Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular


Yerel yönetimlerin haberdar olmamasıYüklə 0,53 Mb.
səhifə6/6
tarix14.02.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#42747
1   2   3   4   5   6

Yerel yönetimlerin haberdar olmaması
 1. ağıdakilerden hangisi slık hizmetlerinin amacı değildir?
 1. İnsanları hastalıklardan korumak

 2. Hasta insanları tedavi etmek

 3. Sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak

 4. Hasta insanları sigorta etmek
 1. ağıdakilerden hangisi koruyucu slık hizmetleri içinde yer almaz ?

a.Gıda Kontrol b. Beslenme

c.Hava Kirliliği d.Ruhsal Tedavi 1. İlk Sağlık Bakanı kimdir ?

a.Adnan ADIVAR b. Refik SAYDAM

c.Behçet UZ d. Nusret FİŞEK


 1. Aşağıdakilerden hangisi Refik SAYDAM döneminde yapılmamıştır ?
 1. “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”çıkartılarak sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

 2. Sıtma, verem, trahom, cüzam gibi hastalıklarla mücadele için dikey programlar başlatılmıştır.

 3. 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ile sağlık hizmetleri politikası belirlenmiştir.

 4. İl özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara bağlı hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır.
 1. Sağlık Bakanlığı hangi kanunla kurulmuştur ?
 1. 3 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekaleti Kanunu

 2. 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu

 3. 224 sayılı “ Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” Hakkındaki Kanun

 4. 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”
 1. Hangisi 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” kanununun kabul ettiği ilkelerden değildir ?

a.Eşit Hizmet b.Entegre Hizmet

c.Katılımlı Hizmet d.Bireysel Hizmet


 1. Sağlık Hizmeti veren üniversitelerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?
 1. Asıl amaçları eğitimdir.

 2. Üniversite hastaneleri doğrudan rektöre bağlıdır.

 3. Devlet bütçesinin yanı sıra döner sermaye gelirleri de vardır.

 4. Üniversite hastaneleri birinci basamak sağlık kuruluşudur.
 1. Aşağıdakilerden hangisi özel sektörün sağlık hizmeti verme kurallarını belirleyen yasalardan değildir ?
 1. Hususi Hastaneler Kanunu

 2. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

 3. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

 4. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği Kanun Tasarısı
 1. Aşağıdakilerden hangisi WHO’nun görevi değildir ?
 1. Ülkeleri en yüksek sağlık düzeyine ulaştırmak

 2. Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak

 3. Halk Sağlığı eğitim programları geliştirmek

 4. fus politikalarını belirlemek 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ sağlık hizmetlerinin” özelliklerinden biri değildir?
 1. Dışsallıkların olması

 2. Bilgi asimetrisi

 3. Tüketici egemenliğinin olması

 4. Yapının karmaşıklığı
 1. SSK ve diğer kamu kurumları hastaneleri hangi yıl Sağlık Bakanlığına devredilmiştir?

a. 2005 b. 2004 c. 2003 d. 2006

 1. “Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne ………. denir”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 1. Rehabilitasyon hizmetleri

 2. Sağlık hizmetleri

 3. Tedavi hizmetleri

 4. Koruma hizmetleri 1. “Sağlık Hizmetlerinin temel amacı …………………’dir”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?


 1. Rehabilite etmek

 2. Tedavi etmek

 3. Hastalıklardan korumak

 4. Teşhis etmek
 1. “Ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yürütmek ………………… temel görevidir.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a. Tıp fakülteleri b. Sağlık Bakanlığı

c. Özel sağlık kurumları d. Vakıflar 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 1. Algılanan kalite teknik kaliteye göre daha sübjektiftir.

 2. Hastalar, sosyo – ekonomik özelliklerine göre farklı belirtilere sahiptir.

 3. Teknik kalite, algılanan kaliteye göre daha objektiftir.

 4. Kalite algılaması hastadan hastaya değişmez. 1. Bir hizmet işletmesi kendini aynı dalda faaliyet gösteren diğer işletmelerden üç şekilde farklılaştırabilir ve hizmet kalitesi yönünden özel bir konuma sahip olur.”

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir ?


 1. Fiziki koşulları mükemmel hale getirmek

 2. Hızlı hizmet sunmak

 3. Müşteriye candan davranan personel kullanmak

 4. Daha ucuz hizmet sunmak
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 1. Hizmetler yer ve zaman içinde taşınabilir.

 2. Hizmet, hizmet sunucusunun istediği zaman ve yerde sunulabilir.

 3. Hizmet önce üretilir, sonra satılır.

 4. Sağlık kuruluşu kapasitesini talebin en yüksek olduğu düzeye göre belirlemelidir.
 1. Aşağıdaki hastanelerden hangisi özel dal hastanesi değildir?

a. Numune hastanesi b. Göz hastanesic. Doğum evi d. Çocuk hastanesi

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçlarından değildir?
 1. Kalitenin sürekli gelişmesi.

 2. Örgüt genelinde katılımı sağlamak.

 3. Tüm çalışanların kalite bilincinde olduğu bir örgütsel kültür oluşturmak.

 4. En alt kademedekilerin en etkili olmasını sağlamak. 1. Aşağıdakilerden hangisi kalite kültürünün ilkelerindendir?
 1. Sağlık hizmeti taleplerinin gerektiği gibi karşılanabilmeli.

 2. Ortaya çıkabilecek problemlerin hizmet verilebildiği sürece göz ardı edilebilir.

 3. Hata yapılması riskinin hesaplanmadan hizmet planlanmalı.

 4. Ekip çalışmaları yerine bireysel çalışmaların tercih edilmeli. 1. “Hastanelerin bazı karakteristik özellikleri hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


 1. Hastaneye gelen her hastanın farklı tanı ve tedavi özelliklerine sahip olması.

 2. Hastanede üretilen hizmetin stoklanamaması ve bu hizmetin üretildiği anda tüketilmesi.

 3. Aşırı işbölümü ve uzmanlaşmanın işgücü maliyetini artırması.

 4. Belli alanlarda uzmanlaşmış hastanelerin kurulması.
 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumda kalite bilincinin yaygınlaştığının göstergelerinden değildir?
 1. Sağlık hizmeti alanların, alınan hizmetin bedeli ile hizmetin kalitesini karşılaştırmaları.

 2. Sağlık kuruluşlarının kaliteli hizmet sunulmasını, rekabet için bir ölçü olarak kabul etmeleri.

 3. Teknolojik olarak gelişmiş tıbbi cihazlara olan talebin artması.

 4. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin devlet kontrolünde olması. 1. Beyin fırtınası yönteminin kullanım şekilleri seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. sayısal – sözel

 2. yapılandırmalı - yapılandırmasız

 3. korumalı – korumasız

 4. anlamlandırılmış - anlamlandırılmamış
 1. Aşağıdakilerin hangisi “Balık Kılçığı Diyagramı”nı açıklar?
 1. Sorunların belli bir düzen gözetmeden sıralanmasıdır.

 2. Takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu fikirleri doğal bir şekilde gruplandırabilmesi ve özetlemesi için kullanılır.

 3. Beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirlerden elde edilen en önemli sorunun ana ve alt sebeplerinin bulunmasıdır.

 4. Beyin fırtınasının sonucunda tespit edilen sorunların geri dönüştürülmesi sağlar. 1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin katkıları arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
 1. Uluslar arası standartlara uygun sağlık hizmeti verilmesi.

 2. Hastaların ve personelin yönetime katılmaları.

 3. Hastanelerde güvenliğe çok önem verilmesi.

 4. Özel sektör ve kamu sektörü ayrımının kaldırılması. 1. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminde, seçeneklerden hangisi başarı için gerekli değildir.

a. Talep karşılama b. Önlemec. Ölçümleme d.Sınırlandırma


 1. Histogramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Her kategorideki değişken değerlerin frekans dağılımını  bir diyagram ile göstermek için kullanılır. Çeşitli değişkenlerin ortaya çıkma sıklığını gösterir. 

 2. Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini göstermek için kullanılır.

 3. Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına dayanılarak yapılır ve bize dikkatimizi hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda yardım eder

 4. Yöntemleri belirlemeye başlamak amacıyla, örnek gözlemleri üzerine kurulu verileri toplamak için kullanılır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin müşterilerinden biri değildir?
 1. Sigorta şirketleri

 2. Eczaneler

 3. Hastalar

 4. Hasta yakınları ve sosyal çevreleri 1. “Sağlık hizmeti sunan birimlerin ekonomik ve sosyal çevredeki sürekli değişimlerden etkilenen,hastaların değişim isteklerine daha hızlı bir şekilde uyum sağlayan bir örgütlenme ile organizasyonun verimini ve hizmetteki kaliteyi arttırmayı,rekabeti geliştirmeyi ve kazançta sürekliliği hedef alan bir yönetim anlayışıdır” tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlamaktadır?
 1. Katılımcı yönetim

 2. Verimlilik

 3. Toplam kalite yönetimi

 4. Müşteri 1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?
 1. Hasta uyumunun başta gelen koşulu tatmin sağlanmasıdır.

 2. Tatmin edilmeyen hasta tedaviye uymaz.

 3. Akupunktur,hipnoz,masajcı gibi kişiler hastalara daha çok ilgi gösterir.

 4. Hasta beklentileri geçmiş deneyimleriyle sınırlıdır.Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin