1-Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır



Yüklə 55,75 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü55,75 Kb.
#71797
növüYazi

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 1.DÖNEM 3.YAZILI

1-Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme­si yanlıştır?

A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi

B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi

C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet

D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde

E) Nabizade Nazım-Karabibik
2- Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantizmin etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazeteciliğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Namık Kemal

C Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) İbrahim Şinasi
3- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi nesir türünün özelliklerinden değildir?

A) Klasisizmden ziyade romantizm etkili olmuştur.

B) Roman ve hikayelerdeki olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

C) Kişileri iyi ve kötü olarak tek yönlü ele alınmıştır.

D) Yazar, olayların akışını keserek yer yer öğütler verir.

E) Sanat; sanat içindir anlayışından hareketle sade­ce güncel olaylar ele alınmıştır.


4- Türkçülük akımının öncülerindendir. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınmış ve Bursa valisiyle kendi adına tiyatro yaptırıp tiyatronun gelişmesine katkıda bulun­muştur. Bunun yanında Avrupa'da gelişen teknoloji çalışmalarının yakından takip edip Ebulgazi Bahadır Han'dan (...) Türkçeye çevirmiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah

B) Ahmet Vefik Paşa-Tartuffe

C) Ahmet Vefik Paşa - Şecere - i Türki

D) Namık Kemal-Akif Bey

E) İbrahim Şinasi-Şair Evlenmesi
5- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından değildir?

A)Muallim Naci

B)Samipaşazade Sezai

C) Nabizade Nazım

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Rezaizade Mahmut Ekrem


6- Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Zavallı Çocuk

B) Karabela

C) Şair Evlenmesi

D) Fürüzan

E) Sabru Sebat

7- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair­lerinin özelliklerinden biri deaildir?

A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır. .

B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.

C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.

D) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

E) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.


8- Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, vatan sevgisi, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra" yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) İbrahim Şinasi

B) Abdulhak Hamit Tarhan

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Cenap Şehabettin

E) Tevfik Fikret
9- Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?

A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.

B) Cariyelik kurumu ve alafrangalık özentisini işler.

C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır, iyiler mükafatladırılır.

D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.

E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.


10- Hayır hayal ile yoktur benim alış verişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Yukarıdaki mısralar aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?


  1. Klasisizm

  2. Romantizm

  3. Realizm

  4. Sembolizm

  5. Sürrealizm

11- “Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikâyeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”


Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızdan hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl, ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?
A) Namık Kemal, “Vatan - yahut - Silistre”

oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan

sevgisini her şeyin üstünde tutarak

C) Şinasi, “Şair Evlenmesi” oyunuyla, halk

geleneğinden yararlanarak

D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Tabip” oyunuyla,

Moliere’in bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak

E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapıtıyla,

atasözlerimizi bol bol kullanarak


12- “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hafta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi

amaçlaması

B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi

C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması

D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin

bu1unması

E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine

rastlanması


13-“İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”

Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?
A) Klasisizm

B) Realizm

C) Romantizm

D) Natüralizm

E) Parnasizm

www.edebiyatdersi.net

14- “Roman, edebiyatımıza yeni bir tür olarak Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat’tan önce (---) ve Halk edebiyatında hikayelerin, hikaye ve roman tekniği ile bir ilgisi yoktur. Özellikle Divan edebiyatında düzyazı ile ya da manzum olarak yazılan hikayeler belli konuların dışına çıkmaz. Halk hikayelerinin birçoğu da (---) karakteri gösterir.


Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Tekke - destan

B) İslamlık öncesi - şiir

C) Tekke - mesnevi

D) Divan - masal

E) Divan – mizah

15- Nabizade Nazımın Karabibik adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatımızda Realizmin başarılı bir

örneğidir.

B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

C) Romandan çok, uzun hikaye özelliklerine

sahiptir.

D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış

başarılı ilk eserdir.


  1. İlk psikolojik roman örneğidir.

16- Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1859’da Fenelon’dan Divan Edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize çevrilen eser ve bu eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi

B) Sefiller - Şemsettin Sami

C) Emil - Ziya Paşa

D) Telemak - Yusuf Kamil Paşa

E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa
17- Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?
A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

B) Milli Edebiyat

C) Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı
18- Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir. Edebiyat, bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat yazarı, coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları halk için yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.
Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir?
A) Namık Kemal

B) Şemsettin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
19- Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem’in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Servet-i Fünun; Halit Ziya, Mehmet Rauf

B) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim

C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin

D) Servet-i Fünun; Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit

E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi
20- Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

21- Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B) Eski edebiyata karşı
olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri,tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.


22- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.
B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

23-. Bu sanatçımızın da adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Cenap Şehabettin
C) Namık Kemal
D) Recaizade M. Ekrem
E) Tevfik Fikret


24- Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat B) Müsameretname

C) Telemak D) İntibah E) Karabibik

www.edebiyatdersi.net

25-) I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete



Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi


26- Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

        a.Eş’ar-ı Ziya       b.Şiir ve İnşa                c.Harabat         d.Tahrib-i Harabat       e.Terci-i Bend


27- Aşağıdaki sanatçılardan hangi roman alanında eser vermemiştir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Sami Paşazade Sezai

D) Şemsettin Sami

E) Nabizade Nazım
28- “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi B) Namık Kemal C) Ziya Paşa D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Mithat




  1. Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. (20p)

( )Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’ nın ilanıyla başlar, 1. Meşrutiyet’in ilanıyla   sona erer.

( )1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için 

         sanat” görüşünü benimsemişlerdir.

( )Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur.

( )Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk antoloji kitabıdır.

( )Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur.

( ) Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır.

( )Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir.

( ) Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır.

( )Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.

( )Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır.

( ) İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir

( ) Tanzimat romanındaki kahramanlar genellikle tek yönlüdür.

( ) Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat II. dönem edebiyatçısıdır.

( ) Durub-i Emsal-i Osmaniye, Şinasi’nin Türk atasözlerini derlediği bir eseridir.

( ) Tanzimat romanları teknikçe kusursuzdur.

( ) İlk realist roman Nabizâde Nazım’ın Araba Sevdası adlı romanındır.

( ) Tanzimat I.dönem yazarları romantizmin, II. dönem yazarları ise realizmin etkisi altındadır.

( ) Tanzimat döneminde genellikle öğretici metinlerde secilere başvurulmuş, süse ve söz sanatlarına önem verilerek uzun, anlamca karışık cümleler kurulmuştur.

( )Tanzimat romanında yazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmamışlardır.

( ) Makber şiiri Muallim Naci’nin eşi Fatma Hanımın ölümü üzerine yazdığı şiirdir.
30- Aşağıdaki eserlerin karşılarına sanatçıları yazınız. (10 puan)
Durub-ı Emsal-i Osmaniye ……………

Eş’ar-Ziya ………………………………………...

Tercüme-i Manzume …………………………….

Tahrib-i Harabat ………………………………….



Cezmi ……………………………………………..

Felatun Beyle Rakım Efendi………………….

Çok Bilen Çok Yanılır………………………………

Ateşpare…………………………………………

Sergüzeşt……………………………………………

Kamus-U Türki………………………………


Test sorularının her biri 2,5 puandır. Başarılar!
.

www.edebiyatdersi.net

Yüklə 55,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə