Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə5/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

380. Xidmət bazarında nəqliyyat müəssisəsinə rəqabətüstünlüyünü təmin edən amillərə aid olan variantı seçin:

A) b, c və e cavabları doğrudur.

B) etibarlılıq;

C) müştəri məmnunluğu;

D)a və b variantları doğrudur;

E) keyfiyyət;381. Nəqliyyat müəssisəsində texniki siyasətin əsasını təşkil edir:

A) c və d variantları doğrudur;

B) nəqliyyat vastələrinin təhlili;

C) təmir işlərinin plan-xəbardarlıq sistemi;

D) TQ sistemi;

E)a, b və c cavabları doğrudur.


382. TQ işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi nəqliyyat vastələrinin:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) nasazlıqların vaxtında üzrə çıxarır;

C) xarici görünüşünü tələb olunan görkəmə salır;

D) iş görmə qabiliyyətini artırır;

E)a və b variantları doğrudur.


383. Tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilmiş TQ işləri nəqliyyat vastələrinin:

A) b və c variantları doğrudur;

B) hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edir;

C)qənaətli işləməsinə şərait yaradır

D) amortizasiya ayırmalarını aşağı salır;

E)a, b və c variantları doğrudur.


384. Əsaslı təmirin mahiyyəti:

A) nəqliyyat vastələrinin növbəti təmirarası yürüşə qədər iş qabiliyyətini bərpa etməkdir;

B) sıradan çıxmış hissələrin və detalların bərpa olunmasını icra etməkdir;

C) ətraf mühitin təmizliyini müəyyən etməkdir;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


385. Nəqliyyat müəssisəsində TQ və təmir sisteminin funksiyalarına aiddir:

A) c və d variantları doğrudur;

B) icraetmə funksiyası;

C) idarəetmə funksiyası;

D) nəzarət funksiyası;

E)a, b və c variantları doğrudur.


386. Nəqliyyat müəssisəsində TQ və təmir işlərinin yerinə yetirilməsinə maneçilik yaradan amillər:

A) b, c və d variantları doğrudur.

B) ölkədə azsaylı nəqliyyat vastələri olan nəqliyyat müəssisəsinin az olması;

C) nəqliyyat vastələrinin baha olması;

D) nəqliyyat müəssisənin balansda olan və müddəti keçmiş nəqliyyat vastələrindən azad ola bilməməsi;

E) nəqliyyat vastələrinin TQ və təmir işlərinin istehsal bazasının artım tempinin nəqliyyat parkının artım tempindən geri qalması;


387. Nəqliyyat müəssisəsində nəqliyyat vastələrinin TQ və təmir işlərinin istehsal bazasının artım tempinin nəqliyyat parkının artım tempindən geri qalmasını əks etdirir:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) təmir sahələrindən qeyri-səmərəli istifadə olunması;

C)mexanikləşdirmə səviyyəsinin aşağı olması;

D)a və b variantları doğrudur;

E) təmir sahələrinin az olması;


388. Nəqliyyat parkının saxlanılması üçün lazım olan xərclərin artmasına gətirib çıxarır:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) nəqliyyat müəssisəsində nəqliyyat vastələrinin xəttə buraxılış əmsalının aşağı düşməsi;

C) nəqliyyat vastələrinin baha olması;

D) nəqliyyat vastələrinin vaxtında balansdan silinməməsi;

E)a və c variantları doğrudur.


389. Profilaktik TQ siteminin növlərinə aid olan variantı seçin:

A) variantların hamısı doğrudur.

B) birinci TQ;

C) ikinci TQ;

D)b və c variantları doğrudur;

E) gündəlik TQ;390. Profilaktik TQ sisteminin növləri xarakterizə olunur:

A) b və d variantları doğrudur;

B) müvafiq əməliyyatların siyahısı ilə;

C) təmir işçilərinin ixtisaslaşma dərəcəsi ilə;

D) TQ növü üçün əmək tutumu müəyyən edən dövrülülüklə;

E)a, b və c variantları doğrudur.


391. TQ planının yerinə yetirilməsinin təhlilinin vəzifəsinə aid olmayan variantı seçin:

A) b və d variantları doğrudur;

B) bütün növ xidmətlərin yerinə yetirilməsinə mane olan səbəbləri aşkar etmək;

C) TQ və təmir işlərinə ayrılan vəsaitin artırılmasına nail olmaq;

D) xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

E)a, b və c variantları doğrudur.


392. Nəqliyyat müəssisəsində cari təmir işləri neçə aydan bir planlaşdırılır:

A) ümumiyyətlə planlaşdırılır;

B) bir;

C) yarım;D) iki;

E)a və c variantları doğrudur.


393. Cari təmir sayının çoxalmasına səbəb olur:

A) şəhərlərarası daşımaların ümumi daşımalarda payı artmışdır;

B) daşımalar üzrə orta məsafə göstəricisi azalmışdır;

C) TQ zonasında olan təmir postlarının buraxılış qabiliyyəti aşağı səviyyədədir;

D) TQ qrafikinə vaxtlı-vaxtında əməl olunur;

E)a, b və d variantları doğrudur.


394. TQ yerinə yetirilən zaman, onunla paralel görülən xidmət işlərinə aid olunur:

A) c, d və e variantları doğrudur.

B) yanacaq doldurma;

C) cari təmir işləri;

D) nasaz detalların dəyişdirilməsi;

E) yağ dəyişmə;395. Nəqliyyat müəssisəsində plan üzrə əmək tutumunun təyin olunmasında nəzərə alınan amillərə şamil olunur:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) nəqliyyat vastələrinin “yaşı”;

C) iqlim şəraiti;

D) a və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsində ölçüsü və istismar şəraiti;396. Nəqliyyat müəssisəsində faktiki əmək tutumu göstəricisinin plandan aşağı olması nəyi göstərir:

A) konkret növ üzrə işin həcmi tamamilə əmək məhsuldarlığının artması hesabına yerinə yetirildiyini;

B) nəqliyyat vastələrinə TQ əməliyyatlarının təşkili və yerinə yetirilməsinin qaydasında olmadığını;

C) nəqliyyat müəssisəsində artım tempinin aşağı düşməsini;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


397. TQ-1 və TQ-2 proseslərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan xərclərə aid olunmur:

A) b və c variantları doğrudur;

B) təmir işçilərinin əmək haqqı;

C) bolt, qayka, fara və s. detalların dəyişdirilməsi xərcləri;

D) sürücülərin əmək haqqı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


398. TQ və təmirin keyfiyyətini xarakterizə edən göstəricilərə aid olunmur:

A) sürücü olmadığından nəqliyyat vastəsinin xəttə çıxışının gecikməsi;

B) texniki nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin xəttə çıxışı məcburi dayandırılması;

C) texniki nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vastəsinin vaxtından əvvəl parka qayıtması;

D)a və c variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


399. Nəqliyyat müəssisəsində TQ və təmir işlərinin keyfiyyətli aparılmasının əsası:

A) b və e variantları doğrudur.

B) ciddi təhlildir;

C) ciddi maliyyə dəstəyidir;

D)b və c variantları doğrudur;

E) ciddi uçotdur;400. Nəqliyyat vastəsinin şəxsi kartoçkasında aşağdakı məlumatlar əks olunur:

A) b və e variantları doğrudur.

B) təmir müddətində boşdayanmalar;

C) sürücü haqqında qeydlər;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) TQ və təmir işlərinin aparılması müddəti;401. Cari təmirin uçotunda hər gün qeyd olunur:

A) təmirlərin sayı;

B) cari təmiri yaradan səbəblər;

C) a və b variantları doğrudur;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) cari təmir ərzində çilingərlərə ödənilən əmək haqqı.


402. Cari təmiri yaradan səbəblər:

A) təbii aşınma;

B) TQ və təmirin keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsi;

C) yolların vəziyyətinin pis olması;

D) b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


403. Təşkilati-texniki səviyyə dedikdə başa düşülür:

A) texniki bazanın təkmilləşdirilməsi;

B) istehsalın təşkilinin vəziyyəti;

C) idarəetmənin dərəcəsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


404. İstehsalın elmi-texniki səviyyəsinin göstəricilərinə aid olunmur:

A) istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsi;

B) elmin istehsal ilə inteqrasiyası;

C) əməyin texniki silahlanması;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) a və b variantları doğrudur.


405. İstehsalın elmi-texniki səviyyəsi üzrə göstəricilərə aid olunmur:

A) elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsi;

B) əməyin təşkili;

C) inovasiyaların tətbiqi;

D) texniki inkişaf planı;

E)b və d variantları doğrudur.


406. Əməyin və istehsalın təşkilinin səviyyəsi üzrə göstəricilərə aiddir:

A) istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi;

B) məhsulun keyfiyyəti;

C) müəssisənin istehsal strukturu;

D) idarəetmə sisteminin texniki təminatı;

E) uçot-nəzarət işi.


407. Əməyin və istehsalının təşkilinin səviyyəsi üzrə göstəricilərə aid edilmir:

A) istehsal mədəniyyətinin səviyyəsi;

B) planlaşdırma və normalaşdırma işi;

C) təşkilati-inzibati metodlarının tətbiq edilməsi;

D) nəqliyyat müəssisənin xarici-iqtisadi əlaqələri;

E) a, b və c variantları doğrudur.408. Nəqliyyat müəssisəsinin idarəedilməsinin səviyyəsi üzrə göstəricilərə aid edilmir:

A) əmək kolektivinin sosial şəraiti;

B) əməyin elmi təşkili;

C) sənaye etikasının səviyyəsi;

D) b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


409. Nəqliyyat müəssisəsinin idarəedilməsinin səviyyəsi üzrə göstəriciləri əks edən variantı seçin:

A) idarəetmənin sosial-pisxoloji metodlarının tətbiqi;

B) idaretmənin iqtisadi metodlarının tətbiqi;

C) idarəetmənin təşkilati-inzibati metodlarının tətbiqi;

D) variantların hamısı səhvdir;

E) variantların hamısı doğrudur.410. Nəqliyyat müəssisəsinin təşiklatı-texniki səviyyəsini təyin edən göstəriciləri neçə qurupa bölünür:

A) 3;


B) 4;

C) 5;


D) 8;

E) 6.
411. Əsas istehsal fondlarının dəyərinin əsas istehsal işçilərinin sayına olan nisbətini ifadə edən variantı seçin:

A) nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyini;

B)əsas istehsal-texniki fondların ehtiyatlarını;

C) əməyin texniki silahlanması;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.
412. Faktiki əməyin texniki silahlanma göstəricisi plandan yüksəkdirsə, onda:

A) a və c variantları doğrudur.


B)daşıma prosesinin texniki təminatı yüksək səviyyədədir;

C)nəqliyyat müəssisəsində növbəli iş sistemi artmışdır;

D)a və b variantları doğrudur;

E) əməyin texniki silahlanma göstəricisində artım tempi mövcuddur;


413. Əməyin texniki silahlanma göstəricisinin yüksəlməsinə təsir edən amillərə aid olunmur:

A) qoşqu və yarımqoşqulardan daha çox istifadə olunması;

B)təmir sahəsində TQ-un vaxtında aparılmaması;

C)yeni nəqliyyat vasitələrinə artıq pulun xərclənməsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) a və c variantları doğrudur.414. Nəqliyyat vasitələrinin işində növbəli iş rejimini artması təsir göstərir:

A) işçilərinin əməyinin texniki silahlanma səviyyəsinin yüksəlməsinə;

B)məhsuldarlığın artmasına;

C)əsas istehsal fondlarının dəyərinin artmasına;

D) a və b variantları doğrudur;

E) b və c variantları doğrudur.


415. Əsas istehsal fondlarının dəyişməsini və vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilərə aid olan variantı seçin:

A) aşınma (köhnəlmə) əmsalı;

B)yararlılıq əmsalı;

C)silinmə əmsalı;

D)a və c variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.416. Əsas istehsal fondlarının köhnəlmə əmsalı necə təyin olunur:

A) müvafiq fondların köhnəlmə dəyərinin, onların ilkin dəyərinə olan nisbəti ilə;

B) a və c variantları doğrudur

C)ammortizasiya ayırmalarının dəyərinin əsas istehsal fondlarının ilkin dəyərinə olan nisbəti ilə;

D)a və b variantları doğrudur;

E) müəssisənin texniki inkişaf səviyyəsinin dərəcəsi ilə;.


417. Nəqliyyat müəssisəsində əməyin və istehsalın təşkilinin səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərə aiddir:

A) əsas istehsal fondlarından istifadə olunması;

B)mədəniyyətin səviyyəsi;

C)istehsal proseslərinin təşkili;

D) a,b və cvariantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


418. Xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir:

A) təmərküzləşmə;

B)kooperativləşmə;

C)ixtisaslaşma;

D)uyğunlaşdırmaq;

E) variantların hamısı doğrudur.


419. Texnoloji proseslərin, işçi qüvvəsinin və istehsal vasitələrinin iri müəssisələrdə cəmlənməsi adlanır:

A)təmərküzləşmə;

B)kooperativləşdirmə;

C)ixtisaslaşma;

D)uyğunlaşdırma;

E)variantların hamısı doğrudur.


420. Eyni növ xidmətin mərkəzləşdirilməsi adlanır:

A) təmərküzləşmə;

B)kooperativləşdirmə;

C) ixtisaslaşma;

D)uyğunlaşdırma;

E)variantların hamısı doğrudur.


421. Sərbəst texnoloji proseslərin fasiləsiz yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif xarakterli işlərin bir rəhbərliyin tabeliyinə keçməsi adlanır:

A) təmərküzləşmə;

B) kooperativləşdirmə;

C) ixtisaslaşma;

D) uyğunlaşdırma;

E) variantların hamısı doğrudur.


422. Nəqliyyat vasitələrinin faktiki iş vaxtı müddətinin plan üzrə iş vaxtı müddətinə olan nisbəti adlanır:

A)ekstensiv istifadə əmsalı;

B)intensiv istifadə əmsalı;

C)sistematikistifadə əmsalı;

D)əmək vasitələrindən intensiv istifadə əmsalı;

E)variantların hamısı səhvdir.


423. Əmək vasitələrindən intensiv istifadə əmsalı təyin edir:

A)məhsuldarlığı;

B)rentabelliyi;

C)iqtisadi səmərəliliyi;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


424. Ekstensiv amillərə aid olunmur:

A) b və c variantları doğrudur;

B)işçi qüvvəsi;

C)əmək vasitələri;

D) əməyin təşkili;

E)a, b və c variantları doğrudur.


425. İstehsalın təhlilində əməyin təşkilinin səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərə aiddir:

A) kadrların axıcılıq səviyyəsi;

B)iş vaxtından istifadə əmsalı;

C)rentabellik;

D)nəqliyyat vasitələrinin xəttə buraxılış əmsalı;

E) a və b variantları doğrudur.


426. Mexaniki işlərin yerinə yetirilməsinə sətf olunan vaxtın istehsal prosesin bütün əməliyyatlarına sərf edilmiş vaxta olan nisbəti:

A)əməyin mexanikləşmə səviyyəsi;

B)istehsalın mexanikləşmə səviyyəsi;

C)istehsalın avtomatlaşdırma səviyyəsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


427. Mexanikləşdirilmiş istehsal elementlərinin sayının ümumi istehsal elementlərinin sayına olan nisbəti:

A) işçilərin mexanikləşdirilmiş əməyə cəlb olunma dərəcəsi;

B) istehsalın mexanikləşmə əmsalı;

C)əməyin mexanikləşmə səviyyəsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


428. Nəqliyyat müəssisəsində idarəetmənin təşkilinin səviyyəsi müəyyən edir:

A) istehsalın ümumi inkişaf səviyyəsini;

B)istehsalın təşkilati-texniki səviyyəsini;

C)müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin effektivliyini;

D)a və c variantları doğrudur;

E) a, b və cvariantları doğrudur.


429. Nəqliyyat müəssisəsində əsas istehsal prosesi:

A)daşımalar;

B)TQ və cari təmir;

C)yanacaq və yağlama materiallarının təşkili;

D)istehsalın mexanikləşmə və avtomatlaşdırma proseslərinin yerinə yetirilməsi;

E)variantların hamısı doğrudur.


430. Nəqliyyat vasitələrində TQ və təmir işçilərinin keyfiyyətli aparılmasının əsası sayılır:

A) uçot;


B)təhlil;

C)cari təmir xərclərinin norması;

D)b və c variantları doğrudur;

E) a və b variantları doğrudur.


431. Elmi nailiyyətlərə və qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan yeniliklərin müxtəlif sahələrdə tətbiqi adlanır:

A)innovasiya;

B)effektivlik;

C)səmərəlilik;

D)patent;

E)b və c variantları doğrudur.


432. İqtisadi effektivlik dedikdə başa düşülür:

A) nəticələrin və onların əldə olunması üçün çəkilən xərclərin arasındakı fərq;

B)təsərrüfat fəaliyyətinin konkret nəticələri;

C)xidməti proseslərin mexanikləşdirilməsi;

D)idarəetmə aparatının kadrlarla komplektləşdirilməsi;

E) a və b variantları doğrudur.433. Nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinin effektivliyi üzrə artım tempini xarakterizə edən göstəricilərin bölündüyü qruplar:

A) əsas fondlar;

B)material xərcləri;

C)əsas vəsaitlər və kapital qoyuluşu;

D) variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


434. Nəqliyyat müəssisəsində iqtisadi effektivliyinin yüksəldilməsinin ümumi göstəricilərinə aid olunur:

A) daşımaların həcminin artırılması;

B)resurslara qənaət olunması;

C)vergilərin vaxtında ödənilməsi;

D) a və b variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


435. Resurslara qənaət olunmasını hesablamaq üçün ilkin göstəricilərə aiddir:

A) gəlir;

B)əmək haqqı fondu;

C)əsas istehsal fondlarının dəyəri;

D)material xərcləri;

E) variantların hamısı doğrudur436. Nəqliyyat müəssisəsinin rentabellik səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir edən göstəricilərə aid olunur:

A) daşımaların maya dəyərinin azaldılması hesabına mənfəətin artırılması;

B) a və c variantları doğrudur;

C)istehsalın dövriyyə vəsaitlərinin dəyərinin artması;

D)variantların hamısı doğrudur;

E) əsas istehsal fondlarının dəyərinin artması.


437. Nəqliyyat müəssisəsində xidmətin maya dəyərinin aşağı düşməsinə və texniki-iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdılrılmasına imkan yaradır:

A)nəqliyyat müəssisəsinin istehsal fondlarından səmərəli istifadə olunması;

B)nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilindən;

C)nəqliyyat müəssisəsində marketinq tədqiqatlarının mərhələlərindən;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


438. Nəqliyyat müəssisəsində texniki-istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması hesabına:

A) daşımanın həcmi artır;

B)yükdövriyyəsi artır;

C)yüklərin daşınma məsafəsi artır;

D)nəqliyyat vasitələrinin yüklü yürüş məsafəsi artır;

E) variantların hamısı doğrudur.439. Əməyin istifadəsinin effektivliyi xarakterizə edir:

A)əmək məhsuldarlığının artım tempini;

B)istehsalın dövriyyə vasitələrinin dəyərinin artmasını;

C)əmək haqqı fondunun azalmasını;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


440. Əmək məhsuldarlığının dinamikasını hesablayarkən yanacağın və ehtiyat hissələrin qiymətlərində ola biləcək artım:

A)nəzərə alınmır;

B)nəzərə alınır;

C)ilkin mərhələdə nəzərə alınır;

D)yekun mərhələdə nəzərə alınır;

E)c və d variantları doğrudur.


441. Nəqliyyat müəssisəsinin texniki-iqtisadi göstəricilərinə aid olan variantı seçin:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)maya dəyəri;

C)əmək məhsulıdarlığı;

D)b və c variantları doğrudur;

E) fondverimi;


442. Bilavasitə istehsal prosesində iştirak edir və yaxud onun həyata keçirilməsinə yardım göstərir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)binalar;

C)qurğular;

D)ölçü və tənzimləmə cihazları;

E) əmək vəsaitləri;


443. Əmək vasitələri içərisində ən aktiv olanı:

A) b və d variantları doğrudur;

B)istehsal avadanlıqları;

C)ötürücü mexanizmlər;

D) əmək alətləri;

E)a, b və c variantları doğrudur.


444. İstehsal avadanlıqlarına şamil olunmur:

A)nəqliyyat müəssisəsinin ixtiyarında olan mənzil fondları;

B)əmək predmetini bilavasitə emal edən dəzgahlar;

C)əmək predmetində müəyyən fiziki və ya kimyəvi dəyişiklik yaradan mexanizmlər;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


445. Əsas istehsal fondları:

A) c və e variantları doğrudur.

B)köhnəlmə dərəcəsinə müvafiq olaraq öz dəyərlərini istehsal edilən məhsulun üzərinə keçirmirlər;

C)istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edirlər;

D)a və b variantları doğrudur;

E) öz natural formalarını dəyişmirlər;446. Qeyri-istehsal fondlarının əsas istehsal fondlarından fərqli cəhətləri:

A) c və d variantları doğrudur;

B)onlar üçün ödəniş fondu yaradılır;

C)onların təkrar istehsalı investisiya qoyuluşu ilə mümkündür;

D) istehsal prosesində iştirak etmirlər;

E)b və c variantları doğrudur.


447. Qeyri-istehsal fondlarına aid olunur:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)səhiyyə məntəqələri;

C)klublar;

D)a və b variantları doğrudur;

E) uşaq baxçaları;


448. Nəqliyyat müəssisəsində əsas istehsal fondlarından istifadənin təhlilinin əsas vəzifələrinə aiddir:

A)nəqliyyat müəssisəsinin istehsal-texniki bazasının səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;

B)nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticələrinə təsir edən amilləri təyin etmək;

C)nəqliyyat müəssisəsinin bölmələrinin fəaliyyəti üzrə nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


449. Əsas istehsal fondlarının strukturu və ölçülərindən asılıdır:

A) b və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin sosial nəticələri;

C)nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin texniki nəticələri;

D)a və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələri;


450. Nəqliyyat müəssisəsindəəsas istehsal fondlarının strukturu ayırd olunur:

A) istehsal bazasına görə;

B)ölçülərinə görə;

C)çəkisinə görə;

D) məqsədli təyinatına görə;

E)a, b və d variantları doğrudur.


451. TQ, təmir və nəqliyyat vasitələrinin saxlanması üçün şəraitin təkmilləşdirilməsinə çəkilən xərclərin artırılması təsir göstərir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)texniki hazırlıq əmsalının yüksəlməsinə;

C)nəqliyyat vasitələrinin xəttə buraxılış əmsalının yüksəlməsinə;

D) orta aylıq əmək haqqının kəskin yüksəlməsinə;

E)a, b və c variantları doğrudur.


452. Nəqliyyat müəssisəsi üzrə texniki vəziyyətin əsas göstəricilərinə aiddir:

A) b və e variantları doğrudur.

B)yararlılıq əmsalı;

C)yararsızlıq əmsalı;

D)sürüşmə əmsalı;

E) köhnəlmə əmsalı;


453. Nəqliyyat müəssisəsində daxil olmuş əsas istehsal fondlarının dəyərinin ilin axırına olan əsas istehsal fondlarının dəyərinə olan nisbəti:

A)yeniləşmə əmsalı;

B)balansdan silinmə əmsalı;

C)köhnəlmə əmsalı;

D)yararlılıq əmsalı;

E)b və c variantları doğrudur.


454. Əsas istehsal fondlarının orta illik məbləğinin bir manatına düşən hazır məhsulun (xidmətin) dəyərini ifadə edən göstərici:

A) fondverimi;

B)fondtutumu;

C)fondyığımı;

D) b və d variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


455. Nəqliyyat xidmətinin bir manatına düşən əsas istehsal fondlarının orta illik dəyər məbləğini ifadə edən göstərici:

A)fondtutumu;

B)fondyığımı;

C)fondverimi;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


456. Fondveriminə təsir göstərən I qrup amillərə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)nəqliyyat müəssisəsinin yerləşdiyi region;

C)nəqliyyat müəssisəsinin material təminatı sistemi;

D) daşıma tariflərinin səviyyəsi;

E)b və c variantları doğrudur.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə