Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə6/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

457. Fondveriminə təsir göstərən I qrup amillərə aid olunmur:

A) b,d və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin xidmət bazarı ilə təmin olunması;

C)müqavilələrin bağlanması;

D)nəqliytyat vasitələrinin saxlanması sistemi;

E) nəqliyyat müəssisəsinin lazımı təmir sistemi;


458. Nəqliyyat parkının daşımasının şərtlərinə uyğunluq dərəcəsi təsir edir:

A)əsas istehsal fondlarının keyfiyyətinə;

B)dövriyyə vəsaitlərinin həcminə;

C)fondtutumu göstəricisinə;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


459. Nəqliyyat müəssisəsində istifadə olunan material ehtiyatlarına aiddir:

A) c və d variantları doğrudur;

B)xammal;

C)yağlama materialları;

D) yanacaq;

E)variantların hamısı doğrudur.


460. Nəqliyyat müəssisəsində maddi-texniki təchizatın təhlil olunmasının əsas vəzifələrinə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)təchizatın həcmi, keyfiyyəti və onun ritimlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;

C)nəqliyyat müəssisəsində baş verən fasilələri və boşdayanmaları müəyyənləşdirilməsi;

D) nəqliyyat müəssisəsinin zəruri ehtiyatlarla təmin olunma səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;

E)a, b və c variantları doğrudur.


461. Təhlil üçün informasiya mənbələri:

A) b, d və e variantları doğrudur.

B)mühasibat sənərləri;

C)məzuniyyət arayışları;

D)əmtəə-nəqliyyat qaimələri;

E) statistik sənədlər;


462. Mühasibat və statistik sənədlərdə təhlil üçün vacib olan məlumatlar:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)artıq material dəyərlərinin mövcudluğu;

C)material ehtiyatlarından istifadə olunması;

D) hesabat dövrünün axırına və əvvəlinə olan qalıq;

E)a və d variantları doğrudur.


463. Nəqliyyat müəssisəsinə lazım olan material-texniki ehtiyatların həcmi nə ilə müəyyən olunur:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat müəssisəsinin istehsal proqramı ilə;

C)artıq material dəyərlərinin mövcudluğu ilə;

D) a və c variantları doğrudur;

E) qəbul olunmuş maddi-texniki təchizat sistemi ilə;464. Nəqliyyat müəssisəsinin fasiləsiz işinə lazım olan, natural və dəyər ifadəsində dövriyyə vəsaitlərinin reqlament (nizamnamə) həcmi adlanır:

A)normativ;

B)ölçüsü;

C)sahəsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


465. Atomobil nəqliyyatında yanacaq sərfiyyatın norması (litrlə) hesablanır:

A) b və d variantları doğrudur;

B)100 ton/km-ə görə;

C)1000 km-ə görə;

D) 100 km-ə görə;

E)a, b və c variantları doğrudur.


466. Nəqliyyat müəssisəsində yağlama və sürtgü materiallarının norması nəyə görə hesablanır:

A) 100 litr yanacağa görə;

B)50 litr yanacağa görə;

C) 150 litr yanacağa görə;

D)200litr yanacağa görə;

E)1000 km yanacağa görə.


467. Nəqliyyat müəssisəsində təkərlərə olan tələbat hesablanır:

A)avtomobilin yürüş məsafəsinə görə;

B)işlənmiş avtomobil/saatların miqdarına görə;

C)yükdövriyyəsinin həcminə görə;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


468. Nəqliyyat müəssisəsinin istehsal ehtiyatları bölünür:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)texnoloji ;

C)mövsümi ;

D)sığorta ;

E) cari ehtiyatlar;


469.Nəqliyyat müəssisəsininnövbəti təchizat arası işinin normal fəaliyyətini təmin edir:

A) cari ehtiyatlar;

B) sığorta ehtiyatları;

C) texniki ehtiyatlar;

D) mövsümi ehtiyatlar;

E) a və b variantları doğrudur.


470.Texnoloji ehtiyatlar yaranır:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) təkərlər sortlaşdırılanda;

C) aqreqatlar rəngləndikdə;

D) detallar təmizləndikdə;

E) variantların hamısı səhvdir.


471. Nəqliyyat ehtiyatlarının həcmi asılıdır:

A)materialların çatdırılması müddətindən;

B)materialların qiymətindən;

C)materialların keyfiyyətindən;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


471. Nəqliyyat müəssisəsi üçün arzuolunmazdır:

A)ehtiyatların çatışmaması;

B)ehtiyatların artıq olması;

C)ehtiyatların köhnəlməsi;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


472. Nəqliyyat müəssisəsində material ehtiyatlarından istifadə dərəcəsi kimi göstəricilərin plandan kənarlaşmasının (hər iki tərəfə) səbəbləri:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat parkının strukturunun dəyişməsi;

C)gündəlik orta yürüş məsafəsinin dəyişməsi;

D)a və b variantları doğrudur;

E) nəqliyyat vasitələrinin orta siyahı sayının dəyişməsi;


473. Nəqliyyat prosesinin fasiləsiz olaraq ehtiyatlarla təmin olunması asılıdır:

A) b və c variantları doğrudur;

B)anbar təsərrüfat sisteminin düzgün təşkilindən;

C)material ehtiyatlarının gətirilməsindən;

D) TQ və təmir işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsindən;

E)a, b və c variantları doğrudur.


474. Nəqliyyat müəssisəsində qənaət olunmuş material ehtiyatlarından istifadə imkan verir:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B)təchizatın azaldılmasına;

C)nəqliyyat xidməti üzrə xərclərin azaldılmasına;

D) istehsal həcminin artırılmasına;

E) a və b variantları doğrudur.


475. Nəqliyyat müəssisəsində normadan artıq faktiki xərclərin yaranmasına səbəb olan texniki amillərəaid olunmur:

A) material-texniki təchizatın yaxşılaşdırılması;

B) texnikanın təkmilləşdirilməsi;

C)texnoloji proseslər;

D)yeni növ materialların tətbiqi;

E)variantların hamısı doğrudur.


476. Nəqliyyat müəssisəsində təşkilati-texniki tədbirlərə aid olunur:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat vasitələrinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər;

C)sürücülərin ixtisaslaşma dərəcəsinin artırılması üçün təşkil olunan tədbirlər;

D)b və c variantları doğrudur;

E) yanacaq sərfiyyətinə dəqiq nəzarətin həyata keçirilməsi;


477. Nəqliyyat müəssisəsində yanacaq sərfiyyatının miqdarı asılıdır:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)yanacağın müvafiq qaydalara uyğun olaraq saxlanılmamasından;

C)sürücünün ixtisaslaşma dərəcəsindən;

D)a və b variantları doğrudur;

E) sürətin qeyri-düzgün artırılmasından;


478. Nəqliyyat müəssisəsində əmək haqqı və əmək üzrə planın yerinə yetirilməsinin təhlili aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır (düzgün variantı seçin):

I variant: )

- işçi qüvvəsi ilə təminolunma;

- əmək məhsuldarlığı;

- əmək haqqı üzrə ödənişlər.

II variant:

- əmək məhsuldarlığı;

- işçi qüvvəsi ilə təminolunma;

- əmək haqqı üzrə ödənişlər.
479. Əmək resursları və əmək məhsuldarlığının təhlilinin aparılmasında məqsəd:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)əmək məhsuldarlığının artım tempinin yüksəltmək yollarını aşkar etmək;

C)artıq əmək haqqının verilməsinin qarşısını almaq;

D)a və b variantları doğrudur;

E) işçilərin iş vaxtından səmərəli istifadə etməklə daşımaların həcminin artırılması imkanlarını aşkarlamaq;


480. Nəqliyyat müəssisəsində istehsal proqramının yerinə yetirilməsində dolayı iştirak edən işçilərə aid edilmir:

A) c və d variantları doğrudur;

B) xidmətçilər;

C)sürücülər;

D)təmirçilər;

E) idarəetmə aparatının işçiləri.


481. Nəqliyyat müəssisəsində işin həcmi nəzərdə tutulmuş sürücülərin sayından az sayla yerinə yetirilərsə, deməli:

A)əmək məhsuldarlığı göstəricisi yüksəkdir;

B)nəqliyyat müəssisəsinin işçi qüvvəsi ilə təminatı tam sayılır;

C)nəqliyyat müəssisəsində rentabellik göstəricisi yüksəlir;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


482. Nəqliyyat müəssisəsində TQ və təmir işlərinə dörd sürücü əvəzinə altı sürücü cəlb olunması nəyə dəlalət edir:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)nəqliyyat vasitələrinin “yaşı” çoxdur;

C)ehtiyat hissələri almaq üçün nəqliyyat müəssisəsinin vəsaiti yoxdur;

D)b və c variantları doğrudur;

E) nəqliyyat müəssisəsindəistehsalın təşkili aşağı səviyyədədir;


483. Bir işçinin iş vaxdı fondu aşağıdakı məlumatları nəzərə almaqla hesablanır:

A)b , c və d variantları doğrudur;

B)qeyri-iş günləri;

C)boşdayanma halları baş verən günlər;

D) təhlil dövründə olan təqvim günləri sayı;

E) a və b variantları doğrudur.


484. Ödənişsiz məzuniyyət günləri aid edilir:

A)işə çıxmayan günlərə;

B)boşdayanma halları baş verən günlərə;

C)qeyri-iş günlərinə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


485. Vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsulun (xidmətin) miqdarı ilə ölçülür:

A) əmək məhsuldarlığı;

B)rentabellik səviyyəsi;

C) istehsal olunan məhsulun həcmi;

D)göstərilən xidmətin həcmi;

E)c və d variantları doğrudur.


486. Əmək prosesinin elementlərinə aiddir:

A) b və e variantları doğrudur.

B)əmək vəsaitləri;

C)əmək məhsuldarlığı;

D)a, b və c variantları doğrudur;

E) əmək alətləri;


487. Əmək prosesində insanın bilavasitə təsir etdiyi, öz əməyini yönəltdiyi obyekt:

A)əmək predmeti;

B)əmək aləti;

C)əmək vasitələri;

D)məhsuldar qüvvələr;

E)b və c variantları doğrudur.


488. Əmək məhsuldarlığı göstəricisinə təsir göstərən amillərə aid olunur:

A) c və d variantları doğrudur;

B)idarəetmə aparatı;

C)daşıma məsafəsinin uzunluğu;

D) nəqliyyat vasitələri parkının strukturu;

E)a, b və c variantları doğrudur.


489. TQ və təmir işləri asılıdır:

A) yürüş məsafəsindən;

B)yükdövriyyəsindən;

C) işçilərin əmək haqqı fondundan;

D) a, b və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


490. Əmək haqqının ödənilməsinin əsas formalarının sayı:

A)2;


B)6;

C)3;


D)4;

E)5.
491. Nəqliyyat müəssisəsində tətbiq edilən işəmuzd əmək haqqı formasına aid edilmir:

A) vaxta görə;

B)akkord;

C) mükafatla birlikdə;

D)qruplar üzrə;

E)b və d variantları doğrudur.
492. Nəqliyyat müəssisəsində uçotun növləri:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)maliyyə;

C)idarəetmə;

D)a və b variantları doğrudur;

E) vergi;


493. Məhsul istehsalına çəkilən xərclər adlanır:

A)maya dəyəri;

B)məsrəflər;

C)mənfəət;

D)amortizasiya ayırmaları;

E)material xərcləri.


494. Aktivlərə qoyulan uzunmüddətli kapital qoyuluşu:

A) c və e variantları doğrudur.

B)kredit;

C)sərmayə;

D)depozit;

E) investisiya;


495. Nəqliyyatın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə buraxılır:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) his;

C)benzol;D)qurğuşun;

E) karbon qazı.


496. Aktivlərə qoyulan uzunmüddətli kapital qoyuluşu:

A)sərmayə;

B)kredit;

C)diversifikasiya;

D)humanitar yardım;

E)variantların hamısı səhvdir.


497. Obyektlərin tikintisi təsərrüfat hesabına aparılırsa, onda həmin nəqliyyat müəssisəsi:

A) podratçıdır;

B) sifarişçidir;

C)investordur;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


498. Obyektlərin tikilməsi müddətinə təsir göstərən amillər:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)resurslarla təminat;

C)maliyyə;

D)b və c variantları doğrudur;

E) istehsal;499. Nəqliyyat vasitələrinin atmosferi zərərli maddələrlə çirkləndirilməsinin xüsusi çəkisi:

A) 43 %;


B)20 %;

C) 54 %;


D)34 %;

E) 76 %.
500. Ətraf mühitinin vəziyyətinin təhlilində ilkin olaraq müqayisə olunan göstəricilər:

A) b və c variantları doğrudur.

B)normativ;C)plan;

D)a, b və c variantları doğrudur;E) hesabat;

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə