İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə6/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

379. Bir qayda olaraq mallara olan tələb normativ – texniki sənədlər və texniki şərtlərlə nizama salınır. Bu hansı tələbdir?

 1. Cari tələb

 2. Ümumi

 3. Spesifik

 4. Mütləq

 5. Dövrü

380.Malların keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri birləşdirən hansı tələbdir?

 1. Perspektiv tələb

 2. Cari tələb

 3. Spesifik tələb

 4. Ümumi tələb

 5. Dövrü tələb

381. Məhsulun keyfiyyətinə təsir edən amillər neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

382. Aşağıda göstərilən 2 variantdan hansılar məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən amillər sırasına aiddir?

 1. Malın keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər

 2. Keyfiyyəti qoruyub saxlayan amillər

 3. Malların markalanması

 4. Malların qablaşdırılması

 5. Malların daşınması

383.Çörəyin məsaməliliyi, makaron məmulatının bərkliyi, meyvə-tərəvəzin ölçüsü hansı keyfiyyət göstəricisinə aiddir?

 1. Tək

 2. Kompleks

 3. Ümumi

 4. İnteqral

 5. Baza

384. Ekspertiza olunan malların bir çox əlamətləri-forması, rəngi, təzəliyi, mexaniki zədələnməsi, xəstəlikləri və s. hansı göstərici sayılır?

 1. Kompleks

 2. Tək

 3. Xarakterik

 4. Təyinedici

 5. Spesifik

385. Saxlanma, qıcqırma prosesi zamanı ərzaq məhsullarında əmələ gələn müxtəlif uçucu maddələrin cəmi nədir?

 1. Biket

 2. Turşuma

 3. Aromat

 4. Qoxu

 5. Kiflənmə

386. Orqonoleptik üsulda xassə göstəriciləri nə ilə ifadə edilir?

 1. Balla

 2. Ölçü ilə

 3. Kəmiyyət ilə

 4. Miqdarı ilə

 5. Çəkisi ilə

387.Orqanoleptik təhlil üsulunun üstün cəhəti nədən ibarətdir?

 1. Sadəliyində

 2. Mürəkkəbliyində

 3. Xarakterliyində

 4. Xüsusiliyində

 5. Adiliyində

388. Orqanoleptik təhlil üsulunun çatışmayan cəhəti nədir?

 1. Onun tətbiqinin məhdudluğundan

 2. Onun tətbiqinin sadəliyi

 3. Onun tətbiqinin xarakterliyi

 4. Onun tətbiqinin xüsusiliyi

 5. Onun tətbiqinin mürəkkəbliyi

389. Xassə göstəricilərinin ekspert üsulu ilə təyini bir adamın fikrinə əsasən , yoxsa bir neçə adamın (bir qrup ixtisasçının) fikrini əsaslanaraq aparılır?

 1. Bir qrup ixtisasçı ekspertin

 2. Bir nəfər ekspertin

 3. 5 nəfər ekspertin

 4. 3 nəfər ekspertin

 5. İstənilən adamın

390. Maddi marağı olan şəxslər ekspert qrupunun tərkibində iştirak edə bilər?

 1. Xeyr

 2. Müəyyən səlahiyyəti varsa iştirak edə bilər

 3. İcazə verilərsə iştirak edə bilər

 4. İştirak edə də bilər etməyə də bilər

 5. Səsvermə yolu ilə iştirak edə bilər

391. Ekspert qrupunun tərkibi ən azı neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. 7

 2. 8

 3. 9

 4. 11

 5. 13

392. Ekspertizada yekun qərar hansı yolla qəbul olunur?

 1. Səsvermə

 2. Qərar qəbul etmə

 3. Rəy vermə

 4. Protokol tərtib etdikdən sonra

 5. Akt tərtib etmə

393. Yekun qərar nə vaxt qəbul edilmiş hesab olunur?

 1. səsdən az verilmiş olsun yəni 7 nəfərdən. 5-i, 10 nəfərdən 7-si səs vermiş olsun

 2. səsdən .az vermiş olsun yəni 7nəfərdən 4-ü 10nəfərdən6-sı səs vermiş olsun

 3. səsdən az verilmiş olsun yəni 7 nəfərdən. 5-i, 10 nəfərdən 7-si səs vermiş olsun.

 4. səsdən az verilmiş olsun yəni 7 nəfərdən. 5-i, 10 nəfərdən 7-si səs vermiş olsun.

 5. səsdən az verilmiş olsun yəni 7 nəfərdən. 5-i, 10 nəfərdən 7-si səs vermiş olsun.

394. Ekspertiza üçün lazım olar bütün hazırlıq əməliyyatını kimlər aparır?

 1. İşçi qrup

 2. Ekspertlər

 3. Mütəxəssislər

 4. İqtisadçılar

 5. Əmtəəşünaslar

395. “ Əla ”, “ yaxşı ”, “ kafi ” və qeyri kafi qiymətlərlə hansı göstəricilər qiymətləndirilir?

 1. Xassə göstəriciləri

 2. Keyfiyyət göstəriciləri

 3. Fiziki göstəriciləri

 4. Kimyəvi göstəriciləri

 5. Mikrobioloji göstəriciləri

396.Ekspert üsulu zamanı müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündürmü?

 1. Müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi zəruridir

 2. Müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkün deyil

 3. Kənarlaşmalar dəqiq olma deyil

 4. Bəzi malların ekspertizasında mümkündür

 5. Bəzi malların ekspertizasında mümkün deyil

397. Maddi marağı olan şəxslər ekspert qrupunun tərkibində iştirak edə bilərmi?

 1. Xeyr

 2. Müəyyən səlahiyyəti varsa iştirak edə bilər

 3. İcazə verilərsə iştirak edə bilər

 4. Səs vermə yolu ilə iştirak edə bilər

 5. İştirak edə də bilər etməyə də bilər

398. Yekun qərar nə vaxt qəbul edilmiş hesab olunur?

 1. səsdən az verilməmiş olmamış olsun yəni 7 nəfərdən 5–i, 10 nəfərdən 7–si səs vermiş olsun

 2. səsdən az verilməmiş olmamış olsun

 3. yəni 7-dən 4, 10 nəfərdən 6-sı

 4. səsdən az verməmiş olsun

 5. səsdən az verməmiş olsun

399. Ekspert komissiyası ümumi qayda üzrə neçə qrupdan ibarətdir?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

400. Ekspertiza üçün lazım olan bütün hazırlıq əməliyyatını kimlər aparır?

 1. İşçi qrup

 2. Ekspertlər

 3. Mütəxəssislər

 4. İxtisasçılar

 5. Əmtəəşünaslar

401. «Sterilizasiya» nə deməkdir?

 1. Mikroorqanizmləri məhv etmək.

 2. Qaynatmaq

 3. Soyutmaq

 4. Qurutmaq

 5. Neytrallaşdırmaq

402.Kənd təsərrüfatı xammalları və heyvan mənşəli ərzaq malları üçün tətbiq edilən ekspertiza növü hansıdır?

 1. Baytarlıq sanitariya

 2. Əmtəə ekspertizası

 3. Keyfiyyət ekspertizası

 4. Əmtəəşunaslıq ekspertizası

 5. Texnoloji ekspertiza

403. Malın bütün normativ tələblərə uyğunluğunun ekspert, tərəfindən qiy- mətləndirilməsi nədir?

 1. Keyfiyyət ekspertizası

 2. Kəmiyyət ekspertizası

 3. Sanitar-gigiyenik ekspertizası

 4. Ekoloji ekspertizası

 5. Təhlükəsizlik ekspertizası

404. Kəmiyyət ekspertizasından fərqli olaraq keyfiyyət ekspertizasının nor- mativ bazası nədir?

 1. Standartlar, texniki şərtlər, təlimatlar, kodekslər

 2. Texniki şərtlər, aksizlər, təlimatlar

 3. Xüsusi qaydalar, sertifikatlar qanunlar

 4. Keyfiyyət dərəcəsi, keyfiyyət vəsiqəsi, qaydalar, əmrlər

 5. Partiyanın eyncinsliyi, nümunələrin qiymətləndiriləmsi

405. Ekspertizaya başlamazdan qabaq hansı işlə məşğul olmaq lazımdır?

 1. Bütün normativ sənədlərlə tanış olmaq

 2. Malla tanış olmaq

 3. Malın keyfiyyətinə bağlamaq

 4. Mal qonşuluğuna fikir vermək

 5. Malların fiziki-kimyəvi xassələri ilə tanış olmaq

406. Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün seçmə mal, nümunələr, nə qədər olmalıdır?

 1. Standartda nəzərdə tutulduğundan az olmalıdır

 2. Standartda nəzərdə tutulduğundan çox olmalıdır

 3. Standartda nəzərdə tutulduğundan yarısı qədər olmalıdır

 4. Standartda nəzərdə tutulduğundan hissəsi qədər olmalıdır

 5. Standartda nəzərdə tutulduğundan heç bir əhəmiyyəti yoxdur az da ola bilər çox da

407. Bioloji təhlükəsizlk nədir?

 1. Bitki ilə qidalanma

 2. Malın insan sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi

 3. Zərərli maddələrin olmaması

 4. Çirkdən asan təmizləmə

 5. Çirklənmə

408. Şәrti yararlı mal hansıdır?

 1. Yüngül nöqsanları olan mal

 2. Aşağı sortlu mal

 3. Keyfiyyətsiz mal

 4. Təhlükəli mal

 5. Satışdan çıxarılan mal

409. Mallarınkeyfiyyәtdәrәcәsinindәyişmәsinәzamanbaş verir?

 1. Saxlama daşınma zamanı

 2. Satış zamanı

 3. Markalanma zamanı

 4. Qəbul edilmə zamanı

 5. Qablaşdırma zamanı

410. Malın tәhlükәsizliyinin tәsdiqi hansı ekspertizada aparılır?

 1. Sanitar- gigiyenik ekspöertiza

 2. Sosioloji ekspertiza

 3. Məhkəmə ekspertizasl

 4. Tibbi ekspertiza

 5. Baytarlıq ekspertiza

411. Bunlardan hansı yad cisimli kimyәvi birlәşmәdir?

 1. Təbii xammal

 2. Antibiotik

 3. Aşılayıcı

 4. Ksenobiotika

 5. Rəngləyici

412. Təhlükəli məhsullar hansı üsulla məhv edilir?

 1. Yalnız mexaniki

 2. Yalnız termiki

 3. Yalnız texnoloji

 4. Termiki, mexaniki

 5. Yalnız kimyəvi

413. Termik məhvedilmə hansı yolla aparılır?

 1. Basdırmaqla

 2. Əzməklə

 3. Üyütməklə

 4. Yanma yolu ilə

 5. Parçalamaqla

414. Mexaniki mәhv edilmә hansı üsulla aparılır?

 1. Emal yolu

 2. Yandırmaq yolu ilə

 3. Əzmək yolu ilə

 4. Kimyəvi birləşmələrin təsiri ilə

 5. Əzməmək yolu ilə

415. Kimyәvi mәhv edilmә hansı üsulla aparılır?

 1. Əzmək yolu ilə

 2. Yandırmaq yolu ilə

 3. Tullantıya kimyəvi birləşdirilən təsir ilə

 4. Parçalamaq yolu ilə

 5. Bastırmaq yolu ilə

416. Tәhlükәli mal haqqında ekspertlәr hansı orqana mәlumat vermәlidir?

 1. Dövlət sanitar epidemiologiya nəzarəti orqanına

 2. Ekspert bürosuna

 3. Prokurorluğa

 4. Auditorlar palatasına

 5. Sertifikasiya orqanına

417 . Tәhlükәsizlik texnikasına әmәl edilmәdikdә eksper nә etmәlidir?

 1. Informasiyanı tamamlamalı

 2. Sənədlərə baxmalı

 3. Məsləhətlər aparmalı

 4. Qərar qəbul etməməli

 5. Ekspertizaya xitam verməli

418. Suroqat nәdir?

 1. Oxşadılan mal

 2. Informasiyalı mal

 3. Markalanmış mal

 4. Nöqsanlı mal

 5. Mal əvəzedicisi

419. Kәmiyyәt saxtalaşdırması nәdir?

 1. Sənədli malın satışa buraxılması

 2. Istehlakçının çəkidə, həcmdə, uzunliqda aldadılması

 3. Sənədsiz malın satışa buraxılması

 4. Təhlükəli malın istehsal edilməsi

 5. Potensial təhlükəli malın istehsal edilməsi

420. İnformasiya saxtalaşdırılması nәdir?

 1. Reklam informasiyası

 2. Mal haqqında təhrif olunmuş məlumatın verilməsi

 3. Standart informasiyası

 4. Sənəd informasiyası

 5. Marka informasiyası

421. Ərizә vә qaimә nә vaxt etibarsız sayılır?

 1. Əzilmiş olduqda

 2. Subyektiv nəticələr olduqda

 3. Düzgün tərtib edilmədikdə

 4. İmzalar olmadıqda

 5. Düzəliş edildikdə

422. Material obyektlәrinә nә aiddir?

 1. Nöqsanlı əşyalar

 2. Istintaqda lazım olmayan əşyalar

 3. Iş üzrə götürülən əşyalar

 4. Ekspertizaya ehtiyacı olmayan əşyalar

 5. Çıxdaş (brak)sayılan əşyalar

423. Zirzәmi vә anbarların hansı yerlәrindә torpaq nümunәsi götürülmәlidir?

 1. Tavanından

 2. Bir güncündən

 3. Müxtəlif yerlərindən

 4. Qapısının alt hissəsindən

 5. Divarından

424. Qaz halında maddәlәrdәn kim nümunә götürә bilәr?

 1. Komissiya sədri

 2. Iqtisadçı ekspert

 3. Kriminalist

 4. Müstəntiq

 5. Gömrük işçisi

425. Qaz halında maddәlәrdәn nümunә götürmәk üçün hansı vasitәdәn istifadә olunur?

 1. Ölçü kolbası

 2. Pipet

 3. Şpris

 4. Silindr

 5. Torsion tərəzi

426. Gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdir?

 1. Sənədlərin yoxlanması

 2. Malların keyfiyyətinin yoxlanması

 3. Göstəricilərin nomenklaturasının təyini

 4. Keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanması

 5. Malların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

427. Konservantlar nә vaxt istifadә olunur?

 1. Məhsulun quruluşunu yaxşılaşdırmaq üçün

 2. Məhsulun dadını yaxılaşdırmaq üçün

 3. Məhsulun iyiniyaxılaşdırmaq üçün

 4. Məhsulun rəngini yaxılaşdırmaq üçün

 5. Məhsulun saxlanma müddətini uzatmaq üçün

428. Mәhsulun saxlanma müddәtini uzadan nәdir?

 1. Konservantlar

 2. Duzlar

 3. Spirt

 4. Sirkə

 5. Qənd

429. Sanitar­gigiyenik ekspertizanın subyektlәri kimlәrdir?

 1. Sanitar mühasiblər

 2. Sanitar həkimlər

 3. Şikayət kitabı

 4. TN-rəislər

 5. Tibbi ekspertlər

430.Nə üçün zülal və sellüloza tərkibli liflər müəyyən miqdarda elektrik keçirmə qabliyyətinə malik olurlar?

 1. Hiqroskopikliyinə gör

 2. İstiliyə davamlılığına görə

 3. Elektrik keçirməsinə görə

 4. Sürtünməyə davamlıığna görə

 5. Dartılmaya davamlılığına görə

431. Tərkibdə hansı funksional qrupun olması yun lifinin rütubətə davamlılığına və az rütubət götürmə qabliyyətinə səbəb olur?

 1. S-S-

 2. OH

 3. COOH =

 4. CO –NH-

 5. CO-

 1. Ayrı-ayrı hissələrində temperatur fərqi olan materialın istilik keçirmə qabliyyətini xarakterizə edən xassə hansıdır?

 1. İstilik keçirmə

 2. Istilik tutumu

 3. Termiki genişlənmə

 4. Termiki davamlılıq

 5. Odadavamlılıq

 1. Temperatur əmsalı hansı cihazın vasitəsilə təyin edilir?

 1. Dilatometr

 2. Voltmetr

 3. Mikrometr

 4. Ampermetr

 5. Ommetr

 1. Açıq alovla yanan materiallar hansı qrupa daxildir?

 1. Asan yanan

 2. Yarımçıq yanan

 3. Yanan

 4. Yanmayan

 5. Çətin yanan

 1. Əşyaların insan tərəfindən baxmaqla təyin edilən xüsusiyyətləri hansı xassələrlə xarakterizə edilir?

 1. Optiki

 2. Kimyəvi

 3. Fiziki

 4. Mexaniki

 5. Bioloji

436.Hansı işarə beynəlxalq standart işarəsidir?

 1. İSO

 2. ГОСТ

 3. CSA

 4. UNE

 5. EURO

437.Məhsulun müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun təsdiq olunması üzrə göstərilən fəaliyyət növü necə adlanır?

 1. Sertifikatlaşdırma

 2. Standartlaşdırma

 3. Təsnifatlaşdırma

 4. Kodlaşdırma

 5. Unifikasiya

438.Sertifikatlaşdırma təşkilatları fəaliyyətə başlamazdan əvvəl hansı proseduradan keçməlidirlər?

 1. Akkreditasiya

 2. Ekspertiza

 3. Sertifikatlaşdırma

 4. İnspeksiya

 5. Nəzarət

439.Sertifikatlaşdırılmış məhsulun müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün müəyyən müddətə verilən sənəd necə adlanır?

 1. Uyğunluq sertifikatı

 2. Müqavilə aktı

 3. Normativ-texniki sənəd

 4. Texniki şərt

 5. Mütləq sertifikat

440.Sənədlər hansı növlərə bölünür ?

 1. normativ, texniki, texnoloji

 2. normativ

 3. texniki

 4. texnoloji

 5. bədii

441.Bioloji təhlükəsizlik nədir?

 1. malın insan sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi

 2. zərərli maddələrin olmaması

 3. bitki ilə qidalanma

 4. çirklənmə

 5. çirkdən asan təmizləmə

442.Aşağıdakılardan hansı məhkəmə ekspertizası idarə rəhbərinin vəzifəsinə daxildir?

 1. eksperti bilərəkdən yalan rəy verməyə görə cinayət məsuliyyəti daşıması haqqında xəbərdar etmək

 2. sualları sistemləşdirmək

 3. qərarolmadığı haldatədqiqat üzrə iş materiallarını tələb

 4. etmək qərar olmadığı halda tədqiqat obyektlərini tələb etmək

 5. bunlardan heç biri daxil deyildir

443.Qablaşdırmanın üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?

 1. “ehtiyyatlı ol, təbəqəli əşyadır”

 2. “oddan təhlükəsi yoxdur”

 3. “zəhərsizdir”

 4. “ancaq mühasib açmalıdır”

 5. “açmağa çalışma”

444.Tez xarab olan obyektlərin qablaşdırmasının üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur? 1. “saxlamaq olmaz”

 2. “istədiyiniz qədər saxlaya bilərsiniz”

 3. “obyekt qurudulmamışdır”

 4. “obyekt qurudulmuşdur”

 5. “obyekt rütubətsizdir”

445.Obyekt haqqında məlumata nə daxildir?

 1. obyektin buraxılış ili

 2. eksperin vəsiqəsinin nömrəsi

 3. komissiya sədrinin şəxsiyyət vəsiqəsininsurəti

 4. müqavilə

 5. heç biri

446.Tez xarab olan (2 saat ərzində) obyektlərin qablaşdırmasının üzərində hansı xəbərdaredici yazılar olur?

 1. “obyektlər rütubətlidir”

 2. “obyektlər rütubətsizdir”

 3. “oddan təhlükəsizdir”

 4. “zəhərsizdir”

 5. “saxlamaq olmaz”


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə