Raportul preşedintelui consiliului judeţean satu mare pentru anul 2014

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.1 Mb.
səhifə1/17
tarix26.07.2018
ölçüsü2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN SATU MARE PENTRU ANUL 2014

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 104, alin.(3), lit. b), ca atribuţie a preşedintelui consiliului judeţean, prezentarea consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean.

Preşedintele Consiliului Judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. Deopotrivă, reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice, române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele Consiliului Judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.

În acest context urmează să fie prezentat modul în care a fost organizată şi funcţionează administraţia publică judeţeană, în vederea îndeplinirii prerogativelor conferite de lege şi a obiectivelor stabilite de comun acord, precum şi prin hotărârile adoptate în anul 2012.

Este un scurt bilanţ al activităţii administraţiei publice judeţene, al preşedintelui, al conducerii şi al aparatului de specialitate al Consiliului şi instituţiilor subordonate.

Echipa de conducere, a cărei activitate este prezentată în acest raport anual şi-a împărţit atribuţiile astfel încât coordonarea generală a revenit preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului fiindu-le delegată coordonarea unor domenii de activitate şi compartimente funcţionale din aparatul de specialitate.

Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, din care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a ordonaţelor şi hotărârilor Guvernului României, a hotărârilor Consiliului Judeţean Satu Mare şi a actelor normative. În acest sens, în perioada în care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la adoptarea şi publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate, care au obligaţii care le revin pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate şi instituţiile subordonate sub coordonarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a secretarului judeţului, în funcţie de domeniul de activitate au redactat proiectele de dispoziţii şi hotărâri, în vederea emiterii sau a adoptării acestora.

În desfăşurarea sedinţelor Consiliului Judeţean s-au respectat procedurile prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Satu Mare, fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimarea de opinii şi argumente.

Am optat permanent pentru dezvoltarea judeţului şi îmbunătăţirea serviciilor sociale asigurate de Consiliul Judeţean, pentru refacerea infrastructurii judeţului, susţinerea culturii şi a sănătăţii.

Consiliul Judeţean Satu Mare, ca autoritate deliberativă, în cursul anului 2014, s-a întrunit în plenul său în 15 şedinţe, din care 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestora s-au dezbătut şi adoptat 204 hotărâri ale consiliului judeţean, în următorele domenii:

 Aprobări de strategii, programe, proiecte de dezvoltare regională, cofinanţarea acestor proiecte, modificări şi completări la unele proiecte aprobate, luarea unor decizii în cadrul desfăşurării unor proiecte – 24 hotărâri ;

 Dezvoltarea economico-socială a judeţului: aprobări de buget, rectificări, alocări de sume, virări de credite, finanţarea unor acţiuni social-culturale şi sportive de interes judeţean, precum şi acordarea unor premii speciale pentru asemenea activităţii; aprobări de împrumuturi; aprobări de preţuri medii la produse – 28 hotărâri ;

 Gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului – 19 hotărâri ;

 Furnizarea serviciilor publice de interes judeţean: servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătate, cultură, tineret, sport; situaţii de urgenţă; evidenţa persoanelor; drumuri şi transport public judeţean; servicii comunitare de utilitate publică de interes judeţean – 56 hotărâri;

 Aprobări de documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii de interes judeţean, întreţinerea drumurilor judeţene – 17 hotărâri;

 Organizarea internă, organizarea şi furnizarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean – 34 hotărâri;

 Cooperări, asocieri, parteneriate – 16 hotărâri;

 Alte domenii – 10 hotărâri.


Principalele domenii care au implicat decizia deliberativului, materializată în cele 204 hotărâri adoptate în cursul anului 2014, pot fi reprezentate grafic astfel:

Consiliul Judeţean Satu Mare şi-a desfăşurat activitatea prin cele 8 comisii de specialitate organizate pe principalele domenii de activitate.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, în cursul anului 2014, s-au întrunit pentru analizarea şi avizarea proiectelor de hotărâri, dar şi pentru discutarea şi rezolvarea altor probleme ce ţin de competenţa acestor comisii, într-un număr total de 112 şedinţe de lucru, după cum urmează:

- Comisia pentru activităţii economico-financiare – 15 şedinţe;

- Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii – 15 şedinţe;

- Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului – 14 şedinţe;

- Comisia pentru protecţia mediului, turism şi agricultură – 14 şedinţe ;

- Comisia pentru învăţământ, activităţi sociale-culturale, culte, sport şi tineret – 13 şedinţe;

- Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului – 10 şedinţe ;

- Comisia juridică, de desciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii, probleme ale minorităţilor – 17 şedinţe;

- Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională, parteneriate interne şi internaţionale – 14 şedinţe.

În aplicarea hotărârilor adoptate de consiliul judeţean şi a altor acte normative cu incidenţă în activitatea consiliului judeţean , preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare a emis un număr de 334 dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care, pentru a deveni executorii, au fost făcute publice şi respectiv, au fost comunicate autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Aceste dispoziţii s-au referit, în principal, la:

- Probleme de organizare internă, stabilirea unor măsuri interne de organizare a activităţii instituţiei, de gestionare a bunurilor de inventar, de stabilire a unor proceduri interne;

- Probleme privind organizarea activităţii personalului aparatului de specialaitate al Consiliului Judeţean, stabilirea de atribuţii pentru acesta, reîncadrări şi promovări, modificarea raportului de muncă al funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- Numirea unor comisii şi a unor echipe de implementare a unor proiecte;

- Convocarea şedinţelor în plenul Consiliului Judeţean;

- Delegări de atribuţii şi de semnătură de către preşedintele Consiliului Judeţean;

- Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean emise anterior, precum şi revocarea unor dispoziţii.

CABINET PREŞEDINTE
Cabinetul Preşedintelui deserveşte obiectivele Consiliului Judeţean atât pe plan local, cât şi pe plan naţional, sprijină relaţiile internaţionale, eficientizează relaţia dintre Cabinetul preşedintelui cu echipele interdepartamentale, instituţionale şi cetăţeneşti, mediatizează activitățile Consiliului Județean

Cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare are ca obiective strategice prezentarea activităţilor preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare în mod obiectiv şi în timp real pentru o cât mai bună informare a sătmărenilor, asigurarea unei legături directe cu cetăţenii prin intermediul întâlnirilor şi a audienţelor, coordonarea şi organizarea de evenimente, colaborarea şi comunicarea cu alte instituţii locale, naţionale şi transfrontaliere.

În anul 2014 au fost în audienţă aproximativ 60 de persoane. Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare a participat la aproximativ 400 de evenimente, iar biroul de presă a transmis către reprezentanţii mass-media aproximativ 300 de comunicate. Totodată cabinetul preşedintelui a fost implicat activ în organizarea de evenimente şi a redactat materiale de promovare (afişe, meşuri, bannere, materiale de protocol) ale evenimentelor şi ale Consiliului Judeţean Satu Mare.

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN
Modul de îndeplinire a atribuţiilor compartimentului de audit intern:
A fost întocmit planul multianual pe anii 2015, 2016, 2017 in funcţie de analiza de risc.

Au fost actualizate normele specifice datorita modificarii legislatiei in domeniu (HG 1086/2013)

A fost actualizat registrul riscurilor , procedurile operationale , a fost realizata consilierea continua in legatura cu procesul de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern .

►Planul de audit pe anul 2014 , a fost întocmit pe baza analizei de risc şi a referatului de justificare , structura planului de audit este in conformitate cu legislaţia in vigoare , aria propusă spre auditare fiind suficientă pentru o informare relevanta catre management despre activitatea si performanţele entităţii.

►Raportul anual pentru 2014 a fost realizat si transmis DGFPSM

►Planul de audit pe anul 2014 a fost realizat in totalitate.Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii structurilor auditate se materializează în recomandarile compartimentului de audit intern sistematizate pe principalele domenii auditate: in ceea ce priveste :

  • Procesul bugetar –sistemul de control intern corespunzator planificării, angajării, lichidării, ordonanţării si plaţii cheltuielilor, a aprobării si evidenţei angajamentelor bugetare si legale, a contabilitaţii si a controlului financiar aferent este funcţional , imbunataţindu-se in urma recomandarilor efectuate .

  • Activitatea financiar contabila –sistemului de control intern care este ataşat activitaţii financiar contabile din cadrul instituţiei, cât si entitaţilor subordonate este funcţional.

  • Resurse umane – salarizare – prin concursurile desfăşurate de instituţie si entitaţile subordonate se asigură menţinerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent, în general se respectă regulile sistemului de recrutare , salarizare si evaluarea personalului.

In anul 2014 au fost realizate 17 misiuni de audit public intern.

Pentru fiecare misiune se vor urmări:

- Riscurile semnificative identificate • Analiza privind implementarea recomandarilor

Misiunea nr.1 : Analiza modului de utilizare a resurselor alocate de Consiliul Judeţean Satu Mare , prin contracte de asociere pentru acţiuni social culturale si sportive.

Riscuri semnificative (identificate) :

 • întocmirea unor contracte care nu indica concret destinaţiile privind utilizarea sumelor

 • încheierea unor contracte în lipsa cererilor de finantare (sau a unor cereri incomplete)

 • realizare de deconturi pe baza de bonuri fiscale.

- lipsa proceduri în domeniul alocării unor sume pentru proiecte.

Misiunea nr.2 : Analiza modului de utilizare a resurselor alocate de Consiliul Judeţean Satu Mare , prin HCJ 82,83,84,86,88,89/2011 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Satu Mare .

Riscuri semnificative (identificate) :

 • posibilitatea utilizarii sumelor de bani alocate pentru alte destinaţii decât cele specificate in HCJ mai sus amintite.

Misiunea nr.3 : Verificarea activitatii financiar contabile la Camera de Consultanta Agricola Satu Mare.

Riscuri semnificative (identificate ) :

- lipsa unui program de pregatire profesională a angajaţilor instituţiei

- inexistenţa unui sistem de securitate privind sistemul informatic financiar contabil

- accesarea sistemului informatic de catre persoane neautorizate

- inexistenţa unui spaţiu corespunzator pentru arhivă

Misiunea nr.4 – Auditul întocmirii bilanţului contabil si a contului de profit si pierdere a societăţilor comerciale si a regiei autonome din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare :

Riscuri semnificative (identificate) :


 • existenţa unor solduri nejustificate

 • diferenţe între solduri si rulajele din balanţa de verificare

 • modul eronat de calcul al impozitului pe profit

Misiunea nr.5 – Verificarea execuţiei bugetului propriu de venituri si cheltuieli a judeţului Satu Mare.

Riscuri semnificative (posibile) :

 • control intern funcţional

Misiunea nr.6 – Verificarea inventarierii patrimoniului la Biblioteca Judeteana Satu Mare

Riscuri semnificative ( identificate) :

 • neactualizarea procedurilor scrise si formalizate in urma modificarii cadrului normativ existent.

Misiunea nr.7 – Verificarea activitatii financiar contabile la Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor din Judetul Satu Mare .Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə