Raport de mediu proiectYüklə 3.37 Mb.
səhifə42/42
tarix28.07.2018
ölçüsü3.37 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

13.3Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluției sale probabile în situația neimplementării programului


Având în vedere faptul că, în această etapă a desfășurării programului, locațiile intervențiilor/ acțiunilor nu sunt definite, a fost luată în considerare, în vederea realizării acestei analize, zona totală eligibilă pentru astfel de intervenții, reprezentată de zona transfrontalieră România-Bulgaria.

Dimensiunea Programului acoperă o suprafață totală de 69 285 km2, din care 56,75 % aparține României (39 320 km2) și 43,25% Bulgariei (29 965 km2).Figura 13-1: Zona transfrontalieră România - Bulgaria

description: c:\documents and settings\office\desktop\ao en cours\2013\mdrap_consultanta elaborare prog coop transf ro-bg\raport 2_territorial analysis\draft final_territorial analysis\harti 29 11 2013\new folder\harti 29 11 20133.jpg

(Sursa: Détente Consultants)

Raportul conține o descriere comprehensiva a stării actuale a mediului şi a evoluției sale probabile în situația neimplementării programului in aria eligibila.


13.4Caracteristici de mediu ale zonelor care ar putea fi afectate semnificativ


Au fost descrise caracteristicile de mediu ale zonelor sensibile următoare:

 • Peisaje și arii cu statut de protecție recunoscut la nivel International;

 • Peisaje și situri NATURA 2000;

 • Peisaje și zone cu statut de arii naturale protejate;

 • Zone pentru prelevarea apei destinate consumului uman;

 • Corpuri de apă desemnate pentru agrement, inclusiv zonele desemnate ca ape pentru îmbăiere;

 • Zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice de însemnătate economică;

 • Zonele cu ape sensibile la nutrienți, inclusiv zonele vulnerabile.13.5Probleme de mediu existente

In zona analizata au fost identificate probleme de mediu care vizează practic toți factorii de mediu prezentați in capitolul 3 al raportului: • Clima și calitatea aerului

 • Apa (de suprafața și subterana)

 • Solul

 • Peisajul

 • Biodiversitate

 • Patrimoniul cultural

 • Deșeurile

 • Bunurile materiale

 • Populația și sănătatea umana13.6 Obiective de Protecţie a Mediului


Romania

In secțiunea 2.3.2 din raport au fost prezentate “Strategii, Programe și Planuri Naționale in Romania” care permit identificarea obiectivelor de protecție a mediului la nivel National, relevante pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020. Se apreciază ca referențiale obiectivele stabilite prin:

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila a României 2013-2020-2030”, respectiv obiectivele stabilite pentru orizontul 2020.

Bulgaria

Programul Național de Dezvoltare: Bulgaria 2020 (PND BG2020) este principalul document strategic și de programare care detaliază obiectivele politicilor de dezvoltare a țării până în 2020.NDP BG2020 este un document integrat privind dezvoltarea socio-economică a Bulgariei până în 2020, evidențiind legătura dintre prioritățile UE în contextul Strategiei Europa 2020 și al priorităților din Bulgaria.

Strategia Națională de Mediu (SNM) 2009-2018 este continuarea naturală a politicii de mediu a Republicii Bulgaria. SNM este în primul rând un document strategic. El prezintă o viziune de dezvoltare a politicii naționale pentru mediu și formulează prioritățile naționale pe termen lung.

13.7 Impactul asupra mediului


Efectele semnificative probabile ale programului sunt analizate la două niveluri:

 • Axele prioritare, Prioritățile de investiții și obiectivele specifice și

 • Activitățile indicative.

Efectele probabile pe activități indicative sunt prezentate pe obiective specifice, priorități de investiții și respectiv axe prioritare.

Evaluarea s-a făcut pe fiecare componentă/ factor de mediu sau sferă socială (populație, sănătate umană, bunuri materiale) relevante pentru elementul aplicabil. Acolo unde nu este indicată componenta/ factorul, nu este probabil să existe un impact.

Formele de impact sunt evaluate din perspectiva următoarelor aspecte, după caz:


 • Pozitiv/ negativ

 • Direct/ indirect

 • Primar/ secundar

 • Permanent / temporar

 • Pe termen scurt/ mediu/ lung

 • Simultan (acționând împreună)

 • Cumulativ (acumulat)

Sunt, de asemenea, evaluate efectele cumulative și transfrontaliere. Rezultatul evaluării indica efecte preponderent pozitive, directe și indirecte, pe termen lung și permanent.

13.8 Măsuri de atenuare


Măsurile prevăzute pentru prevenirea, reducerea și ce cât posibil contracararea oricăror efecte adverse asupra mediului ale implementării programului sunt prezentate pe doua categorii:

 • măsuri generale și

 • măsuri specifice fiecărei AP.

Măsurile generale se aplică tuturor Axelor prioritare, Priorităților de investiții, Obiectivelor specifica sau Acțiunilor indicative asociate programului după caz. Acestea țin în special de propunerile de investiții și activităților de construcție incipiente ce vor fi probabil implementate în baza programului.

Masurile specifice sunt identificate ținând cont de caracteristicile acțiunilor indicative din fiecare AP și, respectiv OS.


13.9 Alternative


Au fost avute in vedere Alternativele „0” - a nerealizării programului și alternativa reprezentata de draftul final al acestuia.

Opțiunea/ alternative “0” a fost comparata cu Prioritățile de Investiții selectate pentru fiecare Axa Prioritara.

Comparând alternativa “0” cu fiecare din Axele Prioritare ale Programului, rezultatele arata ca oricare dintre acestea, inclusiv cel care implica acțiuni indicative/ masuri cu potențial impact asupra mediului (cum ar fi construcții de infrastructura), aduce mai multe beneficii mediului (+) decât alternativa “0”.

13.10 Dificultăți


Dificultățile principale întâmpinate in analizele din cadrul SEA realizate in timpul pregătirii proiectului de raport au fost legate de lipsa informațiilor suficiente pentru județele (RO)/ districtele (BG) de interes in evaluare.

13.11 Monitorizare


În conformitate cu Directiva privind Evaluarea Strategica de Mediu, art. 10, efectele semnificative asupra mediului generate de implementarea planurilor şi programelor trebuie să fie monitorizate pentru a se identifica într-un stadiu incipient efectele adverse neprevăzute şi pentru a face posibilă întreprinderea unor acţiuni corespunzătoare de remediere.

Sistemul de monitorizare propus, realizat pe baza obiectivelor de mediu relevante a fost testat in perioada anterioara de programare. Obiectivele de mediu sunt reprezentate de acele domenii şi teme privind mediul, care pot fi influenţate în mod substanţial de implementarea programului. De aceea, impactul asupra mediului generat de implementarea programului va fi evaluat luându-se în considerare măsura în care programul va influenţa îndeplinirea acestor obiective.13.12 Concluzii


Ca urmare a analizei de mediu a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020 pe baza analizei și evaluării efectelor potențiale ale activităților prevăzute în cadrul axelor prioritare relevante, concluzia echipei de experți independenți este că programul va determina un impact pozitiv comprehensiv asupra mediului și sănătății umane la nivel național și transfrontalier deoarece majoritatea acțiunilor indicative țin direct sau indirect de îmbunătățirea stării mediului, a calității vieții și sănătății umane.
ANEXE


Anexa 1

Referințe și surse de informații

Legislație, ghiduri, îndrumare la nivel internațional/ comunitar

 • Ghidul Comisiei Europene CE cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului;

 • Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, cu modificările ulterioare;

 • Evaluarea planurilor și proiectelor care afectează în mod semnificativ siturile Natura 2000 - 2002, orientări metodologice cu privire la dispozițiile articolului 6 alineatul (3) și (4) din Directiva Habitate 92/43/CEE;

 • Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu pentru politica de coeziune 2007-2013 "(SEA Handbook) - ianuarie 2006, Rețeaua de "Ecologizare a Programelor de Dezvoltare Regională";

 • Ghid privind integrarea schimbărilor climatice și a biodiversității în evaluarea strategică de mediu - UE, 2013;

 • Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția EIA), adoptată la Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22 din 22 februarie 2001 și ratificată de Bulgaria printr-o lege (SG. 86/1999) ;

 • Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Kiev, Ucraina, la 21 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 349 din 18 noiembrie 2009 și ratificată de Bulgaria printr-o lege (SG, 97/2006).

 • Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu pentru politica de coeziune 2007-2013” (Manualul referitor la Evaluarea Strategică de Mediu) – ianuarie 2006, Rețeaua “Programelor Ecologice de Dezvoltare Regională”;

 • Ghidul referitor la Integrarea Schimbărilor Climatice și Biodiversității în Evaluarea Strategică de Mediu – Uniunea Europeană, 2013;

Legislație, ghiduri, îndrumare - Romania

 • Legea protecției mediului (RO)- promulgată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OU ) nr . 195/2005, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006 și modificată în continuare prin Ordonanțele de Urgență ale Guvernului nr. 57/2007, 114/2007 și 164/2008;

 • Legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice (care transpun Directiva 92/43/CEE, cu modificările sale) - promulgate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr . 57/2007, aprobată și modificată prin Legea nr. 49/2011;

 • Orientare metodologică privind evaluarea adecvată a efectelor potențialelor planuri / programe și proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar - aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 19/2010;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind procedura de realizare a evaluării de mediu (SEA ) pentru planuri și programe (transpunere a Directivei 2001/42/CE) ;

 • "Manualul referitor la finalizarea evaluării de mediu pentru planuri și programe" - 2006, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 117/2006;

 • "Ghid Generic de evaluare strategică de mediu" - 2007, completată de echipa Ramboll Consortium în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale pentru implementarea și aplicarea Evaluărilor Strategice de Mediu și raportarea Directivelor " - EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004 / 016 - 772.03 0.03);

 • Linii directoare privind evaluarea strategică de mediu pentru următoarele sectoare: planificarea utilizării terenurilor; de transport și energie - 2007, completate de către echipa Ramboll Consortium în cadrul proiectului " Consolidarea capacității instituționale pentru implementarea și aplicarea Evaluărilor Strategice de Mediu și raportarea Directivelor " - EuropeAid/121491/D/SER / RO (PHARE 2004 / 016 - 772.03.03).

Legislație, ghiduri, îndrumare - Bulgaria

 • "Manual pentru Evaluarea de mediu a planurilor și programelor în Bulgaria", 2002, elaborat de către Consorțiu cu participarea POVVIK OOS și cu colaborarea și sprijinul editorial al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Bulgaria.

 • Legea Protecției Mediului (EPA) - promulgată în SG, topic 91/2002, modificat ultima dată în SG 66/2013;

 • Ordonanța pentru condițiile și ordinea de pregătire a evaluării de mediu ale planurilor și programelor (Ordonanța EA) - promulgate în SG, topic 57/2004, modificat ultima dată în SG 94/2012;

 • Legea privind Diversitatea Biologică (BDA) - promulgat în SG, topic 77/2002, modificat ultima dată în SG 66/2013;

 • Legea Apelor – promulgata in SG, topic 67/1999, modificata ultima data SG 26/2014;

 • Ordonanța pentru condițiile și ordinea de executare a evaluării adecvate a planurilor, programelor, proiectele și propunerilor de investiții în funcție de obiectivele de conservare a siturilor de protecție (Ordonanța AA) – promulgat în SG, topic 73/2007, modificat ultima dată în SG 94/2012.

 • Informații și date statistice (INS Romania și Bulgaria)

 • Rapoarte anuale privind starea mediului la nivel național și județean (RO)/ districtual (BG)


Anexa 2

Lista echipei SEA


Lista echipei SEA
1. Svetla TRAYCHEVA, expert SEA Bulgaria

2. Marilena PATRASCU, expert SEA Romania

Nota: Următoarele documente vor fi înaintate după încheierea consultării publice.

Anexa 3

Declarații cf. Directivei SEA și a cerințelor legale naționale
Anexa 4

Lista consultărilor, declarații și modul de integrare al acestora in raport
Anexa 5

Minute ale întâlnirilor, declarații, întrebări și alte informații relevante pentru raportul de mediu1 Derivat din definitia in limba engleza. Prezentare in ordine alfabetica.

2 Prezentare in ordine alfabetica.

3 Cf. „Îndrumarului UE privind integrarea schimbărilor climatice și a biodiversității în evaluarea strategică de mediu - 2013”.

4 Județele Mehedinți, Dolj și Olt aparțin Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia; județele Teleorman, Giurgiu și Calarasi aparțin Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia; județul Constanta aparține Regiunii de Dezvoltare Sud - Est;

5Districtele Vidin, Vratza, Montana și Pleven aparțin Regiunii de Programare Nord-Vest; Districtele Veliko Turnovo, Ruse și Silistra aparțin Regiunii de Programare Centrală – Nord; districtul Dobrich aparține Regiunii de Planificare Nord-Vest.

6 Conform Regulamentului UE 1299/2014, art. 7 (1)-(a/i).

7 Conform Regulamentului UE 1299/2014, art. 7 (1)-(a/iv).

8 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 6 septembrie 2010.

9 Informațiile sunt extrase din: “Starea Mediului – Raport Final 2012” elaborat de către Agenția Națională de Protecție a Mediului din Romania.

10 Pragul critic de ozon pentru protecția vegetației

11 Sursă: Raportul cu privire la utilizarea teritoriului Republicii Bulgaria pentru 2011, Ministerul Agriculturii, Departamentul Agrostatistic

12 Conform studiului realizat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România „Impactul schimbărilor climatice și al directive cadru asupra costurilor și resurselor de apă în sud – estul României”, care a început în 2011, și finalizat în 2014

13 Sursa: http://en.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/oblast_vidin/okolna_sreda2.html

14 Sursa: http://riosv.vracakarst.com/pic/RIOSV_Vratsa_2013.pdf

15 Sursa: http://vr-balkan.net/en/home

16 Sursa: http://www.riosv-montana.com/kd/2010-10-28-13-17-00/cat_view/61--/64------

17 Sursa: http://oblastmontana.org/en/index.php?do=cat&category=oblast

18 Sursa: http://riew-pleven.eu/bio.html

19 Sursa: http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/bioraznoobrazie/

20 Sursa: http://www.varna-bg.com/library/geografia/dobrich/ekologia.html

21 Sursa: http://en.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/oblast_vidin/zabelejitelnosti.html

22 Sursa: http://www.guide-bulgaria.com/NW/vratsa

23 Sursa: http://oblastmontana.org/en/index.php?do=cat&category=oblast

24 Sursa: http://www.pleven-oblast.bg/subsection-500-oblastna_strategiya_za.html

25 Sursa: http://www.vt.government.bg/documents/OSR_Veliko_Tarnovo_27.05.13.pdf

26 Sursa: http://www.ruse.bg/zone/admin/uploads/files/OSR%2018_07_2013%20part1_1.pdf

27 Sursa: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3696%E2%80%8E

28 Sursa: http://dobrich.government.bg/files/news/OSR_Dob_format____I_II_fin1.pdf

29 Date de la Institutul National de Statistica.

30 Sursa: http://www.bgregio.eu/en/op-regional-development/op-regional-development-priorities/priority-axis-1--sustainable-and-integrated-urban-development/social-infrastructure.aspx

31 В пътен транспорт са включени всички моторни превозни средства движещи се по пътната транспортна мрежа, а в друг транспорт са включени въздушен транспорт, речен, морски и железопътен транспорт.


32 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

33 Planul Strategic Național de Dezvoltare a Republicii Bulgaria în perioada 2012-2022 (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, 2012)

34 Județele Mehedinți, Dolj și Olt aparțin Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia; județele Teleorman, Giurgiu și Calarasi aparțin Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia; județul Constanta aparține Regiunii de Dezvoltare Sud - Est;

35Districtele Vidin, Vratza, Montana și Pleven aparțin Regiunii de Programare Nord-Vest; Districtele Veliko Turnovo, Ruse și Silistra aparțin Regiunii de Programare Centrală – Nord; districtul Dobrich aparține Regiunii de Planificare Nord-Vest.

36 Conform Regulamentului UE 1299/2014, art. 7 (1)-(a/i).

37 Conform Regulamentului UE 1299/2014, art. 7 (1)-(a/iv).Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə