İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə7/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

447.Tikili malların keyfiyyətini normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanması prosesi necə adlanır?

 1. keyfiyyətə nəzarət

 2. keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

 3. sertifikatlaşdırma

 4. kompleks qiymətləndirmə

 5. diferensial qiymətləndirmə

448.Nəm paltarları qablaşdırmaq üçün enli boğazlı, böyük şüşə və plastmas bankaların qapaqlarının içəri hissəsinə nə bərkidilir?

 1. rütubəti udan xüsusi patronlar

 2. filtr kağızları

 3. quru kartonlar

 4. ağac kömürü

 5. heç bir şey bərkidilmir

449.Polietilen örtüklərin çatışmayan cəhəti nədir?

 1. güclü elektrikləşməyə məruz qalır

 2. tez sıradan çıxmır

 3. məmulatı isti saxlayır

 4. məmulatı tərlədir

 5. çatışmayan cəhəti yoxdur

450.Tikili məmulatların üz tərəfində, hətta dartılmadan tikiş addımı saplarının görünməsi hansı qüsurdan xəbər verir?

 1. tikiş qüsuru

 2. bəzək qüsuru

 3. detalların düzgün biçilməməsi

 4. konstruksiya pozğunluğu

 5. son bəzək əməliyyatının qüsurları

451.Nöqsanlar tikili malda yerləşmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?

 1. görünən, görünməyən

 2. görünən, xırda

 3. görünən, iri

 4. iri, xırda

 5. görünməyən

452.Geyimlərdə hansı xassənin yüksək olması bədənin istilik itirməsini azaldır, temperaturun daim saxlanmasını təmin edir?

 1. gigiyenik

 2. erqonomik

 3. estetik

 4. funksional

 5. xidmətmüddəti

453.Yantikiş boyunuzunluğunu ölçməklə hansı tikili malın boyu haqda məlumat əldə etməkolar?

 1. şalvarın

 2. köynəyin

 3. yubkanın

 4. pencəyin

 5. papağın

454.Sanitar-epidemiologiya orqanına hansı mal haqqında məlumat verilir?

 1. təhlükəli mal

 2. saxta mal

 3. keyfiyyətsiz mal

 4. şərti mal

 5. oxşar mal

455.Xarab olmuş mal ilə necə davranılır?

 1. silinir və məhv edilir

 2. yalnız silinir

 3. yalnız məhv edilir

 4. yandırılır

 5. torpağa basdırılır

456.Ksenobiotiklərnədir?

 1. yadcisimlikimyəvibirləşmələr

 2. təbiizərərliqarışıqlar

 3. təbiixammallar

 4. çirklənmə mənbələri

 5. antibiotiktəsirinə malikbirləşmələr

457.Ekoloji ekspertizanın vəzifəsi nədir?

 1. malların ətraf mühitə zərərli təsirinin öyrənilməsi

 2. malların daşınması

 3. malların saxlanması

 4. malların satışa hazırlanması

 5. malların utilizasiyası

458.Təhlükəsizliksahəsində xüsusitələblərinqoyulduğuməhsulnövlərinə hansı hallardasertifikatverilir?

 1. Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman

 2. Onların keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman

 3. Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sənədlər olduğu zaman

 4. Onların təhlükəsizliyini və digər spesifik keyfiyyətini təsdiq edən mikrobioloji və digər xüsusi sertifikatlar olduğu zaman

 5. Onların təhlükəsizliyini təsdiq edən gigiyenik,fitosanitar və digər xüsusi sertifikatlar olduğuzaman

459.İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin edən əsas tələb hansıdır?

 1. gigiyenik

 2. funksional

 3. xidmətmüddəti

 4. estetik

 5. erqonomik

460.Hansı ekspertizada müəssisənin inkişafında norma və normativlərin tətbiqi tədqiq olunur?

 1. İqtisadi

 2. Texniki

 3. Texnoloji

 4. Əmtəə

 5. Məhkəmə-hüquqi

461. Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını daşıyır?

 1. İngilis

 2. Fransız

 3. Alman

 4. Latın

 5. Yunan

462.Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

 1. Regional

 2. Dövlətlərarası

 3. Milli

 4. Beynəlxalq

 5. Sahə

463.İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

 1. Dövlətlərarası

 2. Milli

 3. Regional

 4. Beynəlxalq

 5. Sahə

464. İlk dəfə keyfiyyət kateqoriyası hansı filosof tərəfindən araşdırılmışdır?

 1. Qədim yunan filosofu Aristotel

 2. Qədim alman Hegel

 3. F Engels

 4. Amerikalı filosof Edvaros Deminqinin

 5. Rus alimi M. Aranoviç

465. Əmtəəlik məhsullarda qüsur nəyə deyilir?

 1. Ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş keyfiyyət çatışmamazlıqları

 2. Məhsulun təyin edilmiş tələblərlə hər hansı bir uyğunsuzluğu..

 3. İstehlak əngəl törədən formalar.

 4. Markalanmanın düzgün aparılması.

 5. İstismar zamanı yaranan çatışmamazlıq.

466. Əmtəəlik məhsullarda kritik qüsur nədir?

 1. Məhsulun təyinatıüzrə istehlak.

 2. Qüsurların sayı kritik həddəçatır.

 3. Məhsulun ikinci istifadəsi mümkün olmur.

 4. Malların sənədlərindəçoxlu çatışmazlıqlar olur.

 5. Daşınma zamanı malların 50%-dən çoxu zədələnmiş olur.

467. Çıxdaş edilmiş mal hansı mala deyilir?

 1. Yararsızlığı istehsalçıdan istehsalçıya verilməsi yolverilməz olan mallar.

 2. Ekspertlərin təkidi ilə istehsaldan çıxarılan mal.

 3. İkinci dəfə istifadəyə yararsız mallar.

 4. Anbarlarda yığılıb qalan mallar.

 5. Sənədsiz mallar.


468.Tikili malların keyfiyyətinin qiymətləndirmə zamanı noqsanlar hansı qruplara ayrılır?

 1. Material və istehsal nöqsanları

 2. Malın üst və astar hissəsində olan nöqsanlar

 3. Döş və ətək hissədə olan nöqsanlar

 4. Naxış və bəzək nöqsanları

 5. Tikiş və furnitura nöqsanları

469. Tikili malların keyfiyyəti qiymətləndirilən zaman hansı nöqsanlar nəzərə alınmır?

 1. görə çarpmayan nöqsanlar

 2. İri nöqsanlar

 3. 3-dən çox olan nöqsanlar

 4. keyfiyyəti yararsız hala salan nöqsanlar

 5. istehlak xassələrinə xəzər gətirən nöqsanlar

470. Tikili mallara verilən istismar tələblərini qiymətləndirərkən hansı xassələrdən istifsdə edilir?

 1. istismar müddəti və ya xidmət müddəti

 2. geyimlərin rəngi

 3. geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi

 4. Moda və üslub

 5. geyimlərin konstruksiyası

471.Xalçada noqsanların balı az olduqda xalça necə qiymətləndirilir?

 1. yüksək

 2. orta

 3. əla

 4. az

 5. yaxşı

472.Ekspertlər dərini mikroquruluşuna görə hansı təbəqələrə bölürlər?

 1. Epidermis, orta , dərialtı təbəqə

 2. Derma, mezdra

 3. Buynuz, derma

 4. Üst , orta, alt

 5. Alt , mezdra

473.Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinn aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır?

 1. Görünən, gizli, yol verilən, yol verilməyən

 2. Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar

 3. Istehsal zamanı

 4. Xammalında rast gəlinən nöqsanlar

 5. Kritik istismar

474.Hansı gönlərdə hansı nöqsan xammal nöqsanı sayılır?

 1. Yara izləri

 2. Qeyri-bərabər boyadılma

 3. Tam aşılanma

 4. Plyonka təbəqəsinin tökülməsi

 5. Qeyri- bərabər xovlaşdırma

475.Xəzin keçəlləşmə xassəsinə hansı amil daha çəx təsir göstərir?

 1. Rütubətlı mühit

 2. Xəzin sıxlığı

 3. Xəzin quruluşu

 4. Xəzin yumşaqlığı

 5. Xəzin qalınlığı

476.Aşağıdakı hansı heyvanın sağlığındakı nöqsanlardır?

 1. Çopurluq

 2. Qızartı

 3. Iki tərəfli kəsik

 4. Yanıq izləri

 5. Rəngin itirilməs

477.Aşağıda göstərilən xəzlərdən hansı daha sıx xəz qatına malıkdir?

 1. Samur xəzi

 2. Porsuq xəzi

 3. Dələ xəzi

 4. Su iti xəzi

 5. Qaragül cinslı qoyun xəzi

478.Istehsalat təyinatlı gön ayaqqabının keyfiyyətinə qoyulan əsas tələb hansıdır?

 1. Spesifik xassəli olması

 2. Istilik saxlanması

 3. Yüngül olması

 4. Forma saxlanması

 5. Suyu keçirməsi

479.Xəz dəri yarımfabrikatları sortlaşdırılarkən nöqsanlarına görə neçə ballaqiymətləndirilir?

 1. 10-a qədər

 2. 10-15-ə qədər

 3. 15-20-ə qədər

 4. 5 -ə qədər

 5. 8-ə qədər

480.Aşağıdakılardan hansı gön ayaqqabıların istehsal nöqsanı sayılır?

 1. Daban dalı detalının müxtəlif uzunluqda olması

 2. Üz materialında örtük təbəqəsinin tökülməsi

 3. Cızılma izləri

 4. Detalın astar tərəfindən kəsilməsi

 5. Naxışının qeyri dəqiqiliyi

481.Ayaqqabıların nöqsanı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Ayaqqabının müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlməməsidir

 2. Dəbə uyğun olmaması

 3. Ölçünün düzgün gəlməməsi

 4. Rəngin düzgün seçilməməsi

 5. Nöqsanların aşkar olunması

482.Ayaqqabılarda neçə cür nöqsan olur?

 1. Görünən gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli

 2. Dabanın hündürlüyü

 3. Təyinatına görə

 4. Istehsalına görə

 5. Dəbinə görə

483.Gizli nöqsanlar nə vaxt aşkar olunur?

 1. İstismar zamanı

 2. Qablaşdırma zamanı

 3. Istehsal zamanı

 4. Saxlama zamanı

 5. Satılan zaman

484.Ayaqqabıların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı qüsura görə aparılır?

 1. Daha qabarıq qüsurlara görə

 2. Rəngdə olan qüsura

 3. Yapışdırma qüsuru

 4. Istehsal qüsuru

 5. Istehlak qüsuru

485.Ayaqqabının gigiyenik xüsusiyyətlərə uyğun olması üçün verilən tələblərə hansılardır?

 1. Modelin konstruktiv xassəsi, materialın xüsusiyyətləri

 2. Fiziki xüsusiyyətləri

 3. Rahatlığı

 4. Deformasiya xüsusiyyətləri

 5. Nəmudma qabiliyyəti

486.Ayaqqabının xarici görünüş nöqsanlarına görə hansı növ ekspertiza aparılır?

 1. Keyfiyyət ekspertizası

 2. Kəmiyyət ekspertizası

 3. Çeşid ekspertizası

 4. Nəzarət ekspertizası

 5. Təkrar ekspertizası

487.Tikili malların keyfiyyətinə verilən tələblər necə qrupa bölünür?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 2

488.Paltoların əsas istehlak xassələrinə nə aiddir?

 1. istilik saxlama qabiliyyəti

 2. rəngi

 3. konstruksiyası

 4. moda və üslub

 5. forma saxlama qabiliyyəti

489.Maşından çıxan trikotaj polotnosunda bəzi qaçmış ilmə nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan əməliyyatlar necə adlanır?

 1. gözəmə

 2. boyama

 3. ağartma

 4. naxışlanma

 5. tiftikləmə

490.Turşu aktiv boyaqlar hansı qrup boyaqlara aiddir?

 1. suda həll olan

 2. suda həll olmayan

 3. zəif həll olan

 4. həll olan zaman çöküntü verən

 5. suda heç bir dəyişiklik olmur

491. Xam parçanın yeyici natrium məhlulunda saxlanması əməliyyatı necə adlanır?

 1. merserizasiya

 2. bişirmə

 3. ağartma

 4. boyama

 5. ütülmə

492.Maddələrin kimyəvi tərkibini təyin etmək üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

  1. Analitik kimya üsullarından

  2. Qeyri-üzvi kimya üsullarından

  3. Üzvi kimya üsullarından

  4. Ümumi kimya üsullarından

  5. Fiziki kimya üsullarından

493.Kimyəvi birləşmələrin tərkibinə daxil olan elementləri kəmiyyət və keyfiyyətcə təyin edən üsulların məcmüüsü necə adlanır?

 1. Elementar analiz

 2. Kəmiyyət analizi

 3. Keyfiyyət analizi

 4. Biokimyəvi analiz

 5. Lsboratoriya analizi

494.Aşağıdakı materiallardan hansılar qeyri-üzvi materiallara aiddır?

 1. Metal və ərintiləri, silikat materialları , minerallar

 2. Ağac, pambıq, kətan

 3. Yun, ipək, gön, xəz

 4. Poliamid, polietilen, rezin, kauçuk

 5. Sellüloza, viskoz, sellüloid, nitron

495.Maddələrin kimyəvi tərkibini təyin etmək üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

 1. Analitik kimya üsullarından

 2. Qeyri-üzvi kimya üsullarından

 3. Üzvi kimya üsullarından

 4. Ümumi kimya üsullarından

 5. Fiziki kimya üsullarından

496.Kimyəvi birləşmələrin tərkibinə daxil olan elementləri kəmiyyət və keyfiyyətcə təyin edən üsulların məcmüüsü necə adlanır?

 1. Elementar analiz

 2. Kəmiyyət analizi

 3. Keyfiyyət analizi

 4. Biokimyəvi analiz

 5. Lsboratoriya analizi

497. Aşağıdakı materiallardan hansılar qeyri-üzvi materiallara aiddır?

 1. Metal və ərintiləri, silikat materialları , minerallar

 2. Ağac, pambıq, kətan

 3. Yun, ipək, gön, xəz

 4. Poliamid, polietilen, rezin, kauçuk

 5. Sellüloza, viskoz, sellüloid, nitron

498.Turşuya davamlılıq xassəsi hansı materialların təbiətinin təyin edilməsində tətbiq edilir?

 1. Liflərin

 2. Ağacın

 3. Şüşələrin

 4. Keramikanın

 5. Metalların

499.Materialların dağılmasına səbəb olan yük necə adlanır?

 1. Dağıdıcı

 2. Dövri

 3. Daimi

 4. Təkrarlanan

 5. Statik

500.Hansı xassə materialların alovlanma yaxud yüksək və ya aşağıintensivliklə yanma qabliyyətini xarakterizə edir?

  1. Odadavamlılıq

  2. Termiki davamlılıq

  3. Termiki genişlənmə

  4. Xətti genişlənmə əmsalı

  5. Həcmi genişlənmə əmsalı

501.Temperaturun dəyişməsi zamanı materialın ölçülərini dəyişməsini xarakterizə edən xassə necə adlanır?

 1. Termiki genişlənmə

 2. Xətti genişlənmə əmsalı

 3. Həcmi genişlənmə əmsalı

 4. Termiki davamlılıq

 5. Istilik tutumu


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə