İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə2/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

75.Nə qədər kimyəvi maddə ətraf mühit üçün potensial təhlükəli qəbul edilmişdir?

 1. dörd milyona yaxın

 2. beş milyona yaxın

 3. dörd milyon yarıma yaxın

 4. altı milyona yaxın

 5. altı milyona yaxın

76.Potensial təhlükəli kimyəvi maddələrdən nə qədəri uzunmüddətli toksiki və mutagen təsir potensialına malikdir?

 1. 180 min

 2. 200 min

 3. 250 min

 4. 320 min

 5. 300 min

77.Hal hazırda insan orqanizmi üçün xüsusi təhlükəli olan kimyəvi maddələr istehsal edilir və istifadə olunur:

 1. 40 min.

 2. 45 min.

 3. 60 min.

 4. 55 min.

 5. 50 min

78.Ksenobiotiklərin ətraf mühitə düşməsinin əsas səbəbi nədir?

 1. İnsanın antropogen fəaliyyəti

 2. Ziyanvericilərlə mübarizə tədbirləri

 3. Kimyəvi preparatların natamam tədqiqi

 4. Kənd təsərrüfatı işçilərinin qeyri peşəkarlığı

 5. İnsanların az maarifləndirilməsi

79.Toksiki kimyəvi maddələr düşdüyü yerdən müxtəli istiqamətlərdə 100 km-lə yayıla bilər.Bu necə baş verir?

 1. atmosfer və su axını ilə

 2. küləyin vasitəsi ilə

 3. buxarlanaraq yağış ilə

 4. həşəratlarla miqrasiya ilə

 5. hava cərəyanı ilə

80.Ksenobiotiklər insan orqanizminə hansı yolla daxil olur?

 1. Qida zənciri ilə

 2. Tənəffüs yolu ilə

 3. Su vasitəsi ilə

 4. Dolayısı yolla

 5. Süd vasitəsi ilə

81.Çoxda böyük olmayan miqdarda arsenli üzvi birləşmələrdən hansı məqsədə istifadə edilir?

 1. cücələrin,donuzların və dovşanların inkişafı

 2. cücələrin,donuzların və davarların inkişafı

 3. cücələrin donuzların və iri malqaranın inkişafı

 4. cücələrin,davarların və dovşanların inkişafı

 5. donuzların,malqaranın və quşların inkişafı

82.Arsen turşusu törəmələri heyvani yemlərə hansı dozada istifadə edilir?

 1. 50-350 mq/kq

 2. 100-400 mq/kq

 3. 200-550 mq/kq

 4. 150-400 mq/kq

 5. 100-450 mq/kq

83.Arsen qalıqlarında toxumanın təmizlənməsi üçün kəsim öncəsi nəyə riayət olunmalıdır?

 1. preparatın beş günlük dayandırılması

 2. preparatın həftəlik dayandırılması

 3. preparatın aylıq dayandırılması

 4. preparatın on günlük dayandırılması

 5. preparatın yarım aylıq dayandırılması

84.Arsen qalıqları heyvanların hansı orqanlarında daha uzun müddətə qalır:

 1. qara ciyərdə.

 2. böyrəklərdə.

 3. əzələ toxumalarında

 4. piy toxumasında.

 5. ağ ciyərdə

85.Arsendən istifadənin insan üçün təhlükəli olması nə vaxt aşkar edilmişdir?

 1. Hələ də aşkarlanmayıb

 2. Keçən əsrin 80cı illərində

 3. Keçən əsrin 90cı illərində

 4. bu əsrin ilk illərində

 5. bu əsrin ikinci on illiyində

86.Mis birləşmələri yemlərə əlavə kimi hanaı formada istifadə edilir?

 1. mis sulfat.

 2. mis nitrat.

 3. mis fosfat

 4. təmiz mis.

 5. balıq yağı qarışığı ilə

87.Mis birləşmələri hanaı heyvanların yeminə əlavə kimi qatılır?

 1. buzovların,çoşkaların,qoyunların və quşların

 2. buzovların,donuzların,camışların və quşların

 3. buzovların,iri buynuzlu malların,dovşanların və atların

 4. çoşkaların,qoyunların,cücələrin və dovşanların

 5. donuzların,cücələrin,danaların və qoyunların

88.Mis hansı canlılara bakteriosid təsir göstərir?

 1. enterokokilərə

 2. kif göbələklərinə

 3. yosunlara

 4. falqalara

 5. aniyöblərə

89.Qeyri-orqanik biokatalizatorların böyrəklərdən süzülməsi hansı hallarda dayanır?

 1. Zülallarla əlaqəli olanda

 2. Lipidlərlə təmasda olanda

 3. Karbohidratlarla əlaqədə olanda

 4. Lipoidlərlə təmasda olanda

 5. Üzvi turşularla əlaqədə olanda

90.Hansı maddələrin qalıqlarının (qeyri üzvi biokatalizatorların) qalıq miqdarının qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir:

 1. müəyyən orqan və ya toxumalarda yığılan

 2. bağırsaqlarda pis sorulan

 3. qara ciyərdə parçalanmayan

 4. böyrəklərdən süzülərək ayrılmayan

 5. əzələ toxumasında daha çox toplanan

91.İnsanların sağlamlığının qorunması mövqeyindən kimyəvi maddələrə münasibət necə olmalıdır?

 1. hər bir kimyəvi maddə fərdi qiymətləndirilməlidir

 2. kimyəvi maddələrə kompleks halında yanaşılmalıdır

 3. onların fiziki-kimyəvi xassələri əsas götürülməlidir

 4. onların farmakoloji qiymətləndirilməsinə üstünlük verilməlidir

 5. toksikoloji-gigiyenik qiymətləndirilməsi əsas götürülməlidir

92.Biokatalizatorların hansı qitmətləndirilmələri fərdi qiymətləndirmə sayılır?

 1. farmakoloji,fiziki-kimyəvi,toksikoloji-gigiyenik

 2. farmakoloji,uçuculuq dərəcəsi,toksikoloji-gigiyenik

 3. fiziki-kimyəvi,mutagen təsiri,uçuculuq dərəcəsi

 4. fiziki-kimyəvi,letallıq səviyyəsi,farmakoloji

 5. mutagen təsiri,toksikoloji-gigiyenik,letallıq səviyyəsi

93.Üzvi biokatalizatorlardan hansıları daha əhəmiyyətli hesab edilir?

 1. sintetik estrogenlər və tireostatik preparatlar

 2. təbii estrogenlər və tireostatik preparatlar

 3. estrodiol və tireostatik preparatlar

 4. sintetik estrogenlər və dienstrol

 5. stilbestrol və qlyukoproidlər

94.Üzvi biokatalizatorlar daha necə adlandırılır?

 1. hormonlar

 2. bioloji fəal maddələr

 3. biomayalar

 4. sinxronizatorlar

 5. neyronlar

95.Təbii estrogenlər məsələn estradiol və estron və s. orqanizmdə hansı təsirlərə məruz qalır?

 1. dərhal hidrolizə uğrayır

 2. tez bir zamanda oksidləşir

 3. zülallarla əlaqəyə girirlər

 4. çətin süzülən birləşmə əmələ gətirirlər

 5. turşularla təmasda olurlar

96.Hansı sintetik estrogenlər stilbenlər qrupuna aid edilir?

 1. dietilstilbestrol,dienestrol və heksestrol

 2. dietilstilbestrol,dienestrol və mestranol

 3. dienestrol,heksestrol və mestranol

 4. dienestrol,heksestrol və tiourasil

 5. heksestrol,tiourasil və dienestrol

97.Mübadilə proseslərində təbii estradiol qaraciyər və böyrəkdə daha az fəal olan hansı birləşmələrə çevrilirlər?

 1. estron və estriol

 2. estron və tiourasil

 3. estriol və tiourasil

 4. estron və mestranol

 5. estriol və mestranol

98.İri buynuzlu mal-qaranın yemlənməsində tətbiq edilən tiourasil törəmələri nəyə təsir edir?

 1. qalxanvari vəzin funksiyasına

 2. həzm traktının funksiyasına

 3. böyrəklərin funksiyasına

 4. bağırsaqların funksiyasına

 5. öd və öd yollarının funksiyasına

99.Tiourasil törəməli tireostatik birləşmələr istifadə edildikdən sonra fəsad verdiyinə görə onun tətbiqi qadağan edilib.Fəsadı göstərin:

 1. toxumalarda su yığılır

 2. südün tərkibinə keçir

 3. qara ciyərdə toplanıb qalır

 4. piy toxumasənda toplanır

 5. orqanizmdən çətin kənarlaşır

100.Estrogen təsirli birləşmələrə təbii halda harada rast gəlinir?

 1. birkilərdə və göbələklərdə

 2. bitkilərdə və su canlılarında

 3. bitkilərdə və balinalarda

 4. göbələklərdə və su canlılarında

 5. göbələklərdə və balinalarda

101.Bitkilərdə rast gəlinən estrogen təsirli birləşmələr necə adlanır?

 1. fitoestrogenlər

 2. mikoestrogenlər

 3. faemestrogenlər

 4. florestrogenlər

 5. fitoflorestrogenlər

102.Göbələklərdə rast gəlinən estrogen təsirli birləşmələr necə adlanır?

 1. mikoestrogenlər

 2. makoestrogenlər

 3. monoestrogenlər

 4. fitoestrogenlər

 5. fotoestrogenlər

103.Antibiotik qalıqlarının südə keçməsi çox vaxt terapevtik tədbirlərlə əlaqələndirilir.Səbəbini göstərin:

 1. mastit xəstəliyində

 2. qızdırma xəstəliyində

 3. qotur xəstəliyində

 4. davax xəstəliyində

 5. diareya xəstəliyində

104.Antibiotik heyvani yemlərin içərisinə hansı məqsədlə qatılır?

 1. mənimsənilməsini yaxşılaşdırmaq və boyu stimullaşdırmaq

 2. yemin mənimsənilməsini yüksəltmək və çəkini artırmaq

 3. yemin mənimsənilməsini artırmaq və profilaktik məqsədə

 4. boyu stimullaşdırmaq və profilaktik məqsədə

 5. boyu və çəkini srimullaşdırmaq

105.Heyvani yemlərə qatılan antibiotiklər hansı rola malikdirlər?

 1. biostimulyator

 2. terapevtik

 3. profilaktik

 4. antiinfeksion

 5. antimikrob

106.Biostimulyator kimi hansı antibiotiklər tətbiq edilir?

 1. xlortetrasiklin və oksitetrasiklin

 2. xlortetrasiklin və basitrasin

 3. xlortetrasiklin və penisilin

 4. oksitetrasiklin və streptomisin

 5. oksitetrasiklin və basitrasin

107.Antibiotiklərin yemlə qatışdırılıb verilməsi heyvanlarda hansı məsələləri yaxşılaşdırır?

 1. azot balansını və B qrup vitaminlərin defisitini

 2. azot balansını və yağlar nisbətini

 3. B qrup vitaminlərin çatışmazlığını və minerallar balansını

 4. zülallar-lipidlər balansını

 5. sulukarbonlar-zülallar balansını

108.Penisilin antibiotiki orqanizmdən tamamən hansı müddətdə kənarlaşır?

 1. bir neçə saata

 2. 5-6 saata

 3. 6-8 saata

 4. on iki saata

 5. bir günə

109.Tetrasiklin antibiotikinin orqanizmdən çox zəif ayrılması nə ilə əlaqədardır?

 1. bağırsaq-qaraciyər resirkulyasiyası

 2. mədə-bağırsaq sorulması

 3. onikibarmaq bağırsaqdan yenidən sorulması

 4. bağırsaq-öd resirkulyasiyası

 5. onikibarmaq bağırsaqda ləngiməsi

110.Cücələrin yeminə qatılan hansı antibiotikdir ki, onun qalıqlarına nə də cücələrin orqanlarında rast gəlinməmişdir?

 1. sinkbasitrasin

 2. xlortetrasiklin

 3. oksitetrasiklin

 4. streptomisin

 5. penisilin

111.İnsanların salmonellezlə yoluxmasının əsas mənbəyi nə hesab edilir?

 1. donuzlar və quşlar

 2. donuzlar və dovşanlar

 3. donuzlar və davarlar

 4. quşlar və dovşanlar

 5. quşlar və mal-qara

112.Ev heyvanlarının yemlənməsində hansı antibiotikə icazə verilir?

 1. texniki xlortetrasiklin

 2. biomisin

 3. penicillin

 4. sinkabasitrasin

 5. tetrasiklin hidroxlorid

113.Etoksixinolin,butilhidroksitoulol,butilhidroksianizol heyvani yemlərə nə məqsədə qatılır?

 1. antioksidant

 2. antimicrobial

 3. antiinfeksion

 4. antihidrotasiya

 5. antivirus kimi

114.Xlor üzvi birləşməli pestisidlər əsasən meyvə və tərəvəzlərin hansı hissəsində toplanır?

 1. qabığında

 2. qabığın altında

 3. nüvədə

 4. vakuolada

 5. hüceyrələr arasında

115.Fosforlu üzvi birləşməli pestisidlər əsasən meyvə və tərəvəzlərin hansı hissəsində toplanır?

 1. qabığın üst qatında

 2. qabığın alt qatında

 3. toxumalarda

 4. hüceyrə şirəsində

 5. hüceyrələrarası boşluqda

116.Pestisidlərlə çirklənmiş qida xammallarının sənaye emalında onların təmizlənməsinin ilkin mərhələsi hansı maddələrin köməyilə aparılır?

 1. su,qələvi məhlulu və səthi aktiv maddələr

 2. su,duz məhlulu və səthi aktiv maddələr

 3. su,soda məhlulu və üzvi turşular

 4. qələvi məhlulu,səthi akriv maddələr,turşular

 5. səthi aktiv maddələr,soda məhlulu və spirtlər

117.Qida xammalında lipofil xassəli pestisid olduqda onları təmizləmək üçün nədən istifadə edirlər?

 1. detergentlərdən,sodadan,spirtdən

 2. sudan,sodadan,qələvidən

 3. detergentlərdən,sudan,qələvidən

 4. spirtdən,sudan,qələvidən

 5. detergentlərdən,turşudan,sudan

118.Düşməni(ziyanvericini) öldürürəm mənası verən beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş söz necə adlanır?

 1. pestisid

 2. akarsid

 3. herbisid

 4. ovisid

 5. bakteriosid

119.dənli bitkilər pestisidlərlə buraxıla bilən hədddən çox toplandıqda emal zamanı emal məhsulunun hansı hissəsində daha çox qalır?

 1. kəpəkdə

 2. 2-ci növ xırdalanmış unda

 3. əla növ xırdalanmış unda

 4. 1-ci növ xırdalanmış unda

 5. bütün hissələrdə

120.Pestisidlərdə buraxıla bilən miqdardan çox çirklənmiş dənli birkilərin emalından sonar ən az miqdara hansı hissədə rast gəlinir?

 1. çox narın xırdalanmış unda

 2. girdə xırdalanmış unda

 3. qabıqdan ibarət olan kəpəkdə

 4. hamısında bərabər paylanır

 5. qara sortlu unda

121.Çirklənmiş əti bişirərkən pestisidlərin qalıq miqdarı necə azalır(itir) ?

 1. həlimə keçməklə

 2. buxarlanmaqla

 3. parçalanmaqla

 4. digər maddələrə çevrilməklə

 5. dəyişilmir

122.Pestisidlərlə çirklənmiş saxlanan qida məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarının destruksiya sürətin artmasına hansı amillər təsir edir?

 1. məhsulun nəmliyinin artması,temperatur və saxlanma müddətinin artması

 2. mühitin nəmlik və temperaturunun artması,saxlanma müddətinin uzanması

 3. mühitin nəmlik və temperaturunun azalması,saxlanma davamiyyətinin artması

 4. məhsulun nəmliyinin azalması,temperature və davamiyyətin artması

 5. məhsulun qH-n dəyişməsi və saxlanma müddətinin uzadılması

123.Hansı yeni pestisid preparatlarından kənd təsərrüfatında istifadə oluna bilər?

 1. toksikoloji-gigiyenik ekspertizadan keçmiş

 2. istehsalçının təlimat vərəqəsi təqdim edilmiş

 3. yüksək toksiki təsir göstərməyən

 4. xüsusi sertifikat almış

 5. mutagen xassə göstərməyən

124.Dəyərli flora və faunaya xələl gətirmədən kənd təsərrüfatı məhsullarının ziyan vericilərini məhv etməsi pestisidin hansı göstəricisidir?

 1. istehsalat səmərəliliyi

 2. istehlak səmərəliliyi

 3. iqtisadi səmərəliliyi

 4. keyfiyyət səmərəliliyi

 5. səviyyə səmərəliliyi

125.İnsan orqanizminə və istiqanlı canlılara az təsirə malik olan az toksiki pestisidlər tətbiqinə üstünlük verilir.Bu zaman hansı pestisidlər müstəsnalıq təşkil edir?

 1. toxum dərmanları və zoosidlər

 2. zoosidlər və herbisidlər

 3. toxum dərmanları və bakteriosidlər

 4. zoosidlər və antiseptiklər

 5. zoosidlər və defolfantlar

126. Hansı müddətə dayanıqlı olub, qeyri - toksiki komponentlərə parçalanmayan yeni pestisidlərin tətbiqi yol verilməzdir?

 1. 1 ildən gec

 2. 1.5 ildən gec

 3. 3 ildən gec

 4. 2 ildən gec

 5. 2.5 ildən gec

127.Yeni pestisidlərin tədqiqinin ən başlıca bölümü hansı hesab edilir?

 1. qida məhsullarının çirklənməsinin faktiki səviyyəsinin və xarakterinin öyrənilməsi

 2. qida məhsullarının çirklənməsinin aradan qaldırılma yolları

 3. yeni pestisidlərin eyni tərkibdən olan işlədilmiş pestisidlərlə müqayisəsi

 4. pestisidlərin qida məhsullarında toplanma səviyyəsinin araşdırılması

 5. qida məhsullarının çirklənməsinin planlaşdırılan miqdarının öyrənilməsi

128.Bütün növ qida xammalı və məhsullarında SQ və N-a uyğun olaraq hansı pestisidlər nəzarətdə saxlanılır?

A)heksoxlortsikloheksan,DDT-nin metobalitləri129.SQ və N-na əsasən əlavə olaraq 2.4-D turşusu,onun duzları və efirləri hansı məhsulda nəzarətdə saxlanılır?

 1. balıq və balıq məhsullarında

 2. süd və süd məhsullarında

 3. quş əti və onun məhsullarında

 4. yumurta və yumurta məhsullarında

 5. ət və ət məhsullarında

130.Hansı məhsullardaDDT-nin metobolitləri,heksoxlortsikloheksan,2.4D turşusu,onun duzları və efirlərindən əlavə civəli üzvi pestisidlərdə yoxlanılır və nəzarətdə sxlanılır:

 1. buğda və onun məhsulları

 2. soda və onun məhsulları

 3. paxlalılar və onların məhsulları

 4. bitki yağları

 5. kalbasa məmulatları

131.DDT-nin metobiolitləri,heksaxlortsikloheksan,2.4D turşusu və civəli üzvi pestisidlərdən əlavə digər psetisidlər,o cümlədən fumiqantlarda nəyə əsasən yoxlanılır?

 1. istehsalçının təqdim etdiyi məlumata əsasən

 2. istehsal müəssisəsinin təqdimatına əsasən

 3. istehlakçıların məlumatlarına əsasən

 4. Statistiki məlumatlara əsasən

 5. Nazirliyin təqdimatına əsasən

132.Səpindən qabaq toxumların emalı və torpağın fumiqasiyası üçün hansı qrup pestisidlər tətbiq edilir?

 1. xlorüzvi psetisidlər

 2. tərkibində metal saxlayan pestisidlər

 3. fosfor üzvi pestisidlər

 4. civə üzvi pestisidlər

 5. alkaloid tərkibli pestisidlər

133.Xlorüzvi pestisidlərlə çirklənmiş meyvə və giləmeyvələrdən şirə və şərab hazırlamağa icazə verilir.Nə üçün?

 1. pestisid qalıqları əzintidə və süzgəcdə qalır

 2. pestisid qalıqları istidən parçalanır

 3. qızdırma və qıcqırtmada zərərsizləşir

 4. təmiz məhsulla kupaj edildiyinə görə

 5. sıxma üzvi ferment preparatları ilə emalına görə

140.XÜP-lə normadan çox çirklənmiş məhsulların emalından alınan tullantı necə istifadə olunur?

 1. texniki məqsədlər üçün

 2. mal-qaranın yemlənməsində

 3. pektin və jelatin istehsalında

 4. yemin hazırlanmasında

 5. quşların yemlənməsində

141.O hansı FÜP-ki,onun çirklənmiş qida xammalı bütün hallarda qabıqdan təmizlənməlidir:

 1. fozalon

 2. abat

 3. amifos

 4. bayteks

 5. bazudik

142.Metafos,xlorofos,tiafos kimi pestisidlərlə buraxıla bilən həddən çox çirklənmiş kələm və digər tərəvəzlərdən hansı konservləşdirilmiş məhsullar istehsal etmək olmaz:

 1. şoraba və marinadlar

 2. Viniqredlər

 3. qəlyanaltı konservlər

 4. təbii şirələr

 5. tərəvəz salatları

143.Metafos,xlorofos,tiafos kimi pestisidlərlə buraxıla bilən normadan çox çirklənmiş tərəvəzlərdən pH≤4.2 tərkiblə konservlər hazırlanmasına qadağa qoyulub?

 1. turş mühitdə uzun müddətli qalır

 2. yüksək olmayan temperaturda emal edilir

 3. süd turşusu ilə dayanıqlı birləşmə verir

 4. turş mühitdə dəyişmədən qalır

144.FÜP-r sitrus meyvələrinin qabağinda böyük miqdarda toplanır,buna səbəb nədir:

 1. qabığın yağlı olmasıdır

 2. qabıqda ətirli maddələr olmasidir

 3. qabığın qalın olmasıdır

 4. qabığın pis keçiriciliyidir

 5. qabığa altı maddənin təsiri

145.FÜP-lə normadan 3-4 dəfə çox çirklənmiş ətdə necə istifadə etmək olar:

 1. bişirilmiş kolbasada

 2. soyuq hisə verilmiş kolbasada

 3. yarım hisə verilmiş kolbasada

 4. sordelka istehsalında

 5. sasiska istehsalında

146.Ditiokarbonat tərkibli pestisidlərdən hansı qabığı keçib toxumalarda yayılır?

 1. sevin

 2. sineb

 3. polikarbasin

 4. kuparsin

 5. pirolan

147.Ditikatorlardan sineb,polikarbisinlə çirklənmiş məhsullar 100°C-də 15 dəq emaldan sonar 21-67% parçalanır.Daha 30 dəqiqə emalı davam etdirsək onlar neçə % parçalana bilər?

 1. 7-12

 2. 8-13

 3. 10-13

 4. 13-15

 5. 9-11

148.Qida məhsullarının istehsalı və onların keyfiyyətinin ekspertizasını həyata keçirən mütəxəssislər ilk əvvəl hansı mikroorqanizmlər haqqında elmi biliklərə malik olmalıdırlar?

 1. potogen mikroorqanizmlər haqqında

 2. qeyri-potogen mikroorqanizmlər haqqında

 3. psixrofil mikroorqanizmlər haqqında

 4. mezofil mikroorqanizmlər haqqında

 5. termofil mikroorqanimlər haqqında

149.Mikroorqanizmlərin potogenliyi dedikdə nə başa düşülür?

 1. insanlarda,heyvanlarda və bitkilərdə xəstəlik yaratmaları

 2. insanlarda,heyvanlarda və bitkilərdə vitaminləri parçalaması

 3. insanlarda,heyvanlarda və bitkilərdə maddələr mübadiləsini pozması

 4. insanlarda,heyvanlarda və bitkilərdə makro və mikro elementləri parçalaması

 5. insanlarda,heyvanlarda və bitkilərdə mineral maddələri parcalanması

150.Potogen mikroorqanizmlər neçə əsas xassəsi ilə xarakterizə olunur?

 1. 3

 2. 4

 3. 7

 4. 5

 5. 6


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə