Nefrologiya 1 Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?


) AÇF-inhibitorların təyini nə zaman göstərişdir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə8/16
tarix22.10.2017
ölçüsü1,41 Mb.
#11144
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

491) AÇF-inhibitorların təyini nə zaman göstərişdir?

A) Hiperkaliemiyada

B) Böyrək arteriyasının stenozunda

C) XBÇ II mərhələsində

D) Hamiləlikdə

E) Tək böyrəyin arteriyasının stenozunda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
492) I tip angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarının təyinində hansı göstəriciləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır?

A) Qanda kreatini və K səviyyəsini

B) Sadalanların nəzarəti lazım deyil

C) Trombositlərin səviyyəsini

D) Qanda kreatinin səviyyəsini

E) Qanda K səviyyəsini


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
493) Böyrək hipertenziyasının müalicəsində kalsium antaqonistlərin hansı qrupu az məsləhətlidir?

A) Fenilalkilaminlər(verapamil)

B) Uzun təsirli dihidropiridinlər(amlodipin)

C) Qısamüddətli təsirə malik dihidropiridinlər (korinfar)

D) Qrupların effektivliyi eynidir

E) Benzotiazepinlər (diltiazen)


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
494) Tiazid diuretiklərin zərərli effektləri hansılardır?

A) Sadalanların hamısı

B) Hiperglikemiya

C) Hipokaliemiya

D) Impotensiya

E) Hiperurikemiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
495) Hipertenziv nefroskleroza hansı morfoloji əlamətlər aid deyil?

A) Yumaqcıqların iltihabi infiltrasiyası

B) Yumaqcıqlarda mezangial hüceyrələrin proliferasiyası və matriksin artması

C) Arteriolaların divarlarının hialinozu

D) Kiçik və iri kaliberli damarların intimasının qalınlaşması

E) Kanalcıqların atrofiyası


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
496) Vazorenal hipertoniyanın və hipertenziv nefropatiyanın differensial diaqnostikasında sadalananlardan hansı həlledicidir?

A) Böyrəklərin USM-si

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Sidiyin ümumi analizi

D) Böyrək damarların ultrasəs doppleroqrafiyası

E) Hipertoniyanın rezistent xarakteri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
497) Hipertenziv nefropatiyanın differensial diaqnostikası hansı xəstəliklərlə aparılır?

A) Sadalananların hamısı ilə

B) Vazorenal hipertoniya ilə

C) Sadalananların heç biri ilə

D) Xroniki tubulointerstisial nefritlə

E) Xroniki qlomerulonefritlə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
498) Hipertenziv nefropatiyanın müalicəsində müasir preparatlardan I sıra preparatları hansılardır?

A) Ca – antaqonistləri

B) İmidazolin reseptorlarının antoqonistləri

C) β-blokatorlar

D) Diuretiklər +aldosteronun antoqonistləri

E) AÇF –inhibitorlar +angiotenzin II reseptorların antoqonistləri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
499) AÇF –inhibitorlar və angiotenzin II reseptorların antaqonistlərinin təyininin mütləq əks göstərişlərinə nə aid deyil?

A) Hiperkaliemiya K>7mmol/l

B) Yumaqcıq filtrasiyasının surəti YFS <30ml/dəq

C) Tək böyrək arteriyasının stenozu

D) Hamiləlik

E) Böyrək arteriyalarının 2 tərəfli stenozu


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
500) Vazorenal hipertenziyaya nə xarakterdir?

A) USM-də böyrəklərin ölçülərin assimmetriyası

B) Cavan və ahıl yaşlı adamlarda qəfildən əmələ gələn arterial təzyiq

C) Çətin korreksiya olunan arterial təzyiq

D) Sadalanların hamısı

E) AÇF-inhibitorların ilk qəbulundan yaranan kollaptoid reaksiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
501) Vazorenal hipertenziyanın daha informativ diaqnostika metodları hansılardır?

A) Sadalanların hamısı

B) Qanın lipid spektrının təyini

C) Böyrək arteriyasının US doppleroqrafiyası

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Sidiyin ümumi analizi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


502) Vegener qranulematozu zamanı hansı orqanlar zədələnir ?

A) Yuxarı tənəffüs yolları

B) Göstərilənlərin heç biri

C) Ağciyər

D) Bütün göstərilənlər

E) Böyrəklər


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
503) Nekroz əmələ gətirən vaskulitlərə hansılar aiddir?

A) Vegener qranulematozu

B) Düyünlü periarteriit

C) Mikroskopik poliarteriit

D) Göstərilənlərin heç biri

E) Bütün göstərilənlər


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
504) Şeynleyn-Qenox purpurası zamanı hansı orqanlar zədələnir?

A) Dəridə xırda damarlar

B) Mədə-bağırsaq traktı

C) Böyük oynaqlar

D) Bütün göstərilənlər

E) Böyrəklər


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
505) Vegener qranulematozu zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?

A) Arterial hipertoniya

B) Hematuriya

C) Ödemlər

D) Bütün göstərilənlər

E) Proteinuriya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
506) Sürətlə inkişaf edən Vegener qranulematozunun kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Morfoloji müayinədə ekstrakapilyar nefrit aşkar olunur

B) Bütün göstərilənlər

C) Proteinuriya (gündə 3 q-dan çox)

D) Kəskin böyrək çatışmazlığı

E) Nefrotik sindrom


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
507) Vegener qranulematozu hansı əlamətlərlə səciyyələnir?

A) Anemiya

B) Bütün göstərilən zədələnmələr ilə

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xoralı-nekrozlu zədələnməsi ilə

D) Ağciyər infiltratları

E) Göstərilənlərdən heç biri ilə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
508) Vegener qranulematozu zamanı hansı hallarda immunodepressantlar əks göstərişdir?

A) Sepsisdə

B) Göstərilənlərdən heç birində

C) Aqranulositozda

D) Preparatlara qarşı yüksək həssaslıq olduqda

E) Bütün göstərilən hallarda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
509) Vegener qranulematozunun proqnozu nədən asılıdır?

A) Silindruriyanın dərəcəsindən

B) Urikemiyanın səviyyəsindən

C) Leykosituriyanın dərəcəsindən

D) İmmunodepressiv terapiyanın effektindən

E) Antibakterial terapiyanin düzgün olmasindan


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
510) Vegener qranulematozu zamanı nəyə qarşı anticisimlər yaranır?

A) Eritrositlərin sitoplazmasına

B) Trombositlərin sitoplazmasına

C) Yumaqcıqların bazal membranasına

D) Mezangiumun antigenlərinə

E) Neytrofillərin sitoplazmasına


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
511) Berje xəstəliyi nədir?

A) Trombotik trombositopenik purpura

B) Qeyri-trombositopenik purpura

C) Düyünlü periarteriit

D) İg A-nefropatiyası

E) Nekroz əmələ gətirən vaskulit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
512) Nefrotik sindrom zamanı hansı hallar müşahidə oluna bilər?

A) Anasarka

B) Bütün göstərilənlər

C) Assit


D) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı

E) Nefrotik kriz (abdominal ağrılarla)


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
513) Purpura nə zaman trombositopenik olur?

A) Bütün göstərilən hallarda

B) Qazanmış immun çatışmazlığı sindromu zamanı

C) Hemolitik-uremik sindromunda

D) Kəskin sepsisdə

E) Damardaxili laxtalanma sindromunda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
514) Purpura nə zaman qeyri-trombositopenik olur?

A) Yarımkəskin infeksiyalı endokardit

B) Dərman xəstəliyi

C) Sistem qırmızı qurd eşənəyi zamanı

D) Bütün göstərilən hallarda

E) Düyünlü periarteriit zamanı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
515) Sklerodermiya hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?

A) Dəri zədələnməsi

B) Daxili orqanların zədələnməsi

C) Bütün göstərilənlərlə

D) Dayaq-hərəkət apparatının zədələnməsi

E) Göstərilənlərdən heç birində


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
516) Sklerodermiya zamanı hansı daxili orqanlar daha çox hallarda zədələnir?

A) Mədə-bağırsaq traktı

B) Ağciyər

C) Böyrəklər

D) Bütün göstərilənlər

E) Ürək
Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


517) Qudpasçer sindromu zamanı böyrək zədələnməsinin əlamətləri hansılardır?

A) Bütün göstərilənlər

B) Proteinuriya

C) Hematuriya

D) Böyrək çatmamazlığı

E) Göstərilənlərdən heç biri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
518) Sklerodermiya zamanı damar zədələnməsi hansı tipə aiddir?

A) Vegener qranulematozu

B) Aterosklerotik zədələnmə

C) Obliterasiyalı mikroangiopatiya

D) Allergik reaksiya

E) Hemorragik vaskulit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
519) Böyrəklərin və ağciyərin birgə zədələnməsi nə zaman müşahidə olunur?

A) Göstərilənlərdən heç birində

B) Bütün göstərilən hallarda

C) Düyünlü periarteriitin astmatik variantında

D) Qudpasçer sindromunda

E) Vegener qranulematozunda


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
520) Qudpasçer sindromu hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?

A) Yumaqcıqların bazal membranasına qarşı anticisimlərin olması

B) Ağciyər alveolalarının bazal membranasına qarşı anticisimlərin olması

C) Bütün göstərilənlər hallarda

D) Immundepozitlərin yığılması

E) Göstərilənlərdən heç biri.


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
521) Qudpasçer sindromunun etioloji faktorları?

A) Dərmanların təsiri

B) Bütün göstərilənlər

C) Göstərilənlərdən heç biri

D) Virus infeksiyası

E) İrsi meyillik


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
522) Qudpasçer sindromu zamanı böyrək zədələnməsi hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir?

A) Bədxassəli arterial hipertenziya ilə

B) Göstərilənlərin heç biri

C) Sürətlə nkişaf edən nefrit

D) Bütün göstərilənlərlə

E) Nefrotik sindromla gedən lipoidli nefroz


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
523) Qudpasçer sindromunun kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Agciyər qanaxması

B) Qanqusma

C) Anemiya

D) Bütün göstərilənlər

E) Qanhayxırma


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
524) D-penisillamin hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur?

A) Vegener qranulematozunda

B) Düyünlü periarteriitdə

C) Sklerodermiyada

D) Qudpasçer sindromunda

E) Şenleyn-Qenox purpurasında


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
525) Sistem sklerodermiyanın etiopatogenezində hansı faktorlar rol oynayır?

A) Immun faktorlari

B) Viruslu infeksiya

C) Bütün göstərilənlər

D) Qenetik faktorlar

E) Kimyəvi təsir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
526) Şenleyn-Qenox purpurasında hansı müalicə tətbiq olunur?

A) Bütün göstərilənlər

B) Azzülallı pəhriz

C) İmmunodepressiv terapiya

D) İnsan donor immunoqlobulini

E) Plazmaferez


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
527) Trombotik mikroangiopatiyaların patogenezində hansı faktorların əhəmiyyəti var?

A) Bütün göstərilən faktorların aktivləşməsi

B) Mikrosirkulyasiyanın pozulması

C) Trombositlərin

D) Trombositar trombların əmələ gəlməsi

E) Trombositlərin adgeziyası


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
528) Trombotik mikroangiopatiya zamanı hansı proseslər müşahidə olunur?

A) Qanda damar divarının antitrombositar xassələrini təmin edən faktorların azalması

B) Eritrositlərin zədələnməsi

C) Bütün göstərilənlər

D) Endotelial hüceyrələrin zədələnməsi

E) Lipoperoksidasiyanın artması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
529) Sklerodermiya zamanı böyrəklərdə hansı proseslər müşahidə olunur?

A) Göstərilənlərdən heç biri

B) Damar hialinozu

C) Damar trombozu

D) Bütün göstərilənlər

E) Damar sklerozu


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
530) Sklerodermik nefropatiyanın erkən diaqnostikasında istifadə olunan qeyri-invaziv və informativ üsul?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Angioqrafiya

C) Retroqrad piyeloqrafiya

D) Rəngli dopler ultrasonoqrafiya üsulu

E) Anteqrad piyeloqrafiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
531) Xroniki sklerodermik nefropatiya hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?

A) Böyrək funksiyasının pozulması

B) Arterial hipertenziya

C) Göstərilənlərdən heç biri

D) Bütün göstərilənlər

E) Proteinuriya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
532) Kəskin sklerodermik nefropatiya hansı əlamətlərlə səciyyələnir?

A) Retinopatiya

B) Bütün göstərilənlər

C) Göstərilənlərdən heç biri

D) Böyrək çatmamazlığı

E) Bədxassəli hipertoniya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
533) Sklerodermik nefropatiyanın ən xoşxassəli variantı hansıdır?

A) Mülayim xroniki nefrit

B) Göstərilənlərdən heç biri

C) Nəzərə çarpan xroniki nefropatiya

D) Subklinik xroniki nefrit

E) Kəskin nefropatiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
534) Trombotik mikroangiopatiya zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?

A) Qızdırma

B) Hemorraqik purpura

C) Bütün göstərilənlər

D) Damardaxili hemoliz

E) Xırda arteriolaların və kapilyarların trombozu


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
535) Hemolitiko-uremik sindrom hansı əlamətlərlə səciyyələnir?

A) Mikroangiopatik hemolitik anemiya

B) Bütün göstərilənlər

C) Göstərilənlərdən heç biri

D) Kəskin böyrək çatmamazlığı

E) Trombositopeniya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
536) Qırmızı qurd eşənəyi çox vaxt kimlərdə rast gəlir?

A) Cavan qadınlarda

B) Yaşlı kişilərdə

C) Yaşlı qadınlarda

D) Cavan kişilərdə

E) Xəstənin cinsi ilə əlaqədar deyil


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
537) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?

A) Anticisim mexanizmi

B) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri

C) Dərmanların toksik təsiri

D) İmmunokompleks iltihabı

E) Bütün faktorların birgə təsiri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
538) Qırmızı qurd eşənəyi zamanı böyrək zədələnmələrinin hansı morfoloji tipi çox hallarda aşkarlanır?

A) Ocaglı qlomerulonefrit

B) Membranoz-proliferativ qlomerulonefrit

C) Membranoz qlomerulonefrit

D) Bütün göstərilənlər

E) Diffuz qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
539) Sürətlə inkişaf edən lüpüs-nefrit üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?

A) Hipertoniya

B) Proteinuriya 1 q/l – dən çox

C) Bütün göstərilənlər

D) Göstərilənlərin heç biri

E) Nefrotik sindrom


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
540) Lüpüs-nefritə məxsus olan laborator göstərici hansıdır?

A) Anemiya

B) Leykopeniya

C) LE- hüceyrələr

D) Nativ DNT-yə qarşı anticisimlər

E) EÇS artması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
541) Böyrək zədələnməsi ilə gedən gırmızı qurd eşənəyi xəstəliyinin differensial diaqnostikası hansı patologiyalar ilə aparılmalıdır?

A) Bakterial endokardit ilə

B) Kəskin qlomerulonefrit ilə

C) Bütün göstərilən xəstəliklər ilə

D) Xroniki qlomerulonefrit ilə

E) Ekstrokapilyar nefrit ilə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
542) Qırmızı qurd eşənəyi zamanı puls-terapiyanın əsas məgsədi nədir?

A) Steroid terapiyanın fəsadlarının miqdarını azaltmaqdır

B) Prosesin yüksək aktivliyi zamanı böyrək funksiyasını yaxşılaşdırmaqdır

C) Bütün göstərilənlər

D) Davamlı effekt almaqdır

E) Müalicə müddətini qısaltmaqdır


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
543) Sistem sklerodermiyanın klinikasında böyrək zədələnməsindən başqa hansı əlamətləri qöstərmək olar?

A) Reyno sindromu

B) Bütün qöstərilən orqan və sistemlərin zədələnməsi

C) Ağciyər fibrozu

D) Ürək zədələnməsi

E) Sinir sisteminin zədələnməsi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
544) Sistem sklerodermiyanın inkişafında qöstərilən faktorlardan hansı daha az əhəmiyyət kəsb edir?

A) Endokrin dəyişikliklər

B) Kimyəvi təsir

C) Soyuqlama

D) Travma

E) Streptokokk infeksiyası


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
545) Sistem sklerodermiyanın patogenezində qöstərilən faktorlardan hansı daha çox əhəmiyyət kəsb edir?

A) İmmunokompleks zədələnməsi

B) Anticisim mexanizmi

C) Dəriyə mexanik təsir

D) İnfeksiyanın bilavasitə təsiri

E) Dəriyə kimyavi təsir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
546) Sistem sklerodermiya zamanı böyrəklərin hansı növ zədələnməsi daha ağır sayılır?

A) Xroniki glomerulonefritin hipertonik forması

B) Xroniki nefritin hematurik forması

C) Xroniki nefritin nefrotik forması

D) Həqiqi sklerodermik böyrək

E) Xroniki nefritin latent forması


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
547) Həqiqi sklerodermik böyrək zamanı ən nadir əlamət hansıdır?

A) Retinopatiya

B) Hematuriya

C) Böyrək funksiyasının saxlanması

D) Arterial hipertoniya

E) Ensefalopatiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
548) Sistem sklerodermiyalı xəstənin həyat prognozu hansı orqanın zədələnməsindən asılıdır?

A) Ağciyər

B) Seroz qişalar

C) Ürək


D) Sinir sistemi

E) Böyrək


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
549) Düyünlü periarteriitin ən əhəmiyətli etioloji faktoru hansıdır?

A) Kimyəvi

B) Dərman təsiri

C) İnfeksion

D) Qenetik

E) Hb-S-antigenemiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
550) Düyünlü periarteriitin inkişafında ən əhəmiyyətli patogenetik faktor hansıdır?

A) Genetik deffekt

B) Anticisim zədələnmə mexanizmi

C) Mikroorqanizmin damar divarına bilavasitə təsiri

D) Kimyəvi məhsulların damar divarına bilavasitə təsiri

E) İmmunokompleksli zədələnmə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
551) Düyünlü periarteriitin əsas kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Abdominal sindrom

B) Bütün göstərilənlər

C) Arterial hipertenziya

D) Böyrəklərin zədələnməsi

E) Qızdırma və arıqlama


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
552) Düyünlü periarteriit zamanı glomerulit növlü böyrək zədələnməsindən başqa hansı növlər müşahidə olunur?

A) Bütün göstərilən hallar

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı ilə gedən kortikal nekroz

C) Damardaxili vaskulit

D) Sadalananların heç biri

E) Böyrək infarktı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
553) Düyünlü periarteriit zamanı arterial hipertoniya necə olur?

A) Çox zaman olmur

B) Mülayim gedişli olur

C) Bədxassəli olur

D) Nadir hallarda terapiyaya müsbət effektiv verir

E) Çox zaman terapiyaya müsbət effekt verir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
554) Düyünlü periarteriit zamanı böyrəklərin morfoloji müayinəsi hansı dəyişiklikləri aşkarlayır?

A) Fibroplastik glomerulonefrit

B) Mezangioproliferativ glomerulonefrit

C) Membranoz qlomerulonefrit

D) Anevrizmaların və böyrək infarktlarının əmələ gəlməsi ilə gedən arteyaların zədələnməsi

E) Proliferativ qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
555) Hemorragik vaskulit hansı növ xəstəliklərə aiddir?

A) Birləşdirici toxumanın xəstəliklərinə

B) İnfeksion xəstəliklərinə

C) Bütün sadalananlar

D) Sistem vaskulitlərinə

E) Autoimmun xəstəliklərinə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
556) Hemorraqik vaskulit zamanı qöstərilən bütün böyrək zədələnmələrinin növlərinə rast gəlmək olur, birindən başqa.Düzgun cavab hansıdır?

A) Minimal (mülayim proteinuriya və mikrohematuriya)

B) Nefrotik tipli xroniki qlomerulonefrit

C) Hipertonik tipli xroniki qlomerulonefrit

D) Kəskin və ya xroniki pielonefrit

E) Nefrotik sindrom ilə gedən kəskin qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
557) Hemorraqik vaskulit zamanı müşahidə olunan qlomerulonefrit hansı xəstəlik ilə differensiasiya olunur?

A) Nefrotik tipli xroniki qlomerulonefrit

B) Berje nefriti

C) Hipertonik tipli xroniki qlomerulonefrit

D) Kəskin qlomerulonefrit

E) Xroniki pielonefrit


Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006
558) Hemorraqik vaskulit zamanı müşahidə olunan aktiv qlomerulonefritin medikamentoz müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Antikoaqulyantlar

B) Qlukokortikoidlərin massiv dozaları

C) Simptomatik terapiya

D) Dezagregantlar

E) Geyristeroid iltihab əlehinə preparatlar


Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006
559) Vegener qranulematozun etiologiyası nə ilə əlaqədardır?

A) İnfeksiya və pozulmuş immun cavabı ilə

B) İrinli infeksiya ilə

C) Virus ilə

D) Vərəmlə

E) Bütün göstərilən səbəblər ilə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
560) Vegener qranulematozunun patogenezində hansı faktorlar əsas rol oynayırlar?

A) İmmun dəyişikliklər

B) Allerqik iltihab

C) Reoloji dəyişikliklər

D) İnfeksiya

E) Toksiki təsir


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
561) Vegener qranulematozu zamanı nefropatiyanın morfoloji əlamətləri hansılardır?

A) Nəhəng hüceyrələr

B) Bütün göstərilən əlamətlər

C) Orta və kiçik arteriyaların nekrozlu vaskuliti

D) Fibrinoidli nekroz

E) Polimorflu-hüceyrəli infiltrasiya


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
562) Vegener qranulematozu zamanı böyrək zədələnməsi hansı əlamətlər ilə özünü biruzə verir?

A) Proteinuriya

B) Mikrohematuriya

C) Arterial hipertoniya

D) Bütün göstərilənlər

E) Böyrək çatmamazlığı


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
563) Vegener qranulematozunun gedişiyyatının müxtəlif variantları müşahidə olunur, birindən başqa. Bu hansıdır?

A) Xoşxassəli

B) Residivli

C) Latent

D) Kəskin

E) Xroniki


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin