İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə5/7
tarix07.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

302.Qanda nə qədər methemoqlobinin toplanması insane həyatı üçün təhlükəli sayılır?

 1. 20% və daha çox

 2. 40% və daha çox

 3. 30% və daha çox

 4. 25% və daha çox

 5. 35% və daha çox

303.Nitratların və nitritlərin orqanizmə daxil olmasının əsas mənbəyi nədir?

 1. bitki məhsulları

 2. içməli su

 3. ət və ət məhsulları

 4. süd və süd məhsulları

 5. meyvələr

304.Hansı texnoloji əməliyyatlarda nitratların miqdarı 5…20% azalır?

 1. yuma.təmizləmə,islatma

 2. doğrama və pörtmə

 3. yoxlama və yuma

 4. təmizləmə və pörtmə

 5. doğrama və bişirmə

305.Hansı texnoloji əməliyyatda nitratların miqdarı -80% azalır?

 1. bişirmədə

 2. suda islatmada

 3. təmizləmədə

 4. pörtmədə

 5. dondurmada

306.İnsan orqanizmində nitrozobirləşmələr necə əmələ gəlir:

 1. azot turşusu ilə ikinci aminlərin qarşılıqlı təsirindən

 2. azot turşusu ilə ammonyakın qarşılıqlı təsirindən

 3. azot turşusu ilə alkillərin qarşılıqlı təsirindən

 4. azot turşusu ilə hydrogen peroksidin qarşılıqlı təsirindən

 5. azot turşusu ilə arillərin qarşılıqlı təsirindən

307.Radikalların təbiətindən asılı olaraq əmələ gələn müxtəlif nitrozoaminlərin nə qədəri konserogen,mutagen və teratogen təsir göstərir?

 1. 80%-i

 2. 86%-i

 3. 92%-i

 4. 90%-i

 5. 95%-i

308.BMT-nin Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı və Ümumdünya səhiyyə təşkilatı ilə birgə yaradılmış ,,Codex Alimentarius,, komissiyası hansı ildən başlayaraq qida standartlarını müəyyən edir?

 1. 1963

 2. 1965

 3. 1970

 4. 1980

 5. 1990

309.Süd məhsullarına aid terminlərin istifadəsi üzrə kodeksin ümumi standartlarının tərəfinə əsasən hansı süd çiy süd hesab olunur?

A) 40C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmış maya

310.Qida məsullarının təhlükəsizliyinin mahiyyəti:

 1. qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə və ya insan tərəfindən istifadə üçün yararlı olmasına zəmanət verir

 2. qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə və ya insan tərəfindən istifadə üçün yararlı olmasına zəmanət vermir

 3. qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə zəhərlənmələrə səbəb olur

 4. qida məhsulu təyinatı üzrə bişirilən zaman qida əlavələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur

 5. qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə rəng verici maddələrin tətbiqi nəzərdə tutulur

311.Qida xəstəlikərinin əksəriyyəti nə zaman baş verir?

A) məhsulların səhv emalı,soyudulması və uzun müddət saxlanması zamanı

312.Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq üçün nə etmək lazmdır?

A)su,hava,çirkab suları və südün axınları diqqətlə analiz olunmalıdır

313.Süd zavodlarında çalışan işçilər neçə dəst sanitar geyimlə təmin olunmalıdır?

 1. 3

 2. 4

 3. 6

 4. 5

 5. 9

314.Qida sənayesində sanitar-gigiyenik nəzarətin əsas prinsipinin mahiyyəti:

A)xammal materialları və insanların iş sahəsində hərəkət istiqamətinin tara və inventarın yerləşməsinin təyin edilməsidir

315.Tərkibində Listeria monositogenes bakteriya növü olan məhsulları yedikdə insanlarda hansı xəstəliklər baş verə bilər?

A)hamilə qadınlarda uşaqsalma,körpələrdə və yaşlı adamlarda qanın yoluxması

316.Qida müəssisələrinə listeriya bakteriyaları hansı yolla gətirilə bilər?

A)işçilərin ayaqqıları və geyimləri vasitəsilə,xammalla

317.Qida müəssisələrində listeriya bakteriyaları hansı yerlərdə ola bilər?

A)döşəmədə və taralarda,zibil qablarında

318.Qida sənayesində aşağıda göstərilənlərdən hansılar Təhlükəli amil hesab olunur?

A)həşəratlar,tüklər,zay məhsul,iqtisadi dələduzluq

319.Bioloji təhlükəli amillər qismində nələr çıxış edə bilər?

A)bakteriyalar,parazitlər,viruslar

320.Mikroorqanizmlərə nə lazımdır?

A)qida,su,lazımı temperatur,adi hava,havasızlıq

321.Südün tərkibində olan Potogen mikroorqanizmləri necə məhv etmək olar?

A)südü pasterizə etməklə

322.Mikrobioloji təhlükəli amillərə hansılar aiddir?

A)bakteriyalar,viruslar,ibtidailər

323.Qida sənayesi müəssisələrində bioloji çirklənmənin neçə faizini şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması təçkil edir?

 1. 30

 2. 40

 3. 35

 4. 45

 5. 50

324.İnsanı qida və su ilə yoluxdura biləcək neçə növ parazit mövcuddur?

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. 6

325.İnsanı qida və su ilə yoluxdura biləcək parazitlər hansılardır?

 1. parazit qurdlar və ibtidailər

 2. parazit qurdlar və listeriyalar

 3. parazit qurdlar və həşəratlar

 4. ibtidailər və həşəratlar

 5. parazit qurdlar və mikrokokklar

326.Parazitlərə insanlar necə yoluxur?

 1. çiy və yarı çiy nəhsullarla

 2. çiy məhsullar və hava vasitəsilə

 3. çiy məhsullar və çiy su vasitəsilə

 4. çiy məhsullar və bakteriyalarla

 5. yarı çiy məhsullar və çiy su vasitəsilə

327.Süd emalı müəssisələrində kritik nəzarət nöqtələrinin müəyyən edilməsində neçə sayda mövcuddur?

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 4

 5. 6

328.Bütün növ qida xammalında və qida məhsullarında hansı toksiki elementlər normalaşdırılır?

 1. qurğuşun,arsen,kadmium,civə

 2. qurğuşun,arsen,kalsium,civə

 3. qurğuşun,arsen,kadmium,xrom

 4. arsen,kadmium,civə,brom

 5. kadmium,kalsium,arsen,brom

329.Konservləşdirilmiş qida məhsullarında yuxarıda göstərilənlərdən əlavə hansı toksiki elementlərdə normalaşdırılır?

 1. qalay,xrom

 2. qalay,sink

 3. qalay,flor

 4. xrom,xlor

 5. xrom,brom

330.Bitki yağlarının,heyvani yağların(balıq yağıda daxil olmaqla) emal məhsullarında qalay,arsen,kadmium və civədən başqa daha hansı element normalaşdırır?

 1. nikel

 2. kobalt

 3. tellur

 4. mis

 5. dəmir

331.Kərə yağında,əridilmiş heyvan yağlarında əlavə olaraq daha hansı elementlər normalaşdırılır?

 1. mis və dəmir

 2. mis və sink

 3. mis və gümüş

 4. dəmir və sink

 5. dəmir və xrom

332.İnsan orqanizminə faydasına görə və toksikilik nöqteyi-nəzərdən dövrü sistemin elementlərini necə qrupa ayırd edirlər?

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 4

 5. 8

333.Hansı kimyəvi elementlər qidalanmanın əvəzolunmaz faktoru hesab edilir?

A)essensial makro və mikroelementlər

334.Kimyəvi elementlərin hansı vəziyyətində orqanizmdə intoksikasiya baş verə bilər?

A)optimal fizioloji qatılığın artmasında

335.Canlı təbiətdə geniş yayılmış metallar necə adlanır?

 1. biomikroelementlər

 2. biometallar

 3. mikrometallar

 4. biomakroelementlər

 5. biofəal metallar

336.Hansı kimyəvi elementlər danışıqsız tosiki hesab edilir?

A)arsen,kadmium,civə,qurğuşun

337.Hansı kimyəvi elementlər həyati vacib sayılmırlar?

A)qurğuşun,arsen,kadmium,civə

338.Hansı kimyəvi elementlər hətta az dozalarda belə orqanizmin normal metabolik funksiyasını pozur?

A)qurğuşun,civə,arsen,kadmium

339.Azərbaycanda qida məhsullarında hansı 10 kimyəvi element xüsusi nəzarətdə saxlanılır?

A)qurğuşun,arsen,kadmium,civə,sink,mis,qalay,xrom,nikel,dəmir

340.Qurğuşundan hazırlanmış məmulatlardan istifadənin həyati təhlükəli olması insanlara nə vaxtdan məlumdur?

 1. 2000 il öncə

 2. 2200 il öncə

 3. 2500 il öncə

 4. 2700 il öncə

 5. 3000 il öncə

341.Qurğuşun hansı formada istifadə edilir?

A)metal şəklində və kimyəvi birləşmələri ilə

342.İnsanın istehsal fəaliyyəti nəticəsində il ərzində təbii sulara nə qədər qurğuşun düşür?(ton-la)

 1. 500-600 min

 2. 550-650 min

 3. 750-800 min

 4. 700-800 min

 5. 600-700 min

343.İl ərzində atmosferə işlənmiş və xırda dispers vəziyyətdə nə qədər qurğuşun tullanır?

 1. 450 min tona yaxın

 2. 500 min tona yaxın

 3. 600 min tona yaxın

 4. 550 min tona yaxın

 5. 480 min tona yaxın

344.Qurğuşun kənd təsərrüfatı məhsullarına əsasən haradan düşür?

 1. torpaqdan

 2. suvarma suyundan

 3. dərman preparatlarından

 4. atmosferdən

 5. yağışdan

345.Atmosferin qurğuşunla çirklənməsinin əsas mənbəyini göstərin?

A)avtonəqliyyatın işlənmiş qazları,daş kömürün yanması,sənaye müəssisələrinin tullantıları

346.Gün ərzində qida ilə orqanizmə hansı miqdarda qurğuşun daxil olur?

 1. 0,2-0,3 mq

 2. 0,5-0,6 mq

 3. 0,3-0,4 mq

 4. 0,4-0,5 mq

 5. 0,6-0,7 mq

347.Gün ərzində su ilə orqanizmə nə qədər qurğuşun daxil olur?

 1. 0,02mq

 2. 0,04mq

 3. 0,05mq

 4. 0,03mq

 5. 0,06mq

348. Qida ilə daxil olan qurğuşunun necə faizi yaşlı insan orqanizmi

tərəfindən mənimsənilir?

 1. 10

 2. 20

 3. 15

 4. 35

 5. 30

349.Qida ilə daxil olan qurğuşunun necə faizi uşaq orqanizmi tərəfindən mənimsənilir?

 1. 30-40

 2. 35-45

 3. 50-60

 4. 40-45

 5. 45-55

350.Qida ilə daxil olan qurğuşun orqanizmin hansı orqanından yumşaq toxuma və sümüyə daxil olur və orada fosfatlar formasında toplanır?

 1. qandan

 2. həzm traktından

 3. nazik bağırsaqdan

 4. 12 barmaq bağırsaqdan

 5. öddən

351.Orqanizmdə qurğuşun ilkin olaraq nəyə təsir göstərir?

 1. zülalların SH funksional qrupunu mühasırəyə alır,fermentləri inaktivləşdirir

 2. karbohidratların SH funksional qrupunu mühasırəyə alır,fermentləri inaktivləşdirir

 3. yağların SH funksional qrupunu mühasırəyə alır,fermentləri inaktivləşdirir

 4. vitaminlərin SH funksional qrupunu mühasırəyə alır,fermentləri inaktivləşdir

 5. bioloji aktiv maddələrin SH funksional qrupunu mühasırəyə alır

352. Ionlarının nüfuz etməsinə qurğuşun nə zaman təsir edir?

 1. qurğuşun fosfat əmələ gətirdikdən sonra

 2. qurğuşun xlor əmələ gətirdikdən sonra

 3. qurğuşun sulfat əmələ gətirdikdən sonra

 4. qurğuşun flor əmələ gətirdikdən sonra

 5. qurğuşun nitrat əmələ gətirdikdən sonra

353.Qida məhsullarında hansı maddələr kasad olduqda qurğuşunun

mənimsənilməsini artırır?

 1. kalsium,fosfor,dəmir, pektinlər və zülallar

 2. natrium, fosfor,dəmir, pektinlər və zülallar

 3. xlor, fosfor,dəmir, pektinlər və zülallar

 4. hidrogen, fosfor,dəmir, pektinlər və zülallar

 5. maqnezium,fosfor,dəmir, pektinlər və zülallar

354.Müxtəlif ölkələrdə aparılan tədqiqatlarda təyin edilmişdirki, qurğuşun ən böyük konsentrasiyaya ............ malik olur:

 1. avtomagistral zonada

 2. istixana zonasında

 3. sənaye mərkəzlərində

 4. kənd təsərrüfatı zonasında

 5. çirkab suları axıdılan zonada

355.O hansı metaldır ki,otaq temperaturunda maye halındadır?

 1. civə

 2. natrium

 3. kadmium

 4. kobalt

 5. nikel

356.Orqanizmdə civənin toksikiliyi nədən asılıdır?

 1. onun birləşməsinin növündən

 2. vitaminlərin parçalanmasından

 3. bioaktiv maddələrin parçalanmasından

 4. su-duz mübadiləsinin pozulmasından

 5. mikroelementlərin çatışmamazlığından

357.Civənin toksikoloji təsir mexanizminin mahiyyəti nədir?

 1. zülalların sulfohidril qrupları ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 2. zülalların nitrit qrupları ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 3. zülalların karbonil qrupları ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 4. zülalların xlor birləşmələri ilə qarşılıqlı təsirdə olması

 5. zülalların yağlarla qarşılıqlı təsirdə olması

358.Orqanizmdə civənin antoqonisti nə hesab edilir?

 1. sink və xüsusilədə selen

 2. dəmir və xüsusilədə selen

 3. xlor və xüsusilədə selen

 4. maqnezium və xüsusilədə selen

 5. kalium və xüsusilədə selen

359.Hansı elementin qeyri-üzvi birləşmələri askarbin turşusunun pridoksinin,kalsiumun,misin,sinkin və selenin mübadiləsini pozur?

 1. civənin

 2. qurğuşunun

 3. qalayın

 4. kadmiumun

 5. sinkin

360. Nöqsanları əsas və ya çətin kənarlaşdırıla bilən mallar hansı

mallardır?

 1. Şərti yararlı

 2. Təhlükəli

 3. Yararsız

 4. Zəhərli

 5. Ziyanlı

361. Nöqsanları aradan qaldırılması mümkün olmayan mallar necə mallar sayılır?

 1. Təhlükəli mallar

 2. Ekoloji təmiz

 3. Təhlükəsiz

 4. İstifadəyə yararlı

 5. İstifadəyə yararsız

362. Şəkər neçə növdə emal olunur?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 2,5

 5. 2.5

363. Növdəyişmə hansı məqsədlərdən yarana bilər?

 1. obyektiv

 2. subyektiv

 3. istiqamətləndirici

 4. obyektiv və subyektiv

 5. məlumatlandırıcı

364.Çeşid saxtalaşdırılmasında tətbiq edilən əvəzedicilər neçə qrupa

ayrılır?

 1. iki

 2. üç

 3. dörd

 4. beş

 5. altı

365. Müstəqillik, səriştəlilik, iş təcrübəsi, şəxsi keyfiyyətlər ekspertlərə verilən nədir?

 1. Tələbələr

 2. Sənədlər

 3. Keyfiyyətlər

 4. Mükafatlar

 5. Cərimələr

366. Keyfiyyətin bir, yaxud bir neçə qrup xassələrinin qiymətləndirilməsi nədir?+

 1. Keyfiyyətin qrup göstəriciləri

 2. Keyfiyyətin balla qiymətləndirilməsi

 3. Keyfiyyətin xassə göstəriciləri

 4. Keyfiyyətin normativ göstəriciləri

 5. Keyfiyyət səviyyəsi

367. Malların keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirilən zaman mallara verilən hansı tələblər xassə nomenklaturasına daxil edilmir?

 1. Təhlükəsizlik, zərərsizlik

 2. Davamlılıq

 3. Soyuğa davamlılıq

 4. Komplekslilik

 5. Qənaətçilik

368. Malın optilmal keyfiyyət səviyyəsi dedikdə nə başa düşülür?

 1. Xassələrin müvafiqliyi

 2. Xassələrin uyğunluğu

 3. Xassələrin kompleksliliyi

 4. Xassələrin göstəricisi

 5. Xassələrin effektliliyi

369. Mal keyfiyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı hansı əsas göstəriciyə əsaslanaraq ekspertiza aparılır?

 1. Baza göstərici (yəni etalon)

 2. Xassə göstərici (yəni etalon)

 3. Davamlılıq göstərici (yəni etalon)

 4. Standart göstərici (yəni etalon)

 5. Qeyri – standart göstərici

370. Ekspertiza səlahiyyətini təsdiq edən sənəd neçə adlanır?

 1. Lisenziya

 2. Qaimə

 3. Qətiyyətli

 4. Yaşlı

 5. Şəxsiyyət vəsiqəsi

371. Məhsulun keyfiyyət dəyərliliyi nə ilə ölçülür?

 1. Enerji vermə qabiliyyəti

 2. Kiloqram

 3. Qramla

 4. Metrlə

 5. Milli qramlarla

372. Çörəkdə hansı sayda müxtəlif ətirli və tamlı maddələr var?

 1. 75

 2. 80

 3. 85

 4. 60

 5. 65

373. Aşağıda göstərilənlərdən hansı unun keyfiyyət göstəricilərinə aid

deyildir?

 1. Şəffaflığı

 2. Nəmliyi

 3. Dadı

 4. Xam – yapışqanlığın miqdarı

 5. Turşuluğu

374. Sağlam insan üçün şəkərin gün ərzində istifadəsi neçə qram təşkil

edir?

 1. 60-80 qr.

 1. 70-90 qr.

 2. 50-55 qr.

 3. 40-50 qr.

 4. 90-100 qr.

375. Orqanoleptik üsulla yumurtanın hansı keyfiyyət göstəriciləri təyin edilir?

 1. Rəngi, dadı, iyi

 2. Nəmliyi

 3. Kənar qarışıqların miqdarı

 4. Külün miqdarı

 5. Ölçüsü

376. Bütün şərtlərə riayət etdikdə təbii mineral suların təyinatlı saxlanma müddəti nə qədərdir?

 1. 6 ay

 2. 1,5 ay

 3. 2 ay

 4. 9 ay

 5. 1 il

377. Ərzaq mallarının erqonomik göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 1. Estetik

 2. Gigiyenik

 3. Antropometrik

 4. Fizioloji

 5. Psixoloji

378. Orqanoleptik üsulla yarmaların hansı keyfiyyət göstəriciləri təyin edilir?

 1. Rəngi, dadı, iyi

 2. Nəmliyi

 3. Kənar qarışıqların miqdarı

 4. Külün miqdarı

 5. Ölçüsü və bircinsliyi

379. Spirtsiz içkilərin keyfiyyəti orqanoleptiki üsulla yoxlanıldıqda neçə bal sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. 100

 2. 7

 3. 9

 4. 10

 5. 50

379. Mallara olan tələblər Aşağıda göstərilən hansı 4 variantda verilmişdir?

 1. Cari

 2. Perspektiv

 3. Ümumi

 4. Spesifik

 5. Mütləq


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə