İyaz b. Ganm 5 Bibliyografya : 5

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.21 Mb.
səhifə39/39
tarix30.12.2018
ölçüsü1.21 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
249 İslan-bal ue Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, s. 211

250 BA, MD, nr. 12, sy. 49/102, 566/1080

251 BA, MD, nr. 3, s. 66/ 157, 78/196,205/569

252 BA, A.DVN.MHM, nr. 932, hk. 1

253 BA, MD, nr. 22, s. 243/474

254 Fînkel -Barka, sy. 47 [ 1997J, s. 433-435

255 Naîmâ, III, 188

256 Uzunçarşı-h, 111/1, s. 193, 198

257 İmre Thököly

258 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 720

259 Ambra-seys- Finkel. s. 104-105, 129, 136-137, 143

260 Lutfî, IX, 36

261 a.g.e., XII. 92-93

262 BA, Mukaoelât Defteri, nr. 2, s. 109-117; BA, A.AMD.MV. nr. 41, belge 21

263 BA, TD, nr. 438, s. 759; nr. 550, s. 2-13

264 BA, MAD.nr. 22, s. 187-206

265 Ekrem Kâ­mil, 1/2 11937|, s. 46-47

266 Le Voy-age de Monsieurd'Aramon, s. 61

267 İstanbul ve Anado­lu'ya Seyahat Günlüğü, s. 210-212

268 Türk Mektup­ları, s. 63-64

269 BeschreibungderReisen, s. I 13-1 15

270 Menâziril'l-auâ-lim, ll.vr. 3ia

271 1697de Ömer Ağa

272 Turudoğlu, 1644'teTurgud

273 BA, TD, nr. 630, s. 689-698

274 Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi, s. 22

275 BA,D.MKF.,nr. 27466

276 Se­yahatname, II, 62-65

277 Cihannümâ, s. 662

278 BA, KK, nr. 2777, s. 1-13

279 Voyages en Europe, 282-283, 288-289

280 Küçük Asya, 1, 126-127

281 IV, 356-357

282 Kâmûsü'l-a'tâm, II. 847-848

283 Bostan, s. 19-20

284 1940'ta 29.100, 1945'te 28.400

285 1950'de 36-000, 1955'te 55.500, I960pta 73.500

286 çarşının içinden demiryolunun geçmesi Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde görülmeyen ve İzmit'in âdeta simgesi ha­line gelmiş bir özelliğiydi; fakat 2000 yılı sonunda demiryolu buradan kaldırılarak sahildeki yoldan geçirilmiştir

287 Jbn Hurdâzbih, s. 102,106;Mes'ûdî,s. 142,177

288 s. 309-310

289 Azi-mî Târihi, s. 16,trc. s. 21

290 Kafesoğlu, sy. 10-11 19811, s. 1-28

291 1092 so­nu veya 1093 başları

292 Seyahatname, I, 341-342

294 BA, TD, nr. 438, s. 798

295 419 hâne, yetmiş üç bekâr olmak üzere yaklaşık 2000 kişi

296 yaklaşık 1500 ki­şi

297 Polonyalı Sime-on'un Seyahatnamesi, s. 21-22

298 Seyahatname, III, 5-9

299 İstanbul Seyahatnamesi, s. 34

300 Küçük Asya, 1,183-184

301 2000 nüfus sayımı

302 bk. Hacı Özbek Camii

303 bk. Hacı Hamza Bey Mescidi Ve Türbesi

304 bk. yeşil­cami Külliyesi

305 bk. Eşrefoğlu Rûmi Camii

306 bk. çandar­lı türbesi

307 bk. Hacı Hamza Hamamı

308 bk. ismail bey Hamamı

309 Lonergan, s. 18-27; Kelly, s. 138-139

310 Kelly, s. 141-142; ayrıca bk. ÎSÂ

311 Loner­gan, s. 38-39; New CathoUc Encydopedia, IX, 1019-1020

312 a.g.e., Vlll, 1057-1058

313 Williams, s. 95-98

314 a.g.e., s. 96

315 a.g.e., s. 97

316 Athanasius, IV, 457-458

317 Socrates, 11,3

318 Yuhanna, 1/1

319 Yuhanna. 14/10

320 Yuhanna, 10/30

321 Matta, 11/27

322 Soc­rates, 11, 3-5

323 Hefele, 1,416-422

324 Gwatkin, s. 29

325 TheSeuen Ecumenical Councils of Lhe ündiuided Chıırch, XIV, 3

326 Yuhanna. 8/42

327 Korintoslu-Iar'a Birinci Mektup, 8/6

328 Yuhanna, 17/3

329 Hemmer, s. 202

330 Hefele, I, 446-447

331 a.g.e., I, 450-453; New CathoiicEncy-dopedia,X, 432-434

332 Mürûcü'z-zeheb, I, 318

333 s. 259-262

334 Matta, 20/ 25-27

335 İncil ve Sallb, s. 20-25

336 Arap düşünce tarihi Tokyo 1941

337 trc. Süleyman Ateş, Kur'an'da. Allah ue insan,Ankara 1975

338 trc. Selâhattin Ayaz, islâm Düşüncesinde İman Kavramı, İstanbul 1984

339 trc. Selâhattin Ayaz, Kur'an'da Dini ve Ahlâki Kauramlar, İs­tanbul 1984

340 trc. Ahmet Yük­sel Özemre, İbn Arabi'nin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar, İstanbul 1998

341 trc. İbrahim Ka­lın, İslâm'da Varlık Düşüncesi, İstanbul 1995

342 İslâm'ın doğuşu Kyoto 1979

343 İslâm felsefesinin kökleri|, Tokyo 1980

344 İslâm kültürü], Tokyo 1981

345 Kur'an'ı okumak], Tokyo 1983

346 Anla­mın derinliğine doğrul, Tokyo 1985

347 Mistisizm felsefesi Kyoto 1949, 1978

348 Rus insanı], Tokyo 1953, 1978

349 bu isim İbnü'l-Arabî'nin Fuşû-şü'l'hikem'inin Japonca karşılığıdır], Tok­yo 1986

350 yaklaşık 500 kişi

351 1000 kişi

352 mahallelerden birinin adı Cep­hane mahallesidir

353 a.g.e., II, 128-131

354 bk. İbn Abdüsselâm, İzzeddin

355 Süleymaniye Ktp., Tâhir Ağa Tekkesi, nr. 398

356 müellif nüs­hası İçin bk. Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp..nr. 976-986

357 Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Şer-'iyye, nr. i 129; Süleyman iye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4640

358 el-Kâşânî

359 Nefehât, s. 481

360 İtikad, ilim, marifet, ıstılahlar, müstahse-nât, âdâb, amel, ahlâk, makam, hal

361 Safa, III, 1265

362


363 Tahran 13-19; Kahire 1319

364 Mişbâhu'l-hidâye, neşredenin girişi, s. 1019

365 Nefehât, s. 481-482

366 bk. Keykâvus

367 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "dîzz" md.: Lisânü'lMrab, "'İzz" md.: Dozy, II, 123

368 el-Münâfikün 63/8

369 Fahred-din er-Râzî, Leuâmi'u'l-beyyinât, s. 147-148

370 İbn Mâce, "Dueâ3", 10; Tirmizî, "Da'avât", 82

371 bk. Azîz

372 Wensinck, el-Muccem, "cİzz" md

373 Mefsuhu, 'i-ğayb,V, 173

374 izzü'n-nefs, teazzüzü'n-nefs

375 III, 344-345

376 a.g.e., III, 368-369

377 ei-Mâide 5/54

378 Mefâtî-hu'l-ğayb, XII, 21-22

379 a.g.e., XXX, 16-17

380 izzü'n-nefs. şerefü'n-nefs

381 meselâ bk. Ebü'I-Hasan el-Âmirî, s. 106-107; İbn Hibbân, s. 142-148; Mâverdî, S. 306-309, 314-321; İbn Hazm,s. 52-53, 59, 79

382 en-Nisâ 4/139; Fâtır 35/10

383 Fahreddin er-Râzî, Mefâtî­hu'l-ğayb,XI, 64

384 Gazzâlî, el-Makşadü.'l-es: nâ, s. 51

385 Fâtır 35/10

386 Âl-i İmrân 3/26

387 Mefâtîhu'l-ğayb, VIII, 7-8

388 meselâ bk. Reşîd Rızâ, V, 463

389 Ayvansarâyî, Ha-dîkatü 7-ceuâmt", 11,151,257; Vefeyât-ı Se­lâtin, s. 70

390 Tanışık, U, 63; Uzunçarşılı, IV/l,s. 330

391 Tezkire, vr. 238b

392 Sevgi - Özcan, s. 254

393 TY, nr. 5541

394 Hazine, nr. 1474

395 Safâî, vr. 238

396 BA, A. RSK, nr. 1588, s. 178

397 BA, Tahvil Defteri, nr. 2. s. 103

398 8 Cemâziyelevvel 1189 / 7 Temmuz 1775

399 DİA, XXI, 290

400 BA, MD, nr. 166, s. 384, hk. 858-859

401 BA, A.RSK, nr. 1601, s. 10; BA, Tahvil Defteri, nr. 16, s. 79. 94, 115, 135,218

402 16 Rama­zan 1196/25 Ağustos 1782

403 Rûznâme I. Abdüthamid], vr. 4a

404 Lutfî, II, 46-47

405 14 Rebîülâhir 1244 / 24 Ekim 1828

406 a.s.e.,VIl, 20-21

407 a.g.e., VII, 21

408 17 Cemâziyelâhir 1271 /7Mart 1855

409 Uzunçarşıh, TTK Belleten, XXV \U/\ 10 119641,s.244

410 Cevdet, II, 126

411 a.g.e., IH, 272

412 a.g.e, V, 279-281

413 25 Rebîü-levvel 1209/20 Ekim 1794

414 a.g.e., VI, 139

415 a.g.e., VI, 386-387,394

416 a.g.e., VIII, 320

417 Sicill-i Os­mânî, İli, 457

418 Cevdet, VII. 320

419 Ahmed Câvid, s. 49

420 Safer 1245 /Ağustos 1829

421 Siyasî Hikâye­ler, s. 1-15,96-98

422 bk. bibi

423 TY, nr. 3566

424 Yazma­lar, IV, nr. 556

425 TY, nr. 9670

426 Târih, 111, 1 16-117, 275-294

427 bk. bibi

428 Kahire 1948 Arapça

429 TYDK, II, 459-462

430 1990, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

431 Sa-fâî.vr. 14]a; SiciH-iOsmânf, 111,455

432 Ayvansarâyî, II, 98-99

433 Kütükoğlu, s. 68

434 Osmanlı Müellifleri, Ul, 101-102

435 Afyoncu, Bel­geler, XXIV, 104

436 Subhî.vr. I72b

437 Şem'dânîzâde, I, 171

438 Kreiser, s. 235-241

439 Müri't-teuârîh, I, 141, 154

440 Hazine, nr. 1139

441 vr. 28b-36a

442 TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1395

443 bk. Zencânî, İzzeddin

444 Deu.tsch-tu.rkisch.es Au.sh.ilfe- Vokabular fürMarine undKrankenschtvestern, Ham­burg 1916

445 listesi için bk. Becker, s. 369-381; Bibliographieder Deutschsprachigen Arabistlk, XV, 30-37

446 Greifswald 1917; IV/, V 19171.. s. 5-56; genişletilmiş yeni baskı, Berlin 1917

447 Erich Britsch ile birlikte, Berlin 1929; WI, X 1929, s. 1-154

448 Berlin 1930; W/,X1İ 1930, s. 1-50

449 Türk İnkılâ­bı Tarihi Kronolojisi 1918-1923, İstan­bul 1939; II, Türkİnktlâbı Tarihi Kronolo­jisi 29.10.1923-1.1.1930, İstanbul 1941

450 Berlin 1931; ayrıca makale olarak WI, XII119311, s. 137-166

451 Türkiye Kronolojisi 1938-1945, Ankara 1990

452 trc. A. Cemal Köprülü, Ankara 1971

453 Yeni Türkiye'de İslâmlık, Ankara 1972

454 Die Türkei seit dem VVeltkriege IV. Geschichtskalender für 1931-1932" WI, XV11933, s. 1-33

455 MSOS, XXXVIII (1935|, s. 105-142 (eserlerinin tam listesi içinbk. Spuler, TTK Belleten, XLVN1/189-192 1984 s. 312-318

456 Die Österreichische Akademie der VVİssen-schaften

457 Münih, 4 Eylül 1957

458 London 1940; İsfahan 1336 hş

459 Wien Prag 1941; Gravenhage 1957

460 Leiden 1951; tıpkı­basım Tahran i 339

461 Almanca'sı.Dfc Fran-kengesehichte des Rasid ad-Din, Wien 1977

462 Al manca 'sı, Die Indiengeschichte des Rasid ad-Din, Wien 1980

463 Ar.O, sy. 9 IJ937). s. 153-200

464 İTED, III/3-4 [1959-1960], s. 227-236

465 CAJ, 1X72 1964 s. 113-122

466 Mensen and VJeltgeschichte Jed. Alexander Randa|, München 1969, s. i 45-170

467 CAJ, XII/1 1196SJ, s. 45-63

468 Anzeiger der Österreİchischen Akademie der Wissen-sehaften in Wien, sy. 107 1970), s. 139-149

469 doktora tezi. 1922

470 Introducüon au turc, II, Elements de langue turque, Paris 1949

471 Actes du İV1-' Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnolo-giques, II, Vienne 1952

472 1995; metro­pol: II.771.819

473 Kikuka -Daijushö

474 Japonya'ya giderken yolda rütbesi tümamiral I iğe yükselerek pa­şa oldu

475 Bumpachiro Ariga

476 GoroTakahashi, MizuhoYamag-chj

477 Nihon İslam Kyokai

478 Toyo-Bunko, The Oriental Library

479 antlaşma ve sonuçlan için bk. DİA, XII, 451

480 JA XV j 1830], s. 501-507

481 XV İ1835], s. 55-69, 137-151

482 l-II, Paris 1836-1840

483 ed. Fuat Sezgin!, Frankfurt 1993, s. 1 -20

484 Zil­kade 778 / Mart 1377

485 bk. Cava

486 Madras Chrİstian College

487 Union Theological Seminary

488 The Üur'ân as Scrİpture, s. 5

489 The Qur'ân as Scriplure, s. 1

490 bas­kı yeri yok; 1 372

491 el-Muharrerü'l-uecîz

492 Ü/A, XIX, 339

493 Carte du Bassın Möyen du-YyechilIrmaq, Paris 1913

494 Les eglises rupestres de Cappadoce, Pa­ris 1925-1942

495 Melanges d'ârcheologie anatolienne, I-II, Beyrouth 1928

496 bk. bibi

497 Bulgarları Horrors and the Qtıestion of the East A Letter Addressed the Rlght Honourabte W. E. Gladstone M. P., London 1876

498 14-18 Teşrinisani 1292 [26-30 Kasım 1876

499 Diplomatla Reuleıv, s. 160

500 PublicRecord Office, FO, nr. 78/2454 From Elliotto Lord Derby, nr. 56

501 16 Kânunu­evvel 1292 |28 Aralık 1876

502 Seton, s. 131

503 Public Record Office. FO, nr. 78/2678 From Salisburyto Lord Derby, nr. 35

504 Public Record Office, FO.nr. 78/2572 From Layard to FO, nr. 523

505 Histoire de Fia-der Chah, MI, London 1770

506 Laita Majnun, Calcutta 1788

507 Hitopadesa, Calcutta 178

508 Calcut­ta 1792; dünyada Sanskritçe yayımlanmış İlk eserdir

509 Memoirs ofthe Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones, London 1799-1804

510 seri, sy. IX I877, s. 324-450

511 seri, sy. 14 [ 1879|, s. 455-533; sy. 15 |1880|, s. 228-277, 421-478

512 9e seri, sy. 3 [1894|, s. 251-318, 385-501; sy. 4, 242-331;sy. 5, 269-315; sy. 6 118951, s. 221-313, 409-484; sy. 8| 1896|, s. 185-285, 369-459

513 sy. 239/2 11951], s. 159-174

514 sy. 239/2 1195 1 ], s. 335-354

515 sy. 24811960], s. 483-498

516 sy. 284/2 119961, s. 265-290

517 sy. 286/2 11998, s. 409-449

518 3eseri,sy. 11 [1841], s. 36-178,320-361; sy. 12, s. 497-545

519 9°serirsy. 141899, s. 157-173

520 sy. 207 119251, s. 1-191, 193-304

521 sy. 216/1 !930 s. 1-76; sy. 2 16/2 11930], s. 193-297

522 sy. 238 1948, s. 87- i 02

523 Precis de iegislation musulmane deSidiKhatU, Paris 1855

524 Voyages d'Ibn Batoutah texte arabe, accompagne d'ıtne Iraduction, I-IV, Paris 1853-1858

525 Lesprairies d'or, Paris 1861-1877

526 Constan-tinopleinl828,. 58

527 La Turquie actuelte, s. 160-165

528 Rechid Pacha, s. 35

529 les jeunes" karşılı­ğı

530 Son Sadrızamlar, I, 70

531 Le Memoriat Diplo-maüque,X\ll/25 1876, s. 40

532 ulûm.Gazetesi, nr. i 3, 16 Şubat 1870

533 Public Record Office, FO, nr. 424/49, 9 Şubat 1877/115

534 Osmanlılık", Vakit, 9 Ağustos 1876

535 BA, İrade-Dahi­liye, nr. 1308/93885

536 Mechueret Supplement Fran-çais, sy. 21, 1 5 Ekim 1896, s. 1

537 Hak, sy. 31, 30 Kasım ! 900

538 Ar-kivi OendrorShteteror, 19/106-2/135/748

539 Feryad, Lefkoşe, 25 Aralık 1899, s. i

540 Müceddidîn-i Os-mâniyye'nin İnşikâkı", Hürriyet, sy. 77 [1 Temmuz I897|, s. 3

541 A. Fahri, Yeni Osmanlılar Kongresi, s. 3

542 BA, Y.EE, 36/2468/141/XlI-2

543 BA-BEO/MahremâneMüsveddat, 129. 8 Temmuz 1901

544 Paris Büyükelçiliği Arşivi, D. 244, 17Temmuz 1901/nr. 30

545 Public Record Office, FO, nr. 78/211

546 The Nineteenth Century and After, sy. 311 |1903|, s. 77-78

547 meselâ Hindistan'daki Aligarh Okulu mensubu ay­dınlara yönelik Hindistan'ın GençTürkle-ri tabiri için bk. Özcan, s. 184

548 Poliçe Magistrate", The Daily Neıvs, 26 Kasım 1904

549 Browning, IV 119951, s. 530

550 Internet Capital's Young Turks", Business Week, 1 Kasım 1999

551 VVhat's Left for the New Party?", Taipei Times, 22 Ocak 2000

552 Schachter, LV/2 [ 19611, s. 306-307

553 Chaplin, XX/3 (1968), s. 396

554 Foye, II 1990, s. 8-10

555 Tunaya, hem Yeni Osmanlılar hem de Jön Türkler için sırasıyla "Birinci" ve "İkinci" "Jön Türk Hareketleri" ifadelerini teklif etmiş­se de bu gene! bir kabul görmemiştir; bk. Tahir Taner'e Armağan, s. 167

556 Hak, Meşveret, Mechveret Supplement Français, Mîzan, Osmanlı, Şûra-yı Ümmet, Terakki gibi

557 Darbe, İnkılâb, İntikam, İstikbâl Cenevre, İstirdat, Vatan gibi

558 Osmanlı 2 Pire Yıldırım gibi

559 İctihad, Şark ue Garb, Türk gibi

560 Beberuhi, Dolab, Dautıl, İncili Çauuş, Lâklâk, Kokonoz, Tokmakgibi

561 Arnavudluk Alba-nia|, Hürriyet Londra İttihad Gazetesi, Kashfal~Niqâb, Kürdistan, Türkiya't-Fe-lâf gibi

562 Ahali, Balkan, Efkâr-ı umumiye. Islah, Muvazene, Rumeli, Tu­na, Sadâ-yı Millet, Uhuvvet gibi

563 Ezan, Kânûn-iEsâsî gibi

564 Liure de t'impöt foncier, Leiden İ896

565 I-V, Leiden 1850-1864

566 B. F. Matthes ile birlikte; Leiden I855-1861

567 Matthias Salverda de Grave ile birlikte; Leyden 1856; Frankfurt I994

568 M. F. Abd ü 1 baki, el-Muc-cem, "kucûd" md

569 Eş'arî, s. 87

570 et-Tevbe 9/90; krş. et-Tevbe 9/81; M. Rıza Hasan ed-Düceylî, s. 86

571 en-Nlsâ 4/95; Müberred, III, 1214-1216; Şeh-ristânî, 1, 125

572 Müberred, III, 1221:Taberî. V, 567

573 DİA, 1, 109,318; XIX. 259


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə