonar yoluxmuş bitkilərdə

 4. hüceyrələr dağılmazdan qabaq sağlam birkilərdə

 5. həm sağlam,həm də dağılmış hüceyrələrin yoluxmuş orqanizmlərində

158.Məlum olan bütün ekzotoksinlər nə hesab olunur?

 1. zülallar

 2. yağlar

 3. karbohidratlar

 4. vitaminlər

 5. makro elementlər

159.İnfeksion xəstəliklərin yaranma səbəbləri:

 1. potogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş qida məhsulları

 2. potogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş çiy ət məhsulları

 3. potogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş çiy balıq məhsulları

 4. potogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş zəhərli göbələklər

 5. potogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş müxtəlifyem məhsulları

160.Bioloji təhlükəli amillərin mahiyyəti:

 1. qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən canlı orqanizmlərdir

 2. qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən zəhərli maddələrdir

 3. qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən geni dəyişmiş məhsullardır

 4. qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən kif göbələkləridir

 5. qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən aktiv bioloji maddələrdir

161.Aşağıdakılardan hansılar bioloji təhlükəli amillər hesab olunur?

 1. bakteriyalar,parazitlər və ya viruslar

 2. bakteriyalar,parazitlər və salmanellər

 3. bakteriyalar,parazitlər və mikroblar

 4. bakteriyalar,salmanellər və mikroblar

 5. bakteriyalar,salmanellər və viruslar

162.Tez-tez qida xəstəliklərinə səbəb olan neçə növ potogen bakteriyalar ekspertiza zamanı nəzərə alınmalıdır?

 1. 9

 2. 11

 3. 14

 4. 12

 5. 13

163.Basillus cerus neçə növ toksin istehsal edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 5

164.Basillus cerus-un istehsal etdiyi toksinlər:

 1. ishala səbəb olan və qusmaya səbəb olan

 2. ishala səbəb olan və arıqlamaya səbəb olan

 3. qusmaya səbəb olan və gözlərə təsir edən

 4. qusmaya səbəb olan və zəhərlənməyə səbəb olan

 5. ishala və baş beyinə təsir edən toksinlər

165.Listerioz xəstəliyini hansı mikroorqanizmlər yaradır?

 1. listeria

 2. salmonella

 3. diareya

 4. basillus

 5. kif göbələyi

166.Salmanellalar ilkin olaraq harada aşkar edilir?

 1. istiqanlı heyvanların bağırsaq yollarında

 2. istiqanlı heyvanların ağ ciyərlərində

 3. istiqanlı heyvanların qara ciyərlərində

 4. istiqanlı heyvanların mədəsində

 5. istiqanlı heyvanların böyrəklərində

167.Listeriya mikroorqanizmləri soyuq şəraitdə hansı temperaturda törəyib artmaq qabiliyyətini itirmir?

 1. 3°C-dək

 2. 4°C-dək

 3. 10°C-dək

 4. 5°C-dək

 5. 6°C-dək

168.Salmanella bakteriyaları insan orqanizmində hansı fəsadlar törədə bilər?

 1. tifoz qızdırmaya səbəb olur

 2. kəskin baş ağrıları yaradır

 3. kəskin zəhərlənməyə səbəb olur

 4. qanlı ishala səbəb olur

 5. qusmaya səbəb olur

169.Gəmiricilər,kif göbələkləri,kəsəyənlər,quşlar və s. hər il dünya qida ehtiyatlarının nə qədərini yeyirlər və yaxud zədələyirlər*

 1. yarısını

 2. dörddə birini

 3. cüzi hissəsini

 4. üçdə birini

 5. beşdə birini

170.Dünyada tətbiq edilən ilk sintetik pestisiol preparatı hansıdır?

 1. DDT

 2. bayteks

 3. heksoxloran

 4. DDBF

 5. siodrin

171.Pestisidlərin insane orqanizmi üçün mürəkkəb problem nədir?

 1. genetic təhlükəlik

 2. toksiki təhlükəlik

 3. bioloji təhlükəlik

 4. fizioloji pozğunluq

 5. biokimyəvi pozğunluq

172.Pestisidlər qida məhsullarında nə qədər yığıldıqda orqanizm üçün xroniki zəhərlənmələr verə bilər:

 1. izafi miqdarda

 2. sezilən miqdarda

 3. orta dərəcədə

 4. orta həddə yaxın

 5. cüzi miqdarda

173.Pestisidlərdən ən böyük təhlükə hansı yəhlükədir?

 1. sensibilizator və allergen

 2. sensibilizator və toksiki

 3. sensibilizator və mutagen

 4. allergen və mutagen

 5. allergen və toksiki

174.Gənələri tələf etmək üçün yətbiq edilən pestisidlər necə adlanırlar?

 1. akarisidlər

 2. herbisidlər

 3. bakterisidlər

 4. algisidlər

 5. frengisidlər

175.Alaq otlarını tələf etmək üçün istifadə edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. herbisidlər

 2. algisidlər

 3. arborisidlər

 4. akarisidlər

 5. atraktantlar

176.Zərərli gəmiriciləri tələf etmək üçün işlədilən pestisidlər necə adlanır?

 1. insektisidlər

 2. akarsidlər

 3. herbisidlər

 4. algisidlər

 5. limasidlər

177.Yosunları və su mənbələrindəki digər bitkiləri məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. algisidlər

 2. herbisidlər

 3. limasidlər

 4. insektisidlər

 5. antihelminlər

178.Müxtəlif yumşaq bədənliləri-molyuskaları,o cümlədən qarınayaqlıları məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. limasidlər

 2. antihelminlər

 3. atraktantlar

 4. algisidlər

 5. frengisidlər

179.Heyvanlarda olan parazit qurdlarla mübarizə aparmaq üçün işlədilən pestisidlər necə adlanır?

 1. antihelminlər

 2. antirezistentlər

 3. arborisidlər

 4. zoosidlər

 5. larvisidlər

180.Xoşa gəlməyən ağac və kolları tələf etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. arborisidlər

 2. afisidlər

 3. desikantlar

 4. larvisidlər

 5. ovisidlər

181.Həşəratları məhv edən maddələrin ümumi adı necədir?

 1. atraktantlar

 2. antirezistentlər

 3. antiseptiklər

 4. antihelminlər

 5. nematosidlər

181.Mənənələrlə mübarizə apatmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. afisidlər

 2. defoliantlar

 3. lavrisidlər

 4. desikantlar

 5. ovisidlər

182.Bitkiləri qurutmaq üçün istifadə olunan pestisidlər necə adlanır?

 1. desikantlar

 2. defoliantlar

 3. renellentlər

 4. sinergisidlər

 5. larvisidlər

183.Bitkilərin yarpaqlarını tökmək üçün istifadə edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. defoliantlar

 2. desikantlar

 3. renellentlər

 4. akarisidlər

 5. ovisidlər

184.Gəmiricilərlə mübarizə aparmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. zoosidlər

 2. ovisidlər

 3. akarsidlər

 4. larvisidlər

 5. sinergisidlər

185.Zərərli həşəratları tələf etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. insektisidlər

 2. akarsidlər

 3. ovisidlər

 4. herbisidlər

 5. larvisidlər

186.Həşəratların sürfə və tırtıllarını məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. larvisidlər

 2. herbisidlər

 3. akarsidlər

 4. ovisidlər

 5. insektisidlər

187.Yumru qurdları-nematoidləri məhv etmək üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanir?

 1. nematosidlər

 2. insektisidlər

 3. sinergisidlər

 4. ovisidlər

 5. larvisidlər

188.Həşəratların yumurtalarını məhv etmək üçün istifadə edilən kimyəvi preparatlar necə adlanır?

 1. ovisidlər

 2. sinerisidlər

 3. akarsidlər

 4. zoosidlər

 5. afisidlər

189.Həşəratları qorxudub qovmaq üçün tətbiq edilən pestisidlər necə adlanır?

 1. renellentlər

 2. foliantlar

 3. desikantlar

 4. atraktantlar

 5. defaliantlar

190.İnsektisidlərin təsirini gücləndirən əlavələr necə adlanır?

 1. sinergisidlər

 2. afisidlər

 3. ovisidlər

 4. zoosidlər

 5. senerisidlər

191.Bitkilərin göbələk xəstəliklərinə qarşı istifadə edilən maddələr?

 1. fungisidlər

 2. sinerisidlər

 3. hemetosidlər

 4. ovisidlər

 5. afisidlər

192.Kənd təsərrüfatı məhsullarının müdafiəsi üçün ən çox istifadə edilən pestisidlər hansılardır?

 1. insektisidlər,fungisidlər və herbisidlər

 2. insektisidlər,fungisidlər və ovisidlər

 3. insektisidlər,fungisidlər və afisidlər

 4. insektisidlər,herbisidlər və ovisidlər

 5. insektisidlər,herbisidlər və zoosidlər

193.Maddə(kimyəvi prerparat) dəridən sorulduqda alınan orta ölüm dozasının() mədəyə daxil etdikdə müəyyənləşdirilmiş orta ölüm dozasına olan nisbəti nədir?

 1. dəri-oral əmsalı

 2. mədə-oral əmsalı

 3. dəri-rezorbtiv toksikilik

 4. kumulyativlik əmsalı

 5. kumulyativ toksikilik

194.Dəri-oral əmsalının hansı qiyməti daha çox təhlükəli hesab edilir?

 1. 300

 2. 500

 3. 1000

 4. 800

 5. 600

195.Əgər maddə dəri ilə daxil olduqda heyvanın bədən çəkisinin hər kiloqramına 600mq mədəyə daxil etdikdə isə 800mq/kq təşkil edirsə onda dəri-oral əmsalı neçəyə bərabər olar?

 1. 0.75

 2. 1.0

 3. 1.5

 4. 2

 5. 0.95

196.Hansı pestisidlərin istehsalda tətbiqi yol verilməzdir?

 1. gigiyenik təsnifatın 1-ci qrupuna uyğun olanlar

 2. orta dərəcəli kumulyativ olanlar

 3. güclü allergen xassə kəsb edənlər

 4. orta toksiki xassə kəsb edənlər

 5. yüksək mutagen xassə kəsb edənlər

197.Hanı qrup qida boyayıcılarının tətbiqi məhdudlaşdırılır:

 1. mineral boyalar

 2. bəzi təbii boyalar

 3. sintetik üzvi boyalar

 4. kombinasiyalı boyalar

 5. bütün boyalar

198.Qeyri-təbii rənglənmiş boyalar insane orqanizminə necə təsir edir?

 1. iştahı və həzm prosesini pisləşdirir

 2. psixoloji təsir göstərir

 3. mədə-bağırsaq sistemini xəstələndirir

 4. əsəb sisteminə təsir edir

 5. insan orqanizminə təsiri yoxdur

199.Hansı qida məhsullarında gigiyena nöqteyi nəzərdən boyaq maddələrinin istifadəsi məhdudlaşdırılır?

 1. gündəlikqəbul edilən

 2. istiyə məruz edilən

 3. aktiv turşuluğu dəyişkən

 4. qələvi xüsusiyyətli

 5. konservləşdirilmiş

200.Qida məhsulları rəngləyicilərinin hansı qrup cüzi vəya məhdudlaşdırılmış halda istifadə olunur?

 1. qeyriüzvi mənşəli mineral boyaqlar

 2. təkibində zərərli birləşmələri olan təbiiboyaqlar

 3. sintetik alınmış boyaqlar

 4. İstiyə davamsız boyaqlar

 5. metal ionlar kompleksi olan boyaqlar

201.Təbii boyalarin alındığı xammalın yetişdirilən şəraiti və boyaq maddələrinin xammaldan ayrılması texnologiyası nədən xəbər verir?

 1. boyaların keyfiyyətindən

 2. boyaların stabilliyindən

 3. boyaların parlaqlığından

 4. boyaların təmizliyindən

 5. boyaların təmizliyindən

202.Təbii çəhrayı rəngli boyaların mənşəyini göstərin:

 1. ayrı-ayrı bitkilər

 2. müxtəlif heyvanlar

 3. səndəl ağacı

 4. müxtəlif giləmeyvələr

 5. ədviiyatlı meyvələr

203.Təbii qırmızı rəngli boyaların mənşəyini göstərin:

 1. braziliya kəpənək cücüləri,səndəl ağacı,böyürtkən quşüzümü və s.

 2. braziliya kəpənək cücüləri,çuğundur və yerkökü

 3. braziliya kəpənək cücüləri,giləmeyvələr,zəfəran və s.

 4. səndəl ağacı,quçüzümü,zəncəfil və s.

 5. səndəl ağacı,tropik bitkilərdən,zəfəran və zəncəfil

204.Sarı rəngli boyaq piqmentləri əsasən nədən okstraksiya yolu ilə alınır?

 1. zəfərandan,zəncəfildən və s.

 2. zəfərandan,kökdən,pomidordan və s.

 3. zəncəfildən,böcəklərdən və s.

 4. zəfərandam,tropic meyvə olan indiqodan

 5. indiqodan və yer kökündən

205.Yaşıl rəngləyici maddələrin mənşəyini seçin:

 1. tropic bitki olan indiqo

 2. tropic bitki olan ananas

 3. mütəlif növ həşəratlar

 4. səndəl və səhləb bitkiləri

 5. subtropik meyvə olan feyxoa

206.Bitki mənşəli piqmentlər(boyaqlar) bir-birindən nə ilə fərqlənir?

 1. kimyəvi tərkibinə və quruluşuna görə

 2. quruluşuna və fiziki-kimyəvi xassəsinə görə

 3. kimyəvi tərkibinə və dayanıqlılığa görə

 4. rəngləyici qabiliyyətinə və bioloji dəyərinə görə

 5. kimyəvi tərkibinə və fiziki xassəsinə görə

207.Kimyəvi tərkibinə görə ən geniş yayılmış boyaq maddələri hansılardır?

 1. flavonoid və karatinoid tipli

 2. flavonoid və antosionid tipli

 3. flavonoid və ksantonoid tipli

 4. karatinoid və antosinoid tipli

 5. karatinoid və ksantinoid tipli

208.Təbii boyaq maddələrinin istifadəsində piqmentlərin təbiəti ilə yanaşı daha hansı xüsusiyyət nəzərə alınmalıdır?

 1. fiziki və kimyəvi sabitliyinə

 2. turşulara,qələvilərə təsirlərə davamlığına

 3. mikrobioloji təsirlərə davamlığına

 4. havanın oksigeninin təsirinə davamlığına

 5. tempratura və fiziki təsirlərə davamlığı

209.Texnloloji emal zamanı qida məhsullarının rənginin dəyişməsi məhsula necə təsir göstərir?

 1. qidalılıq və bioloji dəyəri aşağı salır

 2. orqonoleptik dəyəri aşağı salır

 3. fizioloji dəyəri aşağı salır

 4. enerjilik qabiliyyətini aşağı salır

 5. orqanizmdə həzm prosesini aşağı salır

210.İsti emal zamanı hansı piqment maddələtinin dəyişməsi məhsulun keyfiyyətinə xələl gətirir?

 1. xlorofillər,antosionlar,karotinoidlər,fenol birləşmələri

 2. xlorofillər,antosionlar,flavonoidlər,qlikozidlər

 3. xlorofillər,antosionlar,flavonoidlər,lipoidlər

 4. antosionlar,fenol birləşmələri,üzvi turşular

 5. antosionlar,karatinoidlər,antioksidantlar,efirlər

211.Sarı,narıncı və qırmızı rəngli yarımdoymamış birləşmələr necə adlanır?

 1. karotinoidlər

 2. flafonoidlər

 3. polifenollar

 4. qlikozidlər

 5. alkolloidlər

212.O,hansı rəngləyici piqmentlərdirki, ptt-n və bərpaedici maddələrin dəyişməsinə dayanıqlıdır,ancaq ki,asanlıqla oksidləşir:

 1. karatinoidlər

 2. antosionlar

 3. polifenol birləşmələr

 4. flafonoidlər

 5. xlorofillər

213.Qida maddələrinin rənglənməsində istifadə olunan karotinoidlərin keyfiyyəti əsasən hansı amildən asılıdır?

 1. onun mənşəyinin müxtəlifliyindən

 2. onun alınma üsullarından

 3. onun kimyəvi tərkibindən

 4. onun struktur quruluşundan

 5. onun mikrobioloji dayanıqlığından

214.Tibb və qida nütəxəssisləri nə üçün β-karotinə böyük üstünlük verilir?

 1. güclü antioksidant və A vitamininin xassəli və immun sisteminin nizamlanması

 2. güclü antioksidant və qida həzm sisteminin gücləndiricisi

 3. A vitamininin əmələgətiricisi,yanma prosesinin sürətləndiricisi

 4. A vitamininin əmələgətiricisi,yağda həll olan vitaminlərin qoruyucusuna

 5. oksidləşmənin qarşısını alan,hidrolitik prosesləri məhdudlaşdıran

215.Hazırda qida məhsullarının β-karotinin defisiti faizlə hansı hədd daxilindədir?

 1. 30-70

 2. 40-70

 3. 50-70

 4. 60-80

 5. 40-80

216.Yağ tərkibli qida məhsullarını rəngləmək üçün β-karotinin necə %-li məhlulundan istifadə olunur?

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.4

 4. 0.8

 5. 0.3

217.β-karotin piqment boyasının tətbiqini çətinləşdirən nədir?

 1. suda həll olmaması

 2. suda həll olması

 3. suda pis həll olması

 4. yalnız alkaqolda həll olması

 5. yalnız yağda həll olması

218.Antosionlar hansı rəngdə olurlar?

 1. təbii göy,qırmızı-bənövşəyi,qırmızı

 2. təbii yaşıl,qırmızı-bənövşəyi,qırmızı

 3. təbii göy,qırmızı-çəhrayı,qırmızı

 4. təbii yaşıl,tünd qırmızı,narıncı

 5. təbii mavi,qırmızı-narıncı,sarı

219.antosionlar hansı birləşmələrə aid edilir?

 1. flavononlu

 2. polifenol

 3. karatinoidli

 4. qlikozidli

 5. aktiv maddəli

220.Əkseriyyət hallarda flavonoidlər hansı rəngdə olur?

 1. sarı,narıncı-sarı

 2. sarı,qırmızı-sarı

 3. sarı,boz-sarı

 4. sarı,çəhrayı-sarı

 5. sarı,əlvan-sarı

221.Flavonoidlərin müxtəlif çiçəklərin,yarpaqların və bir sıra meyvələrin hansı hissəsində olur?

 1. hüceyrə şirəsində

 2. lət hissəsində

 3. sitoplazma qatında

 4. nüvədə

 5. mitoxondirilərdə

222.Çiçəklərdə,yarpaqlarda və bəzi meyvələrdə flavonoidlər hansı formada olur?

 1. qlikozidlər

 2. aşı maddələri

 3. polifenollar

 4. ətirli maddələr

 5. ksantofinlər

223.Qida məhsulları üçün boyaqdan çox antioksidant rolunu oynayan hansı boyaq maddələridir?

 1. kversetin

 2. ksanton

 3. ksantofil

 4. veteron

 5. krosetin

224.Yaşıl bitkilərdə zülalla kompleks şəklində olan piqment hansıdır?

 1. xlorofillər

 2. ksantofillər

 3. karatinoidlər

 4. flavonoidlər

 5. qlikozidlər

225.Xlorofil yaşıl rəngdi temperature təsirindən dəyişərək sonda necə rənglənir?

 1. sarı-palçığı

 2. sarı-qəhvəyi

 3. sarı-zeytunu

 4. sarı-bozumtul

 5. sarı-qonuru

226.O,hansı rəngləyici maddədir ki,qədimdə həm boyaq kimi həm də dərman kimi istifadə edilib?

 1. alkannin

 2. koşenil

 3. kafsianin

 4. kvarsetin

 5. krosetin

227.Braziliya kəpənək cücülərindən alınan rəngləyici necə adlanır?

 1. koşenil

 2. alkonnin

 3. koşatil

 4. koler

 5. kversetin


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə