İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə4/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

228.Şəkərlərin termiki parçalanmasından alınan rəngləyici maddə necə adlanır?

 1. şəkər koleri

 2. karamil

 3. karafil

 4. şəkər karamili

 5. şəkər koloru

229.Şəkərlərin termiki parçalanmasından alınan siropa oxşar maye rəngləyici hansı rəngdə olur?

 1. tünd –qəhvəyi

 2. tünd –çəhrayı

 3. tünd-qonuru

 4. tünd-qırmızı

 5. açıq-göyümtül

230.Kimyəvi cəhətdən sintetik boyaq maddələri neçə qrupa bölünür?

 1. 5

 2. 2

 3. 6

 4. 4

 5. 3

231.Sintetik boyaların turşu,əsas və neytral olmaqla fərqləndirilməsi nədən asılıdır?

 1. reaksiyadan

 2. temperaturdan

 3. aktiv turşuluqdan

 4. kimyəvi tərkibdən

 5. mənşəyindən

232.Hansı qruoun olması rəngləyicinin suda həll olmasının göstəricisidir:

 1. OH-hidroksil qrupu

 1. H-sulfoqrup

 2. COOH-karboksil qrupu

 3. NHCH3-amino qrup

 4. COOCH3-metoksil

233.Hansı rəngləyicilər suda həll olandır?

 1. sərbəst və ya qarışıq aminqrupu olan

 2. hidroksil qrupu olanlar

 3. metoksil qrupları olanlar

 4. sulfoqrupları olanlar

 5. karboksil qrupu olanlar

234.Hər birrəngləyici üçün əsasən 2 qrup xarakterikdir.Bu qrupları göstərin:

 1. xromofor,ayksoxrom

 2. xromofor,sulfonil

 3. xromofor,amino

 4. ayksoxrom,karboksil

 5. ayksoxrom,sulfo

235.Qida intoksikasiyası(toksikozlar) nə vaxt baş verir?

 1. qidada yalnız mikrob toksinləri olsuqda

 2. qidada pathogen mikroorqanizmlər olduqda

 3. qidada aerob mikroorqanizmlər olduqda

 4. qidada anaerob mikroorqanizmlər olduqda

 5. qidada göbələk mikroorqanizmləri olduqda

236.Qidada intoksikasiyaları hansı mənşəli ola bilər?

 1. bakterial və göbələk

 2. bakterial və maya

 3. bakterial və virus

 4. bakterial və faqlar

 5. bakterial və enterekokk

237.Bakterial intoksikasiyaların çox əhəmiyyətlisi hansı intoksikasiyalar hesab edilir?

 1. botulizm və stafilokokk

 2. botulizm və fuzarioz

 3. botulizm və erqotizm

 4. stafilokokk və fuzarioz

 5. stafilokokk və erqotizm

238.Cl botulinum bakteriyaları təbiətdə ən çox harada toplanır?

 1. torpaqda,su hövzələrində,balıqların bağirsaqlarında və istiqanlı heyvanlarda

 2. torpaqda,tərəvəzlərdə,balıqların bağırsaqlarında və istiqanlı heyvanlarda

 3. torpaqda,meyvvələrdə,nərə balıqlarında və istiqanlı heyvanlarda

 4. su hövzələrində,bitkilərdə,nərə balıqlarında və istiqanlı heyvanlarda

 5. su hövzələrində,quşlarda,istiqanlı heyvanlarda və atmosferdə

239.Hansı bakteriyalar hərəkətli spor əmələgətirən çöplərdir?

 1. Cl botulinum

 2. enterekokklar

 3. streptokokklar

 4. fusarim sporticfiella

 5. stafilokokklar

240.Cl botulinum bakteriyaları üçün optimal temperature həddini göstərin:

 1. 30-37°C

 2. 37-40°C

 3. 50-55°C

 4. 40-45°C

 5. 55-62°C

241.Cl botulinum bakteriyaları hansı temperatur intervalında inkişaf etmirlər?

 1. 4-5°C-n aşağı

 2. 7-8°C-n aşağı

 3. 5-6°C-n aşağı

 4. 6-7°C-n aşağı

 5. 8-9°C-n aşağı

242.Cl botulinum bakteriyalarının sporları ən çox harada toplanır?

 1. hüceyrələrin qurtaracağında

 2. hüceyrələrin vakuolasında

 3. hüceyrələrin qabığında

 4. hüceyrələrin mərkəzində

 5. hüceyrələrin sitoplazmasında

243.Optimal temperaturda (30°C) neçə faizli duz (NaCl) məhlulunda Cl botulinumun inkişafı və toksin əmələgətirməni dayandırır?

 1. 10%-li

 2. 8%-li

 3. 9%-li

 4. 6%-li

 5. 5%-li

244.Botulimum xəstəliyinin əsas əlamətləri necədir:

 1. görmənin,nitqin pozulması,əzələlərin iflici

 2. nitqin pozulması,sinir sisteminin pozulması

 3. huşun itirilməsi,əzələlərin iflici

 4. dilin tutulması,qıc olma,əzələ iflici

 5. görmənin pozulması,ürək-damar zəifliyi

245.Qızılı stafilokokklar hansı qida məhsullarında yaxşı inkişaf edirlər?

 1. karbohidratlar və zülalla zəngin

 2. karbohidratlar və lipidlərlə zəngin

 3. karbohidratlar və nişasta ilə zəngin

 4. zülalla və lipidlərlə zəngin

 5. zülalla və nişasta ilə zəngin

246.Toksik maddələr əmələ gətirən göbələklərlə xəstələnmiş hansı qida məhsullarını yedikdə mikotoksikozlar baş verir?

 1. dənli bitki məmuları

 2. paxlalı bitki məmuları

 3. nişastalı bitki məhsulları

 4. zülalla zəngin bitkilər

 5. toxumlu meyvələrdə

247.Xəstə çörəklə qidalandıqda baş verən zəhərlənmə(xəstəlik) necə adlanır?

 1. fuzarioz

 2. anginoz

 3. erqotizm

 4. fusaryoz

 5. allergizm

248.Alimentar-toksik allergiya xəstəliyinin törədicisi nədir?

 1. fusarium sportricfiella göbələyi

 2. calaviceps purpurca göbələyi

 3. fusarium gramin earum göbələyi

 4. clostridium bakteriyaları

249.Qida toksikoinfeksiyasi törədən bağırsaq çöpləri, protey, perfringes, entrokokklar və basila necə bakteriyalar hesab edilir?

 1. şərti-potogen

 2. adi potogen

 3. aerob potogen

 4. anaerob potogen

 5. fakültətiv anaerob

250.İnsanların və istiqanlı heyvanların bağırsaqlarının normal mikroflorasının tərkibinə daxil olan hansı şərti-potogen bakteriyalardır?

 1. fekal streptokokklar

 2. protey

 3. perfringes

 4. basila

 5. kolisinlər

251.Normalda xəstəlik törətməyən,ancaq insane orqanizminin zəiflədiyi müəyyən şəraitdə xəstəlik yaradan hansı mikroorqanizmlərdir?

 1. şərti potogenlər

 2. patogenlər

 3. bakteriofaqlar

 4. mikobakteriyalar

 5. kif göbələkləri

252.Qida məhsullaı ilə daxil olub ən çox zəhərlənmələri hansı mikroorqanizm törədir?

 1. tuphimurum

 2. enteriditis

 3. salmonella

 4. escherichia

 5. clostridium

253.Çozlu miqdarda(100-200qr) acı badam,ərik,şaftalı,albalı çəyirdəyi yedikdə zəhərlənmə baş verir.Səbəbini göstərin?

 1. amiqdalinin olması

 2. kapsianinin olması

 3. saloninin olması

 4. neyrotronun olması

 5. fazinin olması

254.Maranka və ilan balığı yedikdə zəhərlənmə baş verə bilər.Bunu törədən nədir?

 1. dəri vəzilərinin ifraz etdiyi selik

 2. Cl botulimum bakteriyaları

 3. mikroorqanizmlərin toksikləri

 4. avtolitik pozuntular

 5. sürətli fermentative proseslər

255.Arı balından baş verən zəhərlənməyə təsir edici maddə nədir?

 1. neytron zəhəri

 2. qarışıq zəhərlər

 3. fazin zəhəri

 4. salonin zəhəri

 5. amiqdalin zəhəri

256.Lobya unu üyütmək və onu satışa buraxmaq qadağan edilmişdir.Nə üçün?

 1. fazin adlı zəhərin olması

 2. salonin adlı zəhərin olması

 3. unun tez xarab olması

 4. unda zəhərin parçalanması

 5. unda təhərli maddənin intensive paylanması

257.Qida intoksikasiyası hansı mənşəli ola bilər?

 1. bacterial və göbələk

 2. bacterial və virus

 3. bakterial və maya

 4. bacterial və kif

 5. bacterial və faq

258.Bağırsaq zəhərinihansı mikroorqanizmlər yaradır?

 1. qızılı stafilokokklar

 2. Cl botulinum bakteriyaları

 3. mikotoksinlər

 4. saprofil mikroorqanizmlər

 5. salmonellər

259.Salmanellalar hansı şəkərləri parçalaya bilmir?

 1. laktoza və maltoza

 2. laktoza və mannoza

 3. laktoza və qlikoza

 4. maltoza və mannoza

 5. mannit və qlikoza

260.Əvvəllər salmanellalarla zəhərlənmələri necə adlandırırlar?

 1. ətlə zəhərlənmə

 2. anaerob zəhərlənmə

 3. fakültətiv zəhərlənmə

 4. quşla zəhərlənmə

 5. gəmiricilərlə zəhərlənmə

261.Clostridium perfringensin altı tipi(B,C,A,D,E,F) məlumdur.Bunlardan hansı tip qida toksikoinfeksiyasının əmələ gəlməsində əsas rol oynayır?

 1. A tipi

 2. F tipi

 3. E tipi

 4. B tipi

 5. C tipi

262.İnsan orqanizmi ilə mühit arasında hər anda mütəhərrik,dinamiki tarazlıq müəyyən olunur.Bu fikir hansı rus alimə məxsusdur?

 1. Pavlov

 2. Seçenyev

 3. Timiryazev

 4. Pakrovski

 5. Meçnikov

263.Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması hansı dövlət sənədində öz əksini tapmışdır?

 1. kostitusiyada

 2. ekoloji normalarda

 3. əmək qanunvericiliyində

 4. sanitar-gigiyenik tələblərdə

 5. İSO standartlarında

264.İstehsalat şəraitində insane üçün optimal-meteroloji şərait nədən asılı olur?

 1. orqanizmin ümumi enerji itirməsindən və ilin fəslindən

 2. orqanizmin ümumi enerji itirməsindən və qida balansından

 3. orqanizmin ümumi enerji itirməsindən fizioloji durumdan

 4. ilin fəslindən və qida balansından

 5. ilin fəslindən və fizioloji durumdan

265.İnsan özünün termotənzimlənmə mexanizminin sayəsində havanın əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə dözür.Məsələn o, hansı ani yüksək temperatura belə dözmək iqtidarındadır? °C ilə

 1. 100

 2. 80

 3. 70

 4. 60

 5. 90

266.Havanın temperature yüksəldikdə orqanizmin müvafiq reaksiyası necə olur?

 1. istilik hasiletmə azalır,dəri səthinin istilik verməsi güclənir

 2. istilik hasiletmə azalır, maddələr mübadiləsi yavaşıyır

 3. istilik hasiletmə azalır,ifrazat güclənir

 4. dəri səthinin istilik verməsi güclənir,ifrazat artır

 5. dəri səthinin istilik verməsi güclənir,maddələr mübadiləsi zəifləyir

267.Havanın tərkibindəki hansı qazların fizioloji əhəmiyyəti yoxdur?

 1. təsirsiz qazların

 2. ozon qazının

 3. karbon qazının

 4. arqon və helium qazının

 5. neon və kripton qazının

268.Atmosferin hansı tərkib hissəsi bakteriosid xassəyə malikdir?

 1. ozon

 2. karbon qazı

 3. dəm qazı

 4. təsirsiz qazlar qarışığı

 5. bakteriosid xassəsi yoxdur

269.Ozonun əsas miqdarı atmosferin nə qədər yuxarı qatında (km-lə) toplanır?

 1. 20-30

 2. 25-35

 3. 35-40

 4. 50-55

 5. 45-50

270.Canlı orqanizmləri qısa ultrabənövşəyi şüaların radiyasiya təsirindən qoruyur:

 1. ozonosfera

 2. biosfera

 3. atmosfera

 4. florosfera

 5. subsfera

271.Sənaye mərkəzlərinin havasında ən çox yayılmış kimyəvi çirkləndiricilər nədir?

 1. kükürd,azot oksidi və karbon oksidi

 2. kükürd,sulfat turşusu və karbon oksidi

 3. kükürd,hydrogen sulfide və karbon oksidi

 4. azot oksidi,karbon oksidi,zəhərli qazlar

 5. azot oksidi,zəhərli qazlar,xlorlu birləşmələr

272.Havada karbon oksidi (CO) qatılığının miqdarı hansı həddə olduqda kəskin zəhərlənmə verir?

 1. 220-500

 2. 250-550

 3. 300-600

 4. 320-600

 5. 280-650

273.Nitrozobirləşmələrin kimyəvi quruluşu N-N=o-r R və hansı qruplardır?

 1. alkil,aril

 2. aril,alisiklik

 3. alkil,karboksil

 4. alkil,metoksil

 5. aril,karboksil

274.Nitritlər və N-nitrozobirləşmələrin orqanizmə münasibəti:

 1. orqanizmdə sintez olunması,ona konseragen təsiri

 2. orqanizmdə sintez olunması,konserogen təsir göstərməsi

 3. bioloji fəallığı və konserogen təsir göstərməsi

 4. bioloji fəallığı və maddələr mübadiləsi pozğunluğu

 5. orqanizmdə sintez olunması və bioloji qeyri fəallığı

275.Nitratlarla ammonyak arasında gedən oksidləşmə-bərpaetmə siklində nə amələ gəlir?

 1. nitritlər

 2. aminlər

 3. amidlər

 4. nitrozoqazlar

 5. nitroaminlər

276.Nitratlarla zülal metobolizmində aralıq məhsulu kimi nə alınır?

 1. aminlər

 2. amidlər

 3. alkinlər

 4. nitritlər

 5. arillər

277.Məhsuldarlığı yüksəltmək üçün torpağa verilən azot kütləsi bitkilərdə hansı maddəni çoxaldır?

 1. nitrit

 2. nitrat

 3. sulfonat

 4. qlikonat

 5. nitroamil

278.Bitkilərdə ammonyakın əmələ gəlməsi hansı üzvi maddələrin parçalanması ilə yekunlaşır?

 1. aminturşuların,amidlərin,zülalların

 2. aminturşuların,amidlərin,lipidlərin

 3. aminturşuların,amidlərin,üzvi turşuların

 4. amidlərin,lipidlərin,zülalların

 5. amidlərin,lipidlərin,aminturşuların

279.Aşağıdakılardan hansı nitratların bərpaolunma məhsuludur?

 1. NAD(P)H

 2. NAD(P)

 3. NAD(P)

 4. NAF(P)H

 5. NAF(P)

280.Aşağıdakılardan hansı nitratların oksidləşmə məhsuludur?

 1. NAD(P)

 2. NAD(P)H

 3. NAF(P)

 4. NAX(P)H

 5. NAD(P)O

281.Bitkilərdə əmələ gələn nitritlər toplanmadan nitritreduktoza fermentinin təsirindən …………… qədər parçalanır.Nöqtələrin yerində nə durmalıdır?

 1. NH

 2. NH

 3. NH

 4. NH

 5. NH

282.NO-n daxil olmasına cavab olaraq bitki hüceyrələrində nə baş verir?

 1. nitratreduktoza fermenti sintes olunur

 2. oksireduktoza fermenti sintez olunur

 3. nitritreduktoza fermenti sintez olunur

 4. molekulyar azotun funksiyası güclənir

 5. molekulyar azotun funksiyası zəifləyir

283.Nitratların bərpası zamanı və ya molekulyar azotun funksiyası prosesində bitkilərdə hansı maddə əmələ gəlir?

 1. ammonyak

 2. amidlər

 3. feredonsin

 4. aminturşular

 5. azot oksidi

284.Bitkilərə kənardan daxil olan və onda əmələ gələn ammonyak sonradan hansı maddələrə çevrilir?

 1. aminturşulara və amidlərə

 2. aminturşulara və nitrozalara

 3. aminturşulara və aldehidlərə

 4. amidlərə və aldehidlərə

 5. amidlərə və alkillərə

285.Bitki mənşəli qida məhsullarında nitratlarının qatılığının artması nə ilə əlaqədardır?

 1. nəzarət olunmayan azot gübrəsi

 2. superfosfat gübrəsinin artıqlığı

 3. natamam yetkinlikdə dərilmə

 4. düzgün seçilməyə vaxtda gübrələnmə

 5. yetişmədə nəmlik qatılığı

286.Natrium və kalium nitritləri ət və ət məhsullarına nə üçün əlavə edirlər?

 1. qırmızı rəngi saxlamağa

 2. məxsusi aromat verməyə

 3. mikroorqanizmləri öldürməyə

 4. zülalların qorunmasına

 5. termiki emalın səmərəsinə

287.Ət rəngləyici zülalla nitritlər arasındakı qarşılıqlı əlaqədən hansı maddə əmələ gəli

 1. nitrozomioqlobin

 2. nitrozoqlobulin

 3. nitromioqlobin

 4. nitroqlobulin

 5. nitrozoalbumin

288.Bitkilərin əhəmiyyətli dərəcədə nitratlarıakkumilyasiya etmək qabiliyyəti nə ilə izah olunur?

 1. növündən və sortundan

 2. növündən və yetişgənlik dərəcəsindən

 3. növündən və coğrafi mövqeyindən

 4. sortundan və vegetasiya dövründən

 5. sortundan və coğrafi mövqeyindən

289.Məhsuldarlığı artırmaq üçün tətbiq edilən aqrokimyəvi texnologiyanın pozulması nəyə səbəb olur?

 1. nitratların miqdarına

 2. nitritlərin miqdarına

 3. məhsuldarlığın azalmasına

 4. yetişmə dövrünün uzanmasına

 5. məhsulun irilik dərəcəsinə

290.Bitkilərdə nitratların zülalların tərkibinə qoşulmasının sürətlənməsi nə ilə nəticələnir?

 1. nitratların miqdarı azalır

 2. nitratların miqdarı artır

 3. azotsaxlayan birləşmələrin metobalizmi dəyişir

 4. fotosintez prosesini ləngidir

 5. vegetasiya dövrünü qısaldır

291.Nitratların zülalların tərkibinə qoüulma sürəti nədən asılıdır?

 1. nitroreduktoza fermentinin fəallığından

 2. fosfatoza fermentinin fəallığından

 3. işığın,temperaturun,nəmliyin artmasından

 4. itritreduktoza fermentinin fəallığından

 5. işığın,temperaturun,nəmliyin azalmasından

292.Bir sıra herbisidlərin istifadəsi və torpaqda molibden defisiti nəyə səbəb olur?

 1. nitratların toplanmasına

 2. zülali komplekslərin yaranmasına

 3. nitratların azalmasına

 4. ammonyakın yaranma sürətinin artmasına

 5. azot saxlayan maddələrin parçalanmasına

293.Bir dəfəyə nə qədər nitratlar qəbul etdikdə orqanizmdə kəskin zəhərlənmə törədər?

 1. 1…4qr

 2. 2…6qr

 3. 4…8qr

 4. 1…5qr

 5. 8…10qr

294.Bir dəfəyə nitratların qəbul dozası hansı həddə olduqda ölümlə nəticələnə bilər?(qr-la)

 1. 8…14qr

 2. 6-…12qr

 3. 5…14qr

 4. 6…14qr

 5. 5-…17qr

295.Nitratların toksiki təsiri …… katalizatorluğu hesabına nitritlərə çevrilməsidir.Nöqtələrin yerində duran ifadəni seşin:

 1. həzm traktının mikroflorası,toxumafermentləri

 2. həzm traktının mikroflorası,hemoqlobin

 3. toxuma fermentləri,mədə şirəsi

 4. toxumafermentləri,ağız boşluğu fermentləri

 5. nazik bağırsağın mikroflorası,toxuma fermentləri

296.Orqanizmdə əmələ gələn nitritlər sonda bağırsaqdan sorularaq qana keçir,onda nə baş verir?

 1. ikivalentli dəmir hemoqlobini oksidləşdirir

 2. üç valentli dəmir hemoqlobini oksidləşdirir

 3. methemoqlobini hemoqlobinə oksidləşdirir

 4. nitrozoaminləri əmələ gətirirlər

 5. eritrositlərin miqdarını azaldar

297.Qanda methemoqlobinin hansı aşağı faizi aşanda ölümlə nəticələnir?

 1. 50

 2. 55

 3. 76

 4. 65

 5. 60

298.Nitratların və nitritlərin miqdarının orqanizmləartmasının ən böyük təhlükəsi nədir?

 1. aminlərin və amidlərin nitrozolaşması

 2. amidlərin və zülalların nitrozolaşması

 3. amidlərin və ammonyakın nitrozolaşması

 4. aminlərin və ammonyakın nitrozolaşması

 5. metqlobulinin miqdarının artması

299.3+2NO+14→3+2+4tənliyində NOhansı rolu oynayır?

 1. oksidləşdirici

 2. qruplaşdırma

 3. əvəzetmə

 4. reduksiyaetmə

 5. hidrolitik

300.Dolayısı yolla hemoqlobinin oksidləşməsində əvvəlcə nitritlər oksidləşir.Bu zaman nitrat ionu ilə yanaşı ikinci mərhələ oksidləşmə üçün mühüm olan hansı maddə əmələ gəlir?

 1. hydrogen peroksid

 2. ammonyak

 3. natrium nitrat

 4. kalium nitrat

 5. hydrogen sulfide

301.Normal fizioloji durumda orqanizmdə nə qədər methemoqlobin əmələ gəlir?(%-lə)

 1. 2

 2. 4

 3. 8

 4. 10

 5. 6


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə