Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə4/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

287. Nəqliyyat vasitəsi qoşqu ilə birlikdə işləyirsə, onda nəzərə alınır:

A)avtomobilin yükgötürmə qabiliyyəti;

B)avtoqatarın yükgötürmə qabiliyyəti;

C)yalnız qoşqunun yükgötürmə qabiliyyəti;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


288. Yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsal asılıdır:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)yükdaşımanın strukturundan;

C)avtomobilin kuzovunda yüklərin yığılmasından;

D)c və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyatın növündən;


289. Daşıma üzrə orta məsafəni hesablamaq üçün istifadə olunan göstəricilər:

A) b və c variantları doğrudur;

B)ümumi yükdövriyyəsi;

C)ümumi yükdaşıma;

D) birtərəfli yüklə gedişin ümumi sayı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


290. Yüklü yürüşün orta məsafə göstəricisi xarakterizə edir:

A)nəqliyyat vasitəsini;

B)1 (bir) ton yükün daşınmasını;

C)nəqliyyat müəssisəsinin işinin rentabelliyini;

D)nəqliyyat müəssisəsinin işinin məhsuldarlığını;

E)c və d variantları doğrudur.


291. Yürüş məsafəsindən istifadə əmsalına təsir edən amillər:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)yük axınlarının xarakterini;

C)ikitərəfli yük axınlarında daşınan yükün növü;

D)b və c variantları doğrudur;

E) marşrutların təşkili;


292. Xüsusi təyinatlı yük daşıyan (yanacaq, bitium və s.) avtomobillərin yürüş məsafəsindən istifadə əmsalının maksimum həddi:

A)0,50;


B)0,60;

C)0,70;


D)0,80;

E)1,00.
293. Yürüş məsafəsindən istifadə əmsalı nəqliyyat müəssisəsi üzrə xüsusi təyinatlı avtomobillərin sayı artdıqda:

A) azalır;

B) artır;

C)əmsala təsir göstərmir;

D)cavabların suala aidiyyatı yoxdur;

E)sualın qoyuluşu səhvdir.
294. Yükləmə-boşaltma prosesində avtomobilin boşdayanma müddətinə təsir edən amillər:

A) b və d variantları doğrudur;

B)yükün xüsusiyyətindən;

C)sürücünün ustalığından;

D) taranın növlərindən;

E)a, b və c variantları doğrudur.


295. Yükləmə-boşaltma prosesində boşdayanmaların qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər:

A) c və d variantları doğrudur;

B) yükün üzərinə örtüklər vaxtında satın alınır;

C)daşımaların paket və konteynerlərdə göndərilməsini təşkil etmək;

D) yüklərin və lazım olan sənədlərin əvvəlcədən qruplaşdırılması həyata keçirilir;

E)a, b və c variantları doğrudur.


296. Yükləmə-boşaltma zamanı nəqliyyat vasitəsinin boş dayanma müddətinə aşağıdakı amillər təsir edir:

A) b və c variantları doğrudur;

B) yükün xüsusiyyəti;

C) yüklərin tərəzidə çəkilməsi;

D) yükün vaxtında təyinat yerinə çatdırılması;

E) a, b və c variantları doğrudur.


297. Orta texniki sürətə təsir edən amillər:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)əyləc sistemi;

C)idarəetmə sistemi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) manevr etmək qabiliyyəti;298. Orta texniki sürətə təsir edən daxili amillər:

A)hissələrin etibarlılığı;

B)yolun yoxuş hissəsi;

C)yolun eniş hissəsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


299. Orta texniki sürətə təsir edən xarici amillər:

A) c və e variantları doğrudur.

B)şinlərin keyfiyyəti;

C)coğrafi mövqe;

D)b və c variantları doğrudur;

E) iqlim şəraiti;


300. Orta texniki sürətə təsir göstərən daxili amillərə şamil olunmur:

A) c və e variantları doğrudur

B)manevr etmək qabiliyyəti;

C)yoxuş-eniş;

D)tormoz sistemi;

E) gecə-gündüz;301. Yükgötürmə qabiliyyəti 7 tona qədər olan avtomobillər üçün şəhərdə texniki sürətin norması:

A)25km/saat;

B)24km/saat;

C)36km/saat;

D)30km/saat;

E)20km/saat.


302. Yükgötürmə qabiliyyəti 7 ton və yuxarı olan avtomobillər üçün şəhərfdə texniki sürətin norması:

A) 24 km/saat;

B)25km/saat;

C) 22 km/saat;

D)18 km/saat;

E)26 km/saat.


303. Yaşayış məntəqəsindən kənarda I qrup yollar üçün yük avtomobillərinin texniki sürət norması:

A)49 km/saat;

B)70 km/saat;

C)64 km/saat;

D)56 km/saat;

E)məhdudiyyət yoxdur.


304. Yaşayış məntəqəsindən kənara II qrup yollar üçün yük avtomobillərinin texniki sürət norması:

A) 37 km/saat.

B)47 km/saat;

C)43 km/saat;

D)40 km/saat;

E) 70 km/saat;


305. Yaşayış məntəqəsindən kənarda III qrup yollar (təbii qrunt) üçün yük avtomobillərinin texniki sürət norması:

A)28 km/saat;

B)32 km/saat;

C)27 km/saat;

D)35 km/saat;

E)30 km/saat.


306. Orta hesabla 1 (bir) saat ərzində yük avtomobilinin neçə km məsafə qət etdiyini göstərir:

A) orta istismar sürəti;

B)texniki sürət norması;

C)ümumi yürüş məsafəsinin uzunluğu;

D) a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


307. Marşuruta çıxan avtobuslarhansı mərhələdə marşrut qrafiklərinə əsasən təhlil olunur:

A)avtobuslarda sərnişin daşımalarının təhlilinin I mərhələsində;

B)avtobusda sərnişin daşımalarının təhlilinin II mərhələsində;

C)avtobusda sərnişin daşımalarının təhlilinin III mərhələsində;

D)variantların hamısı səhvdir;

E)b və c variantları doğrudur.


308. Avtobuslarda sərnişin daşımalarının təhlilinin III mərhələsində təyin edilir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)sərnişin dövriyyəsinə təsir edən amillər;

C)avtobusların texniki hazırlıq səviyyəsi;

D) daşıma xidmətinin keyfiyyəti;

E)a, b və c variantları doğrudur.


309. Marşrut üzrə işləyən avtobusların işi təhlil olunan zaman xüsusi diqqət yetirilir:

A) c və e variantları doğrudur.

B)TQ qrafikinə əməl olunub-olunmadığına;

C)istismar sürətinin artmasına;

D)a və b variantları doğrudur;

E) avtobusun hərəkət sürətinə;310. Avtobus parkında sərnişindövriyyəsi hesablanan zaman istifadə olunan göstəricilərə aiddir:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B)təhlil dövründəki təqvim günlərinin sayı;

C) avtobusun növbədəki iş müddəti;

D)avtobusdakı sərnişin yerlərinin sayı;

E) avtobusdakı sərnişin yerlərinin vəziyyəti.


311. Marketinqin təhlilinin yekun məqsədlərinə aiddir:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) təhlil dövründə nəqliyyat müəssisənin bazardakı mövqeyinin müəyyən olunması;

C) nəqliyyat müəssisəsinin bazardakı payının artırılması;

D) a və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin konkret bazarda imkanlarının qiymətləndirilməsi;312. Təlabatların mübadilə yolu ilə ödənilməsinə yönəldilmiş insan fəaliyyəti:

A) marketinq;

B) menecment;

C) istehsal;

D)idarəetmə sistemi;

E)variantların hamısı doğrudur.


313. Nəqliyyat müəssisəsinin məqsədləri:

A) b və e variantları doğrudur.

B) daşımaların həcminin artırılması;

C) yüksək bazar payının əldə olunması;

D) a və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat xidmətinin keyfiyyətini yüksəltmək;


314. Ətraf mühit amilinə aid olunur:

A) c və d variantları doğrudur;

B) maliyyə;

C) siyasi;

D) beynəlxalq;

E) işçilər.


315. Marketinqin vəzifələrinə aid olunmur:

A) təşkilati-strukturun formalaşdırılması;

B)müştəri təlabatlarının ödənilməsi;

C) rəqiblərin qarşısında üstünlüyə nail olmaq;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


316. Marketinq fəaliyyətinin metodlarına aid olan variantı seçin:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) marketinq təhlili;

C) planlaşdırma və proqnozlaşdırma;

D)a və b variantları doğrudur;

E) marketinq qərarları;


317. Marketinq təhlilinin göstəricilərinə aiddir:

A) nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti;

B)qiymət siyasəti;

C) yeni xidmət növlərinin müəyyən edilməsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


318. Marketinq qərarlarına aid olan göstərici olan variantı seçin:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)iqtisadi stimullaşdırma;

C) reklam;

D)a və b variantları doğrudur;

E) müştərilərin seçilməsi;


319.Nəqliyyat müəssisəsinin xidmət fəaliyyətinə təsir göstərən mühit amilləri:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) makromühit;

C)daxili amillər;

D) mikromühit;

E)a və b variantları doğrudur.


320. Təchizatçılar, rəqiblər və ictimaiyyət aiddir:

A) xarici amillərə;

B)daxili amillərə;

C) makromühit amillərə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


321. Marketinq fəaliyyətinin metodlarından olan “Marketinq qərarları”-na aid olan variantı seçin:

A) iqtisadi stimullaşdırma;

B) bazarın vəziyyətinin tədqiqi;

C) cari inkişaf məqsədlərinin öyrənilməsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


322.Nəqliyyat müəssisəsinin inkişaf strategiyasının marketinq təhlilinin aparılması müddəti:

A) 5-10 il ərzində bir dəfə aparılır;

B) hər il aparılır;

C) iki ildən bir aparılır;

D) ümumiyyətlə aparılmır;

E) yarım ildən bir aparılır.


323. Marketinqin idarə olunmasının konsepsiyalarına aid olunur:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) məhsul (xidmət);

C) istehsal;

D) sosial marketinq;

E) satış və stimullaşdırma.


324. Cari daxili və xarici məlumatların yığılması və təhlilindən marketinq tədqiqatlarını fərqləndirən xüsusiyyətləri:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) problemlərin həllinə kompleks qaydada məqsədli yanaşması;

C) cari mənfəətin əldə olunmasına istiqamətlənməsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E) tədqiqatların baha başa gəlməsi;


325. Nəqliyyat müəssisəsinin marketinq tədqiqatlarının həyata keçirilməsini şərtləndirir;

A) b və d variantları doğrudur ;

B) nəqliyyat müəssisənin cari mənfəətinin əldə olunamsına istiqamətlənməsi;

C) marketinq tədqiqatlarının yüksək maliyyə xərclərinin hesabına başa gəlməsi;

D) nəqliyyat müəssisəsinin marketinq tədqiqatlarının aparılması təcrübənin olmaması;

E)a, b və c variantları doğrudur.


326. Marketinq tədqiqatlarının aparılmasındakı mərhələlərin sayı;

A) 5;


B) 4;

C) 7;


D) 6;

E) 3.
327. Marketinq tədqiqatlarının mərhələlərinə aid olmayan variantı seçin;

A) fərdi seçim və istehlakçı sərbəstliyi;

B) informasiya mənbələrinin seçilməsi;

C) ilkin və təkrar məlumatların yığılması;

D) problemin təsviri;

E) variantların hamısı səhvdir.
328. İstehlakçını və onun demoqrasiyasını öyrənir:

A) təsviri tədqiqat;

B) ilkin tədqiqat;

C) səbəbi öyrənən tədqiqat;

D) bazarı öyrənən tədqiqat;

E) variantların hamısı doğrudur.


329. Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesinin mərhələləri;

A) variantların hamısı doğrudur.

B) məlumatların yığılmasının təşkili;

C) yığılmış məlumatların sistemləşdirilməsi;

D) marketinq tədqiqatları haqqında hesabat;

E) tədqiqatın məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi;330. Marketinq tədqiqatlarında informasiya mənbələrinin əldə edilməsi üçün istifadə olunan alətlərə aiddir;

A) mövcud məlumatlar;

B) yanaşma metodları;

C) xüsusi tədqiqat alətləri;

D) mexaniki qurğular;

E) variantların hamısı doğrudur.


331. Tədqiqat xərcləri hansı mərhələdə qeyd olunur:

A) III;


B) II;

C) I;


D) IV;

E) V.
332. Artıq mövcud olan və başqa məqsədlər üçün toplanmış məlumatlar adlanır:

A)təkrar;

B) ilkin;

C) dəqiq;

D) daxili;

E) xarici.
333. Tədqiqatlarda istifadə olunan biznes və hökümət məlumatlarına aiddir:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) dövrü mətbuat;

C)biznes təşkilatlarının bülletenləri;

D)dövlət idarələrinin nəşri;

E)kitablar.


334. Tədqiqatlarda daxili məlumat bazasının mənbələri sayılır:

A) b, c və e cavabları doğrudu.

B)gəlirlər haqqında hesabatlar;

C)ziyanlar haqqında hesabatlar;

D) b və c variantları doğrudur;

E) ilkin hesabatlar;335. Tədqiqatların çıxış nöqtəsi hesab olunur:

A) təkrar məlumatlar;

B) ilkin məlumatlar;

C) təkrar və ilkin məlumatlar;

D) daxili məlumatlar;

E) özəl məlumatlar.


336. Tədqiqatlar üçün əldə olunmuş təkrar məlumatların çatışmayan cəhətləri:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) məlumatların bəzən qeyri-dəqiq olması;

C) məlumatların bəzən köhnə olması;

D)b və c variantları doğrudur;

E) lazım olan məlumatların daimi olmaması;337. Tədqiqat metodlarına aid olunur:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) təcrübə;

C) müşahidə;

D)variantların hamısı səhvdir;

E) sorğu.


338. Marketinqdə tədqiqat alətlərinə aiddir:

A) b və c cavabları doğrudur;

B) anket;

C) mexaniki qurğular;

D) a və b variantları doğrudur;

E) şəxsi əlaqə.


339. Bir-biri ilə müqayisə olunan quruplar üçün müxtəlif şəraitin yaradılması və müşahidə olunan fərqlərin əhəmiyyət dərəcəsini müəyyən edən tədqiqat növü:

A) təcrübə yolu ilə tədqiqat;

B) müşahidə yolu ilə tədqiqat;

C) sorğu vasitəsi ilə aparılan tədqiqat;

D) qapalı tədqiqat;

E) açıq tədqiqat.


340. Sorğu olunan cavab verdiyi suallar toplusu:

A) anket;

B) arayış;

C) mexaniki qurğular;

D) c və d variantları doğrudur;

E) a və c variantları doğrudur.


341. Marketinqin tədqiqatlarında tətbiq olunan mexaniki qurğulara aid olan variantı seçin:

A) bütün variantlar doğrudur;

B) audimetr;

C) qalvanometr;

D) taxistaskon;

E)bütün variantlar səhvdir.


342. Sorğu edilənlərin evlərindəki televizorlara əlavə olunan elektron cihaz;

A) audimetr;

B) taxistaskop;

C) qalvanometr;

D) sensor;

E) mikrafon.


343. Auditoriya ilə ünsiyyət üsulları:

A) variantların hamısı doğrudur.

B) poçta göndərilən anket;

C) şəxsi müşahidə;

D) online;

E) telefon;344. Telefonla mühasibənin nöqsanları:

A) b və c variantları doğrudur;

B) vaxtın azlığı;

C) söhbətin həddən artıq şəxsi xarakter daşıması;

D) ancaq telefonu olanları sorğu etmək olur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


345. Tədqiqatda ən universal üsul:

A) şəxsi müsahibə;

B) poçtla göndərilən anket;

C) telefonla müsahibə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


346. Marketinq tədqiqatları haqqında hesabatın formaları olan variantı seçin:

A) ətraflı və qısa şəkildə;

B) qapalı;

C)a və b variantları doğrudur;

D) açıq;

E) variantlardakı cavabların hamısı doğrudur.


347. Özündə texniki xarakterli hesabat sənədlərini əks etdirir:

A)ətraflı məlumat hesabatı;

B) qısa məlumat hesabatı;

C) açıq məlumat hesabatı;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


348. Hansı formalı məlumat nəqliyyat müəssisəsinin rəhbəri üçün hazırlanır:

A) qısa;


B) ətraflı;

C) anket şəklində olan;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


349. Emosional həyacanı müşayət edən cüzi miqdarda tər ifrazını belə qeydə alan mexaniki qurğu:

A) qalvanometr;

B) taxistaskop;

C) audimetr;

D) voltimetr;

E) termometr.


350. Nəqliyyat müəssisəsi üçün vacib sayılan və onun özündən asılı olmayan mühit amilləri:

A) variantların hamısı doğrudur.

B) ictimayyət;

C) iqtisadi mühit;

D) təchizatçılar;

E) beynəlxalq;351. Nəqliyyat müəssisəsinin daxili mühit amillərinin bir növü olan müəssisənin rəqabət mövqeyinə aiddir:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) ənənələr, ad-san;

C) əməkdaşların ixtisası;

D) mülkiyyət forması;

E) bazar payı;


352. Uyğunlaşma, istehsalın diverifikasiyası və innovasiya fəaliyyəti göstəriciləri aid olunur:

A) nəqliyyat müəssisəsinin xüsusiyyətlərinə;

B) nəqliyyat müəssisəsinin rəqabət mövqeyinə;

C) nəqliyyat müəssisəsinin marketinq strategiyasına;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


353. Demoqrafik amillərə aiddir:

A) əhalinin tərkibi və strukturu;

B) alıcılıq qabiliyyəti;

C) gəlirlərin səviyyəsi;

D) sahibkarlığın aktivliyi;

E) b, c və d variantları doğrudur.


354. Nəqliyyat müəssisəsində rəqabətin formaları:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) xidmətin keyfiyyəti;

C) marketinqin səviyyəsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) xidmət xərclərinin səviyyəsi;355. Makroiqtisadi amillər:

A) b, c və e cavabları doğrudur.

B) transmilli fondların maliyyə siyasəti;

C) transmilli bankların maliyyə siyasəti;

D) monoqolizim məhdudlaşdırılması;

E) iqtisadi inkişafın dövrülüyü;356. İqtisadi amillərə aiddir:

A) b və c variantları doğrudur;

B) istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti;

C) əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) istehlakçı seçimi.


357. Daxili mühit amillərinə aid olan “müəssənin xüsusiyyətləri” növünə daxil edilmir:

A) b və d variantları doğrudur.

B) idarəetmənin təşkilati strukturu;

C) nəqliyyat müəssisənin qiymət siyasəti;

D) ixtisaslaşma forması;

E) istehsal dövrünün uzunluğu;358. “Maliyyə menecmenti” növünə aiddir:

A) likvidlik;

B) komunikasiya siyasəti;

C) istehsal metodları;

D) kapitalın ümumi dəyəri;

E)c və d variantları doğrudur.


359. Bazarın seqmentəşdirilməsi daxili mühit amillərinin hansı növünə aid edilir:

A) marketinq strategiyası və siyasəti;

B) maliyyə menecmenti;

C) resuslarda istifadə;

D) müəssisənin xüsusiyyətləri;

E) müəssisənin rəqabət mövqeyi.


360. Marketinq təhlilinin əsas elementi:

A) tələb;

B) təklif;

C) məhsuldarlıq;

D) rentabellik;

E) keyfiyyət.


361. Daşımaya olan tələb asılıdır:

A) b və d variantları doğrudur;

B) nəqliyyat tariflərindən;

C) əmlakın strukturundan;

D) müştərilərin gəlirlərindən;

E)b və c variantları doğrudur.


362. Nəqliyyat müəssisəsinin bazardakı cari vəziyyətinin və onun gələcək fəaliyyət imkanlarının kompleks qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan təhlil növü:

A) yükdaşıma planının yerinə yetirilməsinin təhlili;

B) SWOT təhlil;

C) diaqnostik təhlil;

D) Delfi metodu üzrə təhlil;

E)variantların hamısı doğrudur.


363. SWOT-təhlildə güclü tərəflərə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B) çox illik iş təcrübəsi;

C) bazar mühitinin dəyişkənliyi;

D) nəqliyyat parkının böyük olması;

E)a, b və c variantları doğrudur.


364. Müştərilərin artması və fəaliyyətin diversifikasiyası SWOT təhlilin hansı xanasında əks olunur:

A) imkanlar;

B) güclü tərəfləri;

C) zəif tərəfələri;

D) təhlükələr;

E)variantların hamısı səhvdir.


365. SWOT təhlildə güc (S) və zəiflik (W) xanası hansı dövrü əks etdirir:

A) hazırki;

B) gələcək;

C) keçmiş;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


366.SWOT təhlilin hansı mərhələsində nəqliyyat müəssisəsinin ətraf mühiti tədqiq olunur:

A) III;


B) II;

C) IV;


D) I;

E) I və IV.


367.SWOT təhlildə imkanlar xanası hansıdır:

A) IV;


B) III;

C) II;


D) I;

E) II və III.


368.SWOT təhlildə “rəqabət” termini nəyi göstərir:

A) təhlükəni;

B) imkanları;

C) zəif tərəfi;

D) güclü tərəfi;

E)c və d variantları doğrudur.


369. Nəqliyyat müəssisəsinin daxili mühiti bu mərhələdə qiymətləndirilir:

A) II;


B) IV;

C) I;


D) III;

E) II və IV.


370. Nəqliyyat müəssisəsi özünün rəqabətqabiliyyətini qiymətləndirən zaman birinci növbədə müəyyən etməlidir:

A) əsas rəqiblərini;

B) xammal mənbəyini;

C) xidmətin nomenklaturasını;

D) istehlakçıları;

E)b və d variantları doğrudur.


371.SWOT təhlildə proqnozlaşdırma mərhələsi adlanır:

A) III və IV.

B) I;

C) III;


d ) IV;

E) II;
372. Biznes-planlaşdırmanın I mərhələsində müəyyən olunan amillərə aiddir:

A) variantların hamısı doğrudur;;

B) nəqliyyat müəssisəsinin böhrana aparan təhlükələr;

C) gələcəkdə inkişaf etdirilməli olan üstünlüklər;

D) ilk növbədə yerinə yetirilməsi imkanları;

E)a və b variantları doğrudur.
373. Rəqblər haqqında aşağdakı məlumatları toplamaq lazımdır:

A) b və c variantları doğrudur;

B) rəqiblərin zəif tərəfləri;

C) rəqiblərin gücü;

D) rəqiblərin ünvanı;

E)a, b və c variantları doğrudur.


374. Rəqiblər haqqında məlumatların mənbəyi:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) marketinq kəşfiyyatı;

C) rəqiblərin işçiləri;

D)a və c variantları doğrudur;

E) komersiya məlumatları;


375. Rəqabətin fərqləndirilən növləri:

A) c və e variantları doğrudur.

B) mülkiyyət amilli rəqabət;

C) qeyri-qymət amilli rəqabət;

D) a və b variantları doğrudur;

E) qiymət amili rəqabət;


376. Nəqliyyat xidməti bazarında rəqabətin növlərinə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B) müxtəlif mülkiyyət formasına malik olan nəqliyyat müəssisələri arasındakı rəqabət;

C) minik və yükdaşıyan nəqliyyat vastələri arasındakı rəqabət;

D) nəqliyyatın müxtəlif növləri arasındakı rəqabət;

E)a, b və c variantları doğrudur.


377. Qeyri-qiymət amilli rəqabətə aid olan variantı seçin:

A) b və c variantları doğrudur;

B) daşıma tariflərinin aşağı salınması hesabına yeni müştərilərin cəlb olunması;

C) reklam fəaliyyətinin artırılması;

D) xidmətin və daşımanın yüksək keyfiyyəti;

E)a, b və c variantları doğrudur.


378. Rəqabətqabiliyyəti obyektin:

A) xüsusiyyətidir;

B) aynasıdır;

C) təlabatıdır;

D)a və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


379. Tariflərin aşağı salınmasının nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsirini əks etdirən variantı seçin:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B) nəqliyyat müəssisəsinin mənfəəti azala bilər;

C) nəqliyyat xidmətinə olan təlabat artır;

D)b və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin göstərdiyi xidmətin həcmində artım olar;Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə