Nefrologiya 1 Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?


) Xəstədə poliuriya nə zaman sayılır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə3/16
tarix22.10.2017
ölçüsü1,41 Mb.
#11144
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

148) Xəstədə poliuriya nə zaman sayılır?

A) Gündəlik diurez 1 l bərabər olduqda

B) Gündəlik diurez 500 ml bərabər olduqda

C) Gündəlik diurez 2 l az olduqda

D) Gündəlik diurez 2 l artıq olduqda

E) Gündəlik diurez 1,5 l bərabər olduqda


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
149) Damardaxili laxtalanma sindromunda nə müşahidə olunur?

A) Bütün göstərilənlər

B) Trombozlar

C) Fibrinolizin aktivləşməsi

D) Hemorragiyalar

E) Trombositopeniya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
150) Rentgenkontrast maddələrin istifadəsindən əmələ gələn nefropatiyanın risk faktorlarının artması nə zaman olur?

A) Diabetik nefropatiyada

B) Hipotenziyada

C) Böyrəklərin funksiyasının enməsi zamanı

D) Qaraciyər çatmamazlığında

E) Sadalanan vəziyyətlərdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
151) Mаqnit-rеzоnаns tоmоqrаfiyаsının hansı аşаğıdаkı üstünlükləri yoxdur?

A) Klаustrоfоbiyаlı хəstələrdə аpаrmаq оlаr

B) Kоntrаst mаddələrə həssаs аllеrgiyаlı хəstələrdə аpаrmаq оlаr

C) İnvаziv mеtоd dеyil

D) Anqiоqrаfiyа аpаrılmаsı mümkün оlmаyаn аtеrоsklеrоzlu хəstələrdə аpаrmаq оlаr

E) Şüа yüklənməsi yохdur


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
152) Sistоskоpiyа mаnipulyаsiyаsının аpаrılmаsı və fаktоrlаrın öyrənilməsinin hansına imkаn vеrmir?

A) Şişlərin аşkаr оlunmаsı

B) Sidik kisəsinin sеlikli qişаsının vəziyyətini аşkаr еtmək

C) Nеfrоptоzun аşkаr оlunmаsı

D) Kоnkremеntlərin аşkаrlаnmаsı

E) Sidik аxаrlаrının kаtеtеrizаsiyаsının аpаrılmаsı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
153) Хrоmоsistоskоpiyаdа hаnsı mаddə istifаdə оlunur?

A) Mаrqаnslаşmış kаlii

B) Furаsillin

C) İndiqоkаrmin

D) Bаrii-sulfаt

E) Rivаnоl


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
154) Diаqnоstikа məqsədi ilə böyrəklərin biоpsiyаsındаn nə zaman istifаdə еtmək оlаr?

A) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində

B) Sаdаlаnаn bütün hаllаrdа

C) Xroniki qlomerulonefritin mоrfоlоji vаriаntının öyrənilməsində

D) Sistеm qırmızı qurd еşənəyində

E) Urаt nеfrоpаtiyаsının növünün təyinində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
155) Böyrəklərin mоrfоlоji müаyinəsinin təyini nəyə imkаn vеrir?

A) Morfoloji diaqnozu təyin etməyə

B) Xəstəliyin prоqnоzu haqda fikir yürütməyə

C) Müхtəlif müаlicə mеtоdlаrının aparılmasına

D) Bütün sаdаlаnаn fаktоrlаra

E) Aktiv immunоsuprеssiv tеrаpiyаnın məqsədyönlü оlmаsına


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
156) Böyrəklərin biоpsiyаsı birindən bаşqа hansı hаllаrdа əvəz оlunmаzdır?

A) Antifоsfоlipid sindrоmlu nеfrоpаtiyаlаrın diаqnоstikаsındа

B) Nеkrоzlаşmış sistеm vаskulitlərinin diаqnоstikаsındа

C) İntеrstisiаl tubulоpаtiyаnın diаqnоstikаsındа

D) Böyrəklərin аmiloidоzunun diаqnоstikаsındа

E) Böyrəklərin pоlikistоzunun diаqnоstikаsındа


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
157) Diаqnоz qоyulmаsındа böyrəklərin biоpsiyаsının аpаrılmаsı hansı hallarda göstərişdir?

A) Böyrəklərin kəskin sidik turşulu blоkаdаsındа

B) Apоstеmаtоz nеfritdə

C) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində

D) Böyrək аrtеriyаsının еmbоliyаsındа

E) Böyrək аrtеriyаsının trоmpоzundа


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
158) Diаqnоstik оlаrаq böyrək biоpsiyаsınа göstəriş hansılardır?

A) Nеfrоtik sindrоmda

B) Etiоlоgiyаsı məlum оlmаyаn аrtеriаl hipеrtеnziyаdа

C) Gün ərzində prоtеinuriyа 1 qrаmdаn çох оlаrsа

D) Sаdаlаnаn bütün hаllаrdа

E) Dаvаmlı və rеsidiv vеrən hеmaturiyаlаrdа


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
159) Makrohematuriyada sidiyin rəngi necədir?

A) Rəngsiz

B) Sarı-samanı rəngi

C) Düyü həlimi rəngi

D) Ət suyu rəngi

E) Piyvə rəngi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
160) Makrohematuriya nə zaman müşahidə olunur?

A) Glomerulonefritdə

B) Sadalanan halların heç birində

C) Böyrəkdaşı xəstəliyində

D) Böyrəklərin şişi xəstəliyində

E) Bütün sadalanan hallarda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
161) Birindən başqa makrohematuriya hansı hallarda müşahidə olunur?

A) Glomerulonefritdə

B) Böyrəkdaşı xəstəliyində

C) Sidik kisəsinin polipində

D) Böyrəklərin şişi xəstəliyində

E) Diabetik nefropatiyanın 1-ci mərhələsində (Mogensen təsnifatı əsasında)


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
162) Böyrək biopsiyasının aparılmasına əks göstəriş hansılardır?

A) Bütün sadalananlar

B) Böyrək venasının trombozu

C) Yeganə faliyyət göstərən böyrək

D) Böyrək arteriyasının anevrizması

E) Hidronefroz, polikistoz


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
163) Böyrək biopsiyasının aparılmasına göstərişlər hansılardır?

A) Bütün sadalananlar

B) Mənşəyi aydın olmayan böyrək hipertenziyası

C) Yumaqcıq hematuriyası

D) Üç həftədən artıq davam edən renal anuriya ilə KBÇ

E) Persistəedən proteinuriya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
164) Böyrəklərin biopsiyadan sonra daha müntəzəm rast gələn fəsadlar hansılardır?

A) Makrohematuriya

B) Böyrəyin dağılması

C) Mikrohematuriya

D) Digər orqanların (qaraciyərin, dalağın, mədəaltı vəzin) travması

E) Böyrəyin kapsulaltına və paranefral hissəyə qanaxma


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
165) Yumaqcıq hematuriyasının səbəbləri hansılardır?

A) Şenleyn-Qenox purpurası, Alport sindromu, kəskin poststreptokokk qlomerulonefrit

B) Alport sindromu

C) Şenleyn-Qenox purpurası

D) Siklofosfamidin tətbiqi

E) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
166) Yumaqcıqdan kənar hematuriyanın səbəbləri hansılardır?

A) Diabetik nefropatiya

B) Qudpasçer sindromu

C) Tubulointerstisial nefrit

D) Tubulointerstisial nefrit, kistoz xəstəlikləri

E) Kistoz xəstəlikləri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
167) Sadalanan proteinuriyanın hansı forması funksional proteinuriyaya aid deyildir?

A) Kanalcıqların həddən artıq protein ilə yüklənməsi

B) Ortostatik

C) Alimentar

D) Fiziki gərginlik

E) Yüksək hərarətin olması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
168) ”Doymuş” proteinuriya sadalanan hallardan hansında təsadüf etmir?

A) Rabdomiolizdə

B) Leykozlarda

C) Yayılmış mielomada

D) Fankoni sindromunda

E) Hemolizdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
169) Yumаqcıq filtrаsiyаsının sürəti nоrmаdа nə qədərdir?

A) 40-50- ml/dəq

B) 65-120- ml/dəq

C) 10-15 - ml/dəq

D) 140-160- ml/dəq

E) 20-30- ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
170) Crush (Kraş)– sindrom nə zaman inkişaf edir?

A) Vərəmdə

B) Amiloidozda

C) Travmada

D) Podaqrada

E) Polikistozda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
171) Birindən başqa radionuklid renostintiqrafiya hansı sadalanan göstəricilərin qiymətləndirilməsinə imkan verir?

A) Effektiv böyrək qan axınına

B) Sidiyin xüsusi çəkisinə

C) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinə

D) Daşların mövcudluğuna

E) Böyrəklərin ölçülərinə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
172) Bakteriuriyanı müəyyən etmək üçün hansı tələblərə riayyət etmək vacibdir?

A) Yalnız kateterlə götürülən sidiyi yığmaq

B) Sutkalıq sidiyi yığmaq

C) İlıq su ilə yuyunmadan sonra, səhər sidiyinin şırnağının orta hissəsini yığmaq

D) Gecə sidiyini yığmaq

E) Sutkanın hər hansı vaxtında götürülən sidiyin yığmaq


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
173) Ekskretor uroqrafiya nəyin aşkarlanmasına imkan verir?

A) Kanalcıq reabsorbsiyasının səviyyəsinin

B) Kreatininin səviyyəsinin

C) Filtrasiyanın həcminin

D) Rentgenneqativ konkrementlərin

E) Proteinuriyanın miqdarının


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
174) Qlomerulyar filtrdən sərbəst filtrasiya olunan zülallar hansılardır?

A) Beta 2 – mikroqlobulin

B) Ribonukleaza

C) Bütün sadalananlar

D) İmmunoqlobulinlərin sərbəst yüngül zəncirləri

E) Lizosim


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
175) Qeyri selektiv proteinuriyada sidikdə hansı zülallar olur?

A) Alfa 2 - makroqlobulin

B) Bütün sadalananlar

C) Qamma qlobullin

D) Beta-lipoproteid

E) Trasferrin


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
176) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?

A) 3-5 gün

B) Üç həftə

C) Bir həftə

D) Dörd həftə

E) İki həftə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
177) İkincili nefrotik sindrom hansı xəstəliklərdə yaranır?

A) Anadangəlmə fin tipli nefrotik sindromda

B) Şəkərli diabetdə

C) Sadalananların hamısında

D) Sepsisdə

E) Qırmızı qurd eşənəyində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
178) Trоmbоtik rаbdоmiоlizdə, disstrеs-sindrоmundа, dissiminə оlunmuş dаmаr dахili lахtаlаnmа sindrоmundа və kəskin böyrək çаtışmazlığındа hansı müalicı vasitəsi tələb оlunur?

A) Diurеzin sürətləndirilməsi

B) Plаzmаfеrеz

C) Fasiləli hеmоdiаfiltirаsiyа

D) Aktivləşmiş kömürlə hеmоsоrbsiyа

E) İzоlə оlunmuş ultrаfiltirаsiyа


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
179) Gün ərzində sidiklə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?

A) Zimnitski sınağı

B) 3 stəkan sınağı

C) Kakovski –Addis sınağı

D) Ambürje sınağı

E) Neçiporenko sınağı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
180) 1 ml sidikdə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?

A) 3 stəkan sınağı

B) Ambürje sınağı

C) Zimnitski sınağı

D) Neçiporenko sınağı

E) Kakovski –Addis sınağı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
181) Gün ərzində 500 ml-dən az xaric olan sidiyin qiymətləndirilməsi necə adlanır?

A) Oliquriya

B) Nikturiya

C) Poliuriya

D) Normal diurez

E) Anuriya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
182) 3,5 q/gün proteinuriya hansı sindroma xarakterikdir?

A) Nefrotik sindrom

B) Böyrək hipertenziyası

C) Kəskin böyrək çatmamazlığı

D) Xroniki böyrək çatmamazlığı

E) Sidik sindromu


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
183) İzuriya nə deməkdir?

A) Sidiyin miqdarının çoxalması

B) Tezləşmiş sidik ifrazı

C) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması

D) Bərabər vaxt müddətində eyni miqdarda sidiyin xaric olması

E) Gecə sidik ifrazının gündüz sidik ifrazından artıq olması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
184) Pollakiuriya nə deməkdir?

A) Gecə sidik ifrazı aktlarının artması

B) Sidiyin miqdarının çoxalması

C) Bərabər vaxt müddətində eyni porsiyalı sidiyin xaric olması

D) Tezləşmiş sidik ifrazı aktları (gündə 7 dəfədən çox)

E) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
185) Qısa müddətli huşun itməsi və qıcolma tutmalarının əmələ gəlməsi hansı böyrək sindromu üçün xarakterikdir?

A) Nefrotik sindrom

B) Böyrək hipertenziyası

C) Xroniki böyrək çatışmazlığı

D) Böyrək eklampsiyası

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
186) Kreatinin klirensinə əsasən yumaqcıq filtrasiyasının normal sürəti necə ml/dəqiqədir?

A) 80-120 ml/dəq

B) 40-60 ml/dəq

C) 60-80 ml/dəq

D) 30-40 ml/dəq

E) 10-20 ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
187) Normada gündəlik diurez qəbul olunan mayenin hansı faizini təşkil edir?

A) 40-50 %

B) 30-40 %

C) 80-95 %

D) 95-100%

E) 65-75 %


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
188) Neçiporenko üsulu ilə sidiyin normal göstəricilərini tapın:

A) Eritrositlər 1000, leykositlər 4000, silindrlər 100

B) Eritrositlər 2000, leykositlər 6000, silindrlər 200

C) Eritrositlər 8000, leykositlər 10000, silindrlər 1000

D) Eritrositlər 6000, leykositlər 80000, silindrlər 1000

E) Eritrositlər 4000, leykositlər 10000, silindrlər 400


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
189) Hansı böyrək xəstəliyinə qeyd olunan rentgenoloji nəticə :- böyrək ləyəninin sərhədlərinin qeyri-dəqiqliyi, böyrək kasacıqlarının deformasiyası, boyun hissəsinin daralması və dartılması xarakterikdir?

A) Böyrəklərin amiloidozuna

B) Qlomerulonefritə

C) Böyrəklərin polikistozuna

D) Diabetik nefropatiyaya

E) Pielonefritə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
190) Böyrək arteriyasının stenozunun diaqnostikasında sadalanan metodlardan hansı daha informativdir?

A) Böyrək damarlarının US dopleroqrafiyası

B) İzotop renoqrafiya

C) Selektiv aortoqrafiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Böyrəklərin USM –si


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
191) Nefrotik sindromun hipovolemik variantına nə xarakterikdir?

A) Qanda albuminin 2q/dl aşağı enməsi

B) Ortostatik hipotenziya, YFS normadan 50% artıq olması,qanda albuminin 2q/dl aşağı enməsi

C) YFS normadan 50% artıq olması

D) Ortostatik hipotenziya

E) Hipertenziya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
192) Nefrotik sindromda ödemlərin xarakteristikası hansıdır?

A) "Striae distensae" əmələ gəlir

B) Basanda barmaqların yeri qalır

C) Asan yerlərini dəyişirlər

D) Sadalananların heç biri düz deyil

E) Sadalananların hamısı düzdür


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
193) Ağrı hansı böyrək xəstəlikləri zamanı xəstənin horizontal vəziyyətində azalır?

A) Nefrolitiaz

B) Paranefrit

C) Hidronefroz

D) Nefroptoz

E) Böyrək şişi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
194) Nəyin reabsorbsiyası pozulduqda sistinuriya müşahidə olunur?

A) Amin turşuların

B) Kaliumun

C) Maqneziumun

D) Fosfatların

E) Natriumun


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
195) Nefrotik sindroma nə xarakterikdir?

A) Normostenuriya

B) Hipostenuriya

C) İzostenuriya

D) Sadalananların hamısı

E) Hiperstenuriya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

196) Hansı xəstəliklərin gedişini eklampsiya daha çox ağırlaşdırır?

A) Kəskin qlomerulonefritin

B) Böyrəklərin vərəminin

C) İkincili amiloidozun

D) Xroniki pielonefritin

E) Kəskin pielonefritin


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
197) Nefrotik krizə nə xarakterikdir?

A) Kollaptoid vəziyyət

B) Anasarka

C) Qızıl yel eriteması

D) Abdominal ağrılar

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
198) Nefrotik sindromun pəhrizi nədən ibarətdir?

A) Yüksəkzülallı, duza və K-a sərhədd yoxdur

B) Yüksəkzülallı, duzlu, K-la zəngin qidadan

C) Aşağızülallı, duza və K-a sərhədd yoxdur

D) Aşağızülallı, duzlu, K-la zəngin qidadan

E) Əvəzolunmayan aminturşularla zəngin,qiymətli zülallı, duzsuz, K-la zəngin qidadan


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
199) Böyrək funksiyasının pozulması ilə yanaşı qəfildən yaranan ödemlər, hematuriya, proteinuriya, arterial hipertoniya hansı sindroma xarakterikdir?

A) Nefrotik sindroma

B) Kəskin nefritik sindroma

C) Sidik sindromuna

D) Poliorqan çatışmazlığına

E) Xroniki böyrək çatmamazlığına


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
200) Oliguriya (anuriya) nə zaman müşahidə olunur?

A) Kəskin qlomerulonefritdə

B) Göstərilən xəstəliklərin heç birində

C) Kəskin böyrək çatışmazlığında

D) Bütün göstərilən xəstəliklərdə

E) Xroniki böyrək çatışmazlığının terminal mərhələsində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
201) Sidiyin rənginin dəyişməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Böyrək xəstəliyi ilə əlaqədardır

B) Qəbul edilən qidanın növündən asılıdır

C) Bütün göstərilən faktorlar ilə

D) Qaraciyərin və öd yollarının xəstəlikləri ilə əlaqədardır

E) Qəbul edilən mayenin həcmindən asılıdır


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
202) Nefrotik sindromun meyarları hansılardır?

A) Hipoproteinemiya , ödemlər, arterial hipertenziya

B) Ödemlər, hipoproteinemiya, hiperproteinemiya

C) Ödemlər, hematuriya, arterial hipertenziya

D) Proteinuriya 1q/sut, ödemlər, hiperxolesterenemiya

E) Proteinuriya 3,5 q/sut, hipo-və disproteinemiya


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
203) Aşağıda göstərilənlərin hansında nefrotik sindrom tam inkişaf etmir?

A) Miyeloma xəstəliyi zamanı

B) Amiloidoz zamanı

C) Lüpus-nefrit zamanı

D) Şəkərli diabet zamanı

E) Xroniki qlomerulonefrit zamanı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
204) Sidik kisəsinin kateterizasiyası hansı vəziyyətlərdə nadir hallarda və həyati göstərişlər olduqda edilir?

A) Hamiləlik

B) Böyrək amiloidozu

C) Şəkərli diabet

D) Xroniki qlomerulonefrit

E) Xroniki pielonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
205) “Nefrotik kriz” nə ilə xarakterizə olunur?

A) Abdominal ağrılar

B) Dəridə eritema

C) Bütün göstərilən vəziyyətlərlə

D) Hipotenziya

E) Qızdırma


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
206) Eritrositlərin böyrəkmənşəli olmasını nə təsdiqləyir?

A) Eyni zamanda eritrositlərin və hialin silindrlərinin aşkarlanması

B) Eritrositar silindrlərin aşkarlanması

C) 3-stəkan sınaqında 2-ci və 3-cü hissəsində mikrohematuriyanın artması

D) Eyni zamanda eritrositlərin və mumvari silindrlərin aşkarlanması

E) Qələviləşən eritrositlərin aşkarlanması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
207) Hialin silindrlərin sidikdə aşkarlanması nədən xəbər verir?

A) Xroniki qlomerulonefritdən

B) Diaqnostik əhəmiyyəti azdır

C) Böyrək amiloidozundan

D) Lyupus nefritdən

E) Xroniki pielonefritdən


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
208) Nefrotik sindromda nə müşahidə olunur?

A) Bütün sadalanan dəyişikliklər

B) Hipoproteinemiya

C) Hiperxolesterinemiya

D) Hipertriqliseridemiya

E) Sadalananlardan heç biri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
209) Nefrotik sindroma nə xarakterik deyil?

A) Hipertriqliseridemiya

B) Hiperkaoqulyasiya

C) Hiperstenuriya

D) Hiperxolesterinemiya

E) Hiperproteinemiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
210) Antibakterial preparatlara qarşı mikrofloranın həssaslığının müəyyən edilməsi əhəmiyyətlidirmi?

A) Ancaq qlomerulonefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var

B) Böyük klinik əhəmiyyəti vardır

C) Ancaq pielonefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var

D) Klinik əhəmiyyəti yoxdur

E) Ancaq interstisial nefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
211) Qan zərdabında komplementin səviyyəsinin enməsi nə zaman aşkarlanır?

A) Bütün göstərilən xəstəliklərdə

B) Kəskin poststreptokok qlomerulofritdə

C) Krioglobulinemiya zamanı qlomerulonefritdə

D) Lüpus-nefrit zamanı

E) Mezangiokapilyar qlomerulonefritdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
212) Böyrəklərin funksional müayinəsinin hansı xəstəliklər zamanı əhəmiyyəti var?

A) Müstəqil diaqnostik əhəmiyyətə malikdir

B) Xəstəliyin növündən asılı olaraq müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var

C) Funksional müayinənin növündən asılı olaraq müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var

D) Ancaq uşaqlarda müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var

E) Müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
213) Xörək duzunun və heyvani zülalın yumaqcıq filtrasiyasına təsiri nədən ibarətdir?

A) Yumaqcıq filtrasiyasını azaldır

B) Təsiri xəstəliyin növündən asılıdır

C) Təsiri arterial təzyiqin səviyyəsindən asılıdır

D) Yumaqcıq filtrasiyasını artırır

E) Yumaqcıq filtrasiyasına təsir etmir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
214) Yaşlılarda yumaqcıq filtrasiyası özünü necə aparır?

A) Bu istiqamətdə tətqiqatlar keçirilməmişdir

B) Enir

C) Kişilərdə enirD) Artır

E) Həmişəki səviyyədə qalır


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
215) Böyrək xəstəlikləri zamanı hansı prosesin erkən pozulması müşahidə olunur?

A) Sidiyin qatılışması

B) Arterial təzyiqin səviyyəsindən asılı olaraq

C) Sidiyin durulaşdırılması

D) Sidiyin durulaşdırılması və qatılaşdırılması eyni zamanda

E) Xəstəliyin növündən asılı olaraq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
216) Qanda sidik cövhərinin artması nə ilə əlaqədardır?

A) Diuretiklərin artıq dərəcədə istifadəsi ilə

B) Bütün göstərilən proseslər ilə

C) Yüksək katabolizm ilə

D) Böyrək çatmamazlığı ilə

E) Susuzlaşma ilə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
217) Böyrəklərin icmal rentgenografiyası vasitəsi ilə hansı vəziyyətləri qiymətləndirmək mümkün deyil?

A) Böyrəklərin ölçülərini

B) Rentgenpozitiv konkrementlərin olmasını

C) Böyrəklərin yerləşməsini

D) Böyrək damarlarının anomaliyalarını

E) Sadalananların heç birinin


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
218) Retroqrad piyeloqrafiyanın istifadəsi hansı xəstəliyin diaqnostikası üçün məqsədə uyğundur?

A) Renovaskulyar hipertoniya

B) Böyrəklərin vərəmi

C) Diabetik nefroangioskleroz

D) Xroniki glomerulonefrit

E) Kəskin qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
219) Böyrək müayinəsinin izotop üsulları arasında hansı üsul ən yüksək informativliyə malikdir?

A) Radioizotop renoqrafiya

B) Dinamik stintsiqrafiya

C) Ancaq böyrək çatmamazlığında üsulların istifadəsi məqsədəuyğundur

D) Statik stintiqrafiya

E) Üsulların əhəmiyyətı eynidir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin