Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə2/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

99. Ölçüsüz göstəricilərə aid olunur:

A)avtomobillərin xəttə buraxılış əmsalı;

B)sərnişin daşıma;

C)işlənmiş avto/saat;

D)yükün növü;

E)variantların hamısı səhvdir.


100. Mütləq göstəricilərə aid olunur:

A) mənfəət;

B) yükdaşıma;

C)maya dəyəri;

D)sərnişin/km;

E)sifarişçilər.


101. Sürət, saat/hesabı görülən işin vaxtı, maya dəyəri və s. göstəricilərin aid olduğu qrup:

A)nisbi göstəricilər qrupu;

B)mütləq göstəricilər qrupu;

C)kəmiyyət göstəriciləri qrupu;

D)ilkin göstəricilər qrupu;

E)variantların hamısı doğrudur.


102. Şirkətdaxili təhlili həyata keçirir:

A) iqtisadi xidmətin rəisi;

B)marketinq şöbəsininrəisi;

C)istehsal şöbəsinin rəisi;

D)maliyyə şöbəsininrəisi;

E)istismar şöbəsininrəisi.


103. Təhlilə başlamazdan əvvəl tərtib olunur:

A) plan;


B) izahat vərəqi;

C)strategiya;

D)mühasibat uçotu üzrə sənədlər;

E)variantların hamısı doğrudur.


104. Uçotdan kənar informasiya mənbələrinə aiddir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)notirial idarələrin qərarları;

C)məhkəmə orqanlarının qərarlıarı;

D)müqavilələr;

E) arbitraj orqanlarının qərarlıarı;


105. Uçotdan kənar informasiya mənbələrinə aid olunmur:

A) şöbələrin təsərrüfat hesablı tapşırıqları;

B)laboratoriya analizinin materialları;

C)dövrü mətbuat materialları;

D) nəqliyyat müəssisələrinin ümumi yığıncaqlarının qərarları;

E)variantların hamısı səhvdir.


106. Sorğu yolu ilə alınan şifahi informasiyaların aid olduğu qrup:

A)uçotdan kənar;

B)uçot;

C)plan;


D)statistik;

E)texnoloji.


107. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinə aid mərhələlər:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)diaqnostik;

C)analitik;

D)b və c variantları doğrudur;

E) hazırlıq;


108. Təhlilin dioqnostik mərhələsinə aiddir:

A) operativ sürətdə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri qiymətləndirilir;

B) ümumi nəticələrin müqayisə olunması;

C)təhlil üçün materiallar hazırlanır;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


109. Təhlilin analitik mərhələsinə aiddir:

A) plandan kənarlaşmaların səbəbləri aydınlaşdırılır;

B) izahat vərəqinin tərtib olunması;

C)az miqdarda informasiyaların toplanması;

D)a və b variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


110. İzahat vərəqi hansı mərhələdə tərtibolunur:

A)yekun mərhələsində;

B)analitik mərhələdə;

C)əsas mərhələdə;

D)dioqnostik mərhələdə;

E)hazırlıq mərhələsində.


111. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin əhatə sahəsi:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)xərclərin təhlili;

C)nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təhlili;

D)a və b variantları doğrudur;

E) maliyyə təhlili;


112. Maliyyə təhlilinə aid olan sahə:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)əmək məhsuldarlığı;

C)mənfəət;

D)a və c variantları doğrudur;

E) gəlir;113. Rentabellik aiddir:

A)maliyyə təhlilinə;

B)maya dəyərinin təhlilinə;

C)əmək haqqının təhlilinə;

D)variantların hamısı səhvdir;

E)variantların hamısı doğrudur.


114. Xərclərin təhlilinə aiddir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)material-texniki resurslardan istifadənin təhlili;

C)əmək haqqının təhlili;

D)a və c variantları doğrudur;

E) maya dəyərinin təhlili;


115. İstehsal planlarının yerinə yetirilməsinin təhlilinə aiddir:

A)b,c və d variantları doğrudur;

B)daşıma üzrə planların təhlili;

C) plan üzrə işçilərin sayının təhlili;

D)TQ və təmir işlərinin planının təhlili;

E) yükdaşımaları üzrə xərclərin smetasının təhlili.


116. Material-texniki resurslardan istifadənin təhlilinə aiddir:

A)sərf olunan material-texniki resurslara çəkilən xərclər;

B)TQ-un aparılması faktının təhlili;

C)TQ üzrə məsrəflərin təhlili;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


117. Material-texniki resurslardan istifadənin təhlilinə aid olunmur:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təhlili;

C) TQ və təmir işçilərinin planının təhlili;

D)b və c variantları doğrudur;

E) maya dəyərinin təhlili;


118. Plan üzrə işçilərin sayının təhlilinə aiddir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)iş vaxtından istifadə;

C)kadr hazırlığı;

D)a və c variantları doğrudur;

E) kateqoriyalar üzrə işçilərin sayı;119. TQ üzrə məsrəflər aiddir:

A) TQ və təmir işləri üzrə planın təhlilinə;

B)maya dəyərinin təhlilinə;

C)maliyyə təhlilinə;

D) xərclərin təhlilinə;

E)a və d variantları doğrudur.


120. Nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təhlilində istifadə olunur:

A) b və d variantları doğrudur;

B)işəmuzd işləyən nəqliyyat vasitələrinin göstəriciləri;

C)daşımanın strukturu və nomenklaturası;

D) xidmət müddətinə görə nəqliyyat vasitələrinin strukturu;

E)a, b və c variantları doğrudur.


121. Daşıma üzrə planların təhlilində istifadə olunur:

A)b və e variantları doğrudur.

B)müştərilər qrupu;

C)iş vaxtından istifadə;

D)a və c variantları doğrudur;

E) işin ahəngdarlığı;


122. Əmək məhsuldarlığı göstəricisi istifadə olunur:

A) istehsal planlarının yerinə yetirilməsinin təhlilində;

B)daşıma üzrə planların təhlilində;

C)xərclərin təhlilində;

D)əmək haqqının təhlilində;

E)c və d variantları doğrudur.


123. Məqsədə nail olmaq vasitəsi:

A)b və d variantları doğrudur;

B)üsul;

C)istiqamət;D) metod;

E)a, b və c variantları doğrudur.


124. “Metod” terminin mənası:

A) yunan;

B) latın;

C)rus;


D)fars;

E)türk.
125. “Metod” terminin mənası:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)səbəb;


C)tədqiqat;

D)a və c variantları doğrudur;

E) yol;

126. Təhlil metodunun təyinatı olan variantı seçin:

A)b və e variantları doğrudur.

B)göstəricilərin dəyişməsinə təsir edən amillərin aşkar edilməsi;

C)göstəricilər sisteminin dürüstlüyünün təmin edilməsi;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemindən istifadə edilməsi;


127. Proseslərin, hadisələrin ümumidən hissəviyə doğru tədqiqetmə metodu:

A)deduksiya;

B)texnoloji;

C)texniki;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


128. Prosesləri, hadisələri ümumiləşdirən metod:

A)induksiya;

B)deduksiya;

C)dialektik;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


129. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində istifadə olunan üsulların sayı:

A)2;


B)6;

C)3;


D)4;

E)5.
130. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində istifadə olunan üsullar:

A)c və d variantları doğrudur;

B)iqtisadi;

C)metodiki;

D) texniki;

E)a, b və c variantları doğrudur.
131. Metodiki üsullara aiddir:

A)müəssisələrarası müqayisəli üsul;

B)funksional-dəyər təhlili üsulu;

C)yoxlanışın bütün üsulları;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


132. Metodiki üsullara aid olmayan variantı seçin:

A) variantların hamısı səhvdir;

B)ilkin məlumatlara görə yenidən hesablama üsulu;

C)detallaşdırma üsulu;

D) fərqlərin hesablanması üsulu;

E)variantların hamısı doğrudur.


133. Texniki üsullara aiddir:

A)cədvəl qurulması üsulu;

B)balans üsulu;

C)müqayisəli üsul;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


134. Metodiki üsullara aid olmayan variantı seçin:

A)hesablama üzrə məlumatların işlənməsi üsulu;

B)iqtisadi-riyazi metodlar üsulu;

C)inteqral üsulu;

D)foqarifma üsulu;

E)təhlilin sistemli matris metodu üsulu.


135. Plan üzrə məlumatların işlənməsi üsulu aiddir:

A) texniki üsullara;

B) metodiki üsullara;

C)indeks üsuluna;

D)balans üsuluna;

E)differensial üsula.


136. Metodiki üsullara aid olunmur:

A)qrafiklərin qurulması üsulu;

B)təhlilin bir amil əsasında aparılması üsulu;

C)faiz nisbəti üsulu;

D)differensial üsulu;

E)a və b variantları doğrudur.


137. Metodiki üsullara aiddir:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)zəncirvari yerdəyişmə üsulu;

C)müqayisəli üsul;

D)a və b variantları doğrudur;

E) balans üsulu;138. Müqayisə üsulunun mahiyyəti:

A) göstəriciləri müqayisə edir;

B)məhsuldarlığı müqayisə edir;

C) rentabelliyi müqayisə edir;

D)yalnız maliyyə vasitələrini müqayisə edir;

E)yalnız texniki vasitələri müqayisə edir.


139. Müqayisə üsulunun növləri:

A) b və d variantları doğrudur;

B)perpendikulyar müqayisə;

C)şaquli müqayisə;

D) üfüqi müqayisə;

E)b və c variantları doğrudur.


140. Şaquli müqayisə üsulu öyrənir:

A)iqtisadi proseslərin strukturunu;

B)maliyyə proseslərininstrukturunu;

C)texniki proseslərininstrukturunu;

D)texnoloji proseslərininstrukturunu;

E)istehsal proseslərininstrukturunu.


141. Üfüqi müqayisə üsulu öyrənir:

A)faktiki və ilkin göstəricilər arasındakı fərqi;

B)prespektivdə təhlil obyekti olaraq sahələrin ayrılmasını;

C)istehsal və istehlak olunan məhsullar arasındakı fərqi;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


142. Plan və faktiki göstəricilər üzrə müqayisənin təyinatı:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin işinin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi;

C)yekun nəticələri haqqında ilkin təsəvvürlərin əldə olunması;

D)b və c variantları doğrudur;

E) istehsal ehtiyatlarının aşkarlanması;


143. Təsərrüfatlararası müqayisə imkan verir ki:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)strategiyanın prespektiv inkişafını müəyyən etməyə;

C)müəssisənin nəqliyyat xidməti bazarındakı payını müəyyən etməyə;

D)b və c variantları doğrudur;

E) fərdi ehtiyatların formalaşma imkanlarını təyin etməyə;


144. Nəqliyyat müəssisəsinin hesabat göstəriciləri belə də adlandırılır:

A) faktiki göstəricilər;

B) plan göstəriciləri;

C)uçot göstəriciləri;

D)analitik göstəricilər;

E)variantların hamısı doğrudur.


145. Nəqliyyat müəssisəsinin fiziki göstəricilərinin region üzrə orta göstəricilərlə müqayisəsi təyin edir:

A)reytinqini;

B)imicini;

C)həcmini;

D)maliyyə təminatını;

E)c və d variantları doğrudur.


146. Mühasibat sənədlərinə əsaslanan üsul:

A) balans;

B)müqayisə;

C)faiz nisbəti;

D)müəssisələrarası müqayisə üsulu;

E)b və d variantları doğrudur.


147. Balans üsulunun formaları:

A)b və c variantları doğrudur.

B)əsas;

C)köməkçi;D)a və b variantları doğrudur;

E) ilkin;


148. Balans üsulu hansı ehtiyatların hərəkətinin təhlilində əsas sayılır:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)əmək;

C)maliyyə;D)a və c variantları doğrudur;

E) material;


149. Plandan kənar dövriyyə vəsaitlərinin cəlb olunması üçün mənbələrin aşkarlanmasını təmin edir:

A) aktiv və passiv balansların müqayisəsi;

B)passiv balanslar;

C) aktiv balanslar;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


150. Balans üsulunda nəticələrə təsir edən amillərin rəqəmlərlə ifadə olunması:

A)mənfi cəhətdir;

B)müsbət cəhətdir;

C)fərqli cəhətdir;

D)üstün cəhətdir;

E)ənənəvi cəhətdir.


151. Nəqliyyat müəssisəsində hesabat dövrü ərzində xidmət, tarif, qiymət üzrə plan və faktiki göstəricilərdə dəyişiklik baş verdikdə tətbiq olunan üsul:

A) ilkin göstəricilərin yenidən hesablanması üsulu;

B) təhlilin bir amil əsasında aparılması üsulu;

C) plan, hesablama və hesabat üzrə məlumatların işlənməsi üsulu;

D) a və b variantları doğrudur;

E) a və c variantları doğrudur.


152. Yük daşıma məsafəsinin, yanacağın, təkərlərin qiymətinin dəyişməsi təsir etmir:

A) sabit xərclərə;

B)TQ və təmirlərin sayına;

C)maya dəyəri göstəricisinə;

D)xərclərin ümumi miqdarına;

E)yükdövriyyəsinin həcminə.


153. Yenidən hesablanmış göstəriciləri belədə adlandırılır:

A)analitik göstəricilər;

B)hesabat göstəriciləri;

C)faktiki göstəricilər;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


154. Nəqliyyat müəssisəsində faktiki və plan göstəriciləri arasındakı fərqi xarakterizə edir:

A)mütləq kənarlaşma;

B)nisbi kənarlaşma;

C)mütləq və nisbi kənarlaşmalar;

D)yol verilən kənarlaşma;

E)məcburi kənarlaşma.


155. Nəqliyyat müəssisəsində analitik və plan göstəriciləri arasındakı fərqi xarakterizə edir:

A) yol verilən kənarlaşma;

B)nisbi kənarlaşma;

C)mütləq və nisbi kənarlaşma;

D)mütləqkənarlaşma;

E)məcburi kənarlaşma.


156. Nəqliyyat müəssisəsindəyenidən hesablanmış və faktiki göstəricilər arasındakı fərqi xarakterizə edir:

A) nisbi kənarlaşma;

B)mütləqkənarlaşma;

C)mütləq və nisbi kənarlaşma;

D)yol verilən kənarlaşma;

E)məcburi kənarlaşma.


157. Detallaşdırma üsulunun mahiyyəti:

A)göstəriciləri hissələrə ayırmaqla təhlil etmək;

B)göstəriciləri ümumiləşdirməklə təhlil etmək;

C)göstəriciləri müqayisə etməklə təhlil etmək;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


158. “Daşımanın maya dəyəri” göstəricisini hansı əlamətlərə görə hissələrə ayırmaq olar:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)daşımanın növlərinə görə;

C)xərc elementlərinə görə;

D)b və c variantları doğrudur;

E) dövr əlamətinə görə;


159. Nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyəti üzrə göstəricilərə təsir edən amilləri tez müəyyən edən üsul:

A) b və e variantları doğrudur.

B)hissələrə ayırma;

C)ümumiləşdirmə;

D)b və c variantları doğrudur;

E) detallaşdırma;160. Daşımanın növləri:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) sərnişin;

C)vaxtamuzd;

D)işəmuzd;

E) yük.
161. Nəqliyyat müəssisəsində ümumi işin həcminə təsir göstərir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)istismarda olan avtomobillərin orta siyahı sayı;

C)növbədəki iş müddətinin uzunluğu;

D)a və c variantları doğrudur;

E) daşıma məsafəsinin orta göstəricisi;
162. İqtisadi-riyazi metodlar dedikdə hansı fənlərin kompleksi nəzərdə tutulur:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)gibernetika;

C)iqtisadiyyat;

D)a və b variantları doğrudur;

E) riyaziyyat;


163. İqtisadi-riyazi metodlara aiddir:

A)b,c və d variantları doğrudur;

B)əməliyyatların tətbiqi metodları;

C)iqtisadi-statistik metodlar;

D) ali riyaziyyat metodları;

E) a və c variantları doğrudur.


164. Adi riyaziyyat metodlarına aiddir:

A)hesablama metodları;

B)xətti proqramlaşdırma metodu;

C)qeyri-xətti proqramlaşdırma metodu;

D)müqayisə etmək metodları;

E)b və c variantları doğrudur.


165. Ekonometrik metodlara aid edilir:

A) sahələrarası balansın təhlili;

B) iqtisadi təcrübə nəzəriyyəsi;

C)ehtiyatların idarə edilməsi;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


166. İqtisadi-statistik metodlara aid edilir:

A)c və d variantları doğrudur;

B)tələb və təklif nəzəriyyəsi;

C)iqtisadi təcrübə nəzəriyyəsi;

D) riyazi statistika;

E)cədvəl nəzəriyyəsi.


167. Ali riyaziyyatın klassik metodları:

A)b və c variantları doğrudur.

B)analitik həndəsə;

C)həndəsi metod;

D)a və c variantları doğrudur;

E) xətti cəbr;


168. Əməliyyatların tədqiqi metodlarına aiddir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin metodları;

C)oyunlar nəzəriyyəsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) dinamiki proqnozlaşdırma;


169. İqtisadi-gibernetik metodlara aiddir:

A) sistemli təhlilin metodları;

B)“beyin hücumları” metodu;

C)axtarışın vəzifələri və yerdəyişmə nəzəriyyəsi;

D)avadanlıqların aşınması və yerdəyişməsi;

E) uyğunlaşdırma metodları.


170. Sahələrarası balansın təhlili metodu aid olunmur:

A)iqtisadi-statistik metodlara;

B)riyazi iqtisadiyyata;

C)ekonometrik metodlara;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


171. Şəbəkə planlaşdırılması və idarə edilməsi metodu aiddir:

A) əməliyyatın tədqiqi metodlarına;

B)ekonometrik metodlara;

C)ali riyaziyyatın klassik metodlarına;

D) iqtisadi gibernetik metodlara;

E)a və b variantları doğrudur.


172. Müvazinət nəzəriyyəsi aiddir:

A)ekonometrik metodlara;

B)statistik metodlara;

C)iqtisadi metodlara;

D)iqtisadi gibernetik metodlara;

E)variantların hamısı səhvdir.


173. Sosial-iqtisadi xarakterli proseslərin araşdırılmasında istifadə olunur:

A) klassik ali riyaziyyat metodları;

B)iqtisadi-statistik metodlar;

C)ekonometrik metodlar;

D) adi riyaziyyat metodları;

E)təcrübə metodu.


174. İri həcmli informasiyaların işlənməsi ilə əlaqədardır:

A)iqtisadi-statistik metodlar;

B)əməliyyatın tədqiqi metodları;

C)evristik metodlar;

D)təcrübə metodu;

E)iqtisadi gibernetika metodları.


175. İqtisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesini keçmiş təcrübələrdən istifadə etməklə sadələşdirir:

A) evristik metod;

B)təcrübə metodu;

C)həndəsi metod;

D)sistemli təhlil metodu;

E)uyğunlaşma metodu.


176. Makro və mikro iqtisadi sistemlərdə optimal qərarların qəbul edilməsinə yönəldilmiş metod:

A)əməliyyatların tədqiqi metodu;

B)delfi metodu;

C)iqtisadi informatika metodu;

D)kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin metodu;

E)variantların hamısı doğrudur.


177. Ekspertlərin fərdi və kollektiv fikirlərindən istifadə etməklə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin və tapşırıqların yerinə yetirilməsini həyata keçirir:

A) təcrübə metodu;

B) evrestik metod;

C)ehtiyatların idarə edilməsi metodu;

D)kombinasiyalı metod;

E)a və c variantları doğrudur.


178. Mürəkkəb hadisələrin araşdırılmasına imkan yaradır:

A)klassik ali riyaziyyat metodları;

B)iqtisadi-statistik metodlar;

C)immitasiya metodu;

D)balans metodu;

E)hesablama metodları.


179. Özündə sistemli təhlili, iqtisadi informasiya nəzəriyyəsi, immitasiya modelləşməsi və sairəni birləşdirən metod:

A) iqtisadi gibernetika metodları;

B)evrestik metodlar;

C) təcrübi metodlar;

D)xətti proqramlaşdırma metodları;

E)riyazi-statistik metodlar.


180. “İqtisadi-riyazi metod” termini ilk dəfə işlənmişdir:

A)1960-cı illərdə;

B)1950-ci illərdə;

C)1970-ci illərdə;

D)1980-ci illərdə;

E)1990-cı illərdə.


181. Təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinə aiddir:

A)b,c və e variantları doğrudur.

B)müəssisənin göstəricilərinin eyni vaxtda və birgə öyrənilməsi;

C)nəqliyyat müəssisəsinin işinə təsir edən daxili və xarici amillərin sistemli araşdırılması;

D)a və c variantları doğrudur;

E) obyektin sistemli təhlili;


182. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinin mərhələlərinin sayı:

A) 6;


B)8;

C)3;


D)4;

E)5.
183. Kompleks təhlilin I mərhələsinə aiddir:

A) təhlilin obyekti, məqsədi və vəzifələri müəyyən olunur;

B)təhlil obyekti və onun ətraf mühiti haqqında ilkin məlumatlar toplanır;

C) texniki-iqtisadi göstəricilər sistemi hazırlanır;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.
184. Analitik mütəxəssislər qrupu müəyyən olunur:

A) kompleks təhlilin I mərhələsində.

B)kompleks təhlilin V mərhələsində;

C)kompleks təhlilin VI mərhələsində;

D)kompleks təhlilin III mərhələsində;

E) kompleks təhlilin II mərhələsində;


185.Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlili üzrəgörüləcək işlərin ümumi planı bu mərhələdə tərtib olunur:

A)I mərhələdə;

B)II mərhələdə;

C)III mərhələdə;

D)IV mərhələdə;

E)VI mərhələdə.


186. Tədqiqatın detallaşdırılmasının sonrakı istiqamətlərinin təyin edilməsini nəzərdə tutan mərhələ:

A) III mərhələ;

B) IImərhələ;

C) I mərhələ;

D) V mərhələ;

E)VI mərhələ.


187. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqi prosesinin həcmi və xərcləri bu mərhələdə müəyyən olunur:

A) III mərhələdə;

B) VI mərhələdə;

C) V mərhələdə;

D) I mərhələdə;

E) IV mərhələdə.


188. Dördüncü mərhələdə aparılan təhlilin növü:

A) amilli təhlil;

B)riyazi təhlil;

C)maya dəyərinin təhlili;

D)əmək haqqının təhlili;

E)maliyyə təhlili.


189. Bu mərhələdə nəticələrə təsir göstərən əsas, yerli və s. amillər qeydə alınır:

A) IV mərhələdə;

B)VI mərhələdə;

C) II mərhələdə;

D)V mərhələdə;

E)III mərhələdə.


190. İstehsal-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə modelin tərtib və təsdiq edilməsi mərhələsi:

A) IV mərhələ;

B)II mərhələ;

C)III mərhələ;

D) I mərhələ;

E)VI mərhələ.


191. Nəqliyyat müəssisəsinin əldə etdiyi nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi mərhələsi hansıdır:

A) V mərhələ.

B)II mərhələ;

C)VI mərhələ;

D)I mərhələ;

E) III mərhələ;


192. Kompleks təhlilin VI mərhələsi belə də adlanır:

A) yekun mərhələ;

B)mütərəqqi mərhələ;

C) səmərəli mərhələ;

D)tarixi mərhələ;

E)variantların hamısı səhvdir.


193. Nəqliyyat müəssisəsinin malik olduğu resurs və ehtiyatların istifadə dərəcəsi kompleks təhlilin bu mərhələsində müəyyən olunur:

A)V mərhələ;

B)VI mərhələ;

C)I mərhələ;

D)III mərhələ;

E)IV mərhələ.


194. Kompleks təhlilin bu mərhələsində istehsalın effektliyinin yüksəldilməsini nəzərdə tutan işlərin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər hazırlanır:

A)VI mərhələ;

B)I mərhələ;

C)III mərhələ;

D)V mərhələ;

E)II mərhələ.


195. Tam olmayan informasiyanın və ayrıca götürülmüş nəticələrin əsasında nəqliyyat müəssisəsinin işinin iqtisadi göstəricilərinin təhlili belə adlanır:

A) nəqliyyat müəssisəsininiqtisadi diaqnostikası;

B)maliyyə diaqnostikası;

C)diaqnostik təhlil;

D) bazarın konkret seqmentində nəqliyyat müəssisəsinin reytinqinin təyini;

E)b və c variantları doğrudur.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə