Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə3/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

196. Səciyyəvi əlamətlərə görə iqtisadi proseslərin normal hərəkətinin pozulmasının xarakterini müəyyənləşdirən üsul:

A)diaqnostik təhlil;

B)daşıma üzrə planların təhlili;

C)əmək məhsuldarlığının təhlili;

D)material-texniki resurslardan istifadənin təhlili;

E)kadr hazırlığının təhlili.


197. Diaqnostikanın əsas xüsusiyyətləri:

A) a, b və c variantları doğrudur.

B)fasiləsizlik;

C)hərtərəflilik;

D)ümumilik;

E) tezlik;198. Diaqnostik təhlilin əsas elementləri:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)iqtisadi;

C)reytinqin təyini;

D)a və b variantları doğrudur;

E) maliyyə diaqnostikası;


199. İqtisadi diaqnostika əsaslanır:

A)göstəricilərin müqayisə edilməsinə;

B)göstəricilərin şərh edilməsinə;

C)göstəricilərin kəmiyyətinə;

D)göstəricilərin təhlilinə;

E)göstəricilərin dəqiqliyinə.


200. “Diaqnostika” sözünün mənşəyi:

A) latın;

B)yunan;

C)italyan;

D)ingilis;

E)fransız.


201. “Diaqnostika” termininin mənası:

A)qabiliyyətini tanıtmaq;

B)təmir etmək;

C)müalicə etmək;

D)əməliyyat etmək;

E)variantların hamısı doğrudur.


202. İqtisadi diaqnostika aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə şərait yaradır:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin işinin effektivliyini qiymətləndirməyə;

C)nəqliyyat müəssisəsinin göstəriciləri arasında əlaqələrə görə iqtisadi inkişafın mümkün variantlarının müəyyənləşdirilməsinə;

D)a və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat sisteminin vəziyyətini qiymətləndirməyə;


203. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri aşağıdakı amillərdən asılıdır:

A)b və d variantları doğrudur;

B)nəqliyyat müəssisəsinin istifadə etdiyi resurslardan;

C)nəqliyyat müəssisəsinin yerləşdiyi coğrafi məkandan;

D) nəqliyyat müəssisəsininmalik olduğu material ehtiyatlardan;

E)a, b və c variantları doğrudur.


204. Nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin təsnifat əlamətləri:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)təsretmə dərəcəsinə görə;

C)təsiretmənin səviyyəsinə görə;

D)b və c variantları doğrudur;

E) başvermə məkanına görə;205. Baş vermə məkanına görə nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin sayı:

A)2;


B)6;

C)3;


D)8;

E)5.
206. Başvermə mnəkanına görənəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillər:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)xarici;

C)idarəolunan;

D)idarə olunmayan;

E) daxili;
207. Nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir etmənin səviyyəsinə görə fərqləndirilən amillər:

A)b və e variantları doğrudur.

B)ilkin amillər;

C)təkrar amillər;

D)b və c variantları doğrudur;

E) əsas amillər;


208. Nəqliyyat müəssisəsininfəaliyyətinə təsir göstərən daxili amil:

A) bvə d variantları doğrudur;

B)tibb məntəqəsinin mövcudluğu;

C)daşıma üzrə əsas sifarişçinin müflisləşməsi;

D) parkın vəziyyəti;

E)variantların hamısı səhvdir.


209. İdarə olunmayan amillərə aiddir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)yağlama materiallarının qiyməti;

C)müştərinin imtina etməsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) yanacağın qiyməti;


210. İstehsalın texniki səviyyəsi amili aiddir:

A) əsas amillərə;

B) təkrar amillərə;

C)ikinci dərəcəli amillərə;

D)idarə olunan amillərə;

E)xarici amillərə.


211. Nəticələrə birbaşa təsir göstərən amillər:

A)ilkin amillər;

B)intensiv amillər;

C)təkrar amillər;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


212. Amortizasiya ayırmaları aiddir:

A)təkrar amillərə;

B)ilkin amillərə;

C)ikinci dərəcəli amillərə;

D)idarəolunmayan amillərə;

E)variantların hamısı doğrudur.


213. Tərkibinə və strukturuna görə amillər iki yerə bölünür:

A) c və d variantları doğrudur;

B)intensiv amillər;

C)mürəkkəb amillər;

D) sadə amillər;

E)a, b və c variantları doğrudur.


214. Təsir etmə xarakterinə görə amillərin təsnifatı:

A) intensiv;

B)təkrar;

C) ilkin;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


215. Ekstensiv amillərin təsnifat əlaməti:

A)təsir etmə xarakterinə görə;

B)özünün tərkibinə görə;

C)özünün strukturuna görə;

D)təsir etmənin səviyyəsinə görə;

E)b və c variantları doğrudur.


216. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə əlaqədar olan amillər:

A)intensiv;

B)əsas;

C)daxili;D)xarici;

E)mürəkkəb.


217. İstehsalın həcmi və ölçülərinin artması ilə əlaqədar olan amillər:

A)ekstensiv;

B)ölçülən;

C)ikinci dərəcəli;

D)idarə olunan;

E)idarə olunmayan.


218. Fəaliyyət müddətinə görə təsnif olunan amillər:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)ölçüsü olmayan;

C)müvəqqəti;

D)a və c variantları doğrudur;

E) daimi amillər;


219. Ölçülü və ölçüsüz amillərin təsnifat qrupu:

A)fəaliyyət müddətinə görə;

B)təsir etmə xarakterinə görə;

C)başvermə məkanına görə;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


220. Mahiyyətinə və mənsubiyyətinə görə təsnif olunan amillər:

A) sosial-psixoloji.

B)müvəqqəti və daimi;

C)sadə və mürəkkəb;

D)a və b variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur;


221. Təbii-iqlim əlamətlərinin aid olduğu təsnifat qrupu:

A)mahiyyətinə və mənsubiyyətinə görə;

B)başvermə məkanına görə;

C)nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsiretmə dərəcəsinə görə;

D)özünün tərkibinə və strukturuna görə;

E)nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinə təsir etmənin səviyyəsinə görə.


222. İstehsalın texniki səviyyəsi və idarəetmə komputerlərinin tətbiqi amilləri sayılır:

A) əsas amillər;

B)ikinci dərəcəli amillər;

C)sadə amillər;

D)təkrar amillər;

E)mürəkkəb amillər.


223. Mahiyyətinə və mənsubiyyətinə görə təsnif olunan amillər:

A)istehsal-təsərrüfat;

B)ölçülü;

C)ilkin;


D)intensiv;

E)c və d variantları doğrudur.


224. Təhsil və mədəniyyət əlamətlərinin aid olduğu amillər:

A) sosial-psixoploji;

B)istehsal-təsərrüfat;

C)inzibati hüquqi;

D) variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


225. Həyat tərzinin aid edildiyi amil:

A) sosial psixoloji;

B)tələb və təklif;

C) istehsal-təsərrüfat;

D)a və b variantları doğrudur;

E)düzgün cavablar variantlarda əks olunmur.


226. Təbii-iqlim əlamətləri:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)gecə-gündüz;

C)isti-soyuq;

D)a və c variantları doğrudur;

E) qar, yağış;


227. Nəqliyyat müəssisəsinin iqtisadi-istehsal resursları neçə qrupa bölünür:

A) 3;


B)6;

C)5;


D)9;

E)2.
228. Maddi resurslar:

A)b,d və e variantları doğrudur.

B)material;

C)qiymətli kağızlar;

D)əsas fondlar;

E) xammal;
229. Nəqliyyat müəssisəsinin əmək resurslarına aiddir:

A)bütün işçilər;

B)bütün nəqliyyat vasitələri;

C)yalnız sürücülər;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


230. Nəqliyyat müəssisəsinin hesabındakı vəsait adlanır:

A) maliyyə resursları;

B) istehsal resursları;

C)əsas fondlar;

D)əmək resursları;

E)maddi resurslar.


231. İstehsalın effektivliyinin yüksəldilməsi üçün tələb olunan resursların aşkar olunmasına və səfərbər edilməsinə imkan yaradır:

A) b və e variantları doğrudur.

B)kompleks təhlil;

C)maliyyə təhlil;

D)a və c variantları doğrudur;

E) sistemli təhlil;


232. Nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyətinin təhlili ilə məşğul ola bilər:

A)b,c və d variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin investorları;

C)vergi idarəsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin rəhbərliyi;


233. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlili başlayır:

A)mühasibat balansının dioqnostik təhlili ilə;

B)diaqnostik təhlil ilə;

C)maya dəyərinin təhlili ilə;

D)daşıma üzrə planların təhlili ilə;

E)istehsal planlarının yerinə yetirilməsinin təhlili ilə.


234. Nəqliyyat müəssisəsinin bütün vəsaiti adlanır:

A) balans dəyəri;

B)aktiv balans;

C) passiv balans;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


235. Nəqliyyat müəssisəsinin dövriyyədən kənar aktivlərinə aiddir:

A)b və dvariantları doğrudur;

B)maddi dəyərlərlə maliyyə qoyuluşu;

C)debitor borclar;

D) əsas vəsaitlər;

E)a, b və c variantları doğrudur.


236. Qeyri-material aktivləri aiddir:

A)dövriyyədən kənar aktivlərə;

B)dövriyyə aktivlərinə;

C)istehsal ehtiyatlarına;

D)a və b variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


237. Balansın aktiv və passiv hissələri:

A) bir-birinə bərabər olmalıdır;

B) aktiv hissəsi çox olmalıdır;

C)passiv hissəsi çox olmalıdır;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


238. Təhlil olunan nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti haqqında ümumi təsviri verir:

A) ekspres təhlil;

B)maliyyə təhlil;

C)xərclərin təhlili;

D) texniki-iqtisadi təhlil;

E)variantların hamısı doğrudur.


239. Ekspres təhlilin mahiyyəti:

A) b və c variantları doğrudur;

B)horizontal təhlilin yerinə yetirilməsi;

C)üfüqi təhlilin yerinə yetirilməsi;

D) şaquli təhlilin yerinə yetirilməsi;

E)a, b və c variantları doğrudur.


240. Nəqliyyat müəssisəsinin əmlakının tərkibi və strukturunu təyin etməyə imkan verir:

A) b və c variantları doğrudur.

B)şaquli təhlil;

C)ekspres təhlil;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) üfüqi təhlil;


241. Üfüqi təhlil belə də adlandırılır:

A)müvəqqəti;

B)çətin;

C)mübahisə yaradan;

D)vaxt tələb edən;

E)mütərəqqi.


242. Ekspres-təhlilin mərhələlərində:

A) a, b və c variantları doğrudur.

B)balansın aktiv və passivlərinin strukturu müəyyən edilir;

C)balansın aktiv və passivlərinin dinamikası müəyyən olunur;

D)b və c variantları doğrudur;

E) balansın aktiv və passiv üzrə yekun nəticələri müqayisə olunur;243. Ekspres-təhlilinII mərhələsində qiymətləndirilir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)balansın müsbət tərəfləri;

C)balansın prespektiv tərəfləri;

D) balansın mənfi tərəfləri;

E)a, b və c variantları doğrudur.


244. Nəqliyyat müəssisəsinin inkişafının birinci göstəricisi sayılır:

A) balans valyutasının artması;

B)nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi;

C) yükdövriyyəsinin artması;

D) əmək haqqının artması;

E)a, b və c variantları doğrudur.


245. Balansın passiv hissəsində müsbət hal kimi qəbul edilir:

A)mənfəət artımı;

B)pul vəsaitlərinin qalıq hissəsinin azalması;

C)maliyyə yatırımlarının olması;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


246. Nəqliyyat müəssisəsinin özünün şəxsi və ya kənarda vəsaitinin olmadığını göstərir:

A) c və d variantları doğrudur;

B)əmək haqqı fondunun azalması;

C)kreditor borclarının artması;

D) debitor borclarının artması;

E)a, b və c variantları doğrudur.


247. Nəqliyyat müəssisəsinin hesabına vəsaitin çox olması nə ilə izah olunur:

A)b,c və evariantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin özünün vəsaitlərinin “dondurulmasını”;

C)nəqliyyat müəssisəsinin özünün vəsaitlərindən səmərəli istifadə etməməsini;

D)a və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə sabitliyinə malik olmasını;


248. Birmənalı olaraq nəqliyyat müəssisəsinin işinin mənfi qiymətləndirilməsinə dəlalət edən amil:

A)debitor borcların artması;

B)debitor borcların olması;

C) kreditor borcların olması;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


249. Balansın aktiv hissəsində göstərilir:

A)zərərlər;

B)vaxtında ödənilməyən borclar;

C)təchizatçılara olan borclar;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


250. Balansın neqativ maddələrinin təhlili aşağıdakı iqtisadi göstəricilər haqqında fikir söyləməyə imkan yaradır:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)maliyyə intizamı;

C)şəxsi vəsaitlərin tərkibi;

D)b və c variantları doğrudur;

E) rentabellik;


251. Ekspres-təhlilin mərhələlərinin sayı:

A)4;


B)6;

C)2;


D)5;

E)3.
252. Nəqliyyat müəssisəsinin balans valyutasına aid edilir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)müəssisənin ehtiyatı;

C)cəmi vəsaitlər;

D)a və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsinin əmlakı;
253. Nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyətinin diaqnostik təhlilində “qızıl qayda” prinsipinin əsas göstəricisi:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)təhlil dövrünün əvvəlinə və axırına olan ümumi gəlir;

C)təhlil dövrünün əvvəlinə və axırına olan balans aktivlərinin cəmi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) təhlil dövrünün əvvəlinə və axırına olan balans mənfəəti;


254. Nəqliyyat müəssisəsində aktivlərin cəminin indeksi vahiddən:

A)böyük olmalıdır;

B)kiçik olmalıdır;

C)bərabər olmalıdır;

D)fərqli olmasının əhəmiyyəti yoxdur;

E)variantların hamısı səhvdir.


255. Nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti belə qiymətləndirilir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)qeyri-sabit;

C)böhran;

D)a və b variantları doğrudur;

E) sabit;


256. Nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)maliyyə resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi;

C)maliyyə resursları ilə təmin olunma;

D) maliyyə resurslarından effektiv istifadə;

E)b və c variantları doğrudur.


257. Nəqliyyat müəssisəsinin maliyyə diaqnostikasının metodikası aşağıdakı göstəricilərdən ibarətdir:

A)b,cvə d variantları doğrudur;

B)ödəmə qabiliyyəti;

C)maliyyə sabitliyi;

D) likvidlilik;

E)b və c variantları doğrudur.


258. Müəssisənin aktivlərinin nəqd pula çevrilməsi qabiliyyəti adlanır:

A)likvidlilik;

B)tədiyyə;

C)depozit;

D)akkreditiv;

E)c və d variantları doğrudur.


259. Likvidliliyin növlərini göstərin:

A) b və d variantları doğrudur;

B)müəssisənin likvidliliyi;

C)sifarişçilərin likvidliliyi;

D) balans likvidliliyi;

E)a, b və c variantları doğrudur.


260. Nəqliyyat müəssisəsinin öz şəxsi vəsaiti hesabına vaxtında borc öhdəliklərini bağlaması:

A)ödəməqabiliyyəti;

B)maliyyə sabitliyi;

C)likvidlilik;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


261. Nəqliyyat müəssisəsində istismar xidmətinin başlıca vəzifəsi:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)sərnişinlərin daşınması;

C) yüklərin nəqli;

D)a və b variantları doğrudur;

E) daşıma üzrə tapşırıqların formalaşdırılması.


262. Nəqliyyat müəssisəsində plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsinə təsir göstərən və nəqliyyat müəssisəsindən asılı olmayan amillər:

A) b və c variantları doğrudur.

B)maddi-texniki təchizatın təşkili;

C)yük dövriyyəsinin nomenklaturası;

D)marşrutların təyin edilməsi;

E) yükləmə və boşaltma nöqtələrinə yaxınlaşmaq imkanlarının olub olmaması;


263. Böhranlı maliyyə vəziyyətini əks etdirən variantı seçin:

A) b və c variantları doğrudur;

B)ödəmə balansı pozulmuşdur;

C)bank kreditlərinin ödəmə vaxtı keçmişdir;

D) müəssisədə əmək haqqı verilmir;

E)a, b və c variantları doğrudur.


264. Nəqliyyat müəssisəsi böhrandan çıxmaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirməlidir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)ümumi xərcləri lazım olan səviyyəyə qədər azaltmalı;

C)gəlirə nəzərən xərcləri azaltmalı;

D)b və c variantları doğrudur;

E) ehtiyatların miqdarını azaltmalı;


265. Nəqliyyat müəssisəsindən asılı olmayan və müəssisənin plan göstəricilərinə təsir göstərən amili göstərin:

A)yükdövriyyəsinin strukturu;

B)yüklərin nəql edilməsinin səviyyəsi;

C)nəqliyyat vasitələrinə səmərəli TQ-un göstərilməsi;

D)təmir işlərinin tez bir zamanda yerinə yetirilməsi;

E)sərnişin daşımanın səviyyəsi.


266. Nəqliyyatla yük və sərnişin daşımalarının təhlilinin əsas vəzifələrinə aid olunur:

A) b və d variantları doğrudur;

B)texniki-iqtisadi göstəricilərin dəyişməsini qiymətləndirmək;

C)işlənmiş avtomobil saatlarının miqdarını azaltmaq;

D) nəqliyyat prosesinə təsir edən səbəbləri aşkarlamaq;

E)variantların hamısı doğrudur.


267. Nəqliyyat daşımalarının təhlili üçün informasiya mənbəyin əks etdirən variantı seçin:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)təhlil müddətində nəqliyyat vasitələrinin siyahısı;

C)operativ uçot məlumatları;

D)a və c variantları doğrudur;

E) daşıma üzrə planın yerinə yetirilməsinin hesabatı;


268. Nəqliyyat vasitələrindən səmərəli istifadə üçün hansı təşkilati-texniki tədbirlərin həyata keçirildiyini öyrənmək lazımdır:

A) b və c variantları doğrudur;

B)qoşdulardan istifadə edilməsini;

C)yüksüz yürüşlərin azaldılması;

D) ümumi nəticələrin xarakteristikasını;

E)a, b və c variantları doğrudur.


269. Yükdaşıma planının yerinə yetirilməsinin təhlilində istifadə olunan göstəriciləri seçin:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)yükdövriyyəsi;

C)işlənmiş avtomobil-saatların miqdarı;

D)a və b variantları doğrudur;

E) daşımanın həcmi;


270. Yükdövriyyəsi göstəricisinin olçü vahidi:

A) ton/km;

B) ton;

C)avtomobil/saat;D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


271. Nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətində artım tempini hesablamaq üçün:

A)təhlildən əvvəlki dövrlər üzrə göstəriciləri nəzərə almaq lazımdır;

B)nəqliyyat müəssisəsinin özündən asılı olan amilləri təhlil etmək lazımdır;

C)təhlil olunan dövrdəki göstəriciləri gələn ilin plan göstəriciləri ilə müqayisə etmək lazımdır;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


272. Nəqliyyat müəssisəsinin özündən asılı olmayan səbəbləri belə də adlandırırlar:

A) obyektiv;

B)subyektiv;

C) aktiv;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


273. Nəqliyyat müəssisəsinin artım tempinə təsir göstərən obyektiv səbəblərə aid olunmur:

A) hər ton/km yükdövriyyəsinə hesablanmış yanacağın miqdarının artması;

B)yükdaşıma məsafəsinin qısalması;

C) nəqliyyat parkı üzrə nəqliyyat vasitələrinin sayının azalması;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


274. Nəqliyyat müəssisəsində daşıma üzrə biznes planın yerinə yetirilməsini xarakterizə etmək üçün istifadə olunur:

A)artım tempinin göstəricilərindən;

B)yükdövriyyəsinin göstəricilərindən;

C)nəqliyyat vasitələrinin xəttə çıxış əmsalından;

D)təmir işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə göstəricilərdən;

E)c və d variantları doğrudur.


275. Nəqliyyat müəssisəsində daşıma üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinin səbəbini aydınlaşdırır:

A) istismar şöbəsi;

B) istehsalat şöbəsi;

C)TQ şöbəsi;

D)marketinq şöbəsi;

E)plan şöbəsi.


276. İstismar göstəricilərinə aid olunmur:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)daşımalar üzrə orta yürüş məsafəsi;

C)boşdayanmaların müddəti;

D)b və c variantları doğrudur;

E) yükgötürmədən istifadə əmsalı;


277. Daşımaların həcminin analitik göstəricisini hesablamaq üçün istifadə olunur:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)yürüşdən istifadə əmsalından;

C)nəqliyyat vasitəsinin xəttə çıxış əmsalından;

D)b və c variantları doğrudur;

E) orta texniki sürət km/saat göstəricisindən;


278. Nəqliyyat müəssisəsində görülən işlərin kəmiyyət və keyfiyyətini xarakterizə edir:

A)texniki-istismar göstəriciləri;

B)iqtisadi-istehsal göstəriciləri;

C)istehsal-təsərrüfat göstəriciləri;

D)inzibati-hüquqi göstəricilər;

E)dioqnostik təhlil göstəriciləri


279. Texniki-istismar göstəricilərinin ikinci qrupuna aid edilir:

A) yüklü yürüş məsafəsi;

B)nəqliyyat vasitəsinin xəttə buraxılış əmsalı;

C) texniki hazırlıq əmsal;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


280. II qrup texniki-istismar göstəricilərinə aid olunur:

A) ümumi yürüş məsafəsi;

B)daşımanın orta məsafəsi;

C) avtomobilin yükgötürmə qabiliyyəti;

D) yüklə gəlib-getmənin orta yürüş məsafəsi;

E)c və d variantları doğrudur.


281. Birinci qrup texniki-istismar göstəricilərinə aid olunur:

A) b və e variantları doğrudur.

B)avtomobilin hərəkətinin orta texniki sürəti;

C)yükdövriyyəsinin həcmi;

D)gəlib-getmələrin sayı;

E) yürüşdən istifadə əmsalı;


282. Texniki-istismar göstəricilərinin birinci qrupuna aid olunur:

A) b və c variantları doğrudur.

B)avtomobil hərəkətinin orta istismar sürəti;

C)yük avtomobilin növbədəki iş müddəti;

D)a və b variantları doğrudur;

E) işlənmiş avtomobil saatların miqdarı;


283. Nəqliyyat müəssisəsinin mühasibat balansının aktiv hissəsinə aid olan variantı seçin:

A)qısamüddətli maliyyə qoyuluşu;

B)sosial fondlar;

C)xüsusi fondlar;

D)bölüşdürülməmiş mənfəət;

E)b və c variantları doğrudur.


284. Nəqliyyat müəssisəsinin mühasibat balansının passiv hissəsinə aid olmayan variantı seçin:

A) pul vəsaitləri;

B) kreditor borclar;

C)uzunmüddətli borclar;

D)a və b variantları doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


285. Avtomobillərin xəttə buraxılış əmsalı xarakterizə edir:

A)avtomobil parkının səmərəli işləyib-işləmədiyini;

B)nəqliyyat müəssisəsinin ehtiyat hissələrlə tam təmin olduğunu;

C)təmir işlərinin yaxşı təşkil olunduğunu;

D)nəqliyyat müəssisəsində planların yerinə yetirildiyini;

E)b və c variantları doğrudur.


286. Nəqliyyat müəssisəsi üzrə yükgötürmə göstəricisinin yüksək olmasını xarakterizə edir:

A) müəssisənin məhsuldar işləməsini;

B)yolların keyfiyyətli olmasını;

C)yolların keyfiyyətsiz olmasını;

D) TQ və təmir işlərinin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirildiyini;

E)a və b variantları doğrudur.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə