Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”Yüklə 0,49 Mb.
səhifə1/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#83534
  1   2   3   4   5   6

NƏQLIYYAT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLİLİ” fənni üzrə testlər

Düzgün cavablar “A” bəndindədir

Müəllim: X.V.Qurbanova

1. İdarəetmənin mühüm mərhələlərindən biri:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B) təhlil;

C) planlaşdırma;

D) a və c variantları doğrudur;

E) nəzarət;


2. “Təhlil” sözünün mənşəyi:

A)ərəb;


B)latın;

C)yunan;


D)alman;

E)ispan.
3. “Təhlil” sözünün mənası:

A)əşyanı, prosesi və hadisələri hissərə bölməklə ətraflı öyrənmək;

B)əşyanı, prosesi və hadisələri qiymətləndirmək;

C)əşyanı, prosesi və hadisəni vəhdətdə öyrənmək;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.
4. Təhlilin digər təyinatı:

A) b və e variantları doğrudur.

B)obyektin ayrı-ayrı hissələri arasında asılılığı öyrənmək;

C)təhlilin obyektlərini tamlıqda öyrənmək;

D)a və c variantları doğrudur;

E) obyektin ayrı-ayrı hissələri arasında qarşılıqlı əlaqələri öyrənmək;


5. “Təhlil” sözünün sinonimi:

A)sintez;

B)“analiz”;

C)“diaqnostika”;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


6. “Sintez” sözünün mənşəyi:

A) yunan;

B) ərəb;

C)latın;


D)ingilis;

E)isveç.
7. Hadisə və prosesi vəhdətdə öyrənir:

A)sintez;

B)təhlil;

C)diaqnostika;

D)analiz;

E)a və d variantları doğrudur.
8. Təhlil və sintezin düzgün əlaqələndirilməsi imkan verir:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B) nöqsanları üzrə çıxartmağa;

C) istifadə olunmamış təsərrüfatdaxili imkanları aşkara çıxartmağa;

D)a və c variantları doğrudur;

E) iqtisadi göstəriciləri elmi cəhətdən düzgün qiymətləndirməyə;


9. Proses və hadisələrin elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə öyrənilməsini təmin edir:

A) təhlil və sintezin vəhdəti.

B)sintez;

C)diaqnostika;

D)təhlil və diaqnostikanın vəhdəti;

E) təhlil;


10. Geniş mənada hadisələri bütövlükdə və tərkib hissələrinə bölməklə çoxsaylı əlaqələrdə və asılılıqda dərk etmək üsulu kimi başa düşülür:

A) təhlil və analiz;

B)sintez;

C)analiz;

D) təhlil;

E)sintez və dioqnostika.


11. İqtisadi təhlilin qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyi elmlər:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)idarəetmə;

C)normalaşdırma;

D)a və b variantları doğrudur;

E) qiymətqoyma;


12. İqtisadi təhlilin qarşılıqlı fəaliyyətdə olmadığı elmlərə aid olunur:

A) b və c variantları doğrudur;

B)ekologiya;

C)kulturologiya;

D)a və b variantları doğrudur;

E) texnoloji.


13. İqtisadi təhlilin əsas prinsipləri:

A) variantların hamısı doğrudur

B)sistemlilik;

C)dəqiqlik;

D)məlumatlılıq;

E) elmililik;


14. İqtisadi təhlilin əsas prinsiplərinə aiddir:

A)b,c və d variantları doğrudur;

B)komplekslilik;

C)nəticələrin şərhi;

D) operativlik;

E) a və b variantları doğrudur.


15. İqtisadi təhlilin əsas prinsiplərinə aid olunmur:

A) xəbərdar olmaq;

B) məlumatlılıq;

C)qənaətçilik;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


16. “Sintez” sözünün mənası:

A)birləşmə;

B)süzülmə;

C)ayırmaq;

D)seçmə;

E)düzülüş.


17. Təhlilin təsnifat əlamətləri:

A)b, c və e variantları doğrudur.

B)mexaniki vasitələrin tətbiqinə görə;

C)əlaqələrin xarakterinə görə;

D)a və b variantları doğrudur;

E) idarəetmədə vaxt əlamətinə görə;


18. Təhlilin “tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)bazis göstəricilərinin təhlili;

B)maliyyə-iqtisadi təhlil;

C)iş yerinin təhlili;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


19. Təhlilin “tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)strateji təkliflərin təhlili;

B)daxili təhlil;

C)texniki-iqtisadi təhlil;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


20. Təhlilin “tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili;

C)idarəetmənin təhlili;

D) müəssisənin inkişaf istiqamətlərinin təhlili;

E)b və c variantları doğrudur.


21. Təhlilin “tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) planların təhlili;

B)bütünlüklə müəssisənin təhlili;

C) müqayisəli təhlil;

D)ilkin təhlil;

E)qabaqcadan təhlil.


22. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)maliyyə-iqtisadi təhlil;

B)sahələrarası təhlil;

C)sonradan təhlil;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


23. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) iqtisadi-kommersiya;

B) illik təhlil;

C)yekun təhlil;

D)diaqnostik təhlil;

E)stoxastik təhlil.


24. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) texniki-iqtisadi təhlil;

B)istehsalatın təhlili;

C)rüblük təhlil;

D) amillər üzrə təhlil;

E)determinləşdirilmiş təhlil.


25. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)iqtisadi-ekoloji təhlil;

B)sahələrin təhlili;

C)bir müəssisənin fəaliyyətinin təhlili;

D)aylıq təhlil;

E)cari təhlil.


26. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) idarəetmənin təhlili;

B)qabaqcadan təhlil;

C) planların təhlili;

D)ilkin təhlil;

E)strateji təkliflərin təhlili.


27. Təhlilin “tədqiqatın istiqamətlərinə görə” təsnifat əlamətinə aid olunmur:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)müqayisəli təhlil;

C)xarici təhlil;

D)iqtisadi-ekoloji;

E) müəssisə daxili təhlil;28. Təhlilin “sahə mənsubiyyətinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)iş yerinin təhlili;

B)maliyyə-iuqtisadi təhlil;

C)qabaqcadan təhlil;

D)diaqnostik təhlil;

E)marjinal təhlil.


29. Təhlilin “sahə mənsubiyyətinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) bütünlüklə müəssisənin təhlili;

B)iqtisadi-kommersiya təhlili;

C) istehsalatın təhlili;

D)a və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


30. Təhlilin “sahə mənsubiyyətinə görə” təsnifat əlamətinə aid olunmur:

A) variantların hamısı səhvdir.

B)istehsalatın təhlili;

C)iş yerinin təhlili;

D)a və c variantları doğrudur;

E) şöbələrin təhlili;


31. Təhlilin “istifadə subyektlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)daxili təhlil;

B)marjinal təhlil;

C)stoxastik təhlil;

D)ilkin təhlil;

E)illik təhlil.


32. Təhlilin “istifadə subyektlərinə görə” təsnifat əlamətinə aid olunmur:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)bütünlüklə müəssisənin təhlili;

C)maliyyə-iqtisadi təhlil;

D) sahələrarası təhlil;

E)variantların hamısı səhvdir.


33. Təhlilin “istifadə subyektlərinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)xarici təhlil;

B)beynəlxalq təhlil;

C)cari təhlil;

D)yekun təhlil;

E)müqayisəli təhlil.


34. Təhlilin “öyrənilən obyektin əhatə dairəsinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) təsərrüfatdaxili təhlil;

B) sahələrarası təhlil;

C)gündəlik təhlil;

D)qabaqcadan təhlil;

E)ehtimal olunan əlaqələrin təhlili.


35. Təhlilin “öyrənilən obyektin əhatə dairəsinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) müqayisəli təhlil;

B)texniki-iqtisadi təhlil;

C)təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili;

D) a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


36. Eyni növlü müəssisələrin fəaliyyətinin təhlili adlanır:

A) müqayisəli təhlil;

B) təsərrüfat daxili təhlil;

C)amillər üzrə təhlil;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


37. Təhlilin “öyrənilən obyektin əhatə dairəsinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)təsərrüfatdaxilitəhlil;

C)sahələrarası təhlil;

D) bir müəssisənin fəaliyyətinin təhlili;

E)iqtisadi-riyazi təhlil.


38. Təhlilin “öyrənilən obyektin əhatə dairəsinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)fəaliyyətin bir neçə növünün təhlili;

B)determinləşdirilmiş təhlil;

C)ehtimal olunan əlaqələrin təhlili;

D)müəssisənin fəaliyyətindən kənarlaşmaların təhlili;

E)idarəetmə qərarlarının düzgünlüyünün təhlili.


39. “Dövrülüyə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)gündəlik təhlil;

C)rüblük təhlil;

D)illik təhlil;

E) aylıq təhlil;


40. Təhlilin “qəbul olunmuş qərarların xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)cari təhlil;

B)daxili təhlil;

C)müqayisəli təhlil;

D)iqtisadi-riyazi təhlil;

E)amillər üzrə təhlil.


41. Təhlilin “qəbul edilmiş qərarların xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) ilkin təhlil;

B)illik təhlil;

C) marjinal təhlil;

D)a və b variantları doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


42. Təhlilin “qəbul edilmiş qərarların xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) cari təhlil;

B)qabaqcadan təhlil;

C)texniki-iqtisadi təhlil;

D)planların təhlili;

E)bazis göstəricilərin təhlili.


43. Təhlilin “qəbul edilmiş qərarların xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) yekun təhlil;

B)rüblük təhlil;

C)səbəb və nəticənin təhlili;

da və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


44. Təhlilin “idarəetmədə vaxt əlamətinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) qabaqcadan təhlil;

B) gündəlik təhlil;

C)aylıq təhlil;

D)illik təhlil;

E)b, c və d variantları doğrudur.


45. Təhlilin “idarəetmədə vaxt əlamətinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)sonradan təhlil;

B)cari təhlil;

C)sahənin təhlili;

D)illik təhlil;

E)marjinal təhlil.


46. Təhlilin “idarəetmədə vaxt əlamətinə görə” təsnifat əlamətinə aid olunmur:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)aylıq təhlil;

C)illik təhlil;

D)b və c variantları doğrudur;

E) gündəlik təhlil;


47. Təhlilin “öyrənmə metodlarının tətbiqinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)diaqnostik təhlil;

B)determinləşdirilmiş təhlil;

C)bazis göstəricilərinin təhlili;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


48. Təhlilin “öyrənmə metodlarının tətbiqinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) amillər üzrə təhlil;

B)sahələr üzrə;

C)müqayisəli təhlil;

D) daxili təhlil;

E)metodiki təhlil.


49. Təhlilin “öyrənmə metodlarının tətbiqinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)marjinal təhlil;

B)stoxastik təhlil;

C)planların təhlili;

D)istehsalatın təhlili;

E)a və d variantları doğrudur.


50. Hesablamaların köməyi ilə mənfəət təmin edən ən optimal variantı aşkar edən təhlil növü:

A) iqtisadi-riyazi təhlil;

B) texniki-iqtisadi təhlil;

C)iqtisadi-kommersiya təhlili;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a və c variantları doğrudur.


51. Təhlilin “əlaqələrin xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A)stoxastik təhlil;

B)marjinal təhlil;

C)statistik təhlil;

D)idarəetmənin təhlili;

E)təsərrüfatlar arası təhlil.


52. Təhlilin “əlaqələrin xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) determinləşdirilmiş təhlil;

B)sahələrarası təhlil;

C)bütünlüklə müəssisənin təhlili;

D) iqtisadi-kommersiya təhlili;

E)a və d variantları doğrudur.


53. Təhlilin “əlaqələrin xarakterinə görə” təsnifat əlamətinə aiddir:

A) variantların hamısı səhvdir.

B)determinləşdirilmiş təhlil;

C)stoxastik təhlil;

D)səbəb və nəticə arasında ciddi əlaqələrin mövcudluğunun təhlili;

E) ehtimal olunan əlaqələrin təhlili;


54. İdarəetmədə zaman amilinə görə təhlilin növü:

A) qabaqcadan təhlil.

B)gündəlik təhlil;

C)müqayisəli təhlil;

D)rüblük təhlil;

E) ilkin təhlil;55. Bir müəssisənin fəaliyyətinin təhlil növü:

A)təsərrüfatdaxili təhlil;

B)müəssisənin inkişaf istiqamətlərinin təhlili;

C)eyni növlü müəssisələrin fəaliyyətinin təhlili;

D)b və c variantları doğrudur;

E)variantların hamısı doğrudur.


56. Daxili və xarici təhlilin aid olduğu təsnifat əlaməti:

A)istifadə subyektlərinə görə;

B)idarəetmədə vaxt əlamətinə görə;

C)əlaqələrin xarakterinə görə;

D)dövrülüyə görə;

E)sahə mənsubiyyətinə görə.


57. Qabaqcadan və sonradan təhlilin aid olduğu təsnifat əlaməti:

A) idarəetmədə vaxt əlamətinə görə.

B)tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə;

C)qəbul olunmuş qərarların xarakterinə görə;

D)öyrənmə metodlarına görə;

E) tədqiqatın istiqamətlərinə görə;58. Gündəlik və aylıq təhlilin aid olduğu təsnifat əlaməti:

A) dövrülüyə görə;

B)idarəetmədə vaxt əlamətinə görə;

C) öyrənilən obyektin əhatə dairəsinə görə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


59. İqtisadi-kommersiya və iqtisadi-ekoloji təhlilin aid olduğu təsnifat əlaməti:

A)tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə görə;

B)tədqiqatın istiqamətinə görə;

C)öyrənmə metodlarına görə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)variantların hamısı səhvdir.


60. Müəssisənin normal fəaliyyətindən kənarlaşmaları aşkar etmək üçün aparılan təhlilin aid olduğu təsnifat əlaməti:

A)öyrənmə metodlarının tətbiqinə görə;

B)mexaniki vasitələrin tətbiqinə görə;

C)sahə mənsubiyyətinə görə;

D)qəbul olunmuş qərarların xarakterinə görə;

E)variantların hamısı səhvdir.


61. İdarəetmənin əsas funksiyaları:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)təşkil;

C)əsaslandırma;

D)nəzarət;

E) planlaşdırma;


62. Təhlil nəzarətin:

A)güzgüsüdür;

B)başlanğıcıdır;

C)sonudur;

D)əksidir;

E)silahıdır.


63. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyətinin hər tərəfli təhlili adlanır:

A) texniki-iqtisadi təhlil;

B)maliyyə-iqtisadi təhlil;

C)iqtisadi kommersiya təhlili;

D)idarəetmənin təhlili;

E)iqtisadi-ekoloji.


64. Nəqliyyat müəssisəsəsinin təhlilinin obyekti:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)texniki qulluq prosesi;

C)anbarlaşdırma prosesləri;

D)a və c variantları doğrudur;

E) şöbələr;


65. Təhlilin subyekti:

A) işçilər;

B)gəlir;

C)mənfəət;

D) yük daşıma;

E)xərclər.


66. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədi:

A) b və e variantları doğrudur.

B)maddi-texniki-təchizat və məhsulların nəql edilməsi əməliyyatlarının bütün detallarını dəqiq aşkarlamaq;

C)cari və strateji idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması;

D)a və c variantları doğrudur;

E) müəssisənin ümumi fəaliyyətinin sosial-iqtisadi nəticələrinin aşkarlanması;


67. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin əsas vəzifələrinə daxildir:

A) b və d variantları doğrudur;

B)müəssisənin fəaliyyətinin son nəticələrini obyektiv qiymətləndirmək;

C)material, maliyyə və əmək resursları üzrə ehtiyatların üzə çıxarılması;

D) nəqliyyat müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticələrinə təsir edən amillər təyin etmək;

E) variantların hamısı doğrudur.


68. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri asılıdır:

A) c və d variantları doğrudur;

B) neqativ amillərdən;

C) subyektiv amillərdən;

D) obyektiv amillərdən;

E) b və c variantları doğrudur.


69. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsir edən obyektiv amil:

A) qiymətin dəyişməsi;

B)istehsal;

C)maliyyə;

D) təsərrüfat bölmələri;

E)variantların hamısı doğrudur.


70. Nəqliyyat müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsir göstərən subyektiv amil:

A)təsərrüfat bölmələri;

B)tariflərin dəyişməsi;

C)ƏİF fondları üzrə amortizasiya ayırmaları normasının dəyişməsi;

D)b və c variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


71. Maliyyə, istehsal və təsərrüfat bölmələri:

A) subyektiv amillərdir;

B) əsas amillərdir;

C)obyektiv amillrdir;

D)ilkin amillərdir;

E)a və c variantları doğrudur.


72. Nəqliyyat müəssisəsi heç bir təsir göstərə bilməz:

A)obyektiv amillərə;

B)subyektiv amillərə;

C)ilkin amillərinə;

D)neqativ amillərə;

E)b və d variantları doğrudur.


73. Nəqliyyat müəssisəsinin işi asılıdır:

A) subyektivamillərdən;

B) obyektiv amillərdən;

C)ilkin amillərdən;

D)neqativamillərdən;;

E)b və d variantları doğrudur.


74. Müəssisənin istehsal fəaliyyəti asılı olduğu proseslər:

A) b və c variantları doğrudur.

B)əsas;

C)köməkçi;D)a və b variantları doğrudur;

E) növbəli;


75. Təhlilin informasiya bazasının elementləri:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)mühasibat uçotu üzrə sənədlər;

C) plan-normativ sənədlər;

D)texnoloji sənədlər;

E) operativ-uçot göstəriciləri.


76. Plan-normativ sənədlərə aiddir:

A)strateji biznes plan;

B)mühasibat uçotu sənədləri;

C)aylıq hesabat formaları;

D)a və b variantları doğrudur;

E)a, b və c variantları doğrudur.


77. Mühasibat uçotu üzrə sənədlər:

A) dövlətin hesabat formaları;

B)rüblük hesabat formaları;

C)sürücülərin iş norması üzrə formalar;

D) a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


78. Statistik uçot və hesabat göstəriciləri:

A)seçmə müşahidənin sənədləri;

B)cari plan və öhdəliklər;

C)ilkin və təkrar sənədlər;

D)müəssisə üzrə operativ tapşırıqlar;

E)variantların hamısı doğrudur.


79. Operativ uçot göstəriciləri:

A)işçilərin iş norması;

B)illik hesabat formaları;

C)analitik və sintetik qeydiyyat reyestri;

D)cari plan və öhdəliklər;

E)variantların hamısı doğrudur.


80. Seçmə müşahidənin nəticələri aid edilir:

A) statistik uçot və hesabat göstəricilərinə;

B)plan-normativ sənədlərə;

C) operativ uçot göstəricilərinə;

D)variantların hamısı doğrudur;

E)a və b variantları doğrudur.


81. Texnoloji sənədlərə aid edilir:

A) c və d variantları doğrudur;

B)kalkulyasiyanın metodikası üzrə sənədlər;

C)yükdaşıma proseslərinin xəritəsi;

D) daşımanın strukturu haqqında məlumat;

E)variantların hamısı doğrudur.


82. Təhlilin informasiya bazasının elementi olan “sair materiallar”a aid edilir:

A)təftiş materialları;

B)briqadalar üzrə yükdaşıma materialları;

C)xərc maddələrinin smetası;

D)a və c variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


83. Qanunverici və normativ aktlar:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)yuxarı təşkilatların göstərişləri;

C)xərclərin və işlərin norması;

D)a və b variantları doğrudur;

E) hökumət qərarları;


84. Normativ aktlara aid variantı seçin:

A) kalkulyasiyanın metodikası;

B) texniki qulluq işlərinin texniki xəritəsi;

C)nəqliyyat müəssisəsinin texniki nəqliyyat-maliyyə planı;

D)material və əmək məsrəfləri haqqında məlumat;

E)variantların hamısı doğrudur.


85. Təhlildə istifadə olunan informasiya məlumatları neçə qrupa bölünür:

A)3;


B)7;

C)6;


D)2;

E)4.
86. Təhlilin plan mənbələrinə daxildir:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)texnoloji xəritələr;

C)məsrəf normaları;

D)b və c variantları doğrudur;

E) əmək və material zərfi üzrə limitlər;
87. Müəssisənin istehsal fəaliyyətinin əsas və köməkçi proseslər yerinə yetirilir:

A) b və c variantları doğrudur;

B)ardıcıl;

C) paralel;

D)b və c variantları doğrudur;

E) təkrar.


88. Təhlildə istifadə olunan informasiya məlumatlarına aiddir:

A)


B)uçot informasiya məlumatları;

C)uçotdan kənar informasiya məlumatları;

D)a və b variantları doğrudur;

E) plan informasiya məlumatları;


89. Uçot informasiya hesab olunur:

A) b,c və e variantları doğrudur.

B)operativ uçot informasiyaları;

C)hesabatlarda verilən bütün məlumatlar;

D)a və b variantları doğrudur;

E) cari uçot informasiyaları;


90. Nazirlər kabinetinin qəbul etdiyi qaydalar, qərarlar və göstərişlər aid olunur:

A) uçotdan kənar informasiya mənbələrinə;

B)uçot informasiya mənbələrinə;

C) plan informasiya mənbələrinə;

D)a və b variantları doğrudur;

E)b və c variantları doğrudur.


91. Uçotdan kənar informasiya mənbələrinə aid olunur:

A) variantların hamısı doğrudur.

B)idarədaxili yoxlama materialları;

C)müqavilələr;

D)təsərrüfatın hüquq sənədləri;

E) yuxarı idarəetmə orqanlarının əmrləri;


92. Xüsusi tədqiqat materiallarının əldə olunma üsulları:

A)c və d variantları doğrudur;

B)kserokopiya etmə;

C)şəkil çəkmə;

D) xronometraj;

E) rüşvət vermə.


93. Təhlilin keyfiyyəti birbaşa asılıdır:

A)b, c və e variantları doğrudur.

B)idarəetmə qərarlarının effektivliyindən;

C)verilən məlumatların düzgünlüyündən;

D)b və c variantları doğrudur;

E) nəticələrin dəqiqliyindən;


94. Texniki-iqtisadi göstəricilərin bölündüyü qruplar:

A) b, c və e variantları doğrudur.

B)kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri qrupu;

C)ölçülü və ölçüsüz göstəricilər qrupu;

D)a və b variantları doğrudur;

E) ilkin və təkrar göstəricilər qrupu;


95. Nəqliyyat müəssisəsinin vəziyyətini təsvir edən və təhlil üçün başlanğıc hesab olunan göstəricilər:

A)ilkin;


B)təkrar;

C)kəmiyyət;

D)mütləq;

E)nisbi.
96. İstifadə olunmuş məlumatlar:

A) təkrar göstəricilər;

B) nisbi göstəricilər;

C)ölçüsüz göstəricilər;

D)keyfiyyət göstəriciləri;

E)ilkin göstəricilər.
97. Kəmiyyət göstəricilərinə aid olunur:

A) variantların hamısı doğrudur;

B)iş vaxtından istifadə əmsalı;

C)yükdövriyyəsi;

D)daşımanın ümumi həcmi;

E)a və c variantları doğrudur.


98. Obyekti, prosesi, məhsulu və s. qoyulmuş tələblərə uyğunluğu nöqteyi-nəzərindən xarakterizə edir:

A)keyfiyyət göstəriciləri;

B)kəmiyyət göstəriciləri;

C)mütləq göstəriciləri;

D)nisbi göstəriciləri;

E)ölçüsüz göstəriciləri.


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin