Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek SorularYüklə 0,53 Mb.
səhifə5/6
tarix14.02.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#42747
1   2   3   4   5   6

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

 • Başbakanlık  1. Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?

  a. Vali b. Sağlık Müdürü

  c. Müsteşar d. Sağlık Bakanı


  1. Kurumların merkez birimleri dışındaki örgütlerine ne ad verilir?

  a. Merkez örgütü b. Taşra örgütü

  c. Bölge örgütü d. Hiçbiri


  1. Vali adına illerdeki sağlık hizmetleri kimler tarafından yürütülür?
  1. İl Sağlık Müdürleri

  2. Vali yardımcıları

  3. İl milli eğitim müdürleri

  4. Hastane başhekimi
  1. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler konusunda doğru olarak nitelendirilebilir ?
  1. Etik değerler evrenseldir

  2. Etik değerler hukuksaldır

  3. Etik Latince bir kavramdır

  4. Etik değerler töreseldir
  1. Tıbbi deontoloji genel olarak sağlık çalışanlarının mesleklerini icra etmeleri konusundaki ilke ve kuralları belirler. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke ve kurallardan birisi değildir ?
  1. Bu ilke davranış biçimini kesin olarak belirlemez

  2. Bu ilkeler kişisel sorumluluğu vurgular

  3. Kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma fırsatını da verir

  4. Ayilkeye bağlı kişiler her zaman ortak davranırlar
  1. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp etiği etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri değildir ?
  1. Özerkliğe saygı ilkesi

  2. Basın açıklaması ilkesi

  3. Yararlılık ilkesi

  4. Eşitlik ilkesi
  1. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi etik uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerden birisidir ?
  1. Mesleki disiplin

  2. Mesleki formasyon

  3. Bazen tıbbi etik ilkeleri birbiriyle çatışabilir

  4. Herkesi memnun etmek zordur
  1. Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını tanımlar?

  1. Hipokrat andı

  2. Bireysel denetim mekanizması

  3. İnsan Hakları Bildirgesi

  4. Türk Ceza Kanunu  1. Ülkemizde tıbbi deontoloji tüzüğü hangi yılda çıkarılmıştır ?

  a. 1928 b. 1953

  c. 1960 d. 1965


  1. Aşağıdakilerden hangisine adalet ve hukukun bireylere kazandırdığı yetkiye denir ?

  a.Yönetmelik b.Hak

  c.Düzenleme d.Yönerge


  1. 10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin en önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları Bildirgesi” ‘ni hangi kurum yayınlamıştır ?

  a.Avrupa Topluluğu b.NATO

  c.UNESCO d.Birleşmiş Milletler


  1. Dünya Tabibler Birliği’nin 1981’de yayımladığı Lizbon Bildirgesi’nin içeriği aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir ?
  1. Ötenazi kavramı kabul edilmiştir

  2. Tedavi hakları yasal güvenceye alınmıştır

  3. Hastanın hekimini özgürce seçebilme, hastalığı hakkında bilgilendirme vs. hasta haklarına ıklık getirilmiştir

  4. Yukarıdakilerin hepsi
  1. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad verilir ?

  a.Hak b.Yasa

  c.Tüzük d.Kural


  1. Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen haklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır ?

  a. DSÖ’nün sağlık tanımı b. İnsan hakları

  c. Mavi bayrak d. Ekolojik haklar


  1. “Hak” konusunun, yaşama geçirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
  1. Hastalar edilgen olmalıdır

  2. Sosyal ve ekonomik ödevler verilmelidir

  3. Belli yazılı metinler hazırlanmalıdır

  4. Sağlık personeli egemen güç olmalıdır
  1. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı “İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  1. Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması gereği

  2. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin hakkı olduğu

  3. Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği

  4. Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması  1. Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte yayınlanmıştır ?

  a.1970 b.1982

  c.1990 d.1998


  1. Aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları Yönetmeliği” bölümünde yer almaz ?

  a.Amaç b.Kapsam  d.Dayanak d.Mecburiyet


  1. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
  1. Sağlık hizmeti sunanların ve faydalananların memnuniyetidir

  2. Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkısıyla sağlık hizmetlerinin verilmesi sonucu oluşan durumdur

  3. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların rf insan olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat alna alınmış bulunan hakları ifade eder.

  4. Hiçbiri
  1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini sunarken uyulması gereken ilkelerden biri değildir ?
  1. Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanır

  2. Kişi rızave bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz

  3. Kanunla izin verilen haller dışında hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz

  4. Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz  1. “Mevzuatla belirlenmiş sevk sistemine uygun davranmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır ?
  1. Hastalar evinde tedavi ve bakım isteyebilirler

  2. Hastalar tedaviyi reddedebilirler

  3. Hasta slık kuruluşunu değiştirebilir

  4. Hepsi  1. “Kanunen zorunlu haller dışında” aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları” ile ilgili bir haktır ?
  1. Hastaya vasi tayin edilir

  2. Zaman aşımından dolayı dosyanın yakılmasını isteyebilir

  3. Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve reddetmek hakkına sahiptir

  4. Hasta aleyhinde konuşulmamasını isteme hakkına sahiptir


  1. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tıbbi araştırmalarda rızasının alınmasında izlenecek usullerden değildir?
  1. Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

  2. Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve toplum çıkarı, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren gönüllünün yaşamından ve vücut bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.

  3. Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenen yerlerde yürütülür.

  4. Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması yeterlidir.
  1. İş Disiplinin kurumlara yararları aşağıdakilerden hangisi değildir?
  1. Hizmet kalitesinin artmasını sağlar

  2. Savurganlığı önler

  3. Verimliliği artırır

  4. Motivasyonu azaltır
  1. İş Disiplinin çalışan personele yararları aşağıdakilerden hangisi değildir?
  1. Bakış açılarını genişletir

  2. Sorunlar erken teşhis edilir

  3. Katılım ve paylaşımını artırır

  4. Üretkenlikleri düşer
  1. İş Disiplini sayesinde topluma yarar sağlamayan hangisidir?
  1. Hizmeti adaletli olur

  2. Hizmet zamanında yerine getirilir

  3. Kuruluş-toplum ilişkileri zayıflar

  4. Talepleri karşılanır
  1. Aşağıdakilerden hangisi kötü bir zaman yönetimi sonucu ortaya çıkmaz ?
  1. Kararsızlık

  2. Acelecilik

  3. Dinlenmek için zaman ayıramamak

  4. İşe verim katmak
  1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri zaman yönetimi tekniklerinden değildir ?

  I- İşi analiz etme, hedef belirleme

  II- Bürokratik işleri ertelemek

  III- Toplantılar yapılması

  IV- Zaman kaybettirici etkinliklerin denetimi
  a. I,II b.III, IV

  c.II d.III
  1. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi tekniği değildir ?
  1. İşleri önem ve aciliyet sırasına koymalı

  2. Belli işleri ve görevleri bir kişiden diğerine devretmeli

  3. Yazışmaları hızlandırmak için etkin okuma.yazma tekniği geliştirme

  4. Çalışma ortamında kullanılabilecek renkli ve çok eşya olma  1. Hangisi zaman yönetiminde karşılaşılabilecek engeldir ?

  a. Tutumlar b. Alışkanlıklar

  c. Kurumsal kültür d. Hepsi


  1. Zaman yönetimi;
  1. Zaman etkin ve etkili kullanmadır.

  2. Zamanı denetleme sistemidir

  3. Aşırı iş yükü ve zamansızlık sorununu bir ölçüde azaltır.

  4. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma basamaklarını içerir.
  1. Aşağıdakilerden hangisi olumlu stresin bireylerin üzerindeki etkilerden değildir?

  1. Performansını artırır

  2. Yaratıcılık girişimlerini yönlendirir.

  3. Kişisel büyüme ve gelişimine katkıda bulunur

  4. Mesleki gelişmesini engeller
  1. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz stresin bireylerin üzerindeki etkilerden değildir?
  1. Mutsuzluğa yol açar

  2. Uyum kapasitesini yıpratabilir

  3. Yaratıcılık girişimlerini arttırır

  4. Fiziksel ve duygusal etkisi olabilir.
  1. Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındasındaki stres etmenlerinden değildir?

  a.Rol karmaşası b.Ağır iş yükü

  c.Hafif ve monoton işler d.Yaratıcılık


  1. Hangisi stres sonucu bireyde görülen bedensel bir tepkidir ?

  a.Güvensizlik b.Depresyon

  c.Yorgunluk d.Baş ağrısı


  1. Hangisi stres sonucu bireyde görülen davranışsal tepkidir ?

  a.Sigara içmek b.Güvensizlik

  c.Toplumsal yalıtım d.Hazımsızlık


  1. 19-Hangisi olumsuz stresin performansa etkisi değildir ?

  a.Tükenme b.Kararsızlık

  c.İçten hata yapma d.Aşırı çalışma isteği


  1. Hangisi, stresle başa çıkma programının amacı değildir ?
  1. Kişiye stres oluşturan öğeleri ve bunlara verdiği tepkileri tanıtmak

  2. Problemlerin doğru teşhisine yardımcı olmak

  3. Kişiye fizyolojik ve psikolojik zararlardan korumak için yöntemler öğretmek ve geliştirmek

  4. Stresle yaşamayı öğrenmek
  1. Dikkat toplama işleminde egemenlik sağlamaya yardımcı olan bireysel çabaya ne denir ?

  a.Meditasyon b.Spor

  c.Biofeeedback d.Dua ve ibadet  1. Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir yöntem değildir ?

  a. Solunum egzersizleri b. Egzersiz (koşu, yüzme)

  c. Sosyal, kültürel faaliyetler d. Fazla çalışma


  1. Hangisi işyerinde oturarak sık sık yapılabilecek stresle başa çıkma yönetimidir ?

  a.Solunum Egzersizi b.Aerobik  c.Meditasyon d.Masaj  1. Hangisi örgüt düzeyinde stres kaynağını kontrol etmek için yapılan bir düzenleme değildir?
  1. Neşeli bir ortam yaratmak

  2. Monoton işleri zenginleştirmek

  3. Roller belirlenmeli, açık bir iş bölümü yapılmalıdır

  4. Bireyin meslek diştirmesini sağlamak  1. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetiminin yararlarından değildir?
  1. İşler daha yavaş yapılır ve üretkenlik kısıtlanır

  2. Zamanı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz,

  3. Boş zaman daha artacaktır.

  4. Zaman yönetimi, denetimli, etkili ve etkin birey her zaman (Transfer ve yükselme fırsatları çıktığında) akranlarının dikkatini daha çok çekecektir.  1. “Stres danışmanlığı”nın tanımı hangisidir?
  1. İş doyumunu artırmak ve kişisel gelişmeyi sağlamak için örgüt geliştirme ve iş düzenleme çalışmalarını yürütmektir

  2. Kişilerin kendi başlarına çözümleyemedikleri stresli olayları profesyonel danışmanlar yardımıyla çözmeleridir.,

  3. Bireyleri yeni meslek ve etkinliklere hazırlamak için gerekli bilgi ve becerilerini artıracak eğitimler düzenlenmesini sağlamaktır.

  4. Personelin değer ve isteklerini anlayan, karar veren ve planlama süreçlerine onların katılımını sağlamaktır.  1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. Toplum Katılımı sağlık personeli tarafından bilinmesi ve özümsenmesi yeterlidir.

  2. Toplum Katılımı kavramının sağlık hizmetlerinde uygulanması mümkün değildir.

  3. Toplum Katılımı Sağlık Hizmetlerinde hizmeti alan ve sunanlar tarafından gerçekleştirilen bilinçli bir eylemdir.

  4. Toplum Katılımı için kar temel amaçlardan biridir.  1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Toplum kalkınması ve ulusal kalkınmanın ortak amaçları arasında yer almaz?
  1. İlerlemeyi sağlama,

  2. Değişime aracılık etme,

  3. Büyüme ve yenileşme

  4. Sağlık yatırımlarının artırılması  1. Aşağıdakilerden hangisi katılımın göstergeleri içinde yer almaz ?
  1. Yeni tekniklerin benimsenmesi, hizmet ve kolaylıklardan yararlanılması,

  2. Yerel kaynakların ve dış yardımların topluluk sorunlarını çözmek üzere kullanılması,

  3. Yerel girişkenliğin ve önderliğin gelişimi,

  4. Bireyin sadece toplantılara katılması, çalışma kümelerinde ve yönetim kurullarında görev ve sorumluluk almaması  1. “Tüm insanların hem birey hem de toplum olarak kendi sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi işlerine katılmaları hakları ve görevleridir.” İfadesi hangi Uluslar arası Konferansta vurgulanmıştır.
  1. 1978 yılında Alma.Ata’da toplanan uluslararası Sağlık Hizmetleri Konferansı,

  2. 1986 Ottawa’da toplanan ve sağlığı “Günlük Yaşamın Kaynağı” olarak tanımlayan sağlığı geliştirme konulu uluslar arası konferans,

  3. 1992’de Rio’da 179 ülkenin katılımıyla toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı,

  4. 2002 yılında İstanbul’da toplanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi Uluslararası Katılım Toplantısı  1. Toplum Katılımının sağlanabilmesi için gereksinimlerin iyi tesbit edilmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?
  1. Toplumun Kültür yapısı

  2. İhtiyaç sıralamasının titiz yapılması

  3. İçtenlik

  4. Hepsi  1. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık hizmetlerine katılımını sağlama yöntemleri arasında yer almaz?
  1. Toplumu tanıma

  2. Sağlık eğitimi

  3. Sağlık kurullarının kullanılması

  4. Sağlık sektörleri arası işbirliği  1. Aşağıdakilerden hangisi Toplumun Nüfus Özellikleri arasında yer almaz?
  1. Nüfus büyüklüğü

  2. Nüfusun yaş,cins,ekonomik durum, eğitim, meslek, din, etnik grup,evliliğe göre dağılımı

  3. Nüfus hareketleri

  4. Ortalama gelir durumu  1. Aşağıdakilerden hangisi Toplum Katılımının engelleri arasında yer almaz?
  1. Coğrafik ve iklimsel etkenler

  2. Ekonomik etkenler

  3. Politik ve yönetsel etkenler

  4. Sosyal ve kültürel etkenler
  1. Aşağıdakilerden hangisi Topluma yönelik sağlık eğitimi için en etkili yoldur?
  1. Kitle iletişim araçlarının kullanımı,

  2. Afiş,poster kullanımı

  3. Broşürlerin dağıtılması

  4. Sağlık personeli aracılığıyla yüz yüze eğitim verilmesi
  1. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülerle yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
  1. Gönüllüler toplum tarafından seçilmelidir .

  2. Toplumun seçtiği kişilerle,sağlık çalışanları arasında düzenli toplantılar yapılmalıdır.

  3. Yapılan çalışmalar düzenli olarak değerlendirilmeli ve sonuçlar topluma iletilmelidir.

  4. Yapılan çalışmalar değerlendirilmeli ve sonuçlar seçilerek topluma iletilmelidir.
  1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının toplumdaki belli başlı görevleri arasında yer alır?
  1. Topluma ekonomik refah yollarını açma

  2. Kamuoyunu yönlendirme

  3. Yönetsel süreci baskı altına alma

  4. Eğitim
  1. Aşağıdakilerden hangisi Toplum katılımını engelleyen güçlükler arasında yer almaz?
  1. Toplumda ikilik bulunması

  2. Toplumda demokratik liderliğin gelişmemesi

  3. Gönüllü kuruluşların bulunmaması,azlığı veya etkin olmaması

  4. Yüklə 0,53 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin