Nefrologiya 1 Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?


) Hansı kanalcıqların epiteli hüceyrələrinə fırça haşiyəsi xarakterikdir ?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə2/16
tarix22.10.2017
ölçüsü1,41 Mb.
#11144
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

73) Hansı kanalcıqların epiteli hüceyrələrinə fırça haşiyəsi xarakterikdir ?

A) Proksimal qıvrım

B) Henle ilgəhi

C) Düz distal

D) Yığıcı boru

E) Distal qıvrım


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
74) Böyrək kanalcığının hansı hissəsində 60% elektrolitlər, 90% çox bikarbonatlar və su, tam amin turşuları, şəkər, kiçik dispersli zülallar reabsorbsiya olunur?

A) Proksimal qıvrım

B) Henle ilgəhi

C) Distal qıvrım

D) Düz distal

E) Yığıcı boru


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
75) Böyrək kanalcığının hansı hissəsində elektrolitlərin və suyun reabsorbsiyası (aldesteron, antidiuretik, prostaqlandinlər) hormonları ilə tənzimlənir?

A) Henle ilgəyinin qalxan hissəsi

B) Distal

C) Henle ilgəyinin enən hissəsi

D) Proksimal qıvrım

E) Proksimal düz


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
76) Nefronun hansı hissəsində sıx ləkə (Makula densa) hüceyrələri yerləşir?

A) Proksimal qıvrım

B) Henle ilgəhi

C) Distal qıvrım

D) Yığıcı boru

E) Düz proksimal


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
77) Yukstamedulyar nefronların yumaqcıqları harada yerləşir?

A) Daxili beyin maddədə

B) Sadalananlar düzdür

C) Piramidlərdə

D) Qabıq maddədə

E) Xaric beyin maddədə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
78) Yığıcı borucuqlar haraya açılırlar?

A) Böyrək ləyəninə

B) Kiçik kasacıqlara

C) Böyük kasacıqlara

D) Sidik axarına

E) Boumen-Şumlyanski kapsulasına


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
79) Anatomik olaraq normada böyrəklərdə hansı elementlər çoxdur?

A) Eyni miqdardadırlar

B) Kiçik kasacıqlar

C) Böyrək məməcikləri

D) Böyük kasacıqlar

E) Piramidlər


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
80) Ultrafiltrasiya prosessi harada keçir?

A) Proksimal qıvrım kanalcıqda

B) Henle ilgəhində

C) Böyrək yumaqcıqlarında

D) Distal kanalcıqda

E) Proksimal düz kanalcıqda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
81) Böyrəklərdə ultrafiltrasiya prosessi nədən asılıdır?

A) Yalnız kapillyarlarda hidrostatik təzyiqdən

B) Yalnız kapilyarlarda zülalların onkotik təzyiqindən

C) Bütün parametrlərdən

D) Yalnız yumaqcıq daxili təzyiqdən

E) Başqa parametrlərdən


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
82) Böyrəklərin hansı hissəsində osmotik qatılıq yüksəkdir?

A) Daxili beyin maddədə

B) Qabıq maddədə

C) Xaric beyin maddədə

D) Bütün bölmələrdə eynidir

E) Sadalananların hamısında


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
83) Sidiyin osmotik qatılaşdırılmasında nə əsas rol oynayır?

A) Zülal


B) Sidik cövhəri

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Şəkər
Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev


84) Maddənin klirensi nə deməkdir?

A) Vaxt vahidi ərzində böyrəklərdən filtrasiya olunan maddə miqdarı

B) Ultrafiltratın 1 ml olan maddənin miqdarıdır

C) Sadalananların heç biri

D) Vaxt vahidi ərzində maddənin böyrəklərlə təmizlənən qan həcmi

E) Sadalananlar hamısı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
85) İnulinin klirensi nəyə bərabərdir?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) YFS-dən yuxarıdır

C) YFS-dən aşağıdır

D) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinə (YFS)

E) 0 bərabərdir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
86) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətini (YFS)təyin etmək üçün, istifadə edilən maddələr hansı tələblərə cavab verməlidirlər?

A) Filtrasiya, reabsorbsiya və sekresiya olmamalıdırlar

B) Tam filtrasiya olmalıdırlar, reabsorbsiya və sekresiya olmamalıdırlar

C) Filtrasiya olmamalıdırlar, reabsorbsiya və sekresiya tam olmalıdırlar

D) Tam filtrasiya, reabsorbsiya və sekresiya olmalıdırlar

E) Tam filtrasiya və sekresiya olmalı, reabsorbsiya olmamalıdırlar


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
87) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətini (YFS) təyin etmək üçün hansı maddələr istifadə edilir?

A) Sidik cövhəri

B) Endogen, ekzogen kreatinin

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Qeyd olunanlardan heç biri

E) İnulin


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
88) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti (YFS) neçəyə bərabərdir?

A) Kişilər üçün 97-137ml/dəq; qadınlar üçün 88-128 ml/dəq

B) Kişilər üçün 60-97ml/dəq; qadınlar üçün 50-88 ml/dəq

C) Kişilər üçün 130-150ml/dəq; qadınlar üçün 128-140 ml/dəq

D) Sadalananların heç biri düz deyil

E) Kişilər və qadınlar üçün eynidir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

89) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinin (YFS) normada artması hansı vəziyyətlərdə ola bilər?

A) Fiziki yüklənmədə

B) Yüksək zülallı qida qəbul etdikdə

C) Hamiləlik zamanı

D) Hamiləlik zamanı və yüksək zülallı qida qəbul etdikdə

E) Çox miqdarda maye qəbul etdikdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
90) Normada böyrək qan axını neçəyə bərabərdir?

A) 1100-1300 ml/dəq

B) 2000 ml/dəq çox

C) 500-800 ml/dəq

D) 1500-2000 ml/dəq

E) 800-1000 ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
91) Zimnitski sınağında normada sidiyin xüsusi çəkisinin fərqi nə qədər olmalıdır?

A) Hər 8 göstəricidən sidiyin xüsusi çəkisi 1012 çox olmamalıdır

B) Sidiyin ən aşağı və ən yuxarı xüsusi çəkisinin fərqi 10-dan çox olmalıdır

C) Sidiyin ən aşağı və ən yuxarı xüsusi çəkisinin fərqi 5-dən aşağı olmamalıdır

D) Hər 8 göstəricidən sidiyin xüsusi çəkisi 1012 az olmamalıdır

E) Sadalananlar düzdür


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
92) Hipostenuriya nədir?

A) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağıdır

B) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi monoton aşağıdır

C) Sadalananların heç biri düz deyil

D) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağıdır

E) Sadalananların hamısı düzdür


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
93) İzostenuriya nədir?

A) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağıdır

B) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi monoton aşağıdır 1010-1011

C) Sadalananların heç biri düz deyil

D) Sadalananların hamısı düzdür

E) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağıdır


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

94) Durulaşdırma sınağı zamanı sidiyin nisbi sıxlığının hansı rəqəmlərdə olması böyrəklərin funksional vəziyyətinin pozulmasını göstərir?

A) Sadalananların hamısı düzdür

B) Sadalananların heç biri düz deyil

C) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1015-1020 aşağı sala bilməmək qabilyyəti

D) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1010-1015 aşağı sala bilməmək qabliyyəti

E) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1004-1005 aşağı sala bilməmək qabliyyəti


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
95) Osmotik qatılaşmanın funksiyasının pozulması nə zaman müşahidə olunur?

A) Böyrək çatışmazlığında

B) Hipotireozda

C) Ağciyər şişində

D) Sadalananların hamısı düzdür

E) Sadalananların heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
96) Na qanda konsentrasiyasının hansı səviyyədən aşağı endikdə həyatı təhlükədir?

A) 145 mmol/l aşağı

B) 120 mmol/l aşağı

C) 135 mmol/l aşağı

D) Sadalananların hamısı düzdür

E) 115 mmol/l aşağı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
97) Na qanda konsentrasiyasının hansı səviyyədən artıq olduqda həyat üçün təhlükəlidir?

A) 120 mmol/l yuxarı

B) 145 mmol/l yuxarı

C) 135 mmol/l yuxarı

D) Sadalananların hamısı düzdür

E) 160 mmol/l yuxarı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
98) Ağır hiponatriemiyada (115 mmol/l aşağı) hansı klinik əlamətlər həyatı təhlükəlidir?

A) Ürək-damar simptomları-aritmiyalar, aşağı ətraf ödemləri, taxikardiya

B) Nevroloji simptomlar – baş ağrıları, ürək bulanma, huşun pozulması, psixozlar, qıc olmalar, beyin ödemi

C) Mədə-bağırsaq simptomları- ürək bulanma, qusma, diareya

D) Sadalananların hamısı

E) Ağciyər simptomları-təngnəfəslik, boğulma, ağciyər ödemi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
99) Nəyin nəticəsində ağır hipernatriemiyada (Na >160 mmol/l) ölüm baş verə bilər?

A) Nəzərə çarpan bronxospazm

B) Ürəyin dayanması

C) Qeyd olunan səbəblər

D) Baş-beyin hüceyrələrin hüceyrədaxili dehidratasiyası nəticəsində koma

E) Ağciyər ödemi


Ədəbiyyat: "Dializ",M.M.Ağayev ,S.Əliyev
100) Qan zərdabında K-mun normada miqdarı nə qədərdir?

A) 2,5-6,0 mmol/l

B) 3,5-6,0 mmol/l

C) 3,5-5,0 mmol/l

D) 2,5-5,0 mmol/l

E) 2,5-7,5 mmol/l


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
101) Ağır hipokaliemiyanın (K<3,2mmol/l) simptomları hansılardır?

A) Əzələ zəifliyi, qıc olmalar

B) Mədəcik taxikardiyası, fibrillyasiya

C) Sadalananların hamısı

D) EKQ-də U-dalğalar olması

E) Tənəffüs əzələlərinin iflici


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
102) Ağır hiperkaliemiyanın (K>7mmol/l) simptomları hansılardır?

A) Əzələ zəifliyi, qıc olmalar

B) EKQ-də sinusoidal əyri

C) Parasteziyalar, əl-ayaqların zəifləmə hissi

D) Ürəyin dayanması

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: "Dializ",M.M.Ağayev ,S.Əliyev
103) Hansı vəziyyətlərdə qanda K “yalançı” artması müşahidə oluna bilər?

A) Yüksək leykositoz (1 ml qanda 200000)

B) Sadalananların hamısı

C) Asidoz

D) Hemoliz

E) Trombositoz


Ədəbiyyat: "Dializ",M.M.Ağayev ,S.Əliyev
104) Orqanizmda turşu-qələvi müvazinəti nə ilə tənzimlənir?

A) Sadalananların hamısı ilə

B) Yuxarıda qeyd olunanların heç biri ilə

C) Böyrək mexanizmləri ilə

D) Bufer sistemləri ilə

E) Tənəffüs mexanizmləri ilə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

105) Metabolik asidoz hansı qeyd olunan vəziyyətlərdə inkişaf edir?

A) Ketoasidozda

B) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə

C) Fankoni sindromunda

D) Uremiyada

E) Ağır diareyada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
106) Aşağıda göstərilənlərin hansı sidiyə sarı-narıncı rəngi verir?

A) İrin


B) Methemoqlobin

C) Eritrositlər

D) Biliverdin

E) Bilirubin


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
107) Sidiyin qəhvəyi-qara rəngi nəyin hesabına mümkündür?

A) Bilirubinin

B) Hemoqlobin

C) Limfanın

D) Melaninin

E) Biliverdinin


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
108) Sidikdə şirniyyat qoxusu nəyin hesabına mümkündür?

A) Bakteriyaların

B) Yuxarıda qeyd olunanların hamısı

C) Yuxarıda qeyd olunanların heç biri

D) Keton cisimlərinin

E) Zülalların


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
109) Albuminin plazmadan qlomerulyar filtrdən keçməsinə nə maneə törədir?

A) Plazmanın onkotik təzyiqi

B) Kapillyarlarda qan axının sürəti

C) Bazal membranın mənfi yüklənməsi

D) Yumaqcıq plazmasının təzyiqi

E) Albuminin molekulasının diametri


Ədəbiyyat: "Nefrologiya",M.M.Ağayev
110) Hansı faktorlar zülal molekulalarının qlomerulyar filtrdən keçməsinə maneə törədir?

A) Kapillyarlarda qan axının sürəti

B) Sadalananların hamısı

C) Qlomerulyar filtrın strukturu

D) Kapilyar divarının elektrostatik yükü

E) Kapillyarlarda hidrostatik və onkotik təzyigin balansı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
111) Tamm-Xorsfoll zülalı harada əmələ gəlir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Plazma zülalının böyrək metabolizminin məhsuludur

C) Qıvrım kanalcığın epitelindən sekresiya olunur

D) Plazmadan filtrasiya olunur

E) Sadalananların heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
112) Mikroalbuminuriyanın mövcudluğu nəyi göstərir?

A) Generalizə olunmuş endotel disfunksiyasını

B) Yalnız böyrək patoloqiyasını

C) Yalnız metabolik sindromu

D) Yalnız I və II tip şəkərli diabeti

E) Yalnız ürək-damar sisteminin patologiyasını


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Nefroloji xəstələrin müayinə metodları. Böyrək xəstəliklərinin əsas 113) Mioqlobinuriya nə zaman ola bilər?

A) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə

B) Ağır hipotireozda

C) Uzun müddətli fibratların, statinlərin qəbulu zamanı

D) Ketoasidozda

E) Uzun müddətli əzilmə sindromunda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
114) Makrohematuriya hansı sadalanan xəstəliklərə xarakterik deyil?

A) Böyrəklərin amiloidozuna

B) Böyrək daşı xəstəliyinə

C) Böyrəklərin infarktına

D) Kəskin qlomerulonefritə

E) Böyrəklərin polikistozuna


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
115) Neçiporenko sınağı ilə nə təyin olunur?

A) Proteinuriyanın səviyyəsi

B) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti

C) Kanalcıq reabsorbsiyasının səviyyəsi

D) Eritrosituriya,leykosituriya və silindruriyanın dərəcəsini

E) Sidiyin xüsusi çəkisini


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
116) Nefrotik sindromun mövcudluğunu təsdiqləyən göstərici hansıdır?

A) Suyun kanalcıq reabsorbsiyasının səviyyəsi

B) Qan zərdabında xolesterinin səviyyəsi

C) Massiv proteinuriya

D) Qanda kreatininin səviyyəsi

E) Yumaqcıq filtrasiyasının səviyyəsi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
117) Xəstədə poliuriya hansı hallarda müşahidə olunur?

A) Kəskin böyrək çatışmazlığının bərpa mərhələsində

B) Çoxlu miqdarda maye qəbulunda

C) Bütün sadalanan hallarda

D) Sidikqovucu qəbulunda

E) Böyrək diabetində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
118) Böyrək ödemlərinin əmələ gəlməsi haradan başlayır?

A) Yuxarı ətraflardan

B) Aşağı ətraflardan

C) Bel nahiyyəsindən

D) Qarın nahiyyəsindən

E) Sifət (üz) nahiyyəsindən


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
119) Böyrəklərin hipоplаziyаsı оnlаrın sklеrоtik büzüşməsindən nə ilə fərqlənir?

A) Böyrəklərin strukturu dəyişilir

B) Böyrəklərin kоnturlаrı və strukturu dəyişilmir

C) Böyrəklərin uzunluğu dəyişilmir

D) Böyrəklərin qаlınlığı dəyişilmir

E) Böyrəklərin kоnturlаrı dəyişilir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
120) Böyrəklərin USM-si zаmаnı ехоnеqаtiv sаhənin аşkаr оlunmаsı nəyi bildirir?

A) Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrın hеç birini

B) Oksаlаtlаrın оlmаsını

C) Kistаnin оlmаsını

D) Fоsfаtlаrın оlmаsını

E) Kаlsinаtlаrın оlmаsını


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
121) Kаsа-ləyən sistеminin gеnişlənməsi nəyə хаrаktеrikdir?

A) KBÇ - na

B) Artеriаl hipеrtеnziyаya

C) ХBÇ - na

D) Qlоmеrulоnеfritə

E) Sidik dаşı хəstəliyinə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
122) Аnqiоqrаfiyа hansı хəstəliyin diaqnostikasında istifаdə оlunur?

A) Rеnоvаskulyаr hipеrtеnziyа

B) Rеnоpаrеnхimаl hipеrtеnziyа

C) ХBÇ


D) KBÇ

E) Qlоmеrulоnеfrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
123) Böyrək hеmоdinаmikаsı hansı аşаğıdаkı müаyinə üsulunun köməyi ilə öyrənilir?

A) Obzоr uzоqrаmmа

B) Xrоmоsistоskоpiyа

C) Böyrəklərin ÜSM

D) Rеtrоqrаd piеlоqrаfiyа

E) Dоpplеrоqrаfiyа


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

124) Sidik аxаrlаrının kеçiriciliyini öyrənmək üçün hansı müayinə üsulundan istifаdə оlunur?

A) Ekskrеtоr urоqrаfiyа

B) Rаdiоnuklid rеnоssintоqrаfiyа

C) Xrоmоsistоskоpiyа

D) Bütün qеyd оlunаn müаyinələr

E) Sidik аxаrlаrının kаtеtеrizаsiyаsı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
125) Nefrotik sindromda dəri örtüklərinin rəngi nəcə olur?

A) Sarımtıl rəngi

B) Sianoz

C) Torpaq rəngi

D) Avazımış (mumabənzər)

E) Qırmızı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
126) Xəstədə nikturiya olduqda nə baş verir?

A) Gecə diurezi gündüz diurezin 1/3 təşkil edir

B) Gecə diurezi gündüz diurezin 1/4 çoxunu təşkil edir

C) Gecə diurezi gündüz diurezin 1/3 çoxunu təşkil edir

D) Gecə diurezi gündüz diurezin 1/3 azını təşkil edir

E) Gecə diurezi gündüz diurezin 1/4 təşkil edir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
127) Xəstədə oliquriya olduqda gün ərzində diurezin miqdarı nə qədər olur?

A) 1 l artıqdır

B) 500 ml artıqdır

C) 1 l azdır

D) 1l bərabərdir

E) 500 ml-dən azdır


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
128) Nikturiya hansı xəstəliyin erkən əlamətidir?

A) Kəskin böyrək çatışmazlığının

B) Sistitin

C) Xroniki böyrək çatışmazlığının

D) Kəskin qlomerulonefritin

E) Kəskin pielonefritin


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
129) Urat duzları hansı mühitdə çöküntü verir?

A) Sidiyin neytral reaksiyasında

B) Bütün sadalananlarda

C) Sadalananların heç birində

D) Sidiyin turş reaksiyasında

E) Sidiyin qələvi reaksiyasında


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
130) ”Fasies nefritica” hansı xəstəliyə xarakterik deyil?

A) Kəskin qlomerulonefritə

B) Xroniki qlomerulonefritə

C) Amiloidoza

D) Nefrotik sindroma

E) Feoxromasitomaya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

131) Fosfat duzları hansı mühitdə çöküntü verir?

A) Sidiyin neytral reaksiyasında

B) Sidiyin turş reaksiyasında

C) Sidiyin qələvi reaksiyasında

D) Sadalananların heç birində

E) Bütün sadalananlarda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
132) Hipoproteinemiya nə zaman müşahidə olunur?

A) Feoxromasitomada

B) Vazorenal hipertenziyada

C) Nefrotik sindromda

D) Uratlı nefropatiyada

E) Sistitdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
133) Böyrəklər оrqаnizmdə nəyi təmin еdir?

A) İzоhidriyаnı

B) İzооsmiyаnı

C) İzоvоlеmiyаnı

D) İzоiоniyаnı

E) Qеyd оlunаnlаrın hаmısı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
134) Sidikdə “aktiv leykositlərin”sayı hansı xəstəlikdə artır?

A) Dermatomiozitlərdə

B) Skerodermiyada

C) Şəkərli diabetin kəskinləşməsində

D) Feoxromasitomada

E) Pielonefritin kəskinləşməsində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
135) Neçiporenko sınağında hansı elementlərin sayı hesablanır?

A) Bütün sadalanan elementlər

B) Sadalananlardan heç biri

C) Silindrlərin sayı

D) Leykositlərin sayı

E) Eritrositlərin sayı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
136) Neçiporenko sınağında hansı miqdar sidikdə elementlərin sayı hesablanır?

A) 50 ml sidikdə

B) 1 ml sidikdə

C) 100 ml sidikdə

D) 5 ml sidikdə

E) 10 ml sidikdə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
137) Böyrək arteriyasının stenozu nə zaman müşahidə olunur?

A) Qlomerulonefritdə

B) Pielonefritdə

C) Renoparenxim hipertenziyada

D) Nefrotik sindromda

E) Vazorenal hipertenziyada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

138) Hipostenuriya hansı xəstəliyə xarakterdir?

A) Paraneoplastik nefropatiyaya

B) Xroniki böyrək çatmamazlığına

C) Sistitə

D) Uratlı nefropatiyaya

E) Diabetik nefropatiyanın başlanğıc mərhələsinə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
139) Hemoqlobinuriya nə zaman ola bilər?

A) Benzin, fenol, anilin ilə zəhərlənmələrdə

B) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə

C) Malyariyada

D) Hemolizdə

E) İsti vurmada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
140) Hemoqlobinuriya və mioqlobinuriya nəyə aiddir?

A) Makrohematuriyaya

B) Yalançı hematuriyaya

C) Sadalananlar düzdür

D) Mikrohematuriyaya

E) Həqiqi hematuriyaya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
141) Sidiyin analizində yüksək miqdarda yastı epitelin olması hansı zədələnməni göstərir?

A) Böyrək parenximasının zədələnməsini

B) Sidik axarın zədələnməsini

C) Sidik kisəsinin zədələnməsini

D) Sadalananların hamısını

E) Ləyənin zədələnməsini


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
142) Sidiyin analizində böyrək kanalcıq epitelisinin olması hansı zədələnməni göstərir?

A) Sidik kisəsinin zədələnməsini

B) Ləyənin zədələnməsini

C) Böyrək parenximasının zədələnməsini

D) Sidik axarın zədələnməsini

E) Sadalananların hamısının zədələnməsini


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
143) Sidiyin ümumi analizində normada hansı silindrlər ola bilər?

A) Dənəli

B) Piyli

C) Hialin

D) Eritrositar

E) Mumabənzər


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
144) Təklif olunan şüa-diaqnostikası üsullarından hansı daha təhlükəsizdir?

A) Radionuklid indikasiyası

B) Eyni dərəcədə təhlükəsizdir

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Kompüter tomoqrafiyası

E) Eyni dərəcədə təhlükəlidir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
145) Şüa-diaqnostikasının kontrast metodla aparılmasının mütləq əks göstərişləri hansıdır?

A) Susuzluq

B) Dərman preparatlarına qarşı zərərli reaksiya

C) XBÇ


D) Anamnezdə kontrast maddələrə qarşı reaksiya

E) Bronxial astma


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
146) Kompüter tomoqrafiya metodu ilə nə təyin olunur?

A) Böyrəklərin daşı

B) Bütün sadalananlar

C) Böyrəklərin şişi

D) Böyrəklərin kistası

E) Böyrəklərin anomaliyası


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
147) Rentgenkontrast maddələrin (RKM) istifadəsində KBÇ –nın profilaktika məqsədi ilə daha təsirli istifadə olunan maddə hansıdır?

A) Arterial təzyiqin tənzimlənməsi

B) Aşağı osmalyar RKM istifadəsi

C) İmkan dairəsində RKM minimal dozaların istifadəsi

D) 12 saat müddətində müayinədən əvvəl və sonra xəstələrin adekvat hidratasiyası ( 1,5ml/kq/saat )

E) Risk faktorlarının nəzərə alınması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin